Cập nhật:  GMT+7
4bu2Yj8qw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OVY8O1w6rDoyXhu7jDleG7ieG7geG6qyrDgWQqw7VixqEq4buAaeG7geG6qyrDkOG7m8OgKuG6vlvhu4FiVuG7ti9iP+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7NCw6M+4bqhJeG7uMOAe8OgKsOgYmPhurXhu4Eq4buP4bq5KsOge8OgYirhur9b4buB4bqrKsOhZSrhuqNlw6BiKsO14buTKuG6o31zKsO1Y+G6tcOzKsO14buZw6Aq4bqr4buDw7Mqw7NiN+G7gSrDtWTDoGIqw6Dhu6PDoCrhuqtje+G7hyrhuqHhu5nDoCrDteG7jcO0c8Oi4buBKsO1YsOt4buB4bqrKnPhurPDtCrhu4HGoWvDoCrDoGLhu4cqw6B7w6Aqw7Vi4bq1KmLhuqUq4bq94bq1KsO1Y+G6tcOz4bu2L8Oz4bu44bu2w7U+w6HDqsOjKuG7j8O1c8Oqw6PGryXhur8+4buN4bqrY+G7gVY6w7NyKj7DtMO14buHJeG7uOG7tsO14buN4bu44bu2w7XhuqHhu7jhu7bDtT7DocOqw6Mq4buPw7Vzw6rDo8avJeG6vz7hu43huqtj4buBVjrDs3IqPsO0w7Xhu4cl4bu44bu2w7Xhu43hu7jhu7bDteG6oeG7uOG7tmPhur/huqsq4buP4buNw6DGryViw7XDtcOzVi8vw6E+4buHw7Niw7TDtWLhu4dZcOG7gS/hu4fDquG6oeG6oT7DtT4vccOjw6Hhu49jw7XDoy/DtWPhu4Etw7XDtMOgLeG7j8O0LeG6vWPDo+G7gS8/JibDgOG6qMOB4bunJsOB4bqg4bunLzomPyYvPzovPzouOjs84bqow4HDgCnhuqAvPzouPCY6OyYoLiwpLF9jLiFfJj8mOi46WeG6u8Oz4bqrJSo+w6pj4bqr4buBxq8lw6rDo+G6qcO1JeG7uOG7ti/DteG6oeG7uOG7ti/DteG7jeG7uOG7tsO14buN4bu44bu2w7XhuqHhu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uMOV4buJ4buB4bqrKsOBZCrDtWLGoSrhu4Bp4buB4bqrKuG6ouG7m8OgKuG6vlvhu4FiKnBrYyrhuqLhu4d94buBKuG6o1tjKsOhY+G6p8O04bu2L8Oz4bu4w6Dhu6PDtCrDteG7kyrDoWPhu4FiWCrDteG7kyrDoGJk4buBYirDteG7jWUqw6B7w6Aqw7XDqeG7gWIqw7NiZD4q4buBPuG6v1nhu7Yvw7Phu7jhu7Yvw7XhuqHhu7jhu7Yvw7Xhu43hu7jhu7Yvw7U+w6HDqsOj4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jDgGJjw6LDtCo6Oy0/P1gqw7VbYyrDleG7jeG7mSrhu49uKsOVWcagKsOQXeG7geG6q1gqw5Xhu4nhu4Hhuqsqw4FkKsO1YsahKuG7gGnhu4Hhuqsqw5Dhu5vDoCrhur5b4buBYirhuqMiKsO1Y+G6tcOzKsO1YjXhu4Eq4bq/OMO1KuG6o1tjKsOhY+G6p8O0KsOg4bujw7Qqw7Xhu5Mqw6Fj4buBYlgqw7Xhu5Mqw6BiZOG7gWIqw7Xhu41lKm4qw6B7w6Aq4bqjZT4qw7NixqFq4buB4bqrKsOzYmQ+KuG7gT7hur8qw6FlKuG6o2XDoGIq4bqrYz7hur8qw6A34bq/KsO14buN4buH4buB4bqrKsO1YmxjKuG6vXUq4bq9Ynvhu4Hhuqsqw6BiY+G6teG7gSrDoGLDreG7geG6qyrDk2J7w7MqcH0qw6Biw63hu4Hhuqsq4bq+4bulWCrhu40+KsO1YiDhur8qw5Vi4buVKuG6o2kqcH0qcH3hu4cqw4og4buB4bqrKnBj4bq14buB4bqrKsOAYuG7lSrDtWXDoGIqQsOsKsOAYmQq4bq+Y+G7gWIq4buBYjXhu4Eq4bqhZcOzKuG6vcO5KuG7gWPhuqXhur8qLCYq4buBIOG6vyrDtWLhu6PDoCpiY