Cập nhật:  GMT+7
4bq34bujYuG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBKuG7n8ODw7rDsuG6reG6s07hu6Phu5/hu5nEguG6qWPhur0vZOG6o+G6qW7FqeG6qWPhuqnhu6Xhu53DguG7teG7n+G6qX3hu5/hu5XDg+G6qULhu4Hhuqli4bqpbuG7o8SCxJDhu5Hhu6Xhuqnhu53hu5/DquG6qeG7iOG7peG6qcOTd+G6qcO5Z27huqlO4bumfeG7nk8tYuG6veG6ty/hu6Ni4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgeG7osOyw6pv4bqt4bqzIyrDkyrhuqkt4bqpTeG7g+G7peG6qcOD4buf4bul4bqpYuG6u+G7o+G6qW7hurLDquG6qU134bqpIuG6qcOD4buT4bqpbuG7o+G7p+G6qW3hu5/hu5PDg+G6qW7FqeG6qWThuqluw6rhuqnDuWdu4bqpTuG7pn3hu55PLWLhur3huqnDueG7s+G7n+G6o+G6qcOD4bqg4bun4bul4bud4bqpw7PFqeG6qWPhuqluw6rhuqnhu53hu6Phu5/huqnhu6Xhu6Nq4bul4bqpw4Phu4fhu5/huqkq4buLxJDhuqnhu6Thu5/hu6Xhu6PhuqlC4buB4bqpYuG6qW7DquG6qcOD4buH4buf4bqpKiPhuqnhu6J24bqpTuG7o+G7oeG6qcOZ4buf4bul4bujw6PhuqnDk+G7i8SQ4bqpw7rhu4Hhuqlu4bq/buG6qcOD4bqgw4Lhu7Xhu6Xhu53huqnhu6Phu7fDgeG6qeG7peG7o2rDgeG6qW7hu4Phu6Xhu6PhuqnDs8OC4bu3buG6qW7hur9u4buj4bqpw7rEkOG6qeG7peG7ncOqxJDDo+G6qX3hu5/hu5XDg+G6qeG7pMOqw7nhuqnhu6Phu5/hu5Xhu6Xhuqluxanhuqljw6Nl4bq9xJHhuqlt4buV4bul4buj4bqp4bul4buj4buL4bulw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6syrhu6Phu63hu6Xhu53huqnDg+G7n+G7peG6qW7DquG6qcO5Z27huqnDueG7s+G7n8OgLeG6qU7DiuG6qU3hu5Thu6Thu6LhuqljZeG6vWPhuqnhuq9N4bukY2Xhur1j4bqxw6DhuqlN4buV4bul4buj4bqp4bul4buj4buL4bul4bqp4bul4bqq4bqj4bqpxJFk4bqpw4PEgnjhu5/huqPhuqnDuuG7geG6qW7hu63hu6Xhu53huqlv4buL4bul4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6o+G6qW7FqeG6qcOzccOq4bqpbuG7o3LhuqnDg+G7h+G7n+G6qcOD4bujceG6qcOD4bqg4buJ4bul4bqpTeG7k+G7peG6qU7EqcSC4bqj4bqp4bujxILEkOG7leG7peG6qU3hu5Phu6XhuqlOxKnEguG6o+G6qcODcuG7peG7o+G6qSrhu4vEkOG6qeG7pOG7n+G7peG7o8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMt4bqpTsOK4bqpTeG7lOG7pOG7ouG6qWNl4bq9ZOG6qeG6r03hu6RjZeG6vWThurHDoOG6qU3hu5Xhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu6Phu4vhu6Xhuqnhu6XhuqrhuqPhuqli4bq94bqpw4PEgnjhu5/huqPhuqnDuuG7geG6qW7hu63hu6Xhu53huqlv4buL4bul4bqpfeG7n+G7lcOD4bqp4bukw6rDueG6o+G6qW7FqeG6qcOzccOq4bqpbuG7o3LhuqnDg+G7h+G7n+G6qUThu4XhuqnDmuG7p+G7peG7neG6qSrhu6PEgmrhu6XhuqPhuqnhu6PEgsSQ4buV4bul4bqpTeG7k+G7peG6qU7EqcSC4bqj4bqpw4Ny4bul4buj4bqpKuG7i8SQ4bqp4buk4buf4bul4bujw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBTeG7p2/EkOG6reG6s+G7pOG7neG7gcSQ4bqpY+G6uS/huqtkL2PhuqtjYuG6o+G6qWPhuqlt4buV4bul4buj4bqp4bul4buj4buL4bul4bqpw4PhuqDhu5Hhu6XhuqnDg+G6puG6qeG7pcOC4buzbuG6qeG7peG7neG7p+G7geG7n+G6qeG7peG7o2rDgeG6qW7hu4Phu6Xhu6PhuqlO4bqow6rhuql14buja8SC4bqpPcSC4buvbuG6qcOD4buT4bqpw5l3buG6qU3hu4Hhu5/huqPhuqnDg3Lhu6Xhu6Phuqkq4buLxJDhuqnhu6Thu5/hu6Xhu6PhuqlC4buB4bqpw7PDguG7t27huqlu4bq/buG7o+G6qcO6xJDhuqnhu6Xhu53DqsSQ4bqpw4Phu4fhu5/huqnDg3Lhu6Xhu6