Cập nhật:  GMT+7
4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq0s4bu34burccSR4bqycsO94burccSRw5XhurPEkSzhurDhurThu6nEguG6r8SRLOG6sOG6tOG7q3HEkT/hurTDveG7j8SR4bq24buXxJFxw4PEkeG7jXfEkeG6snLhurThu5vEkeG6ruG6tOG7heG7q8SRw4nDgXPEkXJn4burccSRcuG7reG7hcSR4buo4buC4bqnL3LDqeG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCUuG7keG7hcO1ZOG6reG7jsOs4burccSR4bqycmrhu6txxJFxc0Xhu4XEkeG7qOG7gsSRw4lnxJEs4bqw4bq04burccSRP+G6tMO94buPxJHGsHPGoeG7q8SR4bqu4bq04buF4burxJHDtOG7m+G7q8SR4bq2RMSRw7TDvXPEkcO0buG6tMSR4bqy4bqw4bux4burccSR4buPcnThu6tyxJHhurZm4buPcsSR4bqycuG6tOG7m8SRcW7hu6vEkcO0buG6vMSRcXNF4buFxJFy4buFc8SR4bur4bqqw4Hhu4/EkeG7j+G7rcSRw7Vt4bq0xJFyc+G7o+G6tMSRw7RzxJHDtOG7m+G7q8SRcuG7s3PEkcWp4bub4bqyxJHFqXJzxJEs4bu34burccSR4bqycsO94burccSR4buo4buCxJHDleG7seG7q+G7hcaww7XEkSzhurDhurThu6nEgsSR4burcWfhurzEkeG7hy/hur3EkeG7j3Lhu7HEkeG7jXPhu5vhurLEkSzhurDhurThu6txxJE/4bq0w73hu4/EkeG6tuG7l8SRccODxJHhu413xJFyZ+G7q3HEkeG6sGfhu7HEkeG6snLhurThu5vEkeG6ruG6tOG7heG7q8SR4bqycuG6qkHhu