+G6peG7gSrhuqBjKsOgYuG7kcOgKsO1YmPhurPhu4Hhuqsqw6pj4bqz4buB4bqrKsOg4buVPirhu4DhuqvGoWxjWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu4w5DDrOG7geG6qyrDoGJkKsOV4buJ4buB4bqrKsOBZCrDtWLGoSo14buBKsOgN+G7gSrDtWIg4bq/KmJnYyrDtcSR4buBYipixJHhu4FiKuG6o2xjKuG7j8Ot4buB4bqrWCrhu4/hu5vDoCrhur1iZ8OjKnB9KuG7geG6q2LDoyrDoHvDoCrhuqPDrOG7geG6qyrDoGJkKsOK4bqzKsOSw7Q+4buB4bqrKlBl4buBYlgqw5NiW+G6vyrDgXsqw4rhu6FYKlBoKsOVYmUqw5ViMOG7geG6q1gq4buA4bqrw7Rz4bqt4buBKsOVNuG7gSrDk2J7w7VYKsOqIuG7gWIq4bqjW+G7hypwfSrDtWJ94buBYipwY+G6s+G7gSrDoOG7lT4q4bqj4buHfeG7gSrDs2J7w7Uqw6Fj4bqnw7QqdCrhur1j4bq14buBKsOgXeG6vypq4buBKuG7j+G7oyrDssO0PuG7gSrDtTXhur8qw6Dhu5U+KsOqIuG7gWIq4bqjW+G7hyrDkF3hu4HhuqtYKuG7gGJ9KuG7gcaha8OgVyrhuqPDrOG7geG6qyrDtWJsY1gqw6F9cyrDtWcq4bq/4buH4buB4bqrKuG6v8O0w63hu4Eqw7Vj4bq1w7Mqw7Xhu5nDoCrhuqvhu4PDsyrDs2I34buBKnB94buHKuG7j+G7oyrhu4HhuqtiY+G6pcOzKnI1cyrhuqHhu6Phu4HhuqsqcH0qw6Fd4buHKnDhuqUqw5Xhu4kqw7LDtMOtw6Aqw7Xhu43hu4fhu4Hhuqsq4buBYuG7oeG7geG6qyrhu4Eg4bq/KsO1Ynvhu4Hhuqsqw6DDtMOtYyrhuqNsYyrDoOG7heG7gSrDqltjWVlZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jDleG7ieG7geG6qyrDgWQqw7VixqEq4buAaeG7geG6qyrDkOG7m8OgKuG6vlvhu4FiKmLhu4c+4buBKuG7geG6q2LhurPhu4FiKnQqw7Vi4bubw6Aqw7Xhu417w6BiKuG7gWJj4bql4bq/WCrhuqtiYyrhu4FiOOG7gSrhu4HhuqvDtHPhuqXhu4EqcGbhu4Hhuqsqw6Dhu5U+KsOge8OgKsOgYmPhurXhu4Eq4buP4bq5KsOge8OgYirhur9b4buB4bqrKsOhZSrhuqNlw6BiKsOhMMO1KsO14buTKuG6o31zKnB9KuG7gWI24buBKuG6v1vhu4FiVirDkDbDtSrhu4HGoWvDoCrhuqPhu4vDoCrDqjjDs1gqw7Viw63hu4Hhuqsq4buBYjbDtVgqw6Bi4buR4buB4bqrKsO1PirDoOG7gyrhuqPGoW3DoCrDoMO04buLw6Aq4buPw63hu4Hhuqsq4buBYsahKmJp4bq/KuG7gT5zKsOqfSrhu4FibCrDtWPhu4FiKsO1Yjfhu4Eqw6BiY+G6teG7gSrhuqM2w7Qq4bq9Y+G6s+G7gSrDoMahbOG7geG6qypwfSpicyrhu49j4buBYirDteG7hyrDqmvhu4Eqw6Dhu5U+KuG7gWJjw6LDtCrDtWLhurUqYuG6pSrhu4HhuqvGoWxjKlBj4bqlw7Uq4buAPuG6v1gqw6Dhu5U+KuG6o8Os4buB4bqrKsOhfeG7hypwfSrDoGJj4bq14buBKuG7j+G6uSrDoF0q4buBxqFrw6AqcMSRKuG7j+G7oyrhu4HhuqtiY+G6pcOzKsOge8OgYirhur9b4buB4bqrKsOg4buVPirhuqE14buBKsO14buLw6BYKsO14buN4buH4buB4bqrKuG6o+G7gyrDoOG7gyrhu4/hu6Mq4bqj4buD4buB4bqrKuG6q+G7g8OzKsOg4buVPirhu4Fi4buh4buB4bqrKsOgYmPhurXhu4Eq4buP4bq5KsOge8OgYirhur9b4buB4bqrKsOhZSrhuqNlw6BiKsOhMMO1KsO14buTKuG6o31zWSrDkF3hu4HhuqtYKuG7gGJ9KuG