Cập nhật:  GMT+7
w6Phu5fhuqfDompyw6lBQTLhurXhu7UjxqHDgXJt4bq1xIMj4buX4bq2w6LDgeG7ueG6sMO9dOG7lcOixKjhu7HDoiPhurvGocOidOG7lcOA4bqq4buNdMOi4bqm4bq7w6JzxrDGocOiw4Hhu7nhurB4dOG7lcOiVOG7lcOA4bqq4buTdMOiPsOAaHTDokrhurB4dOG7lcOicuG6u3PDouG6psahw7Rqw6LhuqbDtcOi4bu3w4DDqnTDonJCw6LDgeG6u8ahw6J04buVw4Dhuqrhu410w6LhuqbhurvDonPGsMahw6LDgeG7ueG6sHh04buVw6LDgeG7ueG7jXTDomzhu6PDqcOixKnhurt0w6LDgeG7n3Thu5fDoy/hu5fhuqfEg8OjL+G7tcSDw6PDgcOpxKlybcOiQcOB4bqqcm0y4bq1c8Op4bu54buVxqF0OOG6reG7teG6qMOiw6nDgMOBdeG6tcSDw6PDgeG7ucSDw6PDgWvEg8OjL8OBa8SDw6PDgWvEg8OjL8OBa8SDw6PDgWvEg8OjL8OBa8SDw6PDgWvEg8OjxqFz4buVw6JB4bu5ajLhurXhu5fDgcOB4bu1OC8vxKnDqXXhu7Xhu5fDgMOB4buXdcOh4bqmdC91cmtrw6nDgcOpL+G6rG3EqUHGocOBbS/DgcahdC3DgcOAai1Bw4AtccahbXQv4bqn4bql4bqlSuG7mMSoxJHhuqdiYsOJL+G6reG6peG6pcSRL2Uv4bqn4bqnTeG6p8OJ4buY4buYZeG6q8OJ4buYL+G6p+G6reG6rcSRxJHhuqfhuqlk4bqtxJFiZMSRX8OBxqF0w4HDgGrDoeG7lcah4buZ4bq1xIPDoy/DgWvEg8OjL8OB4bu5xIPDo8OB4bu5xIPDo8OBa8SDw6Mvw4FrxIPDo8OBa8SDw6Mvw4FrxIPDo8OBa8SDw6Mvw4FrxIPDo8OBa8SDw6Phu7XDompyw6lBQTLhurXhu7XEqHVr4bqq4bq1xINM4burdOG7lcOiauG7l+G7m8OiVOG7lcOA4bqq4buTdMOiPsOAaHTDokrhurB4dOG7lcOiw4Hhur3GocOixKnDgOG7rcahw6Jy4bq7c8Oi4bqmxqHDtGrDouG6pnfGocOicuG6v3Thu5fDomzhur11w6I9xKhUS8Oiw4Hhu5904buXw6HDoy/DgWvEg8OjL8OB4bu5xIPDoy/DgcOpxKlybcSDw6Phu7XEg+G7tCNVLcOiVOG7leG6u+G6qsOixJEt4bqn4bqtYcOibHXhurt0w6JqxrB04buVw6LDgeG6uWrDomrEgsOpw6LEqOG7scOiI+G6u8ahw6J04buVw4Dhuqrhu410w6LhuqbhurvDonPGsMahw6LDgeG7ueG6sHh04buVw6JrdcOiI+G7l+G6tsOiw4Hhu7nhurDDvXThu5XDolThu5XDgOG6quG7k3TDoj7DgGh0w6JK4bqweHThu5XDomvhu4l0w6Jsw63DgMOicuG6u3PDouG6psahw7Rqw6LDgeG6vcahw6LDgeG7n3Thu5fDosOBw6nDouG6psO1w6LDgeG7nXThu5fDouG7l+G7nXThu5fDouG7t8OAw6p0w6JyQsOiw4HhurvGocOidOG7lcOA4bqq4buNdMOi4bqm4bq7w6JzxrDGocOiw4Hhu7nhurB4dOG7lcOhw6IjxqHhu4/hu7XDouG6puG6u8OicuG6u3PDouG6psahw7Rqw6LhuqZ3xqHDomx14bq7dMOiasO6w6Js4burdOG7lcOiauG7l+G7m8OiTOG7hXThu5XDokzhu5104buXw6Ip4bqweXThu5XDouKAk8OiIz0pYcOi4bu04buXw7rDokrhu5fEgsOiw4Hhu6Nq4buXw6I9xKhUS8Oiw4Hhu5904buXYcOicuG6v3Thu5fDomzhur11w6Jz4buxw4HDokHhu6nDokHDvWHDonThu5Xhurt04buXw6JyxqHhu410w6Lhu7fDgMOpdMOhw6Mv4bu1xIPDo+G7tcSDUuG6v3Thu5fDomzhur11w6JAw73DoiNUNlMjw6Js4bq/w6LEqeG6uXXDomrhurl1w6LDgeG7nXThu5fDouG7l+G7nXThu5fDosOB4