Cập nhật:  GMT+7
%E1%BB%AC%E1%BA%B7%E1%BB%B6%E1%BB%B23b%3FjjR%C3%9D%E1%BB%8BK%E1%BA%B3kb6%C3%9D%E1%BB%AEw%E1%BA%A3d%E1%BA%B7%E1%BB%B2d%E1%BA%B7%5Bd%E1%BB%B2%23%3D%24%E1%BB%B2k%E1%BB%91%E1%BB%B2%E1%BB%99%C4%91d%E1%BA%B1%E1%BB%B2%E1%BB%99%C3%A2%E1%BB%B2jl%C6%A1%E1%BB%B2%E1%BA%B7%C3%AA%E1%BB%B2%E1%BA%B7%5D%E1%BB%8B%E1%BB%B2%E1%BB%99%3B%E1%BB%B2c%293%E1%BB%B2x%C4%90%E1%BB%98%E1%BA%B2y-%E1%BB%B6%26%E1%BB%AC%2F%E1%BA%B7%E1%BB%B6%E1%BB%AE%E1%BB%AC%E1%BB%8B%E1%BB%B23b%3FjjR%C3%9D%E1%BB%8B%E1%BA%B66%3F4%C3%9D%E1%BB%AE%E1%BB%8AK%C3%BDK%E1%BB%B2-%E1%BB%B2x%E1%BA%B7%E1%BA%B3%E1%BA%A1l%E1%BB%B2d%E1%BA%B1%3B%C6%A1%E1%BB%B2%26%2F%2A%C5%A8%E1%BB%B2K%E1%BA%B7%E1%BB%8F%E1%BB%B2k%C4%A9%E1%BB%8D%C3%ADd%E1%BA%B1%E1%BB%B2w%E1%BB%87%E1%BB%B2%C6%A0%E1%BB%B2k%C3%A0%E1%BB%B2D%E1%BA%B1l%C6%A1%C4%83d%E1%BB%B2K%C4%A9%E1%BB%8Dhd%E1%BA%B1%E1%BB%B2Jfd%C5%A8%E1%BB%B2K%C4%A9%E1%BB%8D%C3%ADd%E1%BA%B1%E1%BB%B2w%E1%BB%87%E1%BB%B2%E1%BB%8B%E1%BA%B7+d%E1%BB%B2k%E1%BA%B7%E1%BB%8Dhd%E1%BA%B1%E1%BB%B2k%C4%A9%C3%B43%E1%BB%B25%3E3%E1%BB%B22%E1%BA%B3%E1%BA%A3k%E1%BB%B23%E1%BA%B7%E1%BA%BFd%E1%BA%B1%E1%BB%B24%E1%BA%A53%E1%BA%B7%E1%BB%B2x%C4%90%E1%BB%98%E1%BA%B2y-%E1%BB%B6%26%E1%BB%B23%C3%B3%3F%E1%BB%B2w%E1%BB%87%E1%BB%B2%C6%A0%E1%BB%B2k%C3%A0%E1%BB%B2k%2C%E1%BA%B3%E1%BB%B2K%E1%BA%B7%3Bd%E1%BA%B7%E1%BB%B2%E1%BB%8B%E1%BA%B7%E1%BA%BF%E1%BB%B2%C3%BD%3B%E1%BB%B2D%7Dd%E1%BA%B1%E1%BB%B2k%E1%BA%B7%C3%AAd%E1%BA%B1%E1%BB%B2k%E1%BA%B3d%E1%BB%B2%E1%BB%99%E1%BA%A1%E1%BB%B2k%C4%A9%E1%BB%8Dhd%E1%BA%B1%E1%BB%B2%E1%BA%B7i%E1%BB%8B%E1%BB%B2k%E1%BB%91%E1%BB%B2%E1%BB%99%C4%91d%E1%BA%B1%E1%BB%B23%C3%B3%3F%E1%BB%B22%E1%BA%A3d%E1%BA%B7%E1%BB%B2d%E1%BA%B7%5Bd%E1%BB%B2x%C4%90%E1%BB%98%E1%BA%B2y-%E1%BB%B6%26%C6%AF%E1%BB%B2%C3%BD%5B%C6%A1%E1%BB%B2b%3B%E1%BB%B23%3F%E1%BB%B2k%E1%BB%91%E1%BB%B2%E1%BB%99%C4%91d%E1%BA%B1%E1%BB%B24%C4%91%E1%BB%B2x%C4%90%E1%BB%98%E1%BA%B2y-%E1%BB%B6%26%E1%BB%B2k%E1%BA%B7%E1%BB%8F%E1%BB%B2%E1%BB%B6%E1%BB%B6%E1%BB%B2k%E1%BA%B5d%E1%BA%B7%E1%BB%B2k%C3%B5%E1%BB%B2%E1%BA%AB%E1%BA%B7%E1%BA%B3%E1%BB%B24%E1%BA%A53%E1%BA%B7%E1%BB%B2%E1%BB%97.