Cập nhật:  GMT+7
4buNw4LGoeG7leG7s8SQc01Nw63hu5lK4bql4bqkTsSQ4bu54buZ4buPInbDieG7leG7t3ZP4buV4bucQU7hu5Xhu5zhu5Thu5VOTOG7mOG7s+G7lU5P4buiw4PDieG7lcag4buM4buVdMOJ4buVRU9z4buVw710w4nhu5VOTHThuqThu5VKw4JBSuG7leG7s8OC4buvTuG7lUVz4buVTsOT4bui4buNL8OCxqHhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUoh4bu5c+G7teG7meG7jzDhurR14bui4buVxqHhu6Ev4buhbeG7lcSQdsOJ4buV4bu3dk/hu5VO4bqk4bqiw4nhu5XhuqVTMOG7tOG7lcOCT+G7ouG6rsOJ4buV4bq3w4LDkuG7lTDhuqTDicOC4buVReG7iOG7lUrDguG6pOG6osOJ4buVTuG6uHXhu5Xhu5xBTuG7leG7nOG7lOG7lU7DguG7ueG6uOG7lcOC4bqsw4nDguG7lU7DguG7kOG7s+G7lU5M4buY4buz4buVTk/hu6LDg8OJ4buVxqDhu4zhu5V0w4nhu5VFT3Phu5XDvXTDieG7lU5MdOG6pOG7lUrDgkFK4buV4buzw4Lhu69O4buVRXPhu5VOw5Phu6Lhu5VOw7rhuqThu5XDgnPhuqThu5Xhu7fhuqThurBF4buV4buzdk9u4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7j+G7jeG6pEXhurThu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZ4bqk4buy4bu5w4lO4bu5TOG7meG7lU1O4buixJDhu7nDreG7meG7muG6pOG7tU7Dgmvhu5Vw4buf4buXSuG7nGzhu5XDguG7ueG6pOG6tMOCTmvhu5Xhu6PGoeG7nUrhu5xs4buZ4buVTUzhu7PDreG7mS8v4buzbsO9c+G6uErDgk9Ow4LhurhuxqDDiS/hu7Xhu7lNRE7hurhKL8OJ4bu54buaTS/hu5vhu5vhu5vhu6MvxqHGocah4bu14buf4buXceG7o3Dhu5fhu51OcuG7m+G7n+G7ocSQ4bujLeG6pEXhurQt4buf4bubceG7nW5DSuG6tOG7meG7lXPEkE7DreG7mSJ2w4nhu5Xhu7d2T+G7leG7nEFO4buV4buc4buU4buVTkzhu5jhu7Phu5VOT+G7osODw4nhu5XGoOG7jOG7lXTDieG7lUVPc+G7lcO9dMOJ4buVTkx04bqk4buVSsOCQUrhu5Xhu7PDguG7r07hu5VFc+G7lU7Dk+G7ouG7meG7leG7muG6pOG7tU7DgsOt4buZcOG7n+G7l+G7meG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOw63hu5nhu6PGoeG7neG7meG7lS/hu4/hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buPIUbhuqThu5Xhu7fhu4TDieG6tOG7leG7nEFO4buV4buc4buU4buVTsO64bqk4buV4bu34bqk4bqwReG7leG7s3ZP4buVTkxPw4nhurThu5VO4butReG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/DneG6qOG7leG7s3Thurjhu5UhdMOJ4buV4bqlTE/DieG6tOG7lSLDlEnDieG6tG3hu5VN4bqkw4nDguG7lcOJ4bunReG7lcahcuG7oXJt4buVTkzDk+G7lU7DuuG6pOG7leG7nOG7peG7leG6pUxPw4nhurThu5Uu4bqkdEpt4buVw4JP4bui4bquw4nhu5XhurfDgsOS4