Phuqkq4buLxJDhuqnhu6Thu5/hu6Xhu6PhuqnhuqLDqsSC4bqpdeG7o+G7n+G6qeG7peG7o2rDgeG6qW7hu4Phu6Xhu6PDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqzVeG7k8OD4bqpw4DEguG7g+G6qUThu43Dg+G6qeG7peG7neG7o+G7n+G7lcO54bqp4bul4bud4buBxJDhuqlj4bq9L+G6q2QvY+G6q2Ni4bqpb8OCw73hu6Xhu53huqnDg+G7oeG7peG7o+G6qULhu7Phu5/huqklw4okJS1O4bunfS1jw6Phuqnhu6Lhu5/hu5Xhu6Xhuqlu4bq/buG6qW3hu5Xhu6Xhu6Phuqnhu6Xhu6Phu4vhu6XhuqnDs8OC4bu3buG6qW7hur9u4buj4bqpw7rEkOG6o+G6qcOz4buf4buZxILhuqnDg+G6oHHhuqnDg+G7h+G7n+G6qU3hu5Xhu6Xhu6PhuqlC4buf4buV4bul4bqpw5PDquG6qXXhu6Phu6fDquG6qcODcuG7peG7o+G6qSrhu4vEkOG6qeG7pOG7n+G7peG7o8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurMt4bqpTsOK4bqpTeG7lOG7pOG7ouG6qWNl4bq9xJHhuqnhuq9N4bukY2Xhur3EkeG6scOg4bqpTeG7leG7peG7o+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qeG7peG6quG6o+G6qWThuqvhuqnDg8SCeOG7n+G6o+G6qcO64buB4bqpbuG7o8SCxJDhu5Hhu6Xhuqnhu53hu5/DquG6o+G6qcOAxILhu69u4bqpw4NxbuG7o+G6qeG7iOG7peG6qcOTd8Oj4bqp4buk4bud4buBxJDhuqlj4bq7L+G6q2QvY+G6q2Ni4bqj4bqpbeG7leG7peG7o+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qcOD4bqm4bqpPcOqw4PDquG6oOG6qeG7peG7o2rDgeG6qW7hu4Phu6Xhu6Phuqkl4buL4bul4bqpbcOqxJDhuqkq4buL4bul4bqpJcO94bul4bqp4buk4buj4buJw4PhuqlC4buB4bqpw7PDguG7t27huqlu4bq/buG7o+G6qcO6xJDhuqnDg+G7h+G7n+G6qSojw6Phuqnhu6J24bqpTuG7o+G7oeG6qcOZ4buf4bul4buj4bqp4bul4budw6rEkOG6qeG6osOqxILhuql14buj4buf4bqp4bul4bujasOB4bqpbuG7g+G7peG7o8Oj4bq3L8OB4bqz4bq3w4Hhuqluw7rDquG6ouG6ojbhuq3DgU3hu6dvxJDhuq3hurNV4buTw4PhuqnDgMSC4buD4bqpROG7jcOD4bqp4bul4bud4buj4buf4buVw7nhuqnhu6Xhu53hu4HEkOG6qWPhursv4bqrZC9j4bqrY2Lhuqlvw4LDveG7peG7neG6qcOD4buh4bul4buj4bqpQuG7s+G7n+G6qSXDiiQlLU7hu6d9LWPDo+G6ty/DgeG6s+G6t8OB4bqpbsO6w6rhuqLhuqI24bqtw4FN4bunb8SQ4bqt4bqz4bui4buf4buV4bul4bqpbeG7leG7peG7o+G6qeG7peG7o+G7i+G7peG6qcOzw4Lhu7du4bqpbuG6v27hu6PhuqnDusSQ4bqj4bqpw7Phu5/hu5nEguG6qcOD4bqgceG6qcOD4buH4buf4bqpTeG7leG7peG7o+G6qULhu5/hu5Xhu6XhuqlP4buF4bqpbuG7o+G7n+G7k+G7peG6qU7hurLhuqlO4buj4bufw6Phurcvw4HhurPhurfDgeG6qW7DusOq4bqi4bqiNuG6rcOBw4rEgsOD4buj4bun4bqg4bqt4bqzTeG6v+G7p+G6qSPhu6Phuq7huqkq4buj4bup4bqpw7Phu5/hu5Xhu6XhuqnDg+G6qOG6qeG6r8ODeOG7peG7neG6qeG7o+G7t8OB4bqx4bq3L8OB4bqz

Báo Phú Thọ điện tử (tổng hợp)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiền có giúp giảm cân không?

Thiền có giúp giảm cân không?
2024-07-19 09:02:00

Chế độ ăn kiêng và tập thể dục giúp giảm cân, quản lý cân nặng hiệu quả, nhưng thiền cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

An toàn trong đại dịch

An toàn trong đại dịch
2021-03-28 09:17:01

PTĐT - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng (YDCT&PHCN) tỉnh đã chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long