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDonThu5fGocO0c8Oi4bqmw4PDouG7t8OAw6p0w6JyQsOiI1Q2UyPDosOB4bu54buNdMOibOG7o8Opw6LEqeG6u3TDosOB4bufdOG7l8Ohw6JU4buX4buddMOiauG7l8OAdOG7lWHDosOB4bu5dXThu5XDosOB4buXeMahw6Lhu5XGocOpdMOi4bu3w4DDqWHDomrGsHThu5XDosOB4bq5asOi4bu3w4DDqnTDonJCw6IjVDZTI8OibOG6sHlqw6Jq4buX4bqgw6LDgeG7ueG7pXThu5Vhw6LDgeG7gXThu5XDomrhurB4dOG7lcOi4bqmd8ahw6LhuqbDqcahw6LDgeG7ucO5w6LDgeG7l8Opc8Oic+G6sMOAYcOibMO1w6LhuqjDgGnDgcOiasODw6LDgeG7l+G7kcOibOG7kcOiasawdOG7lcOiw4Hhurlqw6J04bq74bqqw6LDvcOibOG7o8Opw6Lhu7Xhu5fhurB2dOG7lcOiasO6w6LEqeG6sHdqw6Jq4buXw4Dhuqrhu5F0w6LEqcah4buPdMOhw6Ij4bu54buNdMOiY8OicuG7oXThu5fDouG6puG6tGrDomzhurB5asOiw4Hhu7nGoeG7kXTDonHhu5fDqcahw6LhuqZ3xqHDonHhu5fhu6nGocOicuG6sHl04buVw6JqxrB04buVw6LhuqbGocO0asOicnd0w6Jqw7rDomrhu5dpw4HDonLhurB5dOG7lWHDomzhurnhu7XDouG6tnThu5XDouG6quG7jcOAw6Jqw63DgMOi4bu3w4DDqnTDonJCw6LDgeG6u8ahw6J04buVw4Dhuqrhu410w6JsacOBYcOidOG6sHdqYcOiceG7l3Xhurl04buVw6JBw6p0YcOixKgpUyPDouG7teG7l8ODasOi4bqmw4PDomrhurlqw6Jr4bq0w6Lhurl0w6JBw6p0w6LhuqjDgGnDgcOiccahdOG7l8Oiw4Hhu49hw6Jsw6pzw6LEqcOqdcOibHjGocOiQeG7qXThu5XDonThu5dodMOia2h0YcOiauG6uWrDouG7l3Xhur3DgcOibOG7sXThu5XDouG6qOG6v8Oi4buX4buxxqHDouG7lcO64bu1w6Lhu7Xhu5fDrXTDouG7teG7l+G6ucOBw6LDgeG7ucah4buRdMOiccahdOG7l8Oiw4Hhu4/DouG6qOG6v8Oi4buX4buxxqHDosO9w6Js4bujw6nDouG7teG7l+G6sHZ04buVw6HDouG7lsO0w6LDgeG7l+G7qXThu5XDosOB4butw6Jq4buX4bq2asOicuG6u3PDomrGsHThu5XDosOB4bq5asOi4bu3w4DDqnTDonJCw6JU4buX4bq7w6J04bqwd2rDouG6psO1w6IjVFMjw6Jrw610w6Js4bqweWrDomrEgnThu5XDomrhu6nDouG6psO1w6Jq4buXacOBw6LhuqbhurvDonLhurB5dOG7lWHDomrDqsahw6Jq4bq5auG7l8Oi4buX4bq7dOG7l8OiauG7l+G7m3Thu5dhw6J0aHThu5XDomrDqXXDonThu4F04buVw6Jy4bq0amHDouG7l8ahw7TDgMOi4bu3w4DDqsOicuG6u3PDouG6psahw7Rqw6HDolPhu4Vqw6Jr4bqiw6Js4bq9w4HDomzhurB5asOidOG7l+G6pHThu5XDonHhu4/DgcOi4bu3w4DDqsOiw4Hhu5tq4buXw6Jq4bq0asOidOG7l+G6sHThu5XDosOB4bu5dXThu5XDonLhu6F04buXw6LhuqbhurRqw6Lhu7fDgMOqdMOickLDoiNUUyPDomrhuq504buVw6Jqw7l0w6J04buXxqHDtcOAw6LhuqZpdMOibMO1w6Lhu5fhur10w6Jq4buX4buPw6J04buX4bqww6JzxrDGocOiw4Hhu7nhurB4dOG7lcOiasO6w6J0dsahw6LEqeG7o8OixrDDonThu5fGoeG7k3PDomrhu5fhurDDqcOibOG6sHlqw6Lhu5XGocOqxqHDouG7t8OA4bqq4buPw4Fhw6LDgeG7m3Thu5fDouG6qOG6v8Oi4buX4buxxqHDouG7l8O6w6nDouG6psO1w6LEqClTI8OiauG7l+G6sMOpw6