Cập nhật:  GMT+7
OuG6v3s8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhu6Lhu4Hhu6PDreG6rSk74bui4buN4buLw6o84bq04buHPOG7o+G6v3Q84buKbuG7i8OqPMOQdcOiPMOMNuG7i+G6vyM6L+G6v3s7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6vuG6rTPhuqUpO8OCNMOiPMOi4bq/4buBxJHhu4s84budZzzDojTDouG6vzzDrDbhu4vDqjzhurXhu4U84bqn4buFw6Lhur884bujcDzhuqc14burPOG7o+G7gcSR4buXPOG7o3HDojzDqsSp4buXPOG7l+G6v+G6r+G7izzhu6Phu4fDouG6vzzDosO5w6I8w6rhu4E04buJPOG6pXHDojzhu6Phu5vhu5/hu6tl4buLPOG7o+G6v2/hu4vDqjzhu6tk4bufPOG7i3TDtMOiPMOi4bq/4buJPMOiNMOiPOG7o+G6v8SRPOG6v8OpPGnEkTzhu6Phu4HEkeG7lzov4buXOzrhu6Mz4bq1w63huq084bud4buj4burw63huq3DnSnDrDPhu5vDquG7geG7iyN94buX4bupPDPhu5/hu6Phu4kpOzrhu6Phu5s7OuG7o+G6pTs64bujM+G6tcOt4bqtPOG7neG7o+G7q8Ot4bqtw50pw6wz4bubw6rhu4Hhu4sjfeG7l+G7qTwz4buf4buj4buJKTs64buj4bubOzrhu6PhuqU7OuG7gcOsw6o84bud4bubw6LDnSnhur/hu6Phu6Phu5cjLy/hurUz4buJ4buX4bq/4buf4buj4bq/4buJJcWp4buLL+G7icOt4bql4bqlM+G7ozMvxrDhuq3hurXhu53hu4Hhu6Phuq0v4buj4buB4buLLeG7o+G7n8OiLeG7neG7ny1p4buB4bqt4buLL3s+PsOC4bq84bq0eD7hurThuqR4L30+ez4ve30ve30ifVsy4bq84bq0w4Ix4bqkL3t9IjI+fVs+MCJdMV1f4buBIiBfPns+fSJ9JWjhu5fDqik8M8Ot4buBw6rhu4vDnSnDreG6reG6veG7oyk7Oi/hu6PhuqU7Oi/hu6Phu5s7OuG7o+G7mzs64buj4bqlOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7ouG7jeG7i8OqPOG6tOG7hzzhu6Phur90POG7im7hu4vDqjzhuqZ1w6I8w4w24buL4bq/PMWpw7Thu4E84bqm4buJNeG7izzhuqc24buBPOG6teG7geG6ueG7nzov4buXO8Oiw7nhu5884bujcDzhurXhu4Hhu4vhur8kPOG7o3A8w6Lhur/hu4fhu4vhur884buj4bub4buFPMOiNMOiPOG7o2bhu4vhur884buX4bq/4buHMzzhu4szw6wlOi/hu5c7Oi/hu6PhuqU7Oi/hu6Phu5s7Oi/hu6Mz4bq1w63huq07OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7w4Lhur/hu4Fl4bufPH1bLXt7JDzhu6M24buBPOG7ouG7m3E84bud4buZPOG7oiVUPMOQN+G7i8OqJDzhu6Lhu43hu4vDqjzhurThu4c84buj4bq/dDzhu4pu4buLw6o8w5B1w6I8w4w24buL4bq/POG6pzg84buj4buBxJHhu5c84buj4bq/w6Phu4s8w6zhurHhu6M84bqnNuG7gTzhurXhu4Hhurnhu588w6LDueG7nzzhu6NwPOG6teG7geG7i+G6vyQ84bujcDzDouG6v+G7h+G7i+G6vzzhu6Phu5vhu4U84buZPMOiNMOiPOG6p+G7hTM84buX4bq/dMO14buLw6o84buX4bq/4buHMzzhu4szw6w84bq14buFPOG6p+G7hcOi4bq/PMOq4buBM8OsPMOi4bqvw6w84buj4bub4buJ4buLw6o84buj4bq/4buR4buBPGnhu608aeG6vzThu4vDqjzDouG6v+G7gcSR4buLPMOi4bq/b+G7i8OqPOG7luG6vzThu5c8xak1PMOi4bq/b+G7i8OqPMOMdyQ84bubMzzhu6Phur85w6w84bui4bq/cjzhuqduPMWpNTzFqTXhu4k8w4054buLw6o8xanhu4HEkeG7i8OqPMOC4bq/cjzhu6Phu4XDouG6vzzhur7DszzDguG6v+G7hzzDjOG7geG7i+G6vzzhu4vhur/Do+G7izzhuqXhu4Xhu5c8aXY84buL4buBw6nDrDxdPjzhu4s5w6w84buj4bq/w7nDojzhur/hu4HDqeG7izzhuqThu4E8w6Lhur/hu6HDojzhu6Phur/hu4Fk4buLw6o8w63hu4Fk4buLw6o8w6JyMzzhu4rDqnThu5Hhu4ElOi/hu5c7OuG7lzzDosOtM+G7neG7ncOdKeG7l+G6tOG7ieG6peG7qyk7w5DDs+G7i8OqPMOi4bq/4buHPOG7ouG7jeG7i8OqPOG6tOG7hzzhu6Phur90PMOj4buLPMOi4bqv4buLPOG7o+G6vznDrDzhur9s4buBPOG7o+G7g+G7i+G6vzzhur/hu4Phu4vhur884bqn4buR4buBPOG7nW/hu4vDqiQ84buddcOiPGnhur9s4bqtPMWpNTzhu4vDquG6v+G6rTzDojTDojzhuqfDs+G7i8OqPMOi4bq/4buHPMONZDzGoOG7nzPhu4vDqjzFqOG7heG7i+G6vyQ84buW4bq/NsOsPOG6tDQ8w43hu6ckPMWobTzhu6Lhur/hu4U84bui4bq/YeG7i8OqJDzhu4rDquG7n+G7q+G6u+G7izzhu6LEg+G7izzhu5bhur804bujJDzDrTjhu4vhur884bqnNuG7iTzFqTU84buj4bq/NeG7i+G6vzzFqeG7gWThu4s8w6JyMzzhuqfhu4k14buLPOG7l+G6vzThu6M84bq14buB4bq54bufPOG7sTxp4buBxJHhu4s8w6I3w6w8w7Xhu4s84budw7k8xqHhu58z4buLPOG7o8Ojw6w8w6JyMzzDrTjhu4vhur884bqnNuG7iTzDkDfhu4vDqiQ84buK4bq/NTzhu4t0w7TDoj084bqnw7Phu4vDqjzhu6Phur/hu5Hhu4EkPOG6tTXhu6s84bujbDzDrOG7ieG7i8OqPMOs4bufb+G7izzhu6Phu4HEkeG7lzzhu6Nxw6I8w6rEqeG7lzzhu5fhur/huq/hu4s8xak14buJPOG7ncO5POG7i8Oq4bq/4buBw6nhu5c84bupw6Phu6s84bqlw7nhu4vDqjzFqTU84bq1N+G7iTzFqcOpPOG7ouG7jTzGoeG7n2/Dojzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhu4vhur/hu6fhu4vDqjzhu4s5w6w84buj4bq/NOG7i8OqPMOi4bufb+G7gTzhuqfhu5Hhu4E8w6Jq4buLPMOtNuG7gSUlJTov4buXOzrhu5c8w6LDrTPhu53hu53DnSnhu5fhurThu4nhuqXhu6spO+G7ouG7jeG7i8OqPOG6tOG7hzzhu6Phur90POG7im7hu4vDqjzDkHXDojzDjDbhu4vhur884bq/4buJM+G7izzhu4vDquG6v2Thu4vhur884buxPOG7o+G6v3XDojzhu6Phu5s0w6Lhur884buL4bq/4buBw6nDrCQ8w6rhur/hu4E84