Cập nhật:  GMT+7
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6PhuqVi4bq14buS4bql4bq1QeG7t8Oyc+G6tcSp4buVw4Hhuqjhu41z4bq14buJZeG6qOG6tSjhu6Dhuqnhuqtk4bq1xKl14bq1cOG7jUHhurXhu7XDgeG6veG6tWdy4bq1Qcahc+G7leG6tXFpc+G6teG6p+G6oy/hu5XhuqXDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo+G6o+G7l3Lhu5nhurXhu7nhu7fEqTHhurMvL8SpYeG7iWV04buz4buVw4FB4buVdGHhuqRzL2ps4bu5cEF04buzL3Ns4bqm4bu5L+G6p+G6peG6peG6rS/huqnEkWrhuqXhuqXhuq3huqvhuqnhuqXDokHhuqVjYsOiZGJx4bqlYeG7oeG7s+G7meG6s+G6tS/Do+G6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo1Phu5Vnc+G6teG6pOG7l8Oyc+G6teG6qOG6tUHhu43hurVB4buX4buNc+G6teG7leG6uXPhu5XhurVxaOG6qOG6tXLhu4vDgeG6teG6rG1B4bq1c+G7meG7leG7l8O1cuG6tcSoVCjhu5ZKLeG6pcSR4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8Ojw6PDo8OjQOG7o3Phu5XhurXhu7Lhu5XDgOG6tUDhu5XDuTfhurXhuqXhuqsv4bqlYuG6teG7kuG6peG6tUHhu7fDsnPhurXEqeG7lcOB4bqo4buNc+G6teG7iWXhuqjhurUo4bug4bqp4bqrZOG6tcSpdeG6tXDhu41B4bq14bu1w4Hhur3hurXhuqxtQeG6tXPhu5nhu5Xhu5fDtXLhurVxaXPhurXhuqXhurVncuG6tUHGoXPhu5XhurXhuqR24buX4bq1xKhUKOG7lkot4bqlxJHhuqPhu7PDo+G7skBLQOG6tS3hurXhu4jDqXThurXEqcOpdOG6tXPhu5Vlc+G7leG6tcSpw4Nl4bq14buIZXPhurXEqeG7leG7o+G6tWvhurt04bq14buz4buVw7pz4buZ4bq1xKnhu5XGsHPhu5nhurVq4budxKnhu5XhurXEqFQo4buWSi3huqXEkeG6tUHhu6Nz4buV4bq1xKnhu5V04bq14buJ4buX4buNQTnhurVr4buNc+G6tXNl4bqo4bq14bu1w4Fl4bq14bqn4bq1cWlz4bq14bqsbUHhurVz4buZ4buV4buXw7Vy4bq1a8aw4buX4bq14bqkduG7l+G6teG6pWLhurXhu5LhuqXhurVx4buXw7Jz4bq14bu1w4Flc+G6tWvhu41z4bq14bqn4bq14buJw7Vz4buV4bq1c+G7lWdz4bq1xKhUKOG7lkot4bqlxJHhurVB4bu3w7Jz4bq1xKnhu5XDgeG6qOG7jXPhurXhu4ll4bqo4bq1KOG7oOG6qeG6q2ThurVr4buPw4HhurXEqXXhurVw4buNQeG6teG7tcOB4bq94bq1Z3LhurVBxqFz4buV4bq14bqkduG7l+G6teG7uEXhu7bhu7gtxKh0KC3huqdh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjQOG7t+G6rnbEqeG6tWt1OeG6teG7uWXDgeG6tXDhu5Xhu5fhurXEqXXhurVB4buVxalz4buZ4bq1QeG7l3PhurXEqcODZeG6teG7iOG7q+G6tT7hurVB4buN4bq14bqk4buP4bq14bqk4buXw7XEqeG6tUHhu5ty4bq14buV4bq5c+G7leG6tXDhu5XDqcSp4buV4bq1a+G7l+G6tUHhu7fDsnPhurXEqeG7lcOB4bqo4buNc+G6teG7iWXhuqjhurXhu7nGsOG6teG7leG7l8O1w4HhurUo4bug4bqp4bqrZOG6tUHhurbhurXhu7lnc+G6teG7iWXhuqjhurXhu7Lhu5XDgOG6teG7tMOBxrDEqeG6teG6pOG7j+G6teG7uWdz4bq14buJZeG6qOG6tVPhu6vhu5fhurXhu4jhurnhu5fhurVz4buZ4bq54bqo4bq14bqn4bqnL+G6rS/huqfDouG6p+G6pTnhurVB4bu3dHPhu5nhurVrdeG6tcSpdeG6tXPhu5nhuq534buX4bq14buy4buVw4DhurVA4buVw7nhurXhu4ll4bqo4bq1QeG7t8Oyc+G6tcSp4buVw4Hhuqjhu41z4bq14buJZeG6qOG6tXPhurnhuqg54bq14bu4eeG6tT7hurVB4buN4bq1a8Oq4bq1xKnhu5Xhu6PhurVr4bq7dOG6tUDhu7fDgXPhu5nhurVBZ3LhurVQ4buXw7Ry4bq14bu5dMOpQeG6teG7icO1c+G7leG6tUHDrUE54bq1QOG7t8OBc+G7meG6tUFncuG6tT7hurVB4buN4bq1xKnDqcSp4bq14buVw4HhuqjDtXM54bq1QeG7leG7nTnhurVB4buV4bq5c+G7leG6tXDhu5XDrHPhurVB4bu34bqu4buvc+G7meG6teG7t+G6ueG6teG7uXTDqUE54bq1a+G7l+G7j8OB4bq1QeG7t2XhurVq4budxKnhu5XhurVB4buR4bq14bqk4bq54bq1QeG7t+G7l8O0c+G6tXDhu5Vl4buX4bq1xKnDqcSp4bq1a8Op4buz4bq14bqwc+G7meG6tXPhu5Vlc+G7leG6teG7s+G7lcO6c+G7meG6tcSp4buVxrBz4buZ4bq1auG7ncSp4buVYeG6oy/hu7PDo1Dhu41B4bq14bu1w4Hhur3hurVr4buNc+G6teG6pWThu5XhurVz4buZ4bq54bqo4bq14bqnYi/huq3hurVB4bu3w7Jz4bq1a+G7nWXhurXhu4nhurlz4bq1QeG7o3Phu5XhurXhu7Lhu5XDgOG6tUDhu5XDueG6tcSpdeG6teG6pWLhurXhu5LhuqU44bq14bqp4bqr4bqp4bq14buS4bqn4bq1eeG6teG6qeG6p+G6teG7s+G7leG6rndz4buZOeG6teG6rMOqOeG6tUHhu5Xhu53hurVB4bu3aHPhurVB4buVw4Hhu6vEqeG6tWLhurXhu5XDgeG6qMO1cznhurVB4buV4bq5c+G7lTnhurVB4buV4bud4bq1w6Ao4buXw7VB4bq1QOG7t+G7mznhurVB4buV4bud4bq14bqsw6rhurXhu7Lhu5XDgOG6tUDhu5XDuTnhurXEqcOpxKnhurXhu5XDgeG6qMO1czfhurXhu7Lhu5XhuqDhurVT4buXc+G7lTnhurVRZ3LhurVA4buVZXQ54bq1QOG7lWVz4buV4bq14buIZeG6teG6pOG6ueG6tUBlcuG6tVPFqXPhu5nhuqHhurXhuqThurnhurXhuq3huqVk4bq14buS4bqtYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo1Phu5ll4bqo4bq14bu5ZcOB4bq1a3U54bq1QWhB4bq1xKnhur3hurVB4bu34bqud3Phu5nhurXhu5V44buz4bq14buS4bql4bq1a8Oq4bq1a+G6rnjEqeG6tcSp4buVw4HhuqjDtHPhurXhuqThu4/hurXEqcOpxKnhu5XhurVx4bqo4bq1QcOt4buz4bq1QeG7t8OBc+G7meG6tUHhurvhu5fhurXEqOG7r+