buVMOG6pMOJw4Lhu5XDveG6qOG7leG7nEFO4buV4buc4buU4buVxqDEguG7lU5G4bqk4buV4oCcIE9z4buVw710w4nhu5VOTHThuqThu5VKw4JBSuG7leG7s8OC4buvTuG7lUVz4buVTk/hu57igJ3hu5VOw4JzReG7leG6tOG6pHPhu5VKw4LhuqThuqLDieG7lU7hurxz4buVTsO64bqk4buV4bqlTMO64bqk4buVTsO6ReG7leG6tOG6pHNF4buV4buy4buGw4nhurThu5Vzw4nhu5VO4bqqw4nDgm3hu5VOTOG6uMOJ4bq04buVRMOC4bqk4buVIUbhuqThu5Xhu7fhu4TDieG6tOG7leG7nEFO4buV4buc4buU4buVw7Mh4bu24bq/4bq/w7Lhu5XGoHXhu5Xhu7fDuuG6pOG7leG7teG6pOG6rsOJ4buV4bq94bqk4bquw4nhu5Vd4bqk4bqwReG7lU10TuG7lU7DgnNF4buV4bq04bqkc+G7leG7t+G6pOG6sEXhu5Xhu7N2T+G7lU5MT8OJ4bq04buVTuG7rUXhu5VOw7rhuqThu5UhRuG6pOG7lU5Mw5TDjMOJ4bq04buV4bucQU7hu5Xhu5zhu5Thu5XhuqVTMOG7tOG7lcOCT+G7ouG6rsOJ4buV4bq3w4LDkuG7lTDhuqTDicOCbuG6pcOC4bu54bq44buV4buzdOG6uOG7lU5Mw7rDieG6tOG7lU5MT+G7ouG7lU7hu4Jt4buVRMOC4bq4w7nDieG6tOG7lXLhu5XhurThuqTDjOG7lcOJ4bq0deG7ouG7lcahL8ahL+G7m+G7l+G7m+G7m23hu5UhdMOJ4buV4bqlTE/DieG6tOG7lSLDlEnDieG6tOG7leG7t+G6pOG7leG7nOG7ueG7leG7hk7hu4bhu5VEw4J04buzw4Lhu5Xhu5xP4buCw4nhurThu5XDvcODw4nhu5Xhu5zhu7nhu5UgUuG7leG7tuG6rMOJw4Jt4buVTsOCdcOJw4Lhu5VKw4Lhu4Lhu5UhdeG7lTBG4bqk4buVTuG6rEXhu5VFT3Phu5VFc+G7lU7Dk+G7om7hu5Vdw4LhuqThu5Xhu7fDg8OJ4buVw4lJ4bqk4buVIsOUScOJ4bq04buV4bu34bqk4buVxqB14bq44buVRUZO4buVS090w4nhu5XDicOUw43hu7Phu5XGoOG6qnPhu5XDgsOo4buV4bq04bupSuG7lUVGTuG7lcOJ4bq0w5TDjOG6pOG7lU7hu5jhu5XhurThuqTDjeG6pOG7lU7DguG6pOG6rk/hu5VO4bqiw4nhu5XEkHXhu5Xhu7TDlcOJ4bq04buVxqB14buVw4Lhur7huqThu5VFT3Phu5XDguG7uUzhurjhuqTDieG7leG7s+G7jnPhu5Xhu7TDlcOJ4bq04buVxqDDjeG6pOG7leG6tOG6pHThu5Xhu59u4buX4buX4buXbuG7l+G7l+G7l+G7leG7t+G7hMOJ4bq0bsOic0/hu5VEw4LhuqThu5VFT3Phu5Xhu7fDlOG7iuG7s+G7lcOC4bu5TOG6uOG6pMOJbeG7lSLDlEnDieG6tOG7leG7t+G7uUXhu5XGoMSC4buVw4nDgnXhu5Xhu7PDguG6pHPhu5VOw4J1w4nDguG7lcah4bud4buV4bq04bq64bqk4buVw4nDguG6vm7hu5XDonNP4buV4bu34bq64buVIsOUScOJ4bq04buVTeG7lOG7leG7teG7jMOJ4bq04buVw4LDg07hu5Xhu53hu5XhurThurrhuqRu4buV4bu2w4PDieG7lUTDguG6uMO5w4nhurThu5XGocah4buV4bq04bqkw4zhu5XDieG6tHXhu6Lhu5Xhu50vxqEv4bub4buX4bub4bubbeG7lSLDlEnDieG6tOG7lcO9dMOJ4buV4buzw4Lhurjhu5Uw4bq0T+G7ouG6tsOJ4buV4bqzT+G7guG7s+G7leG6peG6uMO5w4lt4buVTeG6pMOJw4Lhu5XDieG7p0Xhu5XGoXJw4buhbeG7leG7iOG7lUTDgk/hu5VwbeG7leG7nOG7peG7lSLhuq7hu5UgUm3hu5XDgk/hu6Lhuq7DieG7leG6t8OCw5Lhu5Uw4bqkw4nDguG7lcah4buV4bq04bq64bqk4buVw4Lhu7lM4bq44bqkw4nhu5XGoMON4bqk4buV4bq04bqkdOG7leG7neG7l+G7l27hu5fhu5fhu5fhu5Xhu7fhu4TDieG6tG5dw4LhurjDucOJ4bq04buVceG7leG6tOG6pMOM4buVw4nhurR14bui4buV4bujL8ahL+G7m+G7l+G7m+G7m23hu5Uiw5RJw4nhurThu5XEkMO64bqk4buVTuG6pMODSuG7lU7hu4zhu7Phu5XDvXTDieG7leG7s8OC4bq44buVMOG6tE/hu6LhurbDieG7leG6s0/hu4Lhu7Phu5XhuqXhurjDucOJ4buV4buj4buV4bq04bq64bqk4buVw4Lhu7lM4bq44bqkw4nhu5XGoMON4bqk4buV4bq04bqkdOG7lcahbuG7l+G7l+G7l27hu5fhu5fhu5fhu5Xhu7fhu4TDieG6tOG7lcOzIsOUScOJ4bq04buV4buzw4Lhurjhu5XhuqXhurjDucOJ4buVw4nhu4rhu5VO4bqkxILDicOybuG7leG7suG6vMOJ4buVxJDDuuG6pOG7leG7n+G7leG6tOG6uuG6pOG7lUVz4buVTk/hu57hu5Uiw5RJw4nhurThu5VOdcOJ4bq04buVTkzhu5bhu5XGoMON4bqk4buVReG7jOG7s+G7leG7t+G6puG7s8OC4buV4bu34bqw4buVw710w4nhu5XDicOCw5TDieG6tOG7leG7s8OCw5Rz4buV4buz4bq64buVw4nhurTDlMOM4bqk4buVw4Lhur7huqThu5VFT3Phu5VOw4Lhuqzhu5Xhu7fDg8OJ4buVRMOC4bq4w7nDieG6tOG7lcah4buX4buV4bq04bqkw4zhu5Xhu53hu5fhu5VKw4LDk07hu5XDieG6tHXhu6Lhu5Xhu6Mv4buXxqEv4bub4buX4bub4bubbeG7lcO94bqo4buV4buzSeG7lUtPc8OJ4buV4buz4buGw4nhurThu5Vzw4nhu5VKw4J0TuG7lcOC4bqk4bquw4lt4buVTsOCT+G7leG6tOG6pOG7luG7lU7hurh1w4nhu5XDvUbhu5XGoHdO4buV4buzw4Lhu5DDieG6tG7hu40vSuG7j+G7jUrhu5Xhu7PEkHNNTcOt4buZSuG7snNKTuG6pOG6uMOJ4buZ4buP4buN4bqkReG6tOG7leG7s8SQc01Nw63hu5nhuqThu7Lhu7nDiU7hu7lM4buZ4buVTU7hu6LEkOG7ucOt4buZ4bua4bqk4bu1TsOCa+G7lXDhu5/hu5dK4bucbOG7lcOC4bu54bqk4bq0w4JOa+G7leG7o3Lhu5dK4bucbOG7meG7lU1M4buzw63hu5kvL+G7s27DvXPhurhKw4JPTsOC4bq4bsagw4kv4bu14bu5TURO4bq4Si/DieG7ueG7mk0v4bub4bub4bub4bujL8ahxqHGoeG7teG7n+G7l3Hhu6Phu6Hhu6NxTnBw4bufxqHEkMah4buXLeG7m+G7teG7ueG7oeG6suG7neG7s+G7tS3hu7NwcnEt4buj4bujceG7oy1zbkNK4bu54bq04buZ4buVc8SQTsOt4buZInbDieG7leG7t3ZP4buV4bucQU7hu5Xhu5zhu5Thu5VOTOG7mOG7s+G7lU5P4buiw4PDieG7lcag4buM4buVdMOJ4buVRU9z4buVw710w4nhu5