Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tSZ54bqrb+G7n+G6pm/huqvEguG7n+G7oeG6q8SC4bquRcah4bun4bqrw4Phu6Hhu6fhu5/huqtD4buHxanhuqvDueG7tcOA4bqrY2Lhuqtv4bufxanhuqvEguG7n3DhuqvDg+G7oeG7p+G7n+G6q25y4bqr4buF4bun4buf4bqr4buf4bqkQeG7p+G7o+G6q25B4buh4bqrT8WoW+G7oMOTLWPDquG6sy/hu59j4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bue4buN4bq/w7PhuqnhurUqQeG6q+G7ouG7oeG7gcWp4bqrw7PhurJv4bqrQ+G7h+G6q8OS4buHxanhuqvEguG7g8Wp4bqrPeG7n+G6sOG6qybhu5/hu6vhuqtD4bqs4bq/4bqrb8aw4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q0Nn4bun4bqrw4N24bqr4bq7Y8SRLyrhu6LDk8Ohw5ImLSTDmU/DmeG6q0Phu5XhuqtD4buh4buXb+G6q8SCeeG6q2/hu5/huqZv4bqrxILhu5/hu6HhuqvEguG6rkXGoeG7p+G6q8OD4buh4bun4buf4bqrQ+G7h8Wp4bqrw7nhu7XDgOG6q2Ni4bqrJuG7nj0m4bqr4bunZ+G7peG6q+G7n+G7q2/huqtkYmRkLWRiZMSR4bqrb+G7n8Wp4bqrxILhu59w4bqrw4Phu6Hhu6fhu5/huqtucuG6q+G7heG7p+G7n+G6q+G7n+G6pEHhu6fhu6PhuqtuQeG7oeG6q8Ozcm/hu5/huqtPxahb4bugw5MtY8OqxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BP4bq/w4DEguG7ocWp4bun4bqp4bq14bqz4buh4bul4buj4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnhu6FP4buN4bunxILhu43huqLhuqnhuqvDg8SCRcO54buNN+G6qUThu6HDs8SC4buf4bqh4bqrY2JiYsOAxJDhuqPhuqvhu5/hu43hu6Hhu6Phu5/EguG6oeG6q+G6u2Rkw4DEkOG6o+G6qeG6q8OD4bqibzfhuqkvL2/Eg27hur/FqcOA4buf4bquxILhu5/FqcSDQ+G7py/Ds+G7jcODw7rEgsWpw4Av4bun4buNRMODL2RkZGQvY2Njw7Phurlj4bq9ZGNixJHEguG6vcOpYuG6vcO5ZC16xJFl4bq54bq5YsOqZGXEkcOqZMOqw6otw7NvY+G7jeG7jcSDdcOA4buj4bqp4bqr4bq/w7nEgjfhuqkmeeG6q2/hu5/huqZv4bqrxILhu5/hu6HhuqvEguG6rkXGoeG7p+G6q8OD4buh4bun4buf4bqrQ+G7h8Wp4bqrw7nhu7XDgOG6q2Ni4bqrb+G7n8Wp4bqrxILhu59w4bqrw4Phu6Hhu6fhu5/huqtucuG6q+G7heG7p+G7n+G6q+G7n+G6pEHhu6fhu6PhuqtuQeG7oeG6q0/FqFvhu6DDky1jw6rhuqnhuqtE4buhw7PEguG7nzfhuqljYmJi4bqp4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxII34bqp4bq7ZGThuqnhuqsv4bq14bue4burb+G6q8OD4buh4bun4buf4bqrw7nhu7XDgOG6q8Oq4bqrJuG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6qybhu55PKuG6qybhu4nhu6fhuqvDk+G7ieG7p8Oj4bqrxILhu5/hu4fhu6fhu5/huqvDgOG7n3bhuqtb4buh4buXxILhuqsm4bqiceG6q+G7r+G7p+G6q8SC4buf4buh4bqrQ+G7h8Wp4bqrw7nhu7XDgOG6q2Ni4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG7n+G7jcWp4bqrw7LGsMOj4bqrw7J24buh4bqrxILhuqThu7nhu6fhu6PhuqvEguG7n+G6rnhv4bqrw7Phu6Hhu5fhu6fhuqtucuG6q+G7heG7p+G7n+G6q+G7n+G6pEHhu6fhu6PhuqtuQeG7oeG6q8Ozcm/hu5/huqtPxahb4bugw5MtY8Oq4bqr4bujd+G7peG6oeG6q0/hur/huqtu4buX4bun4buf4bqrxJDhu4Fv4bqrw7Jy4bun4buf4bqr4bqx4bucYuG6t+G6o+G6q2/hur/huqtu4buX4bun4buf4bqr4buj4buh4buB4bul4bqrw4Phu4HEguG6q+G6sW/hur/huqtu4buX4bun4buf4bqr4bun4buj4buf4buh4bqr4bun4buj4bu34bq34bqj4bqrb+G6v+G6q27hu5fhu6fhu5/huqvEguG7oeG7mcOA4bqrxJDhurBv4bqr4bujauG7p+G6q+G6seG7nGPhurfEg+G6qybhu59s4bul4bqr4bqg4