%C6%A1%E1%BB%B2%C4%A9%3F%E1%BB%B2%C3%AD%E1%BB%B2%E1%BB%98%E1%BA%B3%E1%BA%A3k%E1%BB%B2D%3Fc%C5%A8%E1%BB%B23o%E1%BB%B2k%E1%BA%B7%C3%A3%E1%BB%B2d%E1%BA%B7%E1%BB%8D%E1%BB%B2j%3Fl%E1%BB%A4%E1%BB%AC%2F%E1%BB%8B%E1%BB%AE%E1%BB%AC%E1%BB%8B%E1%BB%B23b%3FjjR%C3%9D%E1%BB%8Bw%C4%914%C6%A1%C3%9D%E1%BB%AEw%E1%BA%A3d%E1%BA%B7%E1%BB%B2d%E1%BA%B7%5Bd%E1%BB%B2%23%3D%24%E1%BB%B2%E1%BB%AAwD%E1%BB%B2%23%3D%24%E1%BB%B0%E1%BB%A4%E1%BB%B2D%E1%BB%93%C5%A8%E1%BB%B2%3D%3D%E1%BB%B2kl%E1%BB%83%E1%BA%B3%C5%A8%E1%BB%B25%E1%BA%A5%3F%E1%BB%B23%E1%BA%B7%E1%BA%A7%E1%BB%B2%E1%BB%8A%E1%BA%B7%E1%BB%8Dhd%E1%BA%B1%E1%BB%B2%E1%BA%B6.%E1%BA%B3%E1%BB%B2x%E1%BA%B7%5Bl%E1%BB%B2%E1%BA%B2%E1%BA%B2%C5%A8%E1%BB%B2%E1%BB%88l+d%E1%BB%B2%E1%BA%B6.%E1%BA%B3%E1%BB%B2x%E1%BA%B7%5Bl%C5%A8%E1%BB%B2K%E1%BA%B7%3Bd%E1%BA%B7%E1%BB%B2%E1%BB%8B%E1%BA%B7%E1%BA%BF%E1%BB%B2%C3%BD%3B%E1%BB%B2D%7Dd%E1%BA%B1%C6%AF%E1%BB%AC%2F%E1%BB%8B%E1%BB%AE%E1%BB%AC%E1%BB%8B%E1%BB%B23b%3FjjR%C3%9D%E1%BB%8Bw%C4%914%C6%A1%C3%9D%E1%BB%AEK%E1%BA%B3%E1%BA%A1d%E1%BB%B2j%E1%BB%91%E1%BB%A4%E1%BB%B2K%28d%E1%BA%B1%E1%BB%B2%E1%BA%B7l%C6%A1%C3%A0k%E1%BB%B2%3A%E1%BB%8B%E1%BB%AC%2F%E1%BB%8B%E1%BB%AE%E1%BB%AC%E1%BB%8B%E1%BB%B23b%3FjjR%C3%9D%E1%BB%8Bw%C4%914%C6%A1%C3%9D%E1%BB%AED%E1%BA%B1%3B%C6%A1%E1%BB%B2%E1%BB%B8%2A%2F%25%E1%BB%A4%E1%BB%B2w%E1%BA%A3d%E1%BA%B7%E1%BB%B2d%E1%BA%B7%5Bd%E1%BB%B2d%E1%BA%B7+%E1%BB%8B%E1%BB%B2%E1%BB%99%E1%BA%B3%E1%BA%A3d%E1%BB%B2w%E1%BA%A3d%E1%BA%B7%E1%BB%B2%E1%BB%99%E1%BA%B3%E1%BA%A3d%E1%BB%B25%3F%E1%BB%B2%E1%BA%AB%E1%BA%B7%C4%91%3F%E1%BB%B2%E1%BA%B6%C4%91%3Bd%E1%BB%B2C%E1%BB%A1%E1%BB%B2-%E1%BB%B2%C3%BD%3B%E1%BB%B2D%7Dd%E1%BA%B1%E1%BB%B24%C4%91%E1%BB%B2d%E1%BA%B1%E1%BA%B7%E1%BA%B3%E1%BB%B2d%E1%BA%B7%E1%BA%B3%C4%83c%E1%BB%B2x%C4%90%E1%BB%98%E1%BA%B2y-%E1%BB%B6%26%C5%A8%E1%BB%B25%E1%BB%8Di3%E1%BB%B23%3A3%E1%