VOTHThuqThu5VKw4JBSuG7leG7s8OC4buvTuG7lUVz4buVTsOT4bui4buZ4buV4bua4bqk4bu1TsOCw63hu5lw4buf4buX4buZ4buVw4Lhu7nhuqThurTDgk7DreG7meG7o3Lhu5fhu5nhu5Uv4buP4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUrhu7JzSk7huqThurjDieG7meG7j8Od4bqo4buV4buzdOG6uOG7lSF0w4nhu5XhuqVMT8OJ4bq04buVIsOUScOJ4bq04buVTsO64bqk4buV4bu34bqk4bqwReG7leG7s3ZP4buVTsO64bqk4buV4bqlTMO64bqk4buVTsO6ReG7leG6tOG6pHNF4buV4buy4buGw4nhurThu5Vzw4nhu5VO4bqqw4nDguG7jS9K4buP4buNSuG7leG7s8SQc01Nw63hu5lKw53hurjhu7Xhu6Lhu5nhu4/huqXDguG7ueG6uOG7lSHhu7bhur/hur9t4buVw4J1w4nDguG7lcag4bqk4buVSsOCw7pF4buVTkbhuqThu5Xhu7Phu45z4buVw73huqjhu5Xhu7N04bq44buVIsOUScOJ4bq04buV4bu34bul4buV4buc4butReG7lUrDgsO6ReG7leG7s8OC4bqmw4nDguG7lU104buzw4Lhu5Xhu7dG4buz4buVS0/hu6LEgsOJ4buVS0/DucOJ4buVxJDhu57hu5Xhu7Phu45z4buVMMOCdeG7lcOJw5TDjeG7s+G7lcagxILhu5Xhu7PDguG7r07hu5VFc+G7lU7Dk+G7om3hu5XhurThu63hu6Lhu5Xhu7XDlOG7lcSQT3fDieG7leG7nOG7r0/hu5VOTOG6uMOJ4bq04buVS092w4nhu5Xhu7PDgsOTw4nhurThu5XDicOC4butw4nhu5Xhu7Xhu63DiW7hu5UhdcOJw4Lhu5XGoOG6pOG7leG7t+G6uuG7leG7s3bDieG7lUrDgsO54bqk4buV4buc4buU4buVxJDhu57hu5XDieG6tMOC4bqk4bqiReG7lUXhuqTDicOC4buVTkzDlMON4buz4buVSsOCdErhu5XEkE93TuG7leG7t+G6sOG7leG6tOG6pHThurjhu5Xhu7Xhu4zhu7Phu5VM4bqk4bqiw4nhurThu5XGoHXhu5VKw4LhurzDieG6tOG7lcOJ4bq04buSc+G7leG7s8OCT8OJ4bq0buG7suG7p8OJ4buV4buz4buQ4buVxqB14bq44buVTuG6uHXDieG7lcO9RuG7lcOC4buE4buVTUnhu5XGoOG7jOG7lXTDiW3hu5Xhu7N04buz4buVTuG6rMOJw4Lhu5VO4bqkw4NO4buVxJDhuqThuqLDieG7lUtPc8OJ4buV4buzw5XDieG6tOG7lcOJw4LDlOG7leG7teG6pOG6tsOJ4buVw73huqTDg8OJ4buVTsO64bqk4buVSsOC4bqk4bqiw4nhu5VO4bq4dW3hu5Uh4bu24bq/4bq/4buVTUnhu5VOw4J4ReG7leG6pVMw4bu04buVw4JP4bui4bquw4nhu5XhurfDgsOS4buVMOG6pMOJw4Lhu5Xhu7fhu6Xhu5VOT+G7ouG6osOJ4buVSsOCw7pO4buVIXTDieG7leG6pUxPw4nhurThu5Uiw5RJw4nhurThu5Vy4buVw4nhu6dF4buVTsOS4buVxqDEguG7lUVPc+G7lcO9dMOJ4buVTkx04bqk4buVSsOCQUrhu5Xhu7PDguG7r07hu5VFc+G7lU7Dk+G7om7hu5XhuqVHw4nhurThu5XDguG7ikrhu5XDguG6rMOJw4Lhu5VKw4LDuk7hu5Xhu5tw4buVTsOCdMOJ4bq04buVTsOS4buV4buz4buOc+G7lcOdw7nDieG7lXTDieG