bquReG7leG7py9v4buz4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrb8Spw4Dhuqvhu6Phu6HEqUXhuqvEkOG7gW/huqvhu6fhu59r4bun4bqrxILhu59w4bqrw4Phu6Hhu6fhu5/huqvEguG7n+G6rnhv4bqrw7Phu6Hhu5fhu6fhuqvhu5xi4bqrw7PFqeG6q2/hu7PhuqvDg0Hhuqsg4bqrxILhu5nhuqvEguG7n+G7jcWp4bqrw7Phu63hu6HDo+G6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrxILhuqJy4bqrb+G6v+G6q27hu5fhu6fhu5/huqtvxKnDgMSD4bqrJuG6ouG6pOG7t+G7p+G7o+G6q+G7n+G7ucOA4bqrw7Lhur/hu6fhu6Phuqtv4buBb+G7n+G6q8O5ReG6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrxILhuqJy4bqrxILhu4Phu6Hhuqvhu6fhu5/hu4fhuqvhu5/FqcOtb+G6q+G7p+G7s+G7oeG6q2/huqThuqvEguG6ouG6sOG6q8Ozxanhuqtv4bufcOG7p+G7n+G6q+G6oOG6rkXhu5Xhu6fhuqvDsnLhur/huqvDgOG7n+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q+G6sSbhuqLhuqRB4bun4buj4bqrbuG6v+G7p+G6q2/hu59z4bqrw7Lhu4PFqeG6q8OA4buf4bup4bun4bujw6Phuqtv4bufduG7p+G7o+G6q8Ozcm/hu5/huqtPxahb4bugw5MtY8Oq4bqrb+G6tOG6v+G6q8SQZsOj4bqrw4Dhu5/huqThu7fhu6fhu6PDo+G6q8SC4bufcuG6q8SC4bqixKnhu6fhurfhuqtvxKnDgMSD4bqrTnbhuqvEguG6onDhuqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SC4buf4buh4bqrw7J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q8SC4bufcOG6q8OD4buh4bun4buf4bqrbnLhuqvhu4Xhu6fhu5/huqvhu5/huqRB4bun4buj4bqrbkHhu6HhuqvDs3Jv4buf4bqrT8WoW+G7oMOTLWPDqsSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1w5J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q8SC4bufcOG6q8OD4buh4bun4buf4bqrxILhu5/huq54b+G6q8Oz4buh4buX4bun4bqr4bucYsOj4bqr4bun4buZ4bqu4bqrb8aw4bqr4bun4buj4bquReG7l+G7p+G6q0Phu6vhu6fhu6PhuqvEguG7n+G6v+G7peG6q+G7o+G7oeG6v+G6q8Oz4bqo4bqrxILhu5/hu6HDo+G6q+G7p+G7o8Wp4buH4buh4bqr4bufd+G6q8OD4buz4bqrw7Jn4bun4buj4bqrw7rDieG6q8SC4buf4buNxanhuqvhuqDhuq5F4bqrw7Jy4bun4bufw6PhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q+G7p3jDgOG6q+G7o+G7ocSpReG6q8SQ4buBb+G6q+G7p+G7n2vhu6fhuqvEguG7n+G6rnhv4bqrw7Phu6Hhu5fhu6fhuqvhu5xi4bqrQ+G7h+G6q8Oy4buz4bun4bqrw7PhuqjhuqvEguG7n+G7oeG6q2/hur/hu6XhuqvDuuG7mcSC4bqrxILhuq7hu4nhu6fhuqvEguG7n+G6tOG6q+G6oOG6rkXhuqvDsnLhu6fhu5/huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o8Oj4bqrb+G7n3bhu6fhu6PhuqvDs3Jv4buf4bqrT8WoW+G7oMOTLWPDqsOj4bqrw7LhuqThu7lv4bqrb+G7n+G6v8Oj4bqr4bulw7Xhuqvhu5/FqcOtb+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q+G7o+G7oeG7geG7peG6q+G7n3jhuqvDusOJ4bqrxJDhu4Fv4bqr4bun4bufa+G7p+G6q8Oyd+G7p+G7o+G6q8OJw6Phuqvhu6d4w4DhuqtD4buV4bqrw7Lhu7Phu6fhuqtDcuG6q8OyZ+G7p+G7o+G6q8O6w4nhuqvDs+G6qOG6q8SC4buf4buh4bqrxILhuqLhuqThu7Vv4bqrY2Lhuqvhu6Phu6Hhu7fhuqvhu6fhu6Phu4dF4bqrY2Mv4bq5L+G6q2RiZGThuqtD4buH4bqrw7LhuqThu7lv4bqrbnbhuqvEguG6onDhuqvEguG7n+G7oeG6q8SC4buD4buh4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7oeG6q+G6ouG7oeG7k+G7