BA%B7%E1%BB%B2b%C6%A1%E1%BB%B2%E1%BB%99%3B%E1%BB%B2b%5D%C6%A1%E1%BB%B2c1l%E1%BB%B2%E1%BB%977k%E1%BB%B2d%E1%BA%B1%E1%BA%B7%E1%BA%B3%E1%BA%A3c%C6%AF%E1%BB%AC%2F%E1%BB%8B%E1%BB%AE%E1%BB%AC%E1%BB%8B%E1%BB%B23b%3FjjR%C3%9D%E1%BB%8Bw%C4%914%C6%A1%C3%9D%E1%BB%AED%E1%BA%B1%3B%C6%A1%E1%BB%B2%E1%BB%B8%26%2F%25%E1%BB%B23e%E1%BB%B2%E1%BA%AB%C3%A0k%E1%BB%B2%E1%BB%89l.%E1%BB%B24%E1%BB%8Dfd%E1%BA%B1%E1%BB%B2k%E1%BA%B5d%E1%BA%B7%E1%BB%B2%E1%BB%99g%E1%BA%B3%E1%BB%B2%E1%BB%99%E1%BA%B3%E1%BB%B2%C4%A9mk%E1%BB%B2Jp%C4%A8J-x%C4%91%E1%BB%98-%E1%BB%B8%C6%AF%E1%BB%AC%2F%E1%BB%8B%E1%BB%AE%E1%BB%AC%E1%BB%8B%E1%BB%B23b%3FjjR%C3%9D%E1%BB%8Bw%C4%914%C6%A1%C3%9D%E1%BB%AED%E1%BA%B1%3B%C6%A1%E1%BB%B2%40%E1%BB%B4%2F%25%E1%BB%A4%E1%BB%B2w%E1%BA%A3d%E1%BA%B7%E1%BB%B2d%E1%BA%B7%5Bd%E1%BB%B2jl%C6%A1%E1%BB%B2%E1%BA%B7%C3%AA%E1%BB%B2%E1%BA%B7%5D%E1%BB%8B%E1%BB%B23%5D%E1%BB%8B%E1%BB%B2d%3Ed%E1%BA%B1%E1%BB%B2%E1%BB%99%3B%E1%BB%B25%E1%BB%8Di3%E1%BB%B23%E1%BA%B7l%C6%A1%C3%A3d%E1%BB%B25%C3%A0d%E1%BB%B2w%E1%BA%A3d%E1%BA%B7%E1%BB%B2%E1%BB%99%E1%BA%B3%E1%BA%A3d%E1%BB%B2%C3%BD%3F%E1%BB%B2%E1%BA%AB%E1%BA%B7%C4%91%3F%E1%BB%B2K%C4%A9ld%E1%BA%B1%E1%BB%B2%E1%BB%8Dfd%E1%BA%B1%E1%BB%B2%E1%BA%B6l%C3%A0%C6%AF%E1%BB%AC%2F%E1%BB%8B%E1%BB%AE%E1%BB%AC%E1%BB%8B%E1%BB%B23b%3FjjR%C3%9D%E1%BB%8Bw%C4%914%C6%A1%C3%9D%E1%BB%AED%E1%BA%B1%3B%C6%A1%E1%BB%B2%24%2F%2A%C5%A8%E1%BB%B22%E1%BA%A3d%E1%BA%B7%E1%BB%B2d%E1%BA%B7%5Bd%E1%BB%B2%E1%BB%97l%5Dk%E1%BB%B2%E1%BA%B7l%C6%A1%C3%A0k%E1%BB%B2%E1%BA%AB%E1%BA%B7%E1%BA%BF%E1%BA%B3%E1%BB%B2k%E1%BA%ADd%E1%BA%B7%E1%BB%B2c%2C3%E1%BA%B7%E1%BB%B25n%E1%BA%B3%E1%BB%B2k%C4%A9%3A%E1%BA%B3%C5%A8%E1%BB%B25%E1%BB%8Di3%E1%BB%B23%3Fd%E1%BB%B2k%E1%BA%B7%E1%BA%B3%E1%BA%A3%E1%BB%8B%E1%BB%B24%E1%BA%B3%E1%BB%B23%E1%BA%B7l%C6%A1%C3%A3d%E1%BB%B2%E1%BA%B7l%C6%A1%C3%A0k%E1%BB%B2%E1%BA%AB%E1%BA%B7%E1%BA%BF%E1%BA%B3%E1%BB%B2k%293%E1%BB%B25%E1%BB%87d%E1%BA%B1%E1%BB%B2c%2C3%E1%BA%B7%E1%BB%B2%E1%BB%8B%E1%BA%B7%E1%BB%83%E1