7lU3hu4Lhu5Xhu6Phu58v4bub4buX4bubxqEvIcOiw6LhuqXhu5XDieG6tHXhu6Lhu5Xhu5tyL8ah4buXL+G7m+G7l+G7m8ah4buV4buz4buOc+G7leG6pVMw4bu04buVw4JP4bui4bquw4nhu5XhurfDgsOS4buVMOG6pMOJw4Jt4buVTuG6qsOJw4Lhu5XhurfDgsOT4buV4bqlw4LDim3hu5XDveG6qOG7leG7s3Thurjhu5Uiw5RJw4nhurThu5VKw4LDueG6pOG7leG7s8OC4buvSuG7lcOCdcOJw4Lhu5XDguG6rMOJw4Lhu5VKw4LDuk7hu5Xhu7PDgk/DieG6tOG7leG7s+G7jnPhu5Xhu7PDueG7lcOCc+G6pOG7lcO9w7nDieG7lXTDieG7lcSQdeG7lcahxqHhu5XDieG7p0Xhu5Xhu53hu5VOw4J0w4nhurThu5VOw5Ju4bu2w5Thu4rhu7Phu5XDveG6pMODTm3hu5XDieG7p0Xhu5XGoXJy4bufbeG7lSLDlEnDieG6tOG7lcO94bqo4buV4bqlUzDhu7Thu5XDgk/hu6Lhuq7DieG7leG7geG6osOJ4buVw6JJw4lt4buVTuG6qsOJw4Lhu5XhuqVP4bui4bqiw4nhu5XhurNPc8OJ4bq04buV4buc4buU4buVSsOCw7pO4buV4buh4buVw4nhu6dF4buVTsOS4buVxqDEguG7lU5G4bqk4buV4bqlTEZF4buV4buzxalK4buVTnXhuqThu5VNw7nDieG7leG7s+G7hsOJ4bq04buV4bu14butw4nhu5XGoHXhu5Xhu7LDlMONSuG7lU514bqk4buVTcO5w4nhu5Xhu7Phu4bDieG6tOG7leG7teG7rcOJbOG7lcOJ4bunReG7leG7m+G7l+G7l+G7o+G7lcO94bqo4buV4bqlUzDhu7Thu5VOw4Lhuqjhu5Xhu5zhu6Xhu5UideG6uOG7leG7snPhuqRt4buVTuG6qsOJw4Lhu5UideG6uOG7leG7snPhuqThu5Xhu5zhu5Thu5VKw4LDuk7hu5Xhu53hu5fhu5VOw4J0w4nhurThu5VOw5Lhu5XGoMSC4buVTkbhuqThu5UgT3Phu5XDvXTDieG7lU5MdOG6pOG7lUrDgkFK4buV4buzw4Lhu69O4buVRXPhu5VOw5Phu6Js4buVw4nhu6dF4buV4bub4buX4buXceG7lcO94bqo4buV4bqlUzDhu7Thu5VOw4J1w4nDguG7lUrDguG7guG7lSJ14bq44buV4buyc+G6pG3hu5VO4bqqw4nDguG7lSJ14bq44buV4buyc+G6pOG7leG7nOG7lOG7lUrDgsO6TuG7lXDhu5XDieG7p0Xhu5VOw5Lhu5XGoMSC4buVTkbhuqThu5XhuqV1w4nhurThu5VOTOG7luG7lU5MdOG6pOG7lUrDgkFK4buV4buzw4Lhu69O4buVRXPhu5VOw5Phu6Ju4buNL0rhu4/hu41K4buV4buzxJBzTU3DreG7mUpTT07DguG6uEzhu5nhu48hT+G7ouG7leG6pcOCxanDieG6tOG7jS9K4buP

Huy Thắng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lao Khô - nơi viết lên bài ca hữu nghị

Lao Khô - nơi viết lên bài ca hữu nghị
2022-06-10 10:09:00

baophutho.vn Như một mối nhân duyên, tôi gặp lại ông Tráng Lao Lử trong buổi lễ tôn vinh Gương sáng pháp luật do Bộ Tư pháp tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long