7gcaha8OgWCrhu4FiNeG7gSrhuqE14buBKuG6o3vhu4FiKuG6q2N7KsOgPuG7hypwfSrDoWPhurXDtSpq4buBKuG7j+G7oyrhuqPhu4Phu4Hhuqsq4bqr4buDw7NYKmJzKuG7j2Phu4FiKuG7geG7g2Mqw7Xhu43hurPhu4FZKuG6vGJp4buB4bqrKsOgYsOpKuG6vWPhurPhu4Eqw6DGoWzhu4HhuqtYKsOhNsO1KuG6vWLDtDbDtSrDteG7jeG7h+G7geG6qyrhu4FifSrhuqtjPuG6vyrDoOG7lT4q4bq94bqxKsO1YuG7k1gqw7Xhu50q4buPPsO0KuG7gSDhur8qPzwoLlgq4buBYmPDosO0KuG6o8Os4buB4bqrKsOgYmQqcMahbcO1KsOyw7Q+KuG7gWJjw6LDtCrhur1i4buDKuG6vWIg4buBWCrDtWPhurXDsyrDteG7mcOgKsOgw63hu4HhuqsqYmPhurXhu4EqcjVzKuG6oeG7o+G7geG6qyrhuqM2w7Uq4buBxqFrw6Aqw7Xhu43hurPhu4Eqw6DGoWrhu4HhuqsqcGUqw6Bp4buB4bqrKsO1e8OgKuG6v2tjWVlZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Phu7jDleG7h33hu4Eqw5Bd4buB4bqrWCrDteG7h33hu4Eqw7LDtDXhu4FYKsO14buHfeG7gSrhuqE14buBKsO1PirhuqMiKnB9KuG6oz7hu4Hhuqsqw7NiNuG7gSrhuqM2w7Qqw7Vi4bujw6AqYmPhuqXhu4Eqw7ViMOG7geG6qyrDqm1jKsOge8OgKuG6v+G7mcOgKsO1Y+G6s8O0KsOQW2MqYuG7i2Mqw6o34buBKsO1YuG7mypSKsOg4buVPirDkF3hu4HhuqtZKlBrYyrhu4HEqSrDquG7o8OgKnDGoW3DtSrDoTjDoFgq4bqrN+G7gSpiPmMq4buBIOG6vyrDssO0Plgq4bqjNsO1KuG7gcaha8OgKsO1PirhuqMiKnDGoW3DtSrDssO0PirDtWLhu58qw7Vie8OgYirDqmvhu4Eq4bqh4buHKsO1e8OgKuG6o+G7i+G7geG6qyrDtWPhurPDtCrDoOG7o8OgKsOg4buVPirDoMO04buLw6Aq4bq9YuG7leG7geG6qypi4buHXeG7geG6qyrhur1j4buBYirDteG6tS3DtX1jKsOgYmThu4FiKsO1YuG6tSrhuqtja2NYKsOgYuG7keG7geG6qyrDtT4q4bqjIirhur1jw6Lhur8qw6Bi4bq1KuG6o8ahbcOgKsOqW+G6vyrDs2J7w7VYKuG7geG6qyDhu4Eqw6BiMuG7gSrhu4/DtHMq4bqrY13hur8q4bq9Y+G7gWIqw7XhurVYKsO1Y+G6tcOzKsO14buZw6Aqw7Ug4buB4bqrKsO14buNxqFu4buB4bqrKuG6vWPhu4FiKsO14bq1WCrhu4nhu4Eq4bqjZeG7gWIq4bq9Y+G7gWIqw7XhurUqcOG6uSrhur9pWCrDoV3hu4cq4bqjXeG6vyo+4buBKuG7j2Phu4FiKnIiKmLhu4tjWSrDkDbDtSrhu4HGoWvDoCrhuqM+4buB4bqrKsOgYsO0OeG7gSrDoWUqw6HGoWvDoCpwfeG7hyrDtWLhu6PDoCpiY+G6peG7gSrhur3hurUqYuG7h1vDoGIqOiY/Jipwa2Mqw7LDtHPhurXDtSrDtTXhur8qw6A+4buHVipi4buHfeG7gSrDtWJ94buBYirDoHvDoCrhur/hu5nDoCrDtWPhurPDtCrhuqMiKuG6o8OiKuG7jT4qw6Dhu5U+KuG6veG6tSpi4buHW8OgYirhu4Eg4bq/KuG7gSDhur8q4buyOiYmIS06Jj8m4bu0WCrDtWPhurXhu4EqYn3hu4FiKsOQW2MqYuG7i2Mq4bqjXeG7geG6qyrDoeG7iyrDoHvDoCrDoDbDs1gqw7Vj4bq14buBKsO1a2Mqw5BbYypi4buLYyrDqjfhu4Eqw7Vi4bubKlJDKsOg4buVPirDkF3hu4HhuqtZKsOQw6zhu4Hhuqsqw6BiZCrDleG7ieG7geG6qyrDgWQqw7VixqEq4bq/4buH4buB4bqrKsOge8OgKuG6o8Os4