Cập nhật:  GMT+7
4buXRHJw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jMSRxJDhu5Dhu4Dhuq7hu6HGocSRRMagcMSC4buE4bux4buCcOG7kEThu5LDgnDhu4JD4bucTsSQcOG7gEHhu4xw4bqi4bup4bqicOG7kOG7q8SQcOG6vkThu4Thu63hu4Jw4buCQ+G7teG7gnBE4bur4buCQ3DEguG6qHDDlcaw4buEcOG6oOG7qeG7gnDhu5DDlcOC4buCcOG7huG7seG7gkPhu5cvRHLGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMXeG6rsaww4Phu6HGoeKAiyVMcOG7juG7ksaw4buCcCXhu63hu4JEcMOU4bup4buQcMSCxJDhuqbhu5Jw4buQw5XGsMO0cCXDjOG7gkNwxrDhu4Jw4buQ4bq64buCRHDhuqtE4buYcMSRREhwUuG7nsawcOG6vkTDk8SQcOG7kOG7inBS4buWcOG7qeG7gnBEw4nhu4JEcMOU4bugw7Rw4bq+RMOTxJBw4buQ4buKcMO6cOG6oOG6uHDhuqLGsOG7gnBS4bqmcOG7kMSoxJBw4oCc4buG4buSxrBw4bqg4bup4buCcOG7kMOV4bupxJBw4buMROG6sOG7jHDhu5BEw4zhu4JDcOG7kMSQ4buCcFLhuqZw4buQ4burxJBw4bq+ROG7hOG7reG7gnDhu4JD4bu14buCcEThu6vhu4JD4oCd4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wlxrDhu4zhu5DEkOG7hOG7guG7ocah4buXxJDhu4ZDcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6HEkCXhuq7hu4Lhu5Dhuq7DleG7oXDDlOG7kFXhu4Dhuq5t4buhU8SQw4Phu5BE4buPcOG7pcO6ceG7jFTDtXBE4bquxJBDROG7kOG7j3DDunHDueG7jFTDteG7oXDDlMOV4bqibeG7oS8v4bqi4buR4bqgxrDhu4Thu4xE4buS4buQROG7hOG7kVLhu4Ivw4Phuq7DlOG6vuG7kOG7hOG7jC/hu4Lhuq5Tw5Qvc3NzdS9ycnLDg8O6csO5w7pzw7px4buQw7rhu6XDunLhu4BycS16dHXFqXTDucO64bulw7rDuXXhu6dzw7ktxanhuq7DueG6oOG7peG7kcOK4buMQ+G7oXDGsOG7gOG7kG3hu6HEkUTGoHDEguG7hOG7seG7gnDhu5BE4buSw4Jw4buCQ+G7nE7EkHDhu4BB4buMcOG6ouG7qeG6onDhu5Dhu6vEkHDhur5E4buE4but4buCcOG7gkPhu7Xhu4JwROG7q+G7gkNwxILhuqhww5XGsOG7hHDhuqDhu6nhu4Jw4buQw5XDguG7gnDhu4bhu7Hhu4JD4buhcFPEkMOD4buQRG3hu6Hhu6XDunHhu6FwROG6rsSQQ0Thu5Bt4buhw7pxw7nhu6FwL8ah4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wlxrDhu4zhu5DEkOG7hOG7guG7ocahJeG7qeG6onDEguG7isSQcOG7kOG7nE/hu4JDcOG6oOG6uHDhur5Ew5PEkHDhu5Dhu4rhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCThu4TDg1Xhu6HGoSXhu6nhuqJwxILhu4rEkHDhu5Dhu5xP4buCQ3BD4buI4buG4buPcDhD4buSVeG6quG7gnA4Q0jhuqJwxJFExrDhu4JEw7Rww5TEkOG7gkRw4buCduG7hnByxanFqXTDtHBExKhw4bq+RMOB4buScOG7kEThu5xO4buCQ3Dhu5DDleG7mHDhu4xE4bucTuG7gkNwW8SQxrBwJcOB4buGw7Rw4buQROG7q+G7gkRw4buMROG7inBnxJDhuqzhu5BwxJHDlcOJw7Rw4buQ4bq64buCRHDhuqtE4buYcMSRREhwRMSQ4bqs4buCcMSCxrDhu4JDcMOTcOG7kOG7scSQcOG7jEThu5xO4buCQ3Am4buxxJBwN0vDtHDhu47hu5