G6teG7uXnhurXEqcOpxKnhu5XhurVx4bqo4bq1QcOt4buz4bq1QeG7t8OBc+G7meG6tcSpw4Nl4bq1QeG7o3Phu5XhurXhu4nhu4dz4buZ4bq14bqsbOG6tcSp4buVw4HhuqjDsnPhurVq4bqic+G7mTnhurVr4bqueMSp4bq1cWjhuqjhurVy4buLw4HhurXhuqxtQeG6tXPhu5nhu5Xhu5fDtXLhurXhuqThurnhurVB4buV4bqyxKnhurXhu5Xhu5fDtXPhurXEqcOpxKnhu5XhurVx4bqo4bq14bqo4bq1QeG7jeG6tUHhu5VsdOG6teG7tcOB4bqo4bq1a+G7nXPhu5Vh4bqjL+G7s8Oj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjQHThurlz4bq14buJ4bur4bq14buS4bqn4bq1a8Oq4bq1a+G6rnjEqeG6tSPhu4hTSuG6tcSpaOG7s+G6teG6rMOq4bq14bu3ZeG6teG7tcOB4bqo4buNQeG6tWvhu51z4buV4bq1xKnDqcSp4buV4bq1ceG6qOG6teG6qOG6tUHhu43hurVB4bq74buX4bq1c+G7leG6uWHhurXhu7jGsOG6teG7kuG6reG6teG7uWXDgeG6tXDhu5Xhu5fhurVxw63hu7PhurVqZXPhu5XhurXhu7nDqcSp4buVOeG6tWvDquG6tWvhuq54xKnhurXhu5Xhuq52c+G7meG6tWrhu4tz4bq14buV4bq7c+G6tcSp4buV4buN4bq1QeG7l+G7jeG7s+G6teG6rMOAxKnhurXhuqThurnhurVB4bqy4bq1QeG7lWx04bq1auG7p+G7l+G6teG7ueG6sMSp4bq1cOG7leG7pWzhurVB4bq74buX4bq1c+G7leG6uWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6PhuqPhu5dy4buZ4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWHhu4lldOG7s+G7lcOBQeG7lXRh4bqkcy9qbOG7uXBBdOG7sy9zbOG6puG7uS/huqfhuqXhuqXhuq0v4bqpxJFq4bql4bql4bqt4bqr4bqp4bqlw6JB4bqlY2LDomRiceG6p2Hhu6Hhu7Phu5nhurPhurUvw6PhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6Phu4jDtXPhu5XhurXhuqThu5fDtXPhurVLZeG6tXDhu5V0ZeG6tUHhu6Nz4buV4bq1asOB4bqo4bq1QeG7t+G7m+G6tcSp4buVxrBB4bq1cOG7l8O0cuG6teG7uXTDqUHhurXhuqjhurVB4buN4bq1a8O04bq14buz4buVw7pz4buZ4bq1xKnhu5XGsHPhu5nhurVq4budxKnhu5XhurXEqFQo4buWSi3huqXEkeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo0DGoXPhu5XhurVr4buNc+G6teG6pWThu5XDosOi4bq1c+G7meG6ueG6qOG6teG6p2Qv4bqtL+G6p8Oi4bqn4bqlOeG6tUHhu6Nz4buV4bq14buy4buVw4DhurVA4buVw7nhurXEqeG7leG6rmXhurXhu7Phu5XDqUHhurXhu5Xhu5fDtXPhurXEqWXhurVz4buV4buX4buRcuG6tcSoVCjhu5ZKLeG6pcSR4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1xKnhu6tz4buZ4bq1a+G7qXPhu5lh4bq1xKh14bq14bql4bq1xKnFqXPhu5nhurVqZ3PhurVB4bujc+