Cập nhật:  GMT+7
w4JQxJBDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcVE64bumw5VC4bqkcVHhu5YlQzohw5JD4buOUUMwO1jGr+G7oOG6rkPhu6BR4buCQzBJxq/hu6BD4buhbGvhu4DhurotZmZmQ8OS4buwxq9DReG6uuG6sOG6vEThur5D4buOWcav4bugQ8Wo4bu0UUPhu6ZSOsOCL1DEkOG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhu4XDleG7huG7jELhuqRxe0PEkOG6ukPhu6BRQEPGr+G7oOG7hDFDRS/hur7huq5Dxq/hu6Dhu6hGUUM6JntD4buMTDtDxajhu4Z6LDpD4bugUV1D4buyxq9D4buOVMavUOG6rkPDkuG7sMavQ+G7pkZRQ+G7oFHhu4JDMEnGr+G7oENj4bq6Q+G7oWxr4buARUPhu6BRR8WoQ+G6uOG6uOG6uEPhu45Zxq/hu6Av4bumUjrhuq5DMEnGr+G7oEPhu6Fsa+G7gOG6ui1mZmZD4bugUUfFqEPhurjhurxFQ+G7jlnGr+G7oC/hu6ZSOuG6rkPhu4xMO0Phu4xRw5U/w5Xhu6ZD4bugUUfFqEPhu4DhurpEQ+G7jlnGr+G7oC/hu6ZSOuG6rkPhu4xMO0NQ4buu4buGQ+G7oFFHxahDw4rEkMOJQ+G7jlnGr+G7oC/hu6ZSOuG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqp4buGJTpR4buoxq9C4bqkw4JRxajhu6BDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUJR4bqpw5XGrzrDlSZCQz86MeG7psOV4bu5QiBR4buMOlDDg0Phur5FRCUwxIJDUMOVUeG7oFA6w4ND4bq64bq44bq8JTDEgkJDPybDkuG7uUIvL8OS4bqww5Phu4bhu6glUDs6UOG7qOG6sCLGry/hu4zDlT/hu6Q64buoJS/Gr8OVID8vRUXDicSQL8SQRUXhu4zEkMSQ4bq6ROG6vuG6uEU64bq44bq+w4rDieG7pkQtIsavJS0w4buGxq/hu6Alw5XhurDDmSXhu6BCQ+G7huG7pjrhu7lCcVHhu5YlQzohw5JD4buOUUMwO1jGr+G7oOG6rkPhu6BR4buCQzBJxq/hu6BD4buhbGvhu4DhurotZmZmQ8OS4buwxq9DReG6uuG6sOG6vEThur5D4buOWcav4bugQ8Wo4bu0UUPhu6ZSOkJDIFHhu4w6UOG7uULhur5FREJDUMOVUeG7oFA64bu5QuG6uuG6uOG6vEJDL+G6pMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqp4buGJTpR4buoxq9C4bqka1BKxq9DIlHhu5TGr0Phu6PDlTom4buo4bumUcWow5UwQ+G7juG7hsav4bugQ8OT4buCxq9DMEnGr+G7oEPDklDhu6hD4bukUOG7gsOSUENQ4buExq/hu6DhurBD4bqyw6HGr1DDg0NiPsOSQ+G6qzsxL+G7sVHDlTrGr+G7hsWoK+G6tMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRw4buGO0Phu6RQUUM6JlLDklBD4bumTSVDKjs2Q8OTU8avUEPhu7LGr+G6rkM6e0PEkOG6ukPhu6BRQEPGr+G7oOG7hDFDUFfFqEPGr+G7hjFD4bqyxJAv4bq+4bq04bquQ+G7oFHhu4JDMEnGr+G7oOG6rkPhu4xMO0Phu4xRw5U/w5Xhu6bhuq5D4buMTDtDUOG7ruG7hkM6UeG7liVDOiHDkkPhu45RQzA7WMav4bug4bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pHFQw5Xhu6hD4buO4buq4bquQzBJxq/hu6BDY+G6ukPhu6Fsa+G7gEVD4bugUUfFqEPhurjhurjhurhD4buOWcav4bugL+G7plI6Qz/hu6hDIuG7uFFD4bugUeG7gkNQUeG7msavQ1Dhu4TGr1BDIuG7hEMixqBDxag+w5JDReG6uOG6sOG6vEXhu4BD4buOWcav4bugL+G7plI6xIJDMEnGr+G7oEPhu6Fsa+G7gOG6ui1mZmZD4bugUUfFqEPhurjhurxFQ+G7jlnGr+G7oC/hu6ZSOuG6rkPDkuG7qkPhu6BR4buCQ8Wo4bu4UUPhu6bhu4RDReG6uuG6sOG6vEThur5D4buOWcav4bugL+G7plI64bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGvhu6Dhu6jhu4RRQybhu4bhuq5D4buMTDtD4buMUcOVP8OV4bumQ0Thuq5E4bq6cEPhu6BRR8WoQ+G7gOG6ukRD4buOWcav4bugL+G7plI64bquQ+G7oFHhu4JDxajhu7hRQ+G7puG7hENFw4nhurDhu4BE4bq+Q+G7jlnGr+G7oC/hu6ZSOuG6sEPhuqtMO0NQ4buu4buGQ+G7oFFHxahDw4rEkMOJQ+G7jlnGr+G7oC/hu6ZSOuG6rkPhu6BR4buCQzomTMavQ+G7puG7hENF4bq44bqw4bq6w4nDiUPhu45Zxq/hu6Av4bumUjrhurBDcTsxQyJNMeG6rkPhu4xMO0PFqOG7hnosOkPEkOG6vkThuqlwcUPDieG6sOG6unBD4bugUV1D4buyxq9D4buOVMavUEM9Q8WoPsOSQ8SQ4bq84bqw4bq64bq44bq+Q+G7jlnGr+G7oC/hu6Thu6DhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcSbhu6jGr+G7oEPhu6ZMxq9D4buOUcagO0PDklBVxq9QQ8av4buEMeG6rkPGr1Dhu4RD4buOUcagO0NQ4buExq9QQyo7MeG7ljpD4buOVMavUEM6JlLDklBD4bumTSVDKjs2Q8OTU8avUEPhu7LGr0Phu45YUUMi4bu4UUMwScav4bugQ2PhurpD4buhbGvhu4BFQz1Dxag+w5JD4bq+RERD4buOWcav4bugL+G7plI64bquQzBJxq/hu6BD4buhbGvhu4DhurpD4bum4buEQ+G6vuG6ukRD4buOWcav4bugL+G7plI64bquQ+G7jEw7Q+G7jFHDlT/DleG7pkPhu6bhu4RD4bq44bq6REPhu45Zxq/hu6Dhuq5D4buMTDtDUOG7ruG7hkPhurzhurpEQ+G7jlnGr+G7oEMi4buEQ8Wo4buGejs6Q+G7puG7hEPDiuG6vsOKQ+G7jlnGr+G7oC/hu6Thu6DEgkM9Q8OSUFHGoDtDxq/hu6A8I8OSQ+G7pkZR4bquQzpR4buWJUM6IcOSQ+G7jHvGr+G7oEPDklBRQz9bQ+G7jCHGr+G7oEMqOzZD4bqtbOG7g0Mi4bu4UUPDkuG7gsOSQ8Wo4buKOkNQ4buExq/hu6BDMEnGr+G7oOG6rkPhu4xMO+G6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRiRlFD4buMUeG7msavQ+G7o8OVOibhu6jhu6ZRxajDlTBDw5JQ4buoQ8OTUeG7ljpDOlLGr1BD4buO4buWxq9DOlBAUUPhu45R4bucxahD4buOUcagO0PDklBVxq9QQ+G7oFHhu4Lhuq5DKjs2Q8OTU8avUEPhu7LGr0MwScav4bugQ+G7jEw7Q+G6suG6rWzhu4PhurRDOkZRQ+G7jOG7qOG7hsavUEPGr+G7oFBR4buaJUPhu6bhu4RDw4lE4bq6Qzo1Q+G7jlnGr+G7oOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIl4bqt4buo4buMMULhuqRxJjzhu7jDkkPhu47hu6rhuq5Dxq/hu6Dhu4QxQ0XEkC/DiuG6rkMwScav4bugQ2PhurpD4buhbGvhu4BFQ+G7oFFHxahDReG6sMOKxJDhurpD4buOWcav4bugL+G7plI6xIJDMEnGr+G7oEPhu6Fsa+G7gOG6ui1mZmZD4bugUUfFqEPDieG6sOG6vEThurpD4buOWcav4bugL+G7plI64bqwQ+G6qS7Gr+G7oEMi4bu4UUPhu47hu6rhuq5D4buMTDtD4buMUcOVP8OV4bumQ0ThurBE4bq6cEPhu6BRR8WoQ8SQ4bqww4rDieG6ukPhu45Zxq/hu6Av4bumUjrhurBD4bqrTDtDUOG7ruG7hkPhu6BRR8WoQ8SQ4bqwROG7gOG7gEPhu45Zxq/hu6Av4bumUjrhurBD4bqrTDtDxajhu4Z6LDpDxJDhur5E4bqpcHFDw4nhurDhurpwQ+G7oFFHxahDxJDhurDEkOG6vOG6uEPhu45Zxq/hu6DhurDDgi8l4bqkw4IlQ8OS4bum4buGPz/hu7lCJeG6reG7qOG7jDFC4bqkcVDDleG7qENr4bugUFRD4buOVMavUEPhu4Dhurova2It4bqp4bujQz9b4buGQ+G7juG7slHhuq5Dw5Phu7JDPzvGr+G7oEPFqMOdOkM/WEPhu45RxqA7Q8OSKOG7hkNr4bugUFRD4buOVMavUEPhur7DiS9FRMSQ4bq4QyLGoEPhu6RRxq9QQ+G7jOG7qOG7hsavUEMwScav4bug4bquQ+G7jEw7Q8OS4buqQ1BR4buaO0Phu6Z9w5JDOntDxq/hu6Dhu4QxQ0UvxJAvRURFReG6rkPhu6BR4buCQzBJxq/hu6BD4buMTDtD4buOPCPDkkPhu45RxqA7Q8OSUFXGr1BDxajhu7RRQzpQ4buCxq/hu6BDw4lD4bumTMavQyLhu4Thu6hDw5Lhu4LDkkPGr+G7oOG7hDHDg0PEkOG6rkPEkMSQQyLhu4RDxq/hu6Dhu4QxQ0XEkENQw4zGr+G7oEM6UOG7gsav4bugQ+G6sjo+w5JD4bum4buEQ8SQREPGr+G7oOG7hDFDxajDnTpD4bumTMav4bquQzpQ4buGMUMiU0PEkOG6ukPGr+G7oOG7hDFDxajDnTpD4bumTMav4bq04bqww4IvJeG6pMOCJUPDkuG7puG7hj8/4bu5QiXhuq3hu6jhu4wxQuG6pGvhu5Y7QzomLsav4bugQyLhu4Thu6hDxq/hu6Dhu4QxQ8av4bugUFXhuq5Dxq/hu6Dhu4QxQ+G7puG7okM6UFND4buOPCPDkkPhu6YuUUM/4buGxq/hu6BDxq/hu6Dhu4QxQ+G7puG7hMWoQyJR4buaw5JDOlHhu5YlQzpQw5Xhu6hDP+G7hjtDxq/hu6Dhu4QxQ8av4bugUFXEgkPGr+G7ljtDOiYuxq/hu6BDIuG7hOG7qEPhu4xUJUPGr+G7oFBVQ3Hhu5Y6Q2vhu6A7MeG7lMavQ+G7juG7gsavQzpQU0Phu448I8OSQ+G7pi5RQz/hu4bGr+G7oEPhu6QzQ+G7jlHGoDtDw5JQVcavUEM6UeG7liVDOlDDleG7qOG6sMOCLyXhuqTDgiVDw5Lhu6bhu4Y/P+G7uUIlcOG7qDsmw5LDlULhuqRxUMOV4buoQ3Fx4buv4buxa8OCLyXhuqQ=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bảo vệ thi công dự án Khu đô thị Tây Nam