buL4bq/4bqx4buLPOG7i8Oq4buf4burw6nhu4s8xalr4buLw6o8w6JyMzzDojTDojzDouG6v+G7gcSR4buLPOG7nWc8w6I0w6Lhur88w6w24buLw6o84bq14buFPOG6p+G7hcOi4bq/POG6tWHhu6M84bujcDzhuqc14burPMWpNTzhu4vhur/Eg+G7izzDrDbhu4vhur8jPMOQxIPhu6M84buLdMO0w6I84bqnw7LDojzDreG6seG7lyQ84buj4bq/b+G7i8OqPOG7i+G6v8SD4bujJDzDouG6v+G7oeG7i8OqPOG7ozM8w6LEqTzhuqd04buTw6I8w6Lhu5/DssOiPOG7nW/hu4vDqjzhu4vhur90POG6v27DrDzhu4sz4burPMOtNTzhu4vhur/hu5E84buj4buB4buL4bq/POG7o+G6v+G6r+G7izzDouG6v+G7gcSR4buLPOG6p8SD4bufPGnhu4Fk4buLPMOidOG7keG7i8OqPMWpNTzhur/hu6s84bud4buB4buL4bq/POG7o+G7iTzDrcO04buLPMOicjM84buL4bq/4buBZeG7nzzhu6Phur/EkTzhur/DqTzhu4vDqnThu5Hhu4E8xajhu4HDqeG7ozzhu4ozw6wkPMOicjM84bqnw7Phu4vDqjzhurU14buJPMWpNTzDouG6v+G7gcSR4buLPOG7nWc8w6I3POG7i3TDtMOiPMWp4buDPOG7ncO5POG7i8Oq4bq/4buBw6nhu5c8w6I0w6Lhur88w6w24buLw6o8w6JyMzzhuqXDo+G7izzhu6PDssOiJDzhu6Phu5vhu4nhu4vDqjzhuqfEqTzDosSpPOG7ncO5POG6p8Sp4buLw6o8w6rEqeG7lzzDonIzPOG7i+G6v+G7p+G7i8OqPMOi4bq/4buBxJHhu4s84budZzzDojTDouG6vzzDrDbhu4vDqjzhurXhu4U84bqn4buFw6Lhur884bq1YeG7ozzhu6NwPOG6pzXhu6slPMOQN+G7i8OqJDzhu4rhur81POG7i3TDtMOiJDzhu4vhur/Do+G7izzhuqXDo+G7izzhuqc04buL4bq/PMOq4buBNDzDojPhu4k8xak1POG6teG7gcSR4bujPMO14buLPOG7ncO5POG6p8Sp4buLw6o8w6rEqeG7lyQ84bq/4burPOG7neG7geG7i+G6vzzhu4vEqeG7gTzhu6Phu5tk4buLJTxJ4bq/buG7i8OqPMOi4bq/Zjxp4buBZOG7izzDonThu5Hhu4vDqiQ84bq1xIPhu6M8aeG6v+G7n8SD4bujPOG7o+G7m+G7ieG7i8OqPOG7i+G6vzU8w6rhu4Ezw6w8w6JyMzxpYjzhu6Phur9wJDzhu6PDujzhu50z4bufPOG7iznDrDx7MjAiJDzhu4vhur/hu4Fl4bufPOG6p8Oz4buLw6o8w6Lhur/hu4c8xal04buT4bujPMah4bufMzzhu4vhur/hu4Fl4bufPGnhur/EqTxp4bq/OeG7iyQ84buj4buBxJHhu5c84bujccOiPMOib+G7i8OqPOG6v+G7gcSR4buLPOG7qcOj4burPOG6pcO54buLw6o84bqnxIPhu6M84buLdMO0w6I84buj4bubZOG7izzDonTDteG7i8OqPMWp4buFPMOibuG7i8OqPOG7ozTDojzDrMO04buBJSUlOi/hu5c7OuG7lzvhu6Lhu4k14buLPMOQN+G7i8OqJDzhu6Phu4k14buLPMah4bufw6Phu4skPOG7o+G7iTXhu4s84bqlw6Phu4s84bujMzzhuqc4PMWpNTzhuqcz4buLw6o84buX4bq/xIPhu4s84bqnxIPhu5884buj4bq/w7nDojzhur/hu4HDqeG7izzhu6Phur9