Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tSbhu5/hurThuqvEguG6pOG7teG7p+G7o+G6q0/hu59w4bun4buf4bqrw4Dhu5/hurThuqtF4buT4bqu4bqrb2rhuq7huqvDsuG7oeG7leG6ruG6q2/hu59z4bun4buf4bqr4bqg4bquReG6q+G7n8Wp4buDb+G7n+G6q8Oy4buFxanhuqs94buf4bqw4bqrJOG6rnZv4bqzL+G7n2PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Dhu57hu43hur/Ds+G6qeG6tSbhu5/hurThuqvEguG6pOG7teG7p+G7o+G6q0/hu59w4bun4buf4bqrw4Dhu5/hurThuqtF4buT4bqu4bqrb2rhuq7huqvDsuG7oeG7leG6ruG6q2/hu59z4bun4buf4bqr4bqg4bquReG6q+G7n8Wp4buDb+G7n+G6q8Oy4buFxanhuqs94buf4bqw4bqrJOG6rnZv4bqzL8OA4bq14bqzxILhur9uw7nhu43huqvDg8SCRcO54buNN+G6qeG7peG6v+G6ouG7o+G7oeG7p+G6oWTDgMSQ4bqr4bq/4bquxILFqeG6qeG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q8OD4bqibzfhuqnhu5/EgsSCw4DhuqEvL27hur/FqcOA4buf4bquxILhu5/FqcSDQ+G7py/FqcO5w7PDs+G6v8SC4bq/L0Thu41uw4Phu6HEguG7jS/EguG7oeG7py3EguG6rm8tw4Phuq4tw7rhu6Hhu43hu6cvY2JiT+G7nE7hur5iTsOT4bq+L2RiY2IvZC9jY+G7jOG6u2Nl4bq74bucTuG7nMOqL2NkxJFiZOG6uWNj4bq9w6rhurliw6pf4bq/Q+G6v8SC4bq/4bqixIN1w4Dhu6Phuqnhuqvhur/DueG7oeG7o+G7pzfhuqnhuqLhu6Hhu6Phu5/EguG6qeG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzL8SC4bq/bsO54buN4bq1JuG7g+G7oeG6qz3hu5/hurDhuqsk4bqudm/huqvDg+G7keG6q2/GsOG6q8O64buf4bqu4bqrw7Phuq7huqvDuXJv4buf4bqr4buj4buh4buF4buh4bqrxILhuqJw4bqr4bqg4bquReG6q+G7peG7r+G6q8O54bu14bun4bqrQ+G7teG7oeG6q+G7n8Wp4buDxILhuqvDsnjhu6fhu6Phuqtv4bq/w4Phu6Hhu6fFqeG6s8OA4bq1JuG7n+G6tOG6q8SC4bqk4bu14bun4buj4bqrT+G7n3Dhu6fhu5/huqvDgOG7n+G6tOG6q0Phuqzhur/huqtvxrDhuqtDZ+G7p+G6q27hu4Xhu6fhuqtF4buT4bqu4bqrb2rhuq7huqtOeOG6qyLhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqvDuuG7n2zhu6fhuqvEguG6ouG6pOG7s+G7p+G7o+G6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrb+G7n3Phu6fhu5/huqsk4bquReG6q+G7n8Wp4buDb+G7n+G6q2/hu5/huq7hu6fhu6PhuqvEkOG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q8Oy4buFxanhuqs94buf4bqw4bqrJOG6rnZvw6PhuqvEgnPhu6fhu5/huqvDmuG7oeG7k+G7p+G6q+G7ouG7oeG6v+G7p+G7o+G6q8Oy4buZ4bun4bqr4bunZ+G7peG6q2RixJFiw6PhuqvDsnfhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7ocOj4bqrw4Dhu5924buh4bqr4buf4bu5w4DhuqtD4bu14buh4bqrP+G6vOG6q27hur/hu6fhuqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q8SCc+G7p+G7n+G6q8Oa4buh4buT4bun4bqr4bui4buh4bq/4bun4bujw6PhuqtOeOG6q8Oa4buZ4bqr4bufxanhu4Nv4buf4bqrQ+G7h+G6q8OSauG6ruG6q8SC4bqk4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrw4nhuqvDuuG7oeG7meG7p+G6q2/hu59z4bqrw7Lhu4PFqeG6q2/hurThur/