Bảo vệ thi công dự án Khu đô thị Tây Nam
2022-08-01 09:31:00

baophutho.vn Sáng 1/8, thành phố Việt Trì phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức bảo vệ thi công dự án Khu đô thị mới Tây Nam nằm trên địa bàn phường...

Sáng tạo để phát triển

Sáng tạo để phát triển
2022-07-30 06:52:00

baophutho.vn Trải nghiệm thực tế từ quá trình làm việc, hưởng ứng Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nhiều tập thể, cá nhân điển hình...

Chứng chỉ quản lý rừng bền vững

Chứng chỉ quản lý rừng bền vững
2022-07-29 08:37:00

baophutho.vn Việc quản lý rừng bền vững và xây dựng chứng chỉ rừng sẽ mở ra những cơ hội lớn, thúc đẩy ngành lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững, đồng...

Tân Sơn: Gỡ khó cho doanh nghiệp phát triển

Tân Sơn: Gỡ khó cho doanh nghiệp phát triển
2022-07-28 16:48:00

baophutho.vn Hơn hai năm qua, diễn biến phức tạp, kéo dài của dịch bệnh COVID-19 cùng biến động của thị trường đã ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến sản xuất...

Xây dựng chuỗi giá trị nông sản

Xây dựng chuỗi giá trị nông sản
2022-07-26 09:01:00

baophutho.vn Hiện đại, an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường là những yếu tố then chốt trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, đặc biệt trong sản xuất...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long