h4buLw6o8w63hu5Phu4E8w6I0w6I8w6xxw6I84buj4buBZOG7nzzDkDbhu4E84bq/w7Lhu4E8w63huq/hu4s84buj4bq/dTzhu6g8w6JyMzzDkDfhu4vDqiU8xajDtOG7gTzhu4vhu488w63DucOiPMWpdOG7k+G7ozzhurXhurHDoiQ8w6rhuq/hu4s84bq/M+G7gTzhu4s5w6w8xqHhu58zJDzhuqfEg+G7ozzhu4t0w7TDojzhu6MzPOG6pzg8xal04buT4bujPMah4bufMzzhu6Phur/hu6U84buj4bq/NMOi4bq/PMOtw7Thu4s84bql4buJPOG7ozTDojzhuqfDsuG7i8OqPOG7o+G7gWThu588w6LDucOiPMOicjM8w6Lhu5/DssOiPGnhur9y4buLw6o84bq/4buJN+G7i8OqPGnhu4Hhu4vhur884bujxJEt4bujNeG7gTzDouG6v+G7h+G7i+G6vzzhu6Phur/EkTzDquG7gcO04buBJDzDouG6v+G7oeG7i8OqPOG7ozM84bqnODxp4buBZcOsPMOi4bq/xJE84bqndOG7k8OiPMOtNsOsPOG7l+G6vzThu6MkPOG7i8OqOeG7izzDouG6v8Og4buLPOG7neG7n+G7qzzDquG7gTfDrDxp4buB4buL4bq/POG7o8SRJDzhu6Phu4HEkeG7lzzhu6Nxw6I84bujOeG7i8OqPOG7o+G7m3Thu5nhu4vDqjxp4buB4buL4bq/POG7o8SRJDzhu43hu4s84bqn4buF4buL4bq/PGnhu4Hhu4vhur884bujxJE8xalnPMOsbiQ84bq1N+G7iTzhuqc3w6w8M+G7izzhu53hu4Hhu4vhur884bupODzhur/DsuG7gSU8w5DEg+G7ozzhu4t0w7TDojzhuqcz4buLw6o8w6Lhur/hu5/hurfhu4s84bq14buFPOG6tXTDtMOiPMWpNeG7iTzhu6Phur/DucOiPOG6v+G7gcOp4buLPGnEkTzhur/hu4k2w6Lhur88fT57PjzFqcO04buBPMah4buf4burxJHhu6M84bujw6PDrDzDojPhu4kjPOG6v+G7iTXhu4s84buj4bq/NeG7i+G6vzzDojTDojzDrHHDojzhu6Phu4Fk4bufPOG6pzg84bqnZTzhu5szPMOicjM8acSRPOG6v+G7iTbDouG6vzzhu4s5w6w84buLOcOsPCZ9Pj4gLX0+ez4/JDzhu6Phu4HEkeG7izzhur814buL4bq/PMOQNuG7gTzhur/DsuG7gTzhuqc34buLw6o84bq1w7I8w6I0w6I8w6LEg+G7lyQ84buj4buBxJHhu4s84bujw7Thu4E8w5A24buBPOG6v8Oy4buBPMOt4bqv4buLPOG7o+G6v3U84buo4buAPMOicjM8w5A34buLw6olPMOQw7Phu4vDqjzDouG6v+G7hzzhu6Lhu43hu4vDqjzhurThu4c84buj4bq/dDzDrOG7ieG7i8OqPMOiNMOiPOG6p8Oz4buLw6o8w6Lhur/hu4c8w6Lhur/hu4HEkeG7izzhu51nPMOiNMOi4bq/PMOsNuG7i8OqPOG6teG7hTzhuqfhu4XDouG6vzzhurVh4bujPOG7o3A84bqnNeG7qzzhu6Phu4HEkeG7lzzhu6Nxw6I8w6LEqTzhuqfEqeG7i8OqPMOqxKnhu5c8xak14buJPOG7ncO5POG7i8Oq4bq/4buBw6nhu5c8w6Lhur/hu5/hu4vDqiQ84buj4buBxJHhu5c84bujccOiPMOtNTzhu6PEg8OsPMOqdMO14buLw6o84budNOG7i8OqPMWpZTzhu7E8w6Lhur/hu4c8aeG7gWThu4s8w6J04buR4buLw6okPOG7i+G7gWXDrDzhu