%BA%B3%C6%AF%E1%BB%AC%2F%E1%BB%8B%E1%BB%AE%E1%BB%AC%E1%BB%8B%E1%BB%B23b%3FjjR%C3%9D%E1%BB%8Bw%C4%914%C6%A1%C3%9D%E1%BB%AED%E1%BA%B1%3B%C6%A1%E1%BB%B2%25%2F%2A%C5%A8%E1%BB%B22%E1%BA%A3d%E1%BA%B7%E1%BB%B2d%E1%BA%B7%5Bd%E1%BB%B2k%E1%BA%B3%C3%A0%E1%BB%8B%E1%BB%B2ko3%E1%BB%B2%E1%BB%97%5Dl%E1%BB%B25%E1%BA%B3%C5%A8%E1%BB%B22%E1%BA%A3d%E1%BA%B7%E1%BB%B2d%E1%BA%B7%5Bd%E1%BB%B25%21%E1%BB%B25%E1%BB%8Di3%E1%BB%B25%3Ek%E1%BB%B2d%E1%BB%87%E1%BA%B3%E1%BB%B2%E1%BA%AB%E1%BA%B7%E1%BA%B5%E1%BB%B2%E1%BB%89l.d%E1%BB%B2k%E1%BA%B7%C3%AD%E1%BB%B2c%3A%C6%A1%C5%A8%E1%BB%B2b%E1%BA%B93%E1%BB%B2c%3Al%E1%BB%B2b%E1%BA%B3%C3%A1d%E1%BB%B2ko3%E1%BB%B2%E1%BB%AAxx%C4%A8K%E1%BB%B0%E1%BB%B2%E1%BB%99%3B%E1%BB%B25%3Ek%E1%BB%B2%E1%BB%B3xC%C4%90%E1%BB%B2%E1%BB%AA%E1%BB%8B%E1%BA%B7%E1%BB%83%E1%BA%B3%E1%BB%B2d%E1%BA%B7%5Bd%E1%BB%B2k%2C%E1%BA%B9%E1%BB%B0%E1%BB%B2%E1%BB%99%3B%C4%91%E1%BB%B22l%E1%BB%83%E1%BA%B3%E1%BB%B23%E1%BA%B7%E1%BA%B3%E1%BA%A1l%E1%BB%B23nd%E1%BA%B1%E1%BB%B2d%E1%BA%B1%3B%C6%A1%C6%AF%E1%BB%AC%2F%E1%BB%8B%E1%BB%AE%E1%BB%AC%E1%BB%8B%E1%BB%B23b%3FjjR%C3%9D%E1%BB%8Bw%C4%914%C6%A1%C3%9D%E1%BB%AED%E1%BA%B1%3B%C6%A1%E1%BB%B2%26%2F%2A%C5%A8%E1%BB%B22%E1%BA%A3d%E1%BA%B7%E1%BB%B2d%E1%BA%B7%5Bd%E1%BB%B2%E1%BB%97l%5Dk%E1%BB%B2%E1%BA%B7%E1%BA%B3%E1%BA%A3d%E1%BB%B2kok%E1%BB%B2%E1%BA%B7l%C6%A1%C3%A0k%E1%BB%B2%3A%E1%BB%8B%E1%BB%B2d%3Ed%E1%BA%B1%C5%A8%E1%BB%B2%E1%BB%97l%5Dk%E1%BB%B2%E1%BA%B7l%C6%A1%C3%A0k%E1%BB%B2k%E1%BA%B3%C3%A1l%E1%BB%B2%E1%BA%B7%C4%91%3A%C5%A8%E1%BB%B2d%E1%BA%B1%C3%B5d%E1%BA%B1%E1%BB%B2%E1%BA%B7%C3%AA%E1%BB%B2%E1%BA%B7%5D%E1%BB%8B%E1%BB%B2kl%22d%E1%BB%B2%E1%BA%B7%C4%91%3Bd%E1%BB%A6%E1%BB%B2%E1%BB%B6%E1%BB%B8%E1%BA%B7%E1%BB%B4%E1%BB%B4%E1%BB%A4%E1%BB%B2w%E1%BA%A3d%E1%BA%B7%E1%BB%B2d%E1%BA%B7%5Bd%E1%BB%B2k%E1%BB%91%E1%BB%B2%E1%BB%99%C4%91d%E1%BA%B1%E1%BB%B2k%2C%E1%BA%B3%E1%BB%B2w%E1%BA%A3d%E1%BA%B7%E1%BB%B2%E1%BB%99%E1%BA%B3%E1%BA%A3d%E1%BB%B2%C3%BD%3F%E1%BB%B2%E1%BA%AB%E1%BA%B7%C4%91%3F%