Lhu7nhu7F04buVw6HDokt1w6Jx4buXw7rDonHhu5fhu4F0w6LhuqbDtcOi4bqm4bupdMOidOG7jXTDonThu5fGocO1w4DDomrGsHThu5XDosOB4buddOG7l2HDomvhurTDouG6uXTDonHhu5fGsHThu5XDosOB4buX4bq0asOi4buXxqHDtHTDomzhuqB04buVw6LDgcah4buPdMOibOG7scOibMO1w6Lhu7nDqcOhw6JKxrB04buVw6LDgeG6uWrDouG7lOG7tFPEqMOiasO5dMOiauG7l8OscznDosOB4butw6Jq4buX4bq2asOixKnhu7HDonPhurnhuqrDouG7t8OAw6p0w6JyQsOiw73Domrhurlqw6JqaeG7tcOiasO5dMOi4buX4bq9dMOiauG7l+G7jznDomrhu5fhurDDqcOiw4Hhu5fhurt04buXw6Jyw6zhu7XDouG6puG7gXTDouG7teG7l8O5dOG7lcOibOG7gXThu5XDonFCw6Lhu7ZAS0zDompp4bu1w6Lhu5fDgOG6qsO0dDnDonHGoXThu5fDouG7teG7l+G7m8Oiw4Hhu5fhurRqw6Lhu5fGocO0dMOiauG7l3XDonPhu7HDgcOiQeG7qcOidOG7l8ahw7Rzw6LhuqbDg8OiauG7l8OA4bqq4buNdMOic8awdMOiceG7l8awdOG7lcOibOG6ueG7tcOi4bq2dOG7lcOiw4Hhu5dtdcOi4bqq4buNw4DDomrDrcOA4oCmw6Js4buRw6LDgeG7gXThu5XDomrhurB4dOG7lcOi4buXdeG6vcOBw6Js4buxdOG7lcOiasSCw6nDonThu5Xhurt04buXw6LDgeG7uXV04buVw6LDgeG7l3jGocOi4buVxqHDqXTDosOBd8ahw6Js4bqweWrDosOBdeG6u3TDomvGocO0dMOiasawdOG7lcOiw4Hhurlqw6Lhu7fDgMOqdMOickLDolThu5fhurvDonThurB3asOi4bqmw7XDoiNUNlMjw6HDolHhu5fDqcahw6LDgeG7l+G6uWphw6JBw4LDomvDg3Thu5XDouG7l3nhu7XDonJCYcOiw4HGoeG7j8OBw6JxxqHDtHNhw6Lhu5fGocO0w4DDouG7t8OAw6rDonThu5XDgOG7q3TDosOB4bq7xqHDonThu5XDgOG6quG7jXTDouG6puG6u8OixKgpUyNhw6Lhu7Xhu5fDg2rDouG6psODw6Js4buHasOicuG6tGrDomrhu5d1w6LhuqbGocO0asOi4bu14buX4bq5w4HDosOB4bu5xqHhu5F0w6JRIy0+4buWw6LEqcO1dMOi4bqm4bqkdOG7lWHDomt1w6Jsw7rDouG7teG7l8OqxqHDomrEgnThu5XDomrhu6lhw6JxxqHDtHTDosOBdeG6u3TDosSp4buxw6Jz4bq54bqqw6Lhu7fDgMOqdMOickLDomrhurlqw6JqaeG7tWHDonHhu5fGsHThu5XDonThu5XhurJ04buVw6J0aHThu5XDomrDqXXDosOB4bu54buddOG7l8OibOG7scOiauG7l8OA4bqq4buNdMOic8awdMOidOG7leG7l8ahw7Thu7XDouG6psODw6Jq4buXdcOiauG6uXTDosSp4buxYcOiSkopSsOhw6Phu7XEg+G7tOG7l+G6ucOBw6LEqcah4buRw4DDosOB4bq9xqHDosSpw4Dhu63GocOicuG6u3PDouG6psahw7RqYcOibOG7q3Thu5XDomrhu5fhu5vDoiPhu5fhurbDosOB4bu54bqww7104buVw6Js4bq5dOG7l8Oi4buVxqHhurnDomrDqXXDonThu5fhuqR04buVw6Jx4buPw4HDouG7t8OAw6rDomzhur3DgcOibOG6sHlqw6LDgeG7uXV04buVw6Jy4buhdOG7l8Oi4bqm4bq0asOiI1RTI8OiasSCw6nDosOB4bufdOG7l8Oiw4HhurLDonHhu5fDqcahw6LDgeG7l+G6uWrDosOB4bupw4HDosOBxqHDtXPDonThu4F04buVw6Jyecahw6LDgeG7l+G7j2HDomrhu5fhu5/DouG7ucOpw6Lhu5fhur10w6Jq4buX4buPYcOiw4Hhu6t0w6LDgeG6vcahw6LDgeG7uXV04buVw6JqxrB04buVw6LDgeG6uWrDonThurvhuqrDocOiTOG7qcahw6LhuqZ3xqHDonThu5fGocO0c8Oi4bqmw4PDouG7t8OAw6p0w6JyQsOiVOG7l+G6u8OidOG6sHdqw6IjVFMjw6LDgeG7uXV04buVw6LDgeG7l3jGocOi4buVxqHDqXTDosOBd8ahYcOibOG7q3Thu5XDomrhu5fhu5vDonThu5dpdMOic+G6vXThu5dhw6LDgeG7n3Thu5fDomrDrXTDouG7ueG6u8OiQXXhurnDgcOiasawdOG7lcOiw4Hhurlqw6Lhu7fDgMahw6Lhu5d14bq9auG7l8OibGnDgcOibMOpxqHDonLhu6t04buVw6Lhu5Xhu5du4bu1w6LhuqZ3xqHDouG7t8OA4bqqw6Lhu5d14bq9auG7l8Oi4bqoaOG6qsOia+G6tHThu5XDomzGsMOiw4Hhu5fhu6PDomzhu5HDomzDqnPDosSpw6p1w6LDgeG7m3Thu5fDonHhu5fDqsOiw4Hhu5fGocOhw6JK4buXxILDomzhu7F04buVw6Lhu5d14bq7dMOiw4Hhu5fGocO0dMOiasawdOG7lcOiw4Hhurlqw6JsdcOibOG6vWrDosSpw6p0w6Js4burYcOicsOs4bu1w6Lhu5fhu6vDokF2w6Js4bujw6nDomrhu5fhu5t04buXw6Lhu7Xhu5fDg2rDouG6psODw6LhuqbGocO0asOiQcOCw6Jrw4N04buVw6JsacOBw6HDoj7hurlqw6Js4bujdOG7l8OiasawdOG7lcOixKnhu6nDouG7lcah4bq5w6JsacOBw6Lhu7Xhu5fDqsahw6Jqw7rDomrhu5fGoeG7j3TDonLhurB5asOicmjDgMOia+G6u8ahYcOiw4Hhu7nhurB3asOic+G7h8OBw6Lhuqho4bqqw6Jr4bq0dOG7lcOic+G6tmrDouG7lcah4bq5w6Jx4buXxrB04buVw6Lhu6vDouG6vcOBYcOi4buVaOG6qsOibOG7scOBw6LEqcah4buPdDnDouG7t8OAw6l0w6LDgWhzw6Js4buPdMOi4bqmxqHDtGrDomxpw4DDosOB4buXw63DgMOi4buVxqHhurnDomxpw4E5w6Jq4buX4bqgw6JCw6LhuqZpdMOibMO1w6Lhu7nhurlqw6LDgeG7l8OqxqHDomzGsMOiw4Hhu5fhu6Nhw6Jq4buXacOBw6LDgeG7l8OqxqHDouG6qsOiw4Hhu49hw6Jx4buXw6nGocOiw4Hhu5fhurlqw6LDgeG7qcOBw6LDgeG6u8ahw6J04buVw4Dhuqrhu410w6Jx4buXdeG6uXThu5XDokHDqnTigKbDo+G7tcSDTOG7qcahw6LhuqZ3xqHDonThu5fhuqR04buVw6JxxqHhu490w6J04buV4buX4bujw6JqxILDqcOiw4Hhu5904buXYcOi4bqmw7XDonLhu6F04buXw6LhuqbhurRqw6Lhu7fDgMOqdMOickLDoiNUUyNhw6LEqOG7scOiQcOyw6Lhuqhtc8Oi4bqobsOBw6LhuqbhurvDouG7lcahw6rGocOi4bu3w4Dhuqrhu4/DgcOiw4Hhu7l1dOG7lcOiw4Hhu5d4xqHDouG7lcahw6l0w6JBd3PDonThu5dpw4HDocOiSsOhw4k=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2024-07-25 12:39:00

baophutho.vn Ngày 25/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,...

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XVI
2008-12-08 14:15:00

* Tăng trưởng kinh tế (GDP) của tỉnh năm 2008 đạt 10,7%; 13/19 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch PTO- Sáng 8-12, Tại trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Phú Thọ khoá XVI đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long