buB4bqrKsOgYmQqw6BiY+G6teG7gSrhu4/hurkqw6B7w6BiKuG6v1vhu4Hhuqsqw6FlKuG6o2XDoGIqw6Eww7Uqw7Xhu5Mq4bqjfXMqw7Vj4bq1w7Mqw7Xhu5nDoCrDoOG7gyrhuqPhu4Phu4Hhuqsq4bqr4buDw7MqcH3hu4cq4buP4bujKuG7geG6q2Jj4bqlw7Mqw6Biw7Thu4HhuqtYKsO1Y+G6tcOzKsO14buZw6Aqw6p9KsO1NuG6vyrhuqvGoWrhu4Hhuqsq4buPe+G7geG6qypww6IqdCrDoGJkKuG6vWPhurPhu4Eqw6DGoWzhu4HhuqtYKuG7gWPDouG6vyrDtWPhu4EqcH3hu4cqw6p0KsO1xqFu4buB4bqrKsOge8OgYirhur9b4buB4bqrWSrDkMOs4buB4bqrKsO1YmxjWCrhuqvhu4PDsyrDs2I34buBKsO1ZMOgYirDoOG7o8OgKuG6q2N74buHKuG6oeG7mcOgKsOge8OgKsO1YuG6tSpi4bqlKuG6o2Mq4buPPsO0KsO14buNw7Rzw6Lhu4Eqw7Viw63hu4Hhuqsqc+G6s8O0KuG7gcaha8OgWCrhuqPhuqcqw7Vi4bq1KmLhuqUq4buBw61jKsO1Y+G6tcOzKsO1YuG6tSpi4bqlKsOyw7Rz4bq1w7Uqw7U14bq/KsOhXeG7hypw4bqlKnB9KsOzYnvDtSpiw7RzKsO1Yn3hu4FiKsOyw7RdKsOge8OgYirhur9b4buB4bqrWCpw4buh4buB4bqrKnB94buB4bqrKsO14buN4bqz4buBKsOg4buH4buBKuG6o8ahbOG7geG6qyrhur99KsOQXeG7geG6q1gqw4F7w6AqQsOsKnB9KuG7gWI14buBKuG6oTXhu4Eqw7U+KuG6oyIqw6rhu6M+KsOgYmbhu4FYKsO1YuG7o8OgKmJj4bql4buBKsO1Yn3hu4FiKsOgaeG7geG6qyrhur/hu5nDoCrDtWPhurPDtCrhuqE14buBKuG6q2N9w7RYKuG7gcaha8OgKuG6v1vhu4FiWCpyIipi4buLYyrDoGnhu4Hhuqsqw6Ex4buB4bqrWCrhuqE14buBKsOgYuG7lVgqcCDhu4Eq4bq/Y+G7gWJZWVnhu7Yvw7XhuqHhu7jhu7Yvw7Xhu43hu7jhu7Yvw7U+w6HDqsOj4bu4w5Viw6Phu4cq4buAYjXhu4Eq4bqhNeG7gQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật
2009-11-23 13:16:00

ăm luật, gồm Luật Người cao tuổi; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Viễn thông; Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dân quân Tự vệ đã được Quốc hội bỏ phiếu thông qua sáng nay,...

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật
2009-11-23 13:16:00

ăm luật, gồm Luật Người cao tuổi; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Viễn thông; Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dân quân Tự vệ đã được Quốc hội bỏ phiếu thông qua sáng nay,...

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật

Sáng nay, Quốc hội thông qua 5 luật
2009-11-23 13:16:00

ăm luật, gồm Luật Người cao tuổi; Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Viễn thông; Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Dân quân Tự vệ đã được Quốc hội bỏ phiếu thông qua sáng nay,...

POWERED BY
Việt Long