6Phu4Hhu4s8xak14buJPMOt4buxPOG7o3Thu5nhu4vDqjzDojTDouG6vzzDrDbhu4vDqiU8w5DDs+G7i8OqPOG7o+G6v+G7keG7gSQ8w6rEqeG7lzzhu5fhur/huq/hu4s84buj4buHw6Lhur88w6LDucOiPMOq4buBNOG7iTzhuqVxw6I8w6I0w6I84buj4bq/xJE84bq/w6k84bqn4buBPOG7nTPhu5884buj4bub4buf4burZeG7izzhu6Phur9v4buLw6o84burZOG7nzzhu4t0w7TDoiQ84bqn4bq5POG7o+G6v8SRPOG6v8OpPOG7i2/hu4E84buj4buBxJHhu5c84buj4bq/xJE84bq/w6k8xqHhu5/hu6vEkeG7ozzhu6PDo8OsPOG6tTfhu4k8xanDqTzFqTU84buX4bq/NOG7ozzhur/hu5/hu6s84buj4bq/NeG7i+G6vzzGoeG7nzc8w6I0w6Lhur88w6w24buLw6okPMWp4bun4buLw6o8xak14buLw6o84buj4bubZOG7izzDouG7ieG7izzhuqd04buR4buLw6o8w6w1PMOQN+G7i8OqJDzhurQ0w6I84bq+w7M8xak1POG7i+G6v8Oj4buLPOG6pcOj4buLPOG7ozM84bqnODzDrcO5MzzDouG6v2vhu4skPOG7o+G6v8O5w6I84bq/4buBw6nhu4s84buj4bq/NeG7i+G6vzzDom7hu4vDqjzDrHHDojzhu6Phu4Fk4bufPOG6pcOj4buLPMOq4buBNeG7nyQ84buLdMO0w6I8w6w24buL4bq/JDzhu6k4POG6v8Oy4buBPMOibuG7i8OqPOG6tcOh4buLw6okPOG6pcOj4buLPMOi4bq/ciQ8xak54buLPMOs4buB4buL4bq/JSUlOi/hu6PhuqU7Oi/hu6Phu5s7Oi/hu6Mz4bq1w63huq074bui4bq/4bqt4buJPOG7iuG6v8Oj4buLPOG6pcOj4buL


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật
2009-11-23 13:16:00

ăm luật, gồm Luật Người cao tuổi; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Viễn thông; Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dân quân Tự vệ đã được Quốc hội bỏ phiếu thông qua sáng nay,...

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật
2009-11-23 13:16:00

ăm luật, gồm Luật Người cao tuổi; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Viễn thông; Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dân quân Tự vệ đã được Quốc hội bỏ phiếu thông qua sáng nay,...

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật
2009-11-23 13:16:00

ăm luật, gồm Luật Người cao tuổi; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Viễn thông; Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dân quân Tự vệ đã được Quốc hội bỏ phiếu thông qua sáng nay,...

POWERED BY
Việt Long