JB4buCcDjGsOG7hnDEkeG7nnA2xJDDguG7hsO0cOG7kEThu6vhu4JEcOG7jEThu4pwXeG7q3A4xKjEkMO1cDhD4buSVeG6quG7gnA1ROG7qeG7gkRwXeG7klXhuqbhu4LDtHDDlMSQ4buCRHDhu4J24buGcHLFqcWpxanDtXDEkcOV4bu54buCcF3hu63EkHAmduG7gkPDtHDDlMSQ4buCRHDhu4J24buGcHNxcXPDtXA4Q+G7klXhuqrhu4JwxJHDleG7kuG7gkNwXcSQ4bqk4buSw7Rww5TEkOG7gkRw4buCduG7hnBzcXFzcFLhu6twOEPhu5JV4bqq4buCcGLhu5LDmnA24bucT+G7gkPDtHDDlMSQ4buCRHDhu4J24buGcHNxcXRwxILhuqbhu5Jw4bqiRnBExKhw4bq+RMOB4buScOG7kEThu5xO4buCQ3Dhu5DDleG7mHDhu5Dhu7HEkHDhu4xE4bucTuG7gkNwJuG7scSQcDdLw7Rw4buO4buSQeG7gnA4xrDhu4ZwxJHhu55wNsSQw4Lhu4bDtHDhu5BE4bur4buCRHDhu4xE4buKcF3hu6twOMSoxJDhu5FwxJHDleG7hOG7gkNwxIJGcOG6ouG7ueG7hnDEguG7ueG7knBKcOG7gkRG4buGcOG7kMOVw4Lhu4Jw4buA4burcDhD4buSVeG6quG7gnA4Q0jhuqJwxJFExrDhu4JE4buR4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4wk4buEw4NV4buhxqFi4buS4bupcOG7kMOVw4nhu4JEcMSCxJDhuqbhu5Jw4buQw5XGsMO0cOG6okxw4buO4buSxrDhu4Jw4bqiw4zhu4JDcMaw4buCcFThu6nhuqJwxILhurjhu4JEw7Rww4Phu4Rw4bqiRnDhu4bhu4rEkHDhu47hu5LGsOG7gnBE4bqscEPEkMawcMSCw4nhu4JEcOG7gsOC4buCcDhD4buSVeG6quG7gnA4Q0jhuqJwxJFExrDhu4JEcMSC4buvcOG6oOG7q+G7gnDhuqDhu7HhuqLDtHDhu5BE4buK4buCQ3Dhu4JE4bu34buQcFLhu6twQ8SQxrDhu4Rw4bqiROG7hHA4Q+G7klXhuqrhu4JwNUThu6nhu4JEcF3hu5JV4bqm4buCcMSCxJBw4buQROG7knBD4buE4buGcOG7kOG7q8SQcOG6vkThu4Thu63hu4Jw4buCQ+G7teG7gnBE4bur4buCQ3DEguG6qHDhu4bhu5LGsHDhuqDhu6nhu4Jw4bq+xJDhuqThu4Zw4buATsSQ4buRcF3hu5JV4bqm4buCcMSC4buvcOG7gMSQw4Lhu4JwROG6rHBSTcSQcMSRw5Xhu7nhu4JwXeG7rcSQcCZ24buCQ8O0cDhD4buSVeG6quG7gnDEkcOV4buS4buCQ3BdxJDhuqThu5JwUuG7q3A4Q+G7klXhuqrhu4JwYuG7ksOacDbhu5xP4buCQ3Dhu5DDieG7hnDhuqLhu6nhuqJw4buG4buKxJBw4buO4buSxrDhu4JwROG6rHDGsOG7gkRw4bqu4buGw7Rw4bqg4bux4buCcOG6oMOow7Rw4buCQ+G7nE7EkHDhu47hu5Lhuq7hu4Jw4buA4burcMOUxJDhu4JEcFLEkMOC4buCcMSC4bqocOG7hsOTcOG7kOG7q8SQcOG6vkThu4Thu63hu4Jw4buCQ+G7teG7gnBE4bur4buCQ+G7kXBnTcSQcOG7hkvEkHDhu5Dhu6vEkHDhur5E4buE4but4buCcOG7gkThu5xwUkFVcF3EkOG6pOG7ksO0cCZ24buCQ3BS4burcDbhu5xP4buCQ3Dhu5DDleG7rXDhuqJE4buEcOG7gkPhu5xOxJBwxILEkHDhu4bDk3Dhu5Dhu6vEkHDhur5E4buE4but4buCcFJNxJBwQ8SQ4bupcHPDunHhu5FxcXHEgsO0cMOUxrDhu5JwxIJGcOG6oOG7qeG7gnDhu4Dhu7HEkHDhuqJE4buEcF3hu5JV4bqm4buCcFJNxJBwQ8SQ4bupcMO6cXHhu5FxcXHEgi/hu5Dhu6vEkHDhur5E4buE4but4buCcFLhu6twXeG7klXhuqbhu4Jw4bqg4bup4buCcOG6okThu4RwxJFExrDhu4JEcFJNxJBwQ8SQ4bupcOG7kOG7nnDhu6VxceG7kXFxccSCcMSC4bqk4buCcOG7p8O6ceG7kXFxccSCL+G7kOG7q8SQcOG6vkThu4Thu63hu4Lhu5FwYuG7kuG7qXDhu5DDlcOJ4buCRHDEgsSQ4bqm4buScOG7kMOVxrDDtHDhuqDhu5xN4bqicMSC4bu54buScOG6okxw4buO4buSxrDhu4Jw4bqiw4zhu4JDcMaw4buCcFThu6nhuqJwxILhurjhu4JEw7RwSnDhu4JERuG7hnDhuqLGoMawcMSRRMaw4buCRHDEguG7r3Dhu5BE4buSw4Jw4buQw5XDguG7gnB0cXDDlMSQ4buCRHBSxJDDguG7gnDhu5BE4buSxKjhuqJw4bqi4bup4bqicOG7kMOV4bucTuG7gkNwxILhu7HEkHBESOG6onDhu5DDlcOC4buCcMSC4bq4xrBw4bqg4bur4buCcOG7kEThu6vhu4JEcOG7jEThu4pwXeG7q3A4xKjEkHDhu4bDk3Dhu5DDlcOC4buCcHJxcXDhu5Dhu6vEkHDhur5E4buE4but4buCcOG7kEThu5LEqOG6onDhu4JExJDhuqbhu5Jw4buCQ+G7teG7gnBE4bur4buCQ3Dhur5E4bup4bqicOG7gkTGsOG7ksO0cOG6ouG7qeG6onDhu5Dhu6vEkHDhur5E4buE4but4buCcOG7gkPhu7Xhu4JwROG7q+G7gkNw4buQw5XDguG7gnDEguG7nE/huqJwxJFExrDhu4JEcMOVxrDhu4Rw4bqg4bup4buCcOG6osOM4buCQ3Dhur5ExrDEkHDhu5DDlcOC4buCcOG7huG7seG7gkNwVOG7r3BExKjEkHBSTcSQcEPEkOG7qXDhu5Dhu55wcsO0w7pwxILhuqThu4Jwc3Dhu5DDlcSQ4bqs4buScMSC4buI4buCQy/hu5Dhu6vEkHDhur5E4buE4but4buCw7Rw4buQROG7knDhu4BOxJBw4bqg4bu34buQcOG6okRF4buCRHDhu5DDlcOC4buCcHJxcXDhu5DDlcSQ4bqs4buScMSC4buI4buCQ+G7keG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJcaw4buM4buQxJDhu4Thu4Lhu6HGoeG7l8SQ4buGQ3DhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buhxJAl4bqu4buC4buQ4bquw5Xhu6Fww5Thu5BV4buA4bqubeG7oVPEkMOD4buQROG7j3Dhu6XDunHhu4xUw7VwROG6rsSQQ0Thu5Dhu49wdXPhu6fhu4xUw7Xhu6Fww5TDleG6om3hu6EvL+G6ouG7keG6oMaw4buE4buMROG7kuG7kEThu4Thu5FS4buCL8OD4bquw5Thur7hu5Dhu4Thu4wv4buC4bquU8OUL3Nzc3UvcnJyw4PDunLDucO6dXJ04buQw7rDuXHhu6Xhu4DDuS16dHXFqXTDucO64bulw7rhu6XDuXNycy3Dg8awcnNC4buRw4rhu4xD4buhcMaw4buA4buQbeG7ocSRRMagcMSC4buE4bux4buCcOG7kEThu5LDgnDhu4JD4bucTsSQcOG7gEHhu4xw4bqi4bup4bqicOG7kOG7q8SQcOG6vkThu4Thu63hu4Jw4buCQ+G7teG7gnBE4bur4buCQ3DEguG6qHDDlcaw4buEcOG6oOG7qeG7gnDhu5DDlcOC4buCcOG7huG7seG7gkPhu6FwU8SQw4Phu5BEbeG7oeG7pcO6ceG7oXBE4bquxJBDROG7kG3hu6F1c+G7p+G7oXAvxqHhu5cv4buMxqHhu5fhu4xw4bqi4buAxrDDlMOUbeG7oeG7jCXGsOG7jOG7kMSQ4buE4buC4buhxqEl4bup4bqicMOUxJDhu4JEcFLEkMOC4buCcOG7hsOTcOG7kEThurJwxILhu5xP4bqicOG7kMOVxJDhuqzhu5Jw4buQQeG7jHDhu5Dhu7HEkHDhuqJMcOG7juG7ksaw4buCcOG6osOM4buCQ3DGsOG7guG7ly/hu4zGoeG7l+G7jHDhuqLhu4DGsMOUw5Rt4buh4buMJOG7hMODVeG7ocahXcSQ4bqs4buCcOG7gsawVcO0cOG7kMOJ4buCRHDhu5DDleG7seG7gkNw4buG4buSxrBw4bqg4bup4buCcOG7kOG7q8SQcOG6vkThu4Thu63hu4Jw4buCQ+G7teG7gnBE4bur4buCQ3BS4burcOG7kETDjOG7gkNw4buQxJDhu4Jw4buQ4burxJBw4bq+ROG7hOG7reG7gnDhu4JD4bu14buCcEThu6vhu4JDcMSCxrDhu4JDcMODxJDhuqrhu4Jww5XGsHDhuqLDjOG7gkNw4bq+RMawxJBw4buQw5XDguG7gnDhu4bEqOG7kHDDlOG7inDhu5DDlcaw4buCQ3Dhu4bhu7Hhu4JDcFThu69wRMSoxJDhu5FwXeG6rHDhu4Dhu5Lhu6Rw4buQ4buecFLEkOG6rOG6onDhu4bhu5LGsHDhuqDhu6nhu4Jw4buQw5XDguG7gnDhur5Ew4zhu4JDcOG6okThurpwQ+G7tVVww5XGsHDhu4JExJDhuqbhu5Jww5XGoMSQcMOV4buEcOG6okThu4Rw4bqiRMagcOG7kOG7q8SQcOG6vkThu4Thu63hu4JwUuG7q3DhuqLhu6nhuqJw4buCQ+G7teG7gnBE4bur4buCQ3Dhu4bhu6tw4buCQ+G7klVwRMSQ4bqo4buGcERM4buCw7RwxILhu7VVcOG7gOG7q3DEgsSQ4bqm4buScOG6vsSQ4bqs4buCcMSC4bqocOG6ouG7qeG6onDEguG7isSQcOG7kOG7nE/hu4JDcFThu7fhu5Jw4buQROG7oOG6onBExJDhuqzhu4JwROG7q+G7gkRwUsSQcOG7jEThu7Hhu4Zw4buQxKjEkOG7kXBnw4lwUkFVw7Rw4bqgw4Lhu4Jw4bqi4bux4buCRHBSxJDhuqzhuqJw4bq+xJDhuqjhu4Zww5Thu4Thu6nhu5Bw4bqiRHnhu5Bw4bqiROG6tHDhuqLhu6nhuqJw4buQRMagcOG7kOG7luG6onDhu4bDk3Dhu5BE4bqycFLhu6tw4buQduG7gkNw4buQReG7gkRw4bqg4but4buEcOG7hkHhu5Bw4bqixqDGsHDhu5BEw4zhu4JDcOG7kMSQ4buCcOG6ouG7qXDhu4JE4bu14buCcOG7kETDiXBETOG7gnDhuqDGsOG7hHBDxJBOcEThuqThu5DDtHDhu4ZLxJBw4buCQ+G7nE7EkHDDg+G7teG7gnDhuqLhu7nhu4Jw4buC4bu14buCQ3DhuqLGsOG7hHDhuqLhu63hu4JEcEPEkOG7qeG6osO0cOG7kOG7klXhuqzhu5BwxILhu4rEkHDhur5Ew4zhu4JDcOG7kETGsOG7hnBDxJDGsHDhuqLhu6nhuqJwROG7hOG7seG7kHDEgsSo4buCQ3Dhu4bhu5LGsHDhuqDhu6nhu4LDtHDhu5DDlcaw4buEcMSCSsSQcOG7kETDjOG7gkNw4buQxJDhu4Jw4buQ4burxJBw4bq+ROG7hOG7reG7gnDhu4JD4bu14buCcEThu6vhu4JDcFLhu6tw4bq+RMOM4buCQ3Dhu4bDk3Dhu5Dhu6vEkHDhur5E4buE4but4buCcOG7gkPhu7Xhu4JwROG7q+G7gkNww5Xhu4jEkHBDxJDGsOG7hHDhuqJE4buEcOG7gkPhu5xOxJBw4bq+ROG7qeG6onDDlFBww4Phu5bhu4JD4buR4oCL4buXL+G7jMah4buX4buMcOG6ouG7gMaww5TDlG3hu6Hhu4zGr+G7kuG7kEThu4TDleG7ocahOEPhu5JV4bqq4buCcCVE4buS4buCQ+KAi+G7ly/hu4zGoQ==

Nguyễn Chung​

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Pò Hèn vang khúc tráng ca

Pò Hèn vang khúc tráng ca
2022-06-17 16:13:00

baophutho.vn Sim tím ngát triền đồi, thung lũng, hoang hoải trong tiết trời mưa dầm đầu mùa tạo nên vẻ đẹp hoang sơ, thuần khiết, vương vấn đến nao lòng....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long