p+G7o+G6q8Oy4buBw4Dhuqvhuqbhu6fhu6PhuqtF4buT4bqu4bqrb2rhuq7huqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o8Oj4bqrb+G7n3bhu6fhu6PhuqvDs3Jv4buf4bqrT8WoW+G7oMOTLWPDqsSD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1w5J24buh4bqrQ+G7teG7oeG6q8SC4bufcOG6q8OD4buh4bun4buf4bqrxILhu5/huq54b+G6q8Oz4buh4buX4bun4bqrb+G6v+G6q27hu5fhu6fhu5/huqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhuqvhu6fhu6Phu7fhuqHhuqvDkuG7s+G7p+G6q0Ny4bqrw7Jn4bun4buj4bqrw7rDieG6q8Oz4bqo4bqrxILhu5/hu6HhuqvDgOG7n3bhu6Hhuqvhu5/hu7nDgOG6q0Phu7Xhu6Hhuqtv4buz4bqr4bqg4bqu4bq/4bun4bqrReG6q8SC4buZ4bqrQ+G7h+G6q+G7nnjhu6HhuqvDsnfhu6fhu6Phuqtvxanhu6HhuqvEguG7n+G7oeG6q8SCeeG6q2/hu5/huqZv4bqrxJDhu4/EguG6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l+G7peG6q8O64buf4buB4bun4buj4bqr4bun4buj4bquReG7k+G7p+G6q+G6scSC4buNw4PEguG6q+G7p+G7n+G6v+G7p+G7n+G6t+G6q2/hu5/FqeG6q8SC4bufcOG6q8OD4buh4bun4buf4bqrQ+G7h8Wp4bqrw4Phu4Hhu6fhu6PhuqtjYy/hurkvZGJkZOG6oeG6q+G7puG7meG6ruG6q8O64buZxILhuqvhuqDhuq7hu4XhuqvEguG7jcODxILhuqvhu6fhu5/hur/hu6fhu5/huqvhu4nhu6XhuqvEgnDhu6fhu5/Do+G6q+G7nnjhu6HhuqvDsnfhu6fhu6Phuqtvxanhu6HhuqvEguG7n+G7oeG6q2524bqrxILhuqJw4bqrb+G7n8Wp4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q8SC4bufcOG6q8OD4buh4bun4buf4bqr4bun4buHReG6q8Oz4bqo4bqrxILhu5/hu6Hhuqtv4bq24bun4buj4bqrQ+G7teG7oeG6q2/hu4Fv4bqrxILhu59w4bqrw4Phu6Hhu6fhu5/huqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q25y4bqr4buF4bun4buf4bqr4buf4bqkQeG7p+G7o+G6q25B4buh4bqrw7Nyb+G7n+G6q0/FqFvhu6DDky1jw6rEg+G6q+G7puG7meG6ruG6q8O64buZxILhuqvhuqDhuq7hu4XhuqvEguG7jcODxILhuqvhu6fhu5/hur/hu6fhu5/huqvDs+G6pOG7s+G7p+G7o+G6q8SCcOG7p+G7n8Oj4bqr4bueeOG7oeG6q8Oyd+G7p+G7o+G6q2/FqeG7oeG6q8SC4buf4buh4bqrbnbhuqvEguG6onDhuqtv4bufxanhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqrxILhu59w4bqrw4Phu6Hhu6fhu5/huqvhu6fhu4dF4bqrxILhu5/hu6HhuqvEguG7g+G7oeG6q8OA4buf4bup4bun4buj4bqrxILhu5/hu6HhuqvhuqLhu6Hhu5Phu6fhu6PhuqvDsuG7gcOA4bqr4bqm4bun4buj4bqrReG7k+G6ruG6q29q4bqu4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PDo+G6q2/hu5924bun4buj4bqrw7Nyb+G7n+G6q0/FqFvhu6DDky1jw6rhuqvhurFv4bq24bun4buj4bqrQ+G7teG7oeG6q8SC4bufcOG6q8OD4buh4bun4buf4bqrw7Phu6Hhu5fhu6fhuqvhu5xi4bq3xIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXDknbhu6HhuqtD4bu14buh4bqrxILhu59w4bqrw4Phu6Hhu6fhu5/huqvEguG7n+G6rnhv4bqrw7Phu6Hhu5fhu6fhuqvhu5xjw6PhuqvDsuG6pOG7uW/huqvDs+G6qOG6q8SC4buf4buh4bqrb+G6tuG7p+G7o+G6q0Phu7Xhu6Hhuqtv4buBb+G6q8SC4bufcOG6q8OD4buh4bun4buf4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqtucuG6q+G7heG7p+G7n+G6q+G7n+G6pEHhu6fhu6PhuqtuQeG7oeG6q8Ozcm/hu5/huqtPxahb4bugw5MtY8OqxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu5544buh4