Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfShR4buRW+G6qeG7heG7p+G6qVtR4buFOGvhu4Nb4bqpN2xbYmbhur9q4oCdW+G7sGhba+G7g+G7peG7l2Zba+G7g+G7hcOobOKAnVtr4bqhalsgXSAgIS/hu4UiKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4buEYzfhuqt9KOG6rDdrW+G7sMOia1tiw7Rr4buDW+KAnOG7nnLhu7Nb4buxaFtr4buD4bul4buXZltr4buD4buFw6hs4oCdW3HDrWvhu4Vb4buxxak3W+G6rTdrW+G7hTlr4buFW+G7ieG6u1vhu4VsYeG6qeG7hVtx4buRW+G6qeG7heG7p+G6qVvhuqk44bqpW+G7hWxhcVtiw7Rr4buDW1Hhu4U4a+G7g1vhuqk3bFtiZuG6v2pb4oCc4buwaFtr4buD4bul4buXZltr4buD4buFw6hs4oCdW2vhuqFqWyBdICBba+G7hcOjalti4bqldltqYWvhu4Vb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVtxcnbhurlrW3Hhu6FyduG6vWs/W+G7scOia1tiw7Rr4buDW+G6qTjhuqlbceG6tWvhu4NbxKnhu5Xhu6Nba+G7heG6t2tb4bqr4bq3a1tr4bq3a+G7g1vhuqk3bFtr4buFw6JrW3Hhu4Xhu6fhuqlb4buxOVvhu4U5a+G7hVtiw7Rr4buDW3Fn4bqp4buFW+G6qcaw4bqpW3Hhu4U3alvhu4NmN1vhu4Xhu6Xhu5tr4buDW+G7p2vhu4Nb4buj4buFbGvhu4NbceG7oTlsW3Hhu4VmW2JyN1vigJzhu7BoW2vhu4Phu6Xhu5dmW2vhu4Phu4XDqGxbLVvhu4nhu4Xhu41r4buDW2Lhur9bN2Zb4bqtaVvhuq3Ds1vEqWFmW+G7o+G7hWc3W3A3cuKAnTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjhuqg44bqpW+G7hWxhcVtiw7Rr4buDW3Hhu6Fsa+G7g1tR4buFOGvhu4Nb4bqpN2xbYmbhur9qW+KAnOG7sGhba+G7g+G7peG7l2Zba+G7g+G7hcOobOKAnVti4bulxqHhuqlbceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlbccWpW2vhu4M5dlsiMi82W2LhurtrWzAiLyIgLyBdICA/W3Hhu6Fsa+G7g1tibVvhuqk3bFtiZuG6v2pb4buxw6JrW2LDtGvhu4NbccWpWyI0LyJdW2LhurtrWyI1LyIiW2vhu4XDo2pbcWFsW2vhu4Nyw7VrW8SpxrDhuqlb4buDZnPhu6NbYuG7nVtr4buD4bul4buXZltr4buD4buFw6hsP1tr4buD4bul4buXZlvhuqltW+G7hWw5a1vhuqnDoWvhu4VbYsSD4bqpW+G6rWbDqnFb4buJ4buFbVvhu4nhu4XhuqFrOlvhu55yN1tibT9b4buj4buFOHFb4buFcnZbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7g1tibDlrW+G7ieG6u3Fb4oCcUeG7peG7mWvhu4NbceG7heG6t2s/W3Hhu6Xhu5lr4buDWzhm4oCdW+G6qcO6N1vhuqk44bqpW3HhurVr4buDW8Sp4buV4bujW2vhu4XhurdrW+G6q+G6t2s/W+G6qTjhuqlbceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqk/W+G6q2w3a+G7hVtr4buD4buFZsOq4bujP1vhuqk44bqpW3Hhu5Fb4bqp4buF4bun4bqpW+G7n3Lhu4/huqlbceG6uz9ba+G7hTlb4buFw6FsW3HhurdqW+G6qXRr4buDW+G6qeG7heG6oWpbxKlsP1vhu4Nmc+G7o1ti4budW2vhu4Phu6Xhu5dmW2vhu4Phu4XDqGxb4bqpw6FmW3Hhu4Vmw6prW+G6qXLDtOG6qVtw4buPa+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShC4bq/W1Hhu4U4a+G7g1vhuqk3bFtiZuG6v2rigJ1b4buwaFtr4buD4bul4buXZltr4buD4buFw6hs4oCdW2vhuqFqWyBdICBb4buj4buFOHFb4buFcnZbYuG7pcah4bqpW+G7hWbDqnJb4bufcsOhP1vhuqw3a1vhu7DDomtbYsO0a+G7g1vigJzhu55y4buzW+G7sWhba+G7g+G7peG7l2Zba+G7g+G7hcOobOKAnVtxw61r4buFW2Lhur1ba+G7g+G7hWlb4bqsN2tbUeG7heG7peG7l2vhu4Nb4buxdVtCw6Fr4buDW8O6dlvhu4nhu4Xhu49mW+G6qTjhuqlb4bqp4buZW+G7n3I3a1txw61r4buFP1tCw6Fr4buDW3LDvVvhu4nhu4Xhu49mW+G6qTjhuqlb4bqrbDdr4buFW2vhu4Phu4Vmw6rhu6NbccOta+G7hVvhu6Phu4Xhu49mW+G7hcah4bujP1vhuqnhu4XDrVtiYWxb4bqpOOG6qVvhuqnhurPhu6Nbw7p2P1tx4buRW+G6qeG7heG7p+G6qVtCw6Fr4buDW3Hhu6HGsOG6qVtx4buFcsO04bqpJltxZ+G6qeG7hVvhuqnGsOG6qVvhu7HDomtbYsO0a+G7g1vhuqk44bqpW+G6q2w3a+G7hVtr4buF4bq3az9b4bqrbDdr4buFW2vhu4Phu4Vmw6rhu6M/W2vhu4Phu6Xhu5dmW8SpN2xbYsO0a+G7gzo6Oltx4buFN2pb4buDZjdbw7pr4buDW+G7hcO0W+G7g2Zz4bujW2Lhu51ba+G7g+G7peG7l2Zba+G7g+G7hcOobDpbQuG7j2Zb4bux4buVZlvhuqnhurPhu6NbccOta+G7hSpbUeG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlbceG7oWbhur9rW+G7ieG7hTdmW+G7o+G7hThxW2LDtGvhu4M/W+G7scOia1tiw7Rr4buDP1vDumvhu4Nb4buFw7Rb4buecuG7s1vigJzhu7BoW2vhu4Phu6Xhu5dmW2vhu4Phu4XDqGzigJ1b4bqtw6Nr4buDW+G7seG6oWtb4bqtw6FrW+G7sTlbUeG7heG7pVvhu4nhurlyW+G7g29mOltC4buPZlvhu7Hhu5VmW+G6qeG6s+G7o1vhu4VydsOqaypbUXR2W+G7sTlsW3Foa+G7hVvhu4Voa+G7hVtx4buFxrDhuqlbceG6uz9bceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlb4buxw6JrW2LDtGvhu4M/W8O6a+G7g1vhu4XDtFvhu55y4buzW+KAnOG7sGhba+G7g+G7peG7l2Zba+G7g+G7hcOobOKAnVtx4buF4buNa+G7g1vhu59yN1tr4buFZuG6vXJb4buFaGvhu4VbceG7heG7p+G6qVti4bq/W+G6qW1bceG7heG6uWpba+G7g3LDtWtbxKnGsOG6qVvhuqnhu4XhuqFqW8SpbFvhuqnhu4VsW2vhu4Phu6Xhu5dmW2vhu4Phu4XDqGxb4buj4buFdFvhu4XGoeG7o1vhu7Hhu5VmW3Foa+G7hVvhu4Voa+G7hVtx4buFxrDhuqlbceG6u1txxalr4buDW2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KEI5Zlvhu6Lhu4U4cVtx4buFN2vhu4VbLVtR4buhcnbhur1rW+G7hWhr4buFW3HDrWvhu4U/W+G6rDhsW+G7ouG7hXNbUeG7hW8/W+G6qTjhuqlb4bqp4buZW+G7n3I3a1tx4buF4buNa+G7g1tx4bqza1vhuq04bFvhuqnhu4VnW+G6qcO6N1txw61r4buFW+G7o+G7heG7j2Zb4buFxqHhu6Nb4bux4buVZlvhuqw3a1tR4buF4bul4buXa+G7g1tx4buhxrDhuqlbw5p2W+G6rTdrW0pRUeG7nltxw61r4buFP1vhuqw3a1vhu7HDomtbYsO0a+G7g1vhu55y4buzW+KAnOG7sGhba+G7g+G7peG7l2Zba+G7g+G7hcOobOKAnVvhuqk44bqpW+G6qeG6s+G7o1tx4buhbGvhu4NbccOta+G7hVvEqTlqW3Hhu49xW+G6qeG7jWvhu4NbcTjhuqlbcXJ24bq5a1tx4buhcnbhur1rP1vhuq1m4bq/clvhuqvhu6Xhu5lr4buDW+G6qTjhuqlbccOi4bujW3Hhu4Xhur8/W+G6qThba+G7heG6t2tb4bqpbVtr4buFZuG6vXJbceG7hTlr4buFW3Fn4bqp4buFW3Hhu4U3alvhu4NmN1vDumvhu4Nb4buFw7Rb4buecuG7syZb4bqpOOG6qVtiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7gz9bYuG7mWtb4buxaVtxZ+G6qeG7hVvhuqnGsOG6qVtx4buhZuG6v2tb4buJ4buFN2Y/W3Hhu4XGsOG6qVvhu4Vmw6prW+G6qW1b4buFZsOqclvhu59yw6FbYsahcVvhuqk3bFtiZuG6v2pb4buxw6JrW2LDtGvhu4NbceG7hWNsW+G7ieG6u1vhu4VsYeG6qeG7hTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7tXJx4buFbOG7oX0o4buw4bqha1vEqDdr4buDIS/hu6Mo

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”
2023-12-22 08:09:00

baophutho.vn Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), tham gia các hoạt động dân vận là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên của lực lượng (LLVT) trong thời bình....

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long