huqsm4buf4bq04bqrxILhuqThu7Xhu6fhu6PhuqtP4bufcOG7p+G7n+G6q8OA4buf4bq04bqrQ+G7leG6q8Oa4buf4bqu4bqrw7Phuq7huqvDuXJv4buf4bqr4buj4buh4buF4buh4bqrxILhuqJw4bqr4bqg4bquReG6q+G7peG7r+G6q8O54bu14bun4bqrb8aw4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q2/hur/Dg+G7oeG7p8Wp4bqrxILhu4Phu6Hhuqs94buf4bqw4bqrJOG6rnZvxIPhurPDgOG6tU544bqrIuG7iUXhuqvDs+G6qOG7p+G7o+G6q2/hu5/hurThuqvEguG6onHDo+G6q8OA4bufduG7oeG6q+G7n+G7ucOA4bqrQ+G7teG7oeG6qz/hurzhuqtu4bq/4bun4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7Phu4nhu6fhuqvEgnPhu6fhu5/huqvDmuG7oeG7k+G7p+G6q+G7ouG7oeG6v+G7p+G7o+G6q8O54bqo4bq/4bqrb+G7n+G7q+G7p+G6q8SC4bqk4bqrQ8Sp4bun4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q+G7p+G7o8Wp4buH4buh4bqrb8aw4bqr4bquReG6q8SCcOG7p8Oj4bqr4bunZ+G7p+G7o+G6q8O54bqob+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7k+G7p+G6q2/huqbhuq7Do+G6q2554bqrw4Phuq7hu6fhu6PDo+G6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrb+G7n3Phu6fhu5/huqvhuqDhuq5F4bqr4bufxanhu4Nv4buf4bqrb+G7n+G6ruG7p+G7o+G6q8SQ4buJReG6q8Oz4bqo4bun4buj4bqrw7Lhu4XFqeG6qz3hu5/hurDhuqsk4bqudm/Do+G6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6qybhu5/hurThuqvEguG6pOG7teG7p+G7o+G6q0/hu59w4bun4buf4bqrw4Dhu5/hurThuqvEkOG7jeG7peG6q8SQ4buPxILDo+G6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6q8OycuG7p+G7n8SD4bqzw4DhurUm4buf4bq04bqrxILhuqThu7Xhu6fhu6PhuqtP4bufcOG7p+G7n+G6q8OA4buf4bq04bqrReG7k+G6ruG6q29q4bqu4bqrTnjhuqvDmuG7meG6q+G7n8Wp4buDb+G7n+G6q0Phu4fhuqvDkmrhuq7huqvEguG6pOG6q8O64bufbOG7p+G6q8SC4bqi4bqk4buz4bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buh4buT4bun4bqrb+G6puG6rsOj4bqrxJDhu4lF4bqrw7Phuqjhu6fhu6PhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqtP4bufcOG7p+G7n+G6q8OA4buf4bq04bqrbuG6v+G7p+G6q+G7n+G7h+G7p+G7n+G6q8O64buf4bqu4bun4buj4bqrw4Dhu5/hu4HDgOG6q8O5w4nhuqvDsuG7oeG7leG6ruG6q2/hu59z4bun4buf4bqrw7l04bun4buf4bqrQ+G6qG/huqvDuuG7oeG7p+G7n+G6q8Ozxanhur/hu6fhu5/huqtv4bq/w4Phu6Hhu6fFqcSD4bqrJuG7n+G7jcWp4bqrJiYiW+G7pg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Năm 2009, phấn đấu đạt mức tăng GDP 6,5%

Năm 2009, phấn đấu đạt mức tăng GDP 6,5%
2008-12-25 15:11:00

Từ hôm nay 25/12, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều chỉnh tăng 3% tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng, làm cơ sở cho các ngân hàng thương mại giao dịch mua bán ngoại tệ.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long