bqrw7J34bun4buj4bqrb8Wp4buh4bqrxILhu5/hu6HhuqvEgnnhu6fhu6Phuqvhu5/hu7nDgOG6q8Oz4bq/4bun4buf4bqrw4Phu4Fv4buf4bqrxILhu59w4bqrw4Phu6Hhu6fhu5/huqtucuG6q+G7heG7p+G7n+G6q+G7n+G6pEHhu6fhu6PhuqtuQeG7oeG6q8Ozcm/hu5/huqtPxahb4bugw5MtY8Oq4bqrbuG7gcWp4bqrb+G7gcWp4bqrKkHhuqvhu6Lhu6Hhu4HFqeG6q8Oz4bqyb+G6q0Phu4fhuqvDkuG7h8Wp4bqrxILhu4PFqeG6q8SC4bqi4bqk4bu1b+G6q2Nl4bqr4buj4buh4bu34bqr4bun4buj4buHReG6q2NjL+G6uS9kYmRkxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu6TDveG7oeG6q+G7nnjhu6HhuqvDsnfhu6fhu6Phuqtvxanhu6HhuqvEguG7n+G7oeG6q2524bqrxILhuqJw4bqr4buleMSC4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7oeG6q+G6ouG7oeG7k+G7p+G7o+G6q2/hu5/FqeG6q8SC4bufcOG6q8OD4buh4bun4buf4bqrxILhu5/huq54b+G6q8Oz4buh4buX4bun4bqr4bucYuG6q0Phu4fhuqtv4bq/4bqrbuG7l+G7p+G7n+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG6q+G7p+G7o+G7t+G6q+G6scSC4buNw4PEguG6q+G7p+G7n+G6v+G7p+G7n+G6q8Oz4bqk4buz4bun4buj4bqrxIJw4bun4buf4bq34bqrw7Lhu4Xhu6Xhuqtu4buFxanhuqtv4buBb+G7n+G6q27hu6Hhu5fEguG6q0Phu7Xhu6HhuqvDgOG7n+G7qeG7p+G7o+G6q8SC4buf4buh4bqrw7rhu5/hu4Fv4bqr4bqxb2fhu6fhuqtv4bqm4bqrxIJx4bun4buf4bqr4bufceG7p+G7n+G6q8SC4buf4bqob+G6q8SC4buZ4bqrbnbhuqvEguG6onDhuqvDsuG7heG7peG6q27hu4XFqeG6q8O64bufxanhu4Xhu6fhu6Phuqtv4buBb+G7n+G6q8SQ4bq/4bqr4bun4bufxKnEguG6q2/GsOG6q8SC4bufxqHhuqtD4bu14buh4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7oeG6q8O64buf4buBb+G6t+G6q0Phu4fhuqvDsuG7gcOA4bqr4bqm4bun4buj4bqrReG7k+G6ruG6q29q4bqu4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PDo+G6q2/hu5924bun4buj4bqrw7Nyb+G7n+G6q0/FqFvhu6DDky1jw6rigKbhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Dhur7huq7EguG7n8Wp4bqi4bqp4bq14bue4buh4buV4bun4bqr4buk4bq/4buh4bqzL8OA4bq1

Hiền Mai

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng

Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng
2022-05-31 07:33:00

baophutho.vn Dạy và học lớp ghép nhiều trình độ thời gian qua đã có nhiều hình thức tổ chức đa dạng, phong phú. Các cơ sở giáo dục tiểu học đã chủ động phân...

Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng

Lớp ghép và bài toán nâng cao chất lượng
2022-05-30 07:58:00

baophutho.vn Để bảo đảm quyền học của trẻ em miền núi, nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo đã duy trì mô hình lớp ghép bậc tiểu học tại vùng đồng bào...

Tăng tốc cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Tăng tốc cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
2022-05-24 08:02:00

baophutho.vn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 đang đến gần. Kỳ thi này có ý nghĩa quan trọng và nhận được sự quan tâm của đông đảo người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long