G7leG6teG7suG7lcOA4bq1QOG7lcO54bq1c+G7leG7l+G7kXLhurXEqFQo4buWSi3huqXEkeG6tUHhurvhu5fhurVr4budZeG6teG7s+G7leG6ruG7r3Phu5nhurVw4buVw6nEqeG6tcOg4buIU+G6peG6q2Jj4bq1ceG6ueG6tXPhu5Vnc+G6teG6pOG7l8Oyc+G6teG7uWdz4bq14buJZeG6qOG6tShnc+G6tUvhu6lz4bq14bu0w4Hhur1z4buZ4bq1U+G7l3Phu5U54bq14buV4buXw7Vz4bq1a2Vz4buZ4bq1a+G6rnjEqeG6tcSpw6nEqeG7leG6tXHhuqg54bq1a+G7l+G7j8OB4bq1QeG7t+G7neG6tUHhurvhu5fhurXhu4jDtXPhu5XhurXhuqThu5fDtXPhurVRZXThurXhuqThurnhurXhu7Lhu5Xhu7Hhu5fhurXhu7TDgeG6vXPhu5nhurVT4buXc+G7leG6oWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6Phu4hlc+G6tcSp4buV4buj4bq1a+G6u3ThurXhu7Phu5XDunPhu5nhurXEqeG7lcawc+G7meG6tcSoVCjhu5ZKLeG6pcSR4bq1QeG7o3Phu5XhurVr4buP4bq1c+G7meG7leG7neG6tUHhu5XhurLEqeG6teG7leG7l8O1c+G6tXPhu5nhu5Xhu5fDsnLhurXEqeG7leG7o+G6tWvhurt04bq1xKnDg2XhurXEqOG7lcOD4bq1QeG7ncSp4buV4bq1I+G7iFNK4bq1QeG7o3Phu5XhurVB4bq74buX4bq1KOG6v3PhurXhu4nhur1z4bq14bu5xrDhurVjZGQvI+G7iFNK4bq1UOG7mCg84bq1c+G7meG6ueG6qOG6tcOi4bqrL+G6rS/huqfDouG6p+G6peG6teG6pOG7j+G6teG6pOG7l8O1xKnhurVB4bq/c+G7meG6tcSp4bqud3Phu5nhurXEqcOpxKnhurXhu4nhu5fDtXPhurXhu7Phu5XDqeG7s+G6teG7s+G7lcO6c+G7mTnhurXEqeG7lcawc+G7meG6tWrhu53EqeG7leG6teG6pOG6ueG6tWtp4bqo4bq1cuG6u3Phu5XhurXhu7Phu5XDqUHhurVB4bu34buXw7Rz4bq1cOG7l3Phu5XhurVB4buNLeG6rMOq4bq14buV4bur4buXYeG6tUvhu4PEqeG6teG7ieG7l8O1QTnhurVw4buVxalz4buZ4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurXhuqThurnhurVw4buVxalz4buZ4bq1a8O04bq1xKnDqXPhurXhu4nhu6s54bq1xKnFqXPhu5nhurXEqeG7leG6sMSpOeG6teG6pOG7l8Oyc+G6tcSp4buV4bqwxKk54bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVxZXThurVr4burc+G7meG6tUHhu7d0c+G7meG6tcSpw6nEqeG6tcSp4buv4bq14bu1w4FlcznhurVr4buvc+G6teG6pOG7neG6tWvhu5fhurVB4buV4bq/cuG6teG7tcOBZXPhurVqw4HhurVx4budxKnhu5U54bq1QeG7lWVy4bq14buZ4buXZeG6tcSpw6nEqeG6teG7lXThurtB4bq1a+G7q3Phu5nhurVx4buR4bq14buV4bur4buX4bq1c+G7mXThurnhu5fhurVr4budZeG6teG7ieG6uXPhurVB4buXc+G7leG6tUHhurvhu5fhurVB4buVd+G7l+G6tWvhu5fDtHLhurXhu5Xhu5fDtXPhurVzZeG6qDnhurVz4buVaEHhurVx4bq54bq1a+G7jXPhurXEqcOpxKnhurXhuqThuqBz4buZ4bq1auG7ncSp4buVOeG6tXPhu5XDgnPhu5nhurVz4buv4buX4bq1xKl14bq1c+G7mcOB4bqo4bq1xKnhu6/hurVxZ+G6qOG6tXPhu5Xhu5fhu5Fy4bq1xKlldGHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NA4buX4buN4buz4bq1QeG6osSp4bq1QeG7leG6ssSp4bq14buV4buXw7Vz4bq1xKnDqcSp4bq14buJ4buXw7Vz4bq14buz4buVw6nhu7PhurXhuqtQ4bq1LeG6tcSp4buVw4Fz4buZ4bq14bu5xrBz4buZ4bq1ZXPhurVBdOG6uXPhurXhuqR24buX4bq1a+G6u+G7l+G6tWrhu53EqeG7leG6tcSoVCjhu5ZK4bq14bqlxJE54bq1a+G7g8Sp4bq14buJ4buXw7VB4bq1ceG6ueG6tUHhu5Xhuq53c+G7meG6teG6rMOB4bqow7Jz4bq14bu54bq04bq1auG6onPhu5nhurVw4buVw6zDgeG6tUHhu7dlc+G7meG6tUHhu5VsdOG6teG7leG6rnZz4buZ4bq1auG7i3PhurXEqcODZeG6teG7iOG7q+G6tT7hurVB4buN4bq1QeG6u+G7l+G6teG7tMOB4bqo4buNQeG6tWvhu51z4buV4bq14bu5xrDhurXhuqXDouG6q+G6rS/hu7RLLeG7iD5AOeG6tXPhu5nhurnhuqjhurXDomIvw6Lhuqcv4bqnw6LhuqfhuqXhurXhuqThu4/hurXhuqThu5fDtcSp4bq14buU4bqudnPhu5nhurVq4buLc+G6tWtsdOG6tXDhu5XDrMOB4bq1QeG7t2Vz4buZ4bq14buz4buVw7pz4buZOeG6tcSp4buVxrBz4buZ4bq1auG7ncSp4buV4bq1xKhUKOG7lkot4bqlxJHhurXhuqThurnhurXEqMWpc+G7meG6tWvhu5fDtXPhurXhu7nGsOG6teG6rWPhuqkvxKjDkC3hu4g+QOG6tXPhu5nhurnhuqjhurXhuqfhuqsv4bqtL+G6p8Oi4bqn4bql4bq14bqk4buP4bq14bqk4buXw7XEqeG6tUHhur9z4buZ4bq1xKnhuq53c+G7meG6teG7s+G7lcO6c+G7mTnhurXEqeG7lcawc+G7meG6tWrhu53EqeG7leG6tcSoVCjhu5ZKLeG6pcSR4bq14buz4buV4bqixKnhurXhuqThuqLhurXhu4lpw4HhurXEqeG6tOG6tWvhurvhu5fhurXhu4nhu5fDtMOB4bq14bu0w4HGsMSp4bq14buV4bur4buX4bq1cOG7lXRl4bq1PCjhurXhuqThurnhurXhu4lpw4HhurXEqeG6tOG6tWvhurvhu5fhurXhu4nhu5fDtMOB4bq14buUS1NK4bq1xKnDqcSp4bq1xKlo4buz4bq1c+G7leG7l8O1cuG6tXBC4bq14bqnw6LhuqfhuqUt4bqnw6LhuqdiYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDoyPhu4hTSuG6tcSpw6nEqeG6teG7lcOB4bqow7VzOeG6tUHhu5Xhu5054bq1QeG7leG6uXPhu5U34bq1xKnhu5Xhu6PhurVr4bq7dOG6tSPhu4hTSuG6tcSpaOG7s+G6teG6rMOq4bq1QeG7leG6rndz4buZ4bq14bqsw4HhuqjDsnPhurXhu7Phu5XGsOG7l+G6teG7lXjhu7PhurXhuqR24buX4bq1xKnFqXPhu5nhurVlc+G6tWvhu51l4bq14buz4buV4bqu4buvc+G7mTnhurVA4bux4bq1xKhUKOG7lkot4bqlxJHhurXEqeG7q3Phu5nhurVr4bupc+G7meG6teG7ucOpQeG6teG7uWV0OeG6teG7tcOB4bqo4buNQeG6tXHhu5fDtUHhurXhu5Xhu69z4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq14buZ4buXw6ly4bq14bu5w6lBOeG6tXDhu5fDtHLhurVB4bu3ZeG6teG6pOG7l8O1xKnhurXhu7XDgeG6vXPhurVx4bqq4bq1auG7l+G6teG7ieG7l+G7jXPhurVr4burc+G7meG6tWpnc+G6tcSp4bqu4bq1QeG6u+G7l+G6tcSp4buv4bq14bu5eTnhurVBw4Fnc+G6tUHhu5XDg+G6tcSpw6nEqeG7leG6tXHhuqjhurXhuqjhurVB4buN4bq1QeG6u+G7l+G6tXPhu5Xhurk54bq1YWFh4bq1QeG7leG6rndz4buZ4bq14bqsw4HhuqjDsnPhurXEqcOt4buz4bq1c+G7lcOtQeG6tUHhu5tz4buV4bq1QeG7t+G6u3Phu5nhurVz4buVw63hu7PhurXEqeG6vXPhu5XhurVB4bu3w6nhu5fhurXhu7Phu5Vt4buzOeG6tcSpZeG6teG7icO1c+G7leG6tXPhu5nhu5Xhu5fhurVz4buZd+G6tUHhu7fDsnPhurVr4budZeG6teG7ieG6uXPhurVr4buNc+G6tUDhu7HhurXhu7Phu5Xhur1z4bq14bqwc+G7meG6tXPhu5Vlc+G7leG6tXPhu5nhurlz4buV4bq14bqo4bq1QeG7jeG6tWvDtOG6tcSp4buVw4PhurVr4burc+G7meG6tcSpdeG6teG7ieG7l8O1c+G6teG7s+G7lcOp4buz4bq14buz4buVxrDhu5fhurXhu5V44buzOeG6teG6rOG6tOG6tUHhu7fGoTnhurVrw6nhu7PhurXhurBz4buZ4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq14buz4buVw7pz4buZ4bq1xKnhu5XGsHPhu5nhurVq4budxKnhu5XhurXEqFQo4buWSi3huqXEkWHhurVA4bq/c+G7meG6tcSp4bqud3Phu5nhurXhu7fhurnhurXhu7l0w6lB4bq1xKnDqcSp4bq1QeG7t+G6rndz4buZ4bq14buVeOG7s+G6tWvhu41zOeG6tWvhu5fhurXhu7XDgWU54bq14buVdOG7g8Sp4bq1QeG7t3nhurXhuqThu4/hurVB4bq24bq1xKnDqcSp4bq14bqk4bqgc+G7meG6tcSpdeG6tWrhu53EqeG7leG6tUHhu5VsdOG6tcSpw63hu7PhurVz4buVw61B4bq14buV4bq5c+G7meG6tXPhu5nhurnhuqjhurXEqcODZeG6teG7uHnhurU+4bq1QeG7jeG6tWvDtOG6tcOp4buz4bq1auG6onPhu5nhurXhu4nhu5fDtXPhurXhu7Phu5XDqeG7s+G6tUHhu5VsdOG6tWrhu6fhu5c54bq1xKnDqcSp4buV4bq1ceG6qOG6teG6qOG6tUHhu43hurXhu7Phu5XhuqDhurXhu5V44buzYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo8Sow6nEqeG6tWvhu69z4bq14bqk4bud4bq14bqo4bq1QeG7jeG6tUHhu7fDsnPhurVr4budZeG6teG7ieG6uXPhurVB4bujc+G7leG6tUHhu5fhu43hu7PhurVB4bqixKnhurVqw4HhuqjhurVB4bu34bub4bq1c+G7meG7leG7l8OycuG6teG6pOG7l8O1xKnhurVB4buV4bqyxKnhurXhu5Xhu5fDtXPhurXEqcOpxKnhurXhu5nhu5fhur3hu5fhurXhu7Phu5XDqeG7sznhurXhu4nhu5fDtXPhurXhu7Phu5XDqeG7s+G6tcSp4buVw4PhurVr4burc+G7meG6teG7s+G7lcO6c+G7mTnhurXEqeG7lcawc+G7meG6tWrhu53EqeG7leG6tUHhurvhu5fhurVr4buvc+G6teG6pOG7neG6teG6pOG6ueG6tUHhu7fDsnPhurVr4budZeG6teG7ieG6uXPhurV54bq1cuG6sMSp4bq1a+G7q+G6tcSp4bq9c+G7leG6teG7meG7l8OpxKnhurXEqWV04bq1c+G7lWhB4bq1QeG7lWx04bq1a8OAc+G7meG6tcSpw6nEqeG6teG7tcOB4bqo4bq1a+G7nXPhu5U54bq14buV4bqudnPhu5nhurVq4buLc+G6tcSpw4Nl4bq1xKjhu5XGoXPhu5XhurXhu7Phu5XDgznhurXEqcODZeG6teG7iMSoS+G7tOG7mDnhurXhu4jhu6vhurU+4bq1QeG7jeG6teG6pOG6ueG6tcSp4buV4buj4bq1a+G6u3ThurXEqcODZeG6tUDhu6Nz4buV4bq1w4Phuqg54bq1I+G7iFNK4bq1QeG7l3Phu5U54bq14buIxKhL4bq14buyxKjhurXEqFQo4buWSi3huqXEkeG6tUHhu6Nz4buV4bq14bqk4bq54bq14bu4eeG6tT7hurVB4buN4bq1xKnhu5V04bq1a+G7jXPhurVw4buV4buX4bq1xKl14bq1xKnhu5Xhu6PhurVr4bq7dOG6teG6pOG6ueG6teG7leG6rnZz4buZ4bq1auG7i3PhurVyduG7l2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s0XDgUHhu5V04bu34bqzw6Phu5R0ZcyAc+G7meG6teG7tMOB4bqozIHhuqMv4buzw6M=

Hoàng Quý

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thiền có giúp giảm cân không?

Thiền có giúp giảm cân không?
2024-07-19 09:02:00

Chế độ ăn kiêng và tập thể dục giúp giảm cân, quản lý cân nặng hiệu quả, nhưng thiền cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

An toàn trong đại dịch

An toàn trong đại dịch
2021-03-28 09:17:01

PTĐT - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, Bệnh viện Y dược cổ truyền và Phục hồi chức năng (YDCT&PHCN) tỉnh đã chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng,...

Gần 40.000 người đã tiêm vắc xin COVID-19

Gần 40.000 người đã tiêm vắc xin COVID-19
2021-03-25 07:49:10

PTĐT - Bản tin 6h ngày 25/3 của Bộ Y tế cho biết đến nay đã tròn 1 tuần Việt Nam không có ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Gần 40.000 người đã tiêm chủng vắc xin COVID-19.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long