E1%BB%B2K%C4%A9ld%E1%BA%B1%E1%BB%B2%E1%BB%8Dfd%E1%BA%B1%E1%BB%B2%E1%BA%B6l%C3%A0%C6%AF%E1%BB%AC%2F%E1%BB%8B%E1%BB%AE%E1%BB%AC%E1%BB%8B%E1%BB%B23b%3FjjR%C3%9D%E1%BB%8Bw%C4%914%C6%A1%C3%9D%E1%BB%AEx%E1%BA%B70d%E1%BB%B25%C4%91%3Ad%E1%BB%B2k%E1%BB%91%E1%BB%B2%E1%BB%99%C4%91d%E1%BA%B1%E1%BB%A4%E1%BB%B2%E1%BB%98%E1%BA%B3%C3%A1c%E1%BB%B2%E1%BB%8B%E1%BA%B7%E1%BB%83%E1%BA%B3%E1%BB%B24%C4%91%E1%BB%B2x%C4%90%E1%BB%98%E1%BA%B2y-%E1%BB%B6%26%E1%BB%B22%E1%BA%B3%C3%A0d%E1%BB%B23%E1%BA%B7%E1%BB%8Fd%E1%BA%B1%E1%BB%B2jl%C6%A1%E1%BB%B2%E1%BA%B7%C3%AA%E1%BB%B2%E1%BA%B7%5D%E1%BB%8B%E1%BB%B23%5D%E1%BB%8B%E1%BB%B2d%3Ed%E1%BA%B1%E1%BB%B2%E1%BB%AA%E1%BA%B6%E1%BB%87%E1%BA%B3%E1%BB%B23%E1%BA%B7%E1%BB%8Fd%E1%BA%B1%E1%BB%B2p%C4%A8yJ%E1%BB%B0%C5%A8%E1%BB%B2jl%C6%A1%E1%BB%B25%3F%E1%BB%B2k%2Cd%E1%BA%B1%C5%A8%E1%BB%B2%E1%BB%97l%5Dk%E1%BB%B2%E1%BA%B7l%C6%A1%C3%A0k%E1%BB%B2k%E1%BA%B3%C3%A1l%E1%BB%B2%E1%BA%B7%C4%91%3A%E1%BB%B2k%C4%A9%C3%A1d%E1%BB%B22%E1%BA%A3d%E1%BA%B7%E1%BB%B2d%E1%BA%B7%5Bd%E1%BB%B23e%E1%BB%B2k%E1%BA%B3%E1%BA%A1d%E1%BB%B2j%E1%BB%91%E1%BB%B2k%28d%E1%BA%B1%E1%BB%B2%E1%BA%B7l%C6%A1%C3%A0k%E1%BB%B2%3A%E1%BB%8B%C6%AF%E1%BB%AC%2F%E1%BB%8B%E1%BB%AE%E1%BB%AC%E1%BB%8B%E1%BB%B23b%3FjjR%C3%9D%E1%BB%8Bplk%E1%BA%B7%C4%91%C4%A9%C3%9D%E1%BB%AEw%3A%C4%91%E1%BB%B2%E1%BB%8A%E1%BA%B7m%E1%BB%B2K%E1%BA%B7%E1%BA%B9%E1%BB%B25%E1%BA%B3%E1%BA%A3d%E1%BB%B2k%E1%BB%91%E1%BB%B2%E1%BB%AAk%E1%BB%83d%E1%BA%B1%E1%BB%B2%E1%BA%B7i%E1%BB%8B%E1%BB%B0%E1%BB%AC%2F%E1%BB%8B%E1%BB%AE

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

Ghi nhận 34 ca mắc mới COVID-19

Ghi nhận 34 ca mắc mới COVID-19
2020-08-07 19:56:04

PTĐT - Bản tin 18h ngày 7/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 34 ca mắc mới COVID-19...

Ca thứ 10 tử vong có liên quan đến COVID-19 là BN 718

Ca thứ 10 tử vong có liên quan đến COVID-19 là BN 718
2020-08-06 15:39:35

Chiều 6/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long