Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tSbhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrb+G7gW/huqvDs3Jv4buf4bqrQ+G6suG6q+G7peG7teG7oeG6q8OyxqHhuqvhu6fhu4nhu6fhu6Phuqtv4bq/xanhuqtv4bufxKnEguG6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrb+G7n2fhu6XhuqvDg8awb+G6q8OD4bqmb+G6q8O64buf4bux4buN4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7Phu4nhu6fhurMv4bufY+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q8OD4bqibzfhuqkvL2/Eg27hur/FqcOA4buf4bquxILhu5/FqcSDQ+G7py/Ds+G7jcODw7rEgsWpw4Av4bun4buNRMODL2RjY8SRL2XDqsOzZGLhurvDqcOqZcSRxIJj4bq74bq5YsOqw6rDuWPEg3XDgOG7o+G6qeG6qy/hurXhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu6bhu6Phu4dF4bqrb+G7h+G7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q8OD4buF4bun4bqrw4Dhu5/hurLhuqvEguG7oeG7p+G6q8SC4bqkQeG7p+G7o8Oj4bqrw7nhuqjhur/huqtv4buf4bur4bun4bqrw4PhuqrhuqvDs+G6suG7p+G7o+G6q2/hu4Fv4bqrw7Nyb+G7n+G6q0PhurLhuqvEguG7g+G7oeG6q07hu5fhu6fhu5/huqtD4buh4buX4bun4bqrKuG7heG7p+G6q+G7puG7n+G7ocSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1PSbDkibhuqst4bqr4bue4buh4buX4bun4bqr4bun4bq/RcOj4bqrTuG7l+G7p+G7n+G6q0Phu6Hhu5fhu6fhuqsq4buF4bun4bqr4bum4buf4buh4bqrb8aw4bqr4bqg4bquReG6q+G7peG7r+G6q8Op4bq5YuG6q+G7o+G7oeG6pOG7t+G7p+G7o+G6q27hu5fhu6fhu5/Do+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDssaw4bqrb8aw4bqrY2Ni4bqr4buj4buh4bqk4bu34bun4buj4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvEguG6onLhuqvhu6d44buh4bqrxILhuqLhurDhuqtD4buH4bqrb8aw4bqrxILhuqzhuqtk4bqrw7Lhu5nhu6fhuqvEkeG6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrw7rhu5/hu4Hhu6Xhuqtu4buX4bun4buf4bqr4bun4bujxanhu4Phu6HhuqvEguG6ouG6sOG6q8Oz4buH4bun4buf4bqrb+G7n8Wp4bqrb+G7gW/huqvDsnbhu6HhuqvEguG6pOG7ueG7p+G7o+G6q8SC4buf4bq/4bul4bqr4buj4buh4bq/4bqrTuG7hcWp4bqr4buf4buhxqHhu6XhuqtF4bqrxILhu5nDo+G6q2/GsOG6q8OyeOG7oeG6q+G7p+G7o8OC4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrw7nhuqhv4bqrxILhuqJx4bun4buf4bqrw7J44bqrb+G7n+G6rkXhu5Phu6fhuqvhu6Xhu6/hu6fhuqtv4bq/xanDo+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7n8O94bqrxILhuqLhu7nhuqvDsuG7h8Wp4bqrxILhu4PFqcOj4bqr4buf4bu5w4DhuqvEguG7gW/huqvEgsWp4buH4bun4bqrw7Phu6Hhu5fhu6fhuqvEguG6rOG6q2/hu4Fv4bqrbuG7l+G7p+G7n+G6q0Phu6Hhu5fhu6fhuqvEguG6rkXhu5nhu6fhuqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqr4bqk4buz4bun4buj4bqrQ+G7h+G6q2/hu4Fv4bqrb+G7n+G6rkXhu5Phu6fhuqvhu6Phu6Hhur/huqvhu6fhuqThu7Vv4bqr4bun4bujxanhu4fhu6Hhuqvhu6fhu5/huqThuqHhuqvhu6bhu59rxILhuqtO4buF4bunw6Phuqvhu57hu4fhu6fhuqsk4bqudm/Do+G6qz3hu5/hu6HDueG7ocOAw4Dhu6Hhu6fhu43igKbhuqtv4bq24bun4buj4bqr4buf4buX4bqrxILhu5924bun4buj4bqrxILhuqLhur/hu6fhu6PhuqvEguG7n+G7oeG7mcSC4bqrbnLhuqvDsnfhu6fhu6PhuqtueMOj4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrw7Lhu4Phu6HEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tU7hu5fhu6fhu5/huqtD4buh4buX4bun4bqrb8aw4bqr4bq94bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6Phuqvhu6V54bqrxILhu6Hhu5Phuq7huqtv4buf4bqubOG7p+G6q+G6oOG6rnZv4bqrxILhu5nhuqPhuqvhu5/hu5fhuqvEguG7n3bhu6fhu6PhuqvDuuG7ocah4bul4bqrw4PFqeG7gcSC4bqr4bun4buf4buh4bub4bul4bqrw7rhu5/huq5s4bun4bqrw7LhuqThu7lv4bqrxILhu5/hu6Hhu5nEguG6q8O64buZ4bqr4buleMSC4bqrb+G7n+G7oeG7leG6ruG6o+G6q+G7n+G7l+G6q8SC4bufduG7p+G7o+G6q+G7peG7gUXhuqvDssWp4bqrxILhu59w4bun4buf4bqrw7nhuqhv4bqj4bqr4buf4buX4bqrxILhu5924bun4buj4bqr4bul4buBReG6q0/hu43DucO5KsWpw7nhuq7EguG7ocWp4bun4bqr4bucw6liL0/hu43DucO5KsWpw7nhuq7EguG7ocWp4bun4bqrTyrEkWLhuqvhuqbhu6fhu6PhuqvDs+G6suG7p+G7o+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEkOG7j8SC4bqr4bun4buj4buf4buh4buX4bul4bqrw4Phu4fhu6fhu6PhuqvDueG7q2/huqvhuq7hu6fhu6PhuqvEguG7n+G6pOG6o+G6q+G6puG7p+G7o+G6q8Oz4bqy4bun4buj4bqrw7Phur/FqeG6q+G7pXnhuqvDg+G7oeG7k+G6ruG6q+G7ieG7peG6q+G7nuG6v+G6ouG7pcWp4bun4buhb+G6qypv4bq/w4Dhu43DueG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDgOG7n23huq7huqvEguG7n+G6rmvEguG6q+G7p3jhu6HhuqvDg8Wp4buhw6PhuqvDsuG7heG7peG6q27hu4XFqeG6q8SC4buh4buT4bqu4bqrb+G7n+G6rmzhu6fDo+G6q2/hu5/EqcSC4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6Phuqtv4bq/xanhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrxILhu59n4bul4bqrw7rhu5/hu4Hhu6XhuqtD4buH4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvEguG6onLhuqtv4bufxanhuqtu4buX4bun4buf4bqr4bun4buf4buJ4bunxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVP4bq24bun4buj4bqrQ+G7teG7oeG6q8OD4bqo4bqrw4Dhu5/hu4HEguG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqtD4buV4bqrw7rhu6Hhu6fhu5/huqvEguG7mcOj4bqrxJBm4bqr4bufeOG7oeG6q2/hurThur/huqvEgsWp4buH4bun4bqrxIJz4bun4bufw6PhuqvDsuG7t+G7oeG6q8ODduG7p+G7o+G6q2/hurThur/huqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvDs+G7ieG7p+G6q+G7p+G7o+G7h0Xhuqtv4buH4bun4buj4bqrw7LhuqThu7lv4bqr4bun4buJ4bun4buj4bqrb+G6v8Wpw6Phuqvhu6fhu5/huq7huqtvauG6ruG6q2/hu59n4bul4bqrw4PGsG/huqvDg+G6pm/huqvDuuG7n8Wpw7TDo+G6q8OD4bqq4bqrw7PhurLhu6fhu6PhuqvDs3Jv4buf4bqrQ+G6suG6q2/hu59n4bul4bqrw4PGsG/huqvDg+G6pm/huqvDuuG7n8Wpw7Thuqtv4bq04bq/4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Phu4nhu6fhuqvhu6fhu6Phu4dF4bqrb+G7h+G7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6rsSD4bqr4bumZ+G7peG6q2RiZGLDo+G6q8SC4bqi4bqu4bun4buj4bqrbnHhu6fhu5/huqvhu6XDveG7oeG6q+G7p+G7o+G7h0XDo+G6q07hu5fhu6fhu5/huqtD4buh4buX4bun4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q+G7p+G7n2vhu6fhuqvEkWJiLWViYuG6q8O54bqk4bu5xILhuqvDuuG7n+G7geG7pcOj4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvEguG6onLhuqvhu6d44buh4bqrxILhuqLhurDhuqtv4bufxanhuqvEkcOpYi1lYmLhuqvDueG6pOG7ucSC4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrbuG7l+G7p+G7n8Oj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8OyxrDhuqtvxrDhuqvhu6Nq4bun4bqr4bq5YjnhuqvDg3bhuqvDueG6pOG7ucSC4bqrw7rhu5/hu4Hhu6Xhuqtv4bufQuG6v+G6q27hu5fhu6fhu5/huqvDg+G6quG6q8Oz4bqy4bun4buj4bqrw7Nyb+G7n+G6q0PhurLhuqvEkGbhuqvhu5944buh4bqr4bufxrDhur/Do+G6q8SCZ+G7p+G7o+G6q+G6u8OjZTnhuqvDg8Wp4bqrQ+G7teG7oeG6q+G7p2fhu6XhuqtkYmPDqsSD4bqrw5Lhu4lF4bqrw7nhu4fhuqvhu6V4xILhuqvEgnDhu6fhuqvhu5/hu6Hhu5fhuq7huqtv4bufxanhuqvEguG7n8SpReG6q8Ozcm/hu5/huqtD4bqy4bqrw7rhu5/hu4Hhu6Xhuqtv4bufQuG6v+G6q27hu5fhu6fhu5/huqtv4bq04bq/4bqrbuG7l+G7p+G7n+G6q0Phu6Hhu5fhu6fhuqtD4buH4bqr4bun4buf4bqu4bqrb2rhuq7huqvDsuG6pOG7uW/huqvEguG7n+G6suG6q+G7n+G6pEHhu6fhu6PhuqvDs3Jv4buf4bqrQ+G6suG6q2/hu5/EqcSC4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6Phuqtv4bq/xanhuqtv4bq04bq/4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Phu4nhu6fhuqvhu6fhu6Phu4dF4bqrb+G7h+G7p+G7o+G6q8SCZ+G7p+G7o8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1KuG7heG7p+G6q8OA4buf4bqy4bqr4bum4buj4bquReG7m+G7p+G6qybhu59y4bqr4bued+G7p+G7o+G6qybhu59o4bul4bqrLeG6q2Thur3huqvEguG6rnnhu6HDo+G6q8SQZuG6q8OS4buD4buh4bqr4bq+4bunw6Phuqvhu5/huq5F4buX4bun4bqrJuG7n+G6v+G7p+G7n+G6q07hur/huqtv4buf4buh4bq/4bqrw4PDtOG6oeG6q+KAnCbhuqLFqeG7p+G7o+G6q+G6oOG6ruG7geG6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q+G7peG6v+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bq/4buhw6PhuqvEguG7r+G7oeG6q8OyZuG6q2/hu5/hurThuqvDsnjhu6fhu6PhuqvDueG7oeG7k+G7p+G6q+G7n+G7l+G6q+G7p+G7n+G7t+G6q8OD4bqo4bqrxILhuqThuqtDxKnhu6fhuqtv4bq04bq/4bqrb+G7gW/huqtu4buBb+G6q8ODw4rhuqvDssah4bqrb8aw4bqrxILhu5/hu5Phu6XhuqvDuuG7oeG7meG7p+G6q8SC4buf4bqmb+G6q2/hu59n4bul4bqrw4PGsG/huqtu4buF4bun4bqrxILhu5/hu4nhu6fDo+G6q8Oyd+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bu34buh4bqrw7nhuqjhur/huqtv4buf4bur4bun4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8Ozcm/hu5/huqtD4bqy4bqrb2rhu6fhuqvEguG7n+G7oeG7mcSCw6PhuqvDsuG6sOG7p+G7o8Oj4bqrw7LhurThuqvhu6fhu5/huq7huqtvauG6rsOj4bqr4bul4bqmb+G6q8O64buh4bun4buf4bqrw4Dhu59w4bqrw4Dhu5/hurbhuqvhu5/hu7nDgOG6q0Phu7Xhu6HhuqvDsuG7oeG7leG6ruG6q8O64buh4buX4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7o+G7oeG6v+G6q8OyceG7p+G7n+G6q+G7p+G7k+G7p+G6q+G6osSpxILhuqtF4buT4bun4bqrxILhu4nhu6XigKbigJ3Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7puG7n2nhu6XhuqvDsuG7gcOA4bqr4bqm4bun4buj4bqr4bun4buf4bqu4bqrb2rhuq7huqvEguG7oeG7k+G7peG6q2/hu5/hurThu6fhu6PDo+G6q+G7o8aww4DhuqvDgOG7n2rhu6fhuqvhu6fhu4nhu6fhu6Phuqtv4bq/xanhuqvhu6fhu59r4bun4bqrxILhu5/huqZv4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8Oz4buJ4bun4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrb+G7n3bhu6fhu6PhuqvDs3Jv4buf4bqrbuG7l+G7p+G7n8Oj4bqr4buj4buhQuG6v+G6q+G7p2fhu6XhuqtkYmRiw6PhuqtO4buX4bun4buf4bqrQ+G7oeG7l+G7p+G6qyrhu4Xhu6fhuqvhu6bhu5/hu6Hhuqtv4bufcOG7p+G7n+G6q8SC4buf4bqmb+G6q8SC4buf4buH4bun4buf4bqrw7lrw4DhuqtD4buH4bqrw7LhuqThur/huqtD4buHxanhuqvhu5/FqeG7g8SC4bqrw7J44bun4buj4bqrw5Lhu7Phu6fhuqtDcuG6qybhu6Hhu5Phu6Xhuqtv4buf4bq04bun4bujxIPhuqvDknfhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7ocOj4bqrQ+G7teG7oeG6q+G7peG6sm/huqvEguG7oeG7k+G6ruG6q+G7p+G7ieG7p+G7o+G6q2/hur/FqeG6q2/hu5/EqcSC4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PhuqvDs3Jv4buf4bqrQ+G6suG6q+G7n8O94bqrxILhuqLhu7nhuqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q8OD4buF4bun4bqrb+G7n8Wp4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Phu4nhu6fDo+G6q2/huq524buh4bqr4bunZ+G7peG6q2RiZGLDo+G6q07hu5fhu6fhu5/huqtD4buh4buX4bun4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvDuWvDgOG6qybhuqLhuq7hu6fhu6PhuqvEguG7ieG7peG6q+G7nsO94bqrxILhuqLhu7nhuqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q8OD4buF4bun4bqrQ+G7h+G6q+G7puG6v+G7peG6q+G7n+G7q2/Eg+G6q0/DguG7p+G7o+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqvhu6dn4bulw6PhuqtO4buX4bun4buf4bqrQ+G7oeG7l+G7p+G6q8OyZuG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q8Ozcm/hu5/huqtD4bqy4bqrb+G7n+G6rkXhu5Phu6fhuqvhu6Xhu6/hu6fhuqvhu6Xhu7Xhu6Hhuqvhu6fhu5/huqThuqHhuqvhu6Z44buh4bqrw4PFqeG7oeG6q8O64bufcOG6q8OA4buf4buZ4bqr4bqg4bqu4buF4bun4bqrduG7p+G7o+G6q+G7peG7leG7peG6o+G6q8OA4bufbeG6ruG6q8SC4buf4bqua8SC4bqr4buneOG7oeG6q8ODxanhu6HhuqvEguG7n8Wp4buBxILhuqtDcuG6q27DteG7p+G6o+G6q8OA4bufbeG6ruG6q8SC4buf4bqua8SC4bqr4buneOG7oeG6q8ODxanhu6HhuqvEgmhv4bqrxILhu4HhuqvEguG6ouG7h+G7p+G7o+G6o+G6q+G6puG7p+G7o+G6q8Oz4bqy4bun4buj4bqrw7rDiuG6q8SC4buf4bqua8SC4bqrw4PhuqrhuqvDs+G6suG7p+G7o+G6q8Oz4bq/xanhuqvDg+G7oeG7k+G6ruG6q+G7ieG7peG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDgOG7n23huq7huqvEguG7n+G6rmvEguG6q+G7p3jhu6HhuqvDg8Wp4buh4oCm4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1TuG7k+G7p+G6q2/hu4Phu6fhu5/huqvDssaww6Phuqtv4buBb+G6q+G7o8aw4buh4bqrw7Nyb+G7n+G6q0PhurLhuqvEkGbhuqvhu5944buh4bqr4bufxrDhur/huqvDsuG7gcOA4bqr4bqm4bun4buj4bqr4bun4buf4bqu4bqrb2rhuq7huqtv4bq04bq/4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Phu4nhu6fhuqvhu6fhu5/huqThuqHhuqvhu6LGsOG7oeG6q2/hu59n4bul4bqrw4PGsG/huqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6Hhuqtu4buX4bun4buf4bqrxILFqeG7h+G7p+G6q8Oz4buh4buX4bun4bqj4bqrw7Nyb+G7n+G6q0PhurLhuqvEguG7n+G6v+G7oeG6q8OD4buF4bun4bqrxILhuqLhu6vhu6fhuqvhu6PGsOG7oeG6o+G6q8Ozcm/hu5/huqtD4bqy4bqr4bujxrDhu6HhuqvEguG7oeG7k+G7peG6q2/hu5/hurThu6fhu6PhuqPhuqvDs3Jv4buf4bqrQ+G6suG6q+G7o8aw4buh4bqrxILhu5/hurLhuqvEguG7oeG7p+G7n+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqt24bun4buj4bqr4bun4buj4buf4buh4buX4bul4bqrQ+G7h+G6q2/hu4Fv4bqr4bujxrDhu6HhuqvDuuG7n+G7geG7peG6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4buBb+G6q2/hu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqvEguG6onHhu6fhu5/huqvEguG6ouG7oeG6q+G7ieG7p+G6q8O64buf4buBb+G7n+G6q+G7n+G7h+G7p+G7o+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q2/hu5/hurDhuqvEguG6ouG7q+G7p+G7o8SD4bqrT+G6tuG7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6HhuqvDssaww6Phuqtv4buBb+G6q8Ozcm/hu5/huqtD4bqy4bqr4bun4bujxanhu4fhu6Hhuqtv4buf4bquReG7k+G7p+G6q+G7peG7r+G7p8Oj4bqrw7Nyb+G7n+G6q0PhurLhuqtv4bufZ+G7peG6q8ODxrBv4bqrw4PhuqZv4bqrw7rhu5/hu7Hhu43huqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q+G7p+G7n+G6pOG6oeG6q+G7pOG7gcSCLcSQ4bq/4bqrb+G7n8Wp4bqrbuG7j+G6o+G6q8OD4buH4bun4buj4bqrw7nhu6tv4bqrw4Phu7PhuqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q+G7o8aw4buh4bqrw6nhuqtu4buX4bun4buf4bqrxILhu4Phu6HhuqtO4buX4bun4buf4bqrQ+G7oeG7l+G7p+G6o+G6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrxILhuqJy4bqrQ+G7mcSC4bqrxILhu5/huqThu7Phu6fhu6PhuqtuaeG7p+G7o+G6q8OA4buf4bqk4buz4bun4buj4bqrw4Dhu5/hu4HDgOG6q2/hu5/hu6Hhu5nhuq7huqvEguG7oeG6v+G6q8OAw7nhur/Dg+G7peG6v+G7peG7jcOz4bqj4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8O64buf4bq/4buh4bqrw7Nyb+G7n+G6q0PhurLhuqvDueG6pOG6ruG6q8SC4bqiQuG6q8SC4buZ4bqrbuG7h8Wp4bqr4bujdm/huqvEguG6rOG6q+G7peG7geG6ruG6q8Oz4buJReG6q+G6onbhu6fhuqPhuqvDs3Jv4buf4bqrQ+G6suG6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrw4Phu6Hhu6fhu5/huqvEguG7n+G7ieG7p+G6q8SC4buf4buh4buX4bun4oCm4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q8SC4bqyb+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7ocSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG7oeG7meG7p+G6q8ODw4rDo+G6q07hu4Fv4bqrw4PDiuG6qz3hu5/hu4Phu6Xhuqsm4buf4buB4buh4bqr4bue4buD4bqrLeG6q+G7ouG7oeG7geG7peG6q8Oydm/huqtO4buX4bun4buf4bqrQ+G7oeG7l+G7p+G6qyrhu4Xhu6fhuqvhu6bhu5/hu6Hhuqtv4bufxanhuqtu4buh4buZxILhuqHhuqvigJzDksah4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q8SC4bqyb+G6q+G7p+G7ieG7p+G7o+G6q2/hur/FqeG6q2/hu5/EqcSC4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6Phuqtv4buv4bun4buj4bqrxILhu4Fv4bqrb+G7n2fhu6XhuqvDg8awb+G6q8OD4bqmb+G6q8O64bufxanDtOG6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqrbmnhu6fhu6Phuqtv4buBb+G6q8Ozcm/hu5/huqtD4bqy4bqr4bul4bu14buhw6Phuqvhu5/hu6Hhu5fhu6fhuqvhu6fhur9Fw6PhuqtO4buX4bun4buf4bqrQ+G7oeG7l+G7p+G6q8SCa8OA4bqrxILhuqLhuq7hu6fhu6PhuqtD4buHxanhuqvhu6V4xILhuqvDg3bhuqvDuXThu6fhu5/huqtD4bqob+G6q+G7pcOC4buh4bqr4bun4buf4bur4bun4bqr4bun4buf4bqk4bqh4bqr4buew73huqvEguG6ouG7ueG6q8OD4buh4bun4buf4bqrw4Phu4Xhu6fhuqPhuqvEguG7meG6q27hu4fFqeG6q+G7o3Zv4bqj4bqrw4Phu4fhu6fhu6PhuqvDueG7q2/huqtv4buBb+G6q27hu5fhu6fhu5/huqvDucOJ4bqrw7Phu6HhuqvEguG6ouG6rkXhu5Xhu6fhuqvEguG6ouG6pOG7tW/huqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q0Phu4fhuqvDg+G6v+G6ruG6q8OD4buh4bun4bufw6Phuqvhuqbhu6fhu6PhuqvDs+G6suG7p+G7o+G6q8SC4bqicOG6q8SC4bqu4buX4bqr4bun4buf4buJ4bun4bqrxILhu4PFqeG6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqtv4bufbOG7p+G6q8Oyxanhu4Hhu6fDo+G6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrxILhuqJy4bqj4bqrw7Nyb+G7n+G6q0PhurLhuqvEguG7oeG7k+G7peG6q2/hu5/hurThu6fhu6PhuqPhuqtv4bufZ+G7peG6q8ODxrBv4bqrw4PhuqZv4bqrw7rhu5/hu7Hhu43huqvEguG7g+G7oeG6q+G7o+G7oeG6v+G6q8OyceG7p+G7n8Oj4bqr4buf4bqk4bu14bun4buj4bqrxILhu7Xhu6Hhuqtv4bufZ+G7peG6q8ODxrBv4bqrw4PhuqZv4bqrw7rhu5/hu7Hhu43huqvEgsWp4buH4bun4bqrw7Phu6Hhu5fhu6fhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7l04bun4buf4bqrQ+G6qG/huqsq4buF4bun4bqrw7rhu5/FqeG6v+G6q0Phu4fhuqvhu6bhu5/hu6HhuqvDuuG7n8Wp4bq/xIPhuqtb4bu14buh4bqrw4Dhu5/huqThu7Phu6fhu6Phuqtv4buf4buJ4bul4bqrb+G7n+G6rkXhu5Phu6fhuqvhu6Xhu6/hu6fhuqvhu5/GsOG6v+G6q+G7p+G7o+G7h0Xhuqtv4buH4bun4buj4bqrw4Phu4nhuq7huqtD4buV4bqrw7l04bun4buf4bqrQ+G6qG/huqtv4bufZ+G7peG6q8ODxrBv4bqrw4PhuqZv4bqrw7rhu5/hu7Hhu43huqsq4buF4bun4bqrLeG6qz3hu5/hurLhuqvDuuG7n8Wp4bq/4bqrQ+G7h+G6q+G7puG7n+G7oeG6q8O64bufxanhur/Do+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q+G7o+G7oeG6v+G7p+G6q8SC4bu14buhw6PhuqtO4buX4bun4buf4bqrQ+G7oeG7l+G7p+G6q8OD4buR4bqrb+G7n+G6sOG6q8SC4bqi4bur4bun4buj4bqrQ+G7h8Wp4bqr4buleMSC4bqrw4N24bqrw7l04bun4buf4bqrQ+G6qG/huqvEguG6ouG7q+G7p+G7o+G6q8SC4buJ4bul4bqr4bun4buf4bqk4bqh4bqrw5rhu5/hu4Hhu6XhuqtD4buH4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvEguG6onLhuqvEguG7ieG7peG6q8SC4bufauG7p+G6q+G7p+G7n+G7oeG6q8O64bufxanhur/huqPhuqvhu5/huq5F4buZxILhuqvhu5/hu6tv4bqrw7nhu4nhu6XhuqvDg+G7h+G7p+G7o+G6q+G7p+G7n+G7oeG6q8O64bufxanhur/huqPhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q2/hu5/huq5F4buT4bun4bqr4bun4buj4buH4bun4buf4bqr4bum4bq/4bul4bqr4buf4burb+G6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqvhu5/DveG6q8SC4bqi4bu54bqrw4Phu6Hhu6fhu5/huqvDg+G7heG7p+KApuG6q8SC4bqi4buhxqHhu6fhuqvDuuG7n+G6v+G7oeG6q8O64buf4buB4bul4bqrb+G7n0Lhur/huqtu4buX4bun4buf4bqrxILhuqzhuqvEkOG6v+G6q+G6oOG6ruG6v+G6q+G7n+G7l+G6q8SC4bufduG7p+G7o+G6q8SC4buNw7nhu43hu5/hu43hur/DucSC4buf4bqj4bqr4bun4buJ4bun4buj4bqrb+G6v8Wp4bqr4bunZ+G7p+G7o+G6q8O54bqob+G6q8SQ4buPxILhuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fhu6XhuqPhuqvDgOG7n+G7gcSC4bqrxILhuqLhu6HGoeG7p+G6q8O5dOG7p+G7n+G6q0Phuqhv4bqrw4Dhu59t4bqu4bqrxILhu5/huq5rxILhuqvhu6bhu5/hu6HhuqvDuuG7n8Wp4bq/4bqrQ+G7h+G6q8SC4buh4buZ4bun4bqrxILhu7Xhu6HhuqvEguG6ouG7ocah4bun4bqrw7rhu5/hur/hu6HhuqvDusOK4bqrxILhu5/huq5rxILhuqvDgOG7n23huq7huqvEguG7n+G6rmvEguG6q8SC4buh4bul4bqrxILhu4Phu6HhuqtO4buX4bun4buf4bqrQ+G7oeG7l+G7p8SDxIPEg+KAncSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1w5Jq4bqu4bqr4bunZ+G7peG6q2RiZGPDo+G6q8SC4buf4buv4bun4buj4bqr4bqg4bqu4bq/4bqr4bufxanhu4PEguG6q8OyeOG7p+G7o+G6q8O64buhxqHhu6XhuqvEguG6ouG6v8Oj4bqrw7Lhu4Hhu6fhu5/huqvhu6Phu6Hhu4Hhuqtv4bufxKnEguG6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqrTuG7l+G7p+G7n+G6q0Phu6Hhu5fhu6fhuqtD4buH4bqrw7rhu5/hu4XFqeG6q8OD4buBxILhuqvDg+G6qOG6q+G7n+G7h+G7oeG6q8O54bup4bun4buj4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q27hu5fhu6fhu5/Do+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqtF4bqrxILhu5nhuqvDs8Wp4bqrKkHhuqsg4bqrxILhu5nhuqvEguG7n+G6qG/huqvhu5/hu6Hhu5fhu6fDo+G6q07hu5fhu6fhu5/huqtD4buh4buX4bun4bqrKuG7heG7p+G6q+G7puG7n+G7oeG6q8Oy4buDxILhuqtlw6Ni4bqrw7Lhu6HGoeG7peG6qy3huqvDsuG7g8SC4bqr4bul4bqmb+G6q2/hu5/EqcSC4bqrw7nhuqThu7nhu6fhu6PhuqvhuqLEqcSC4bqrxIJ2xILEg+G6qybhu5/hu43FqeG6q8O64buZ4bqr4bufxanhu4Nv4bufw6PhuqvDg+G6v+G6ruG6q+G7p2fhu6XhuqtkYmTDqcOj4bqrTuG7l+G7p+G7n+G6q0Phu6Hhu5fhu6fhuqsq4buF4bun4bqr4bum4buf4buh4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q8SC4bqyb+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8OyauG6ruG6q8SC4bqk4bqr4bqg4bquReG6q+G7peG7r+G6q8SC4bqs4bqr4bq9YmLhuqvDsuG7meG7p+G6q2PEg2JiYuG6q+G7o+G7oeG6pOG7t+G7p+G7o+G6q27hu5fhu6fhu5/Do+G6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDssaw4bqrb8aw4bqrxILhuqzhuqtjw6li4bqrw7Lhu5nhu6fhuqtkYmLhuqvhu6Phu6HhuqThu7fhu6fhu6Phuqtu4buX4bun4buf4bqrw7Lhu6Hhu5Xhuq7huqvEguG6onLhuqvhu6d44buh4bqrxILhuqLhurDhuqtD4buH4bqrxILhuqzhuqvEkeG6qy3huqvDqeG6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrw7rhu5/hu4Hhu6Xhuqtu4buX4bun4buf4bqr4bun4bujxanhu4Phu6HhuqvEguG6ouG6sOG6q8Oz4buH4bun4buf4bqrb+G7n8Wp4bqrb+G7gW/huqvDsnbhu6HhuqvEguG6pOG7ueG7p+G7o+G6q8SC4buf4bq/4bul4bqr4buj4buh4bq/4bqrTuG7hcWp4bqr4buf4buhxqHhu6XhuqtF4bqrxILhu5nigKbhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVb4bu14buh4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8OycuG7p+G7n+G6q+G7n+G6pOG7teG7p+G7o+G6q8OA4buf4buBxILhuqvEguG6ouG7ocah4bun4bqrw7LhuqThu7lv4bqrxILhu5/huqhv4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqtv4buv4bun4buj4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q+G7o+G7oeG6v+G7oeG6q8Oyxanhu4Phu6fhuqvEguG7teG7oeG6q8OD4buR4bqr4buj4buh4bqww4Dhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvDs+G7ieG7p+G6q8SC4buh4buZw4Dhuqtva+G7p+G6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q8Ozcm/hu5/huqtD4bqy4bqrReG6q8SC4buZ4bqrb+G7n8SpxILhuqvDueG6pOG7ueG7p+G7o8Oj4bqr4buf4buh4buX4bun4bqrw7Lhu4Phu6HDo+G6q+G7pUHhuqvhuqLhur/huqtv4buz4bqr4bufeOG7oeG6q2/hu59n4bul4bqrw4PGsG/Do+G6q27hu4XFqeG6q0Phu5fhuqvDg+G6pm/huqvDuuG7n+G7seG7jeG6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqr4bun4buj4buHReG6q2/hu4fhu6fhu6PhuqvEgnbEguG6q+G7n+G7s+G7p8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bq+4bquxILhu5/FqeG6ouG6qeG6tcOZ4buT4bqr4buexanhu4fhu6fhu6PhurMvw4DhurU=

Lê Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ăn cá hồi có giúp giảm cân không?

Ăn cá hồi có giúp giảm cân không?
2024-07-11 14:12:00

Khi nói đến giảm cân, cá hồi không phải là thực phẩm được nhiều người lựa chọn mặc dù loại cá này có nhiều lợi ích sức khỏe, tốt cho tim mạch, huyết áp... Vậy ăn cá hồi có tác...

An toàn trong đại dịch

An toàn trong đại dịch
2021-03-28 09:17:01

PTĐT - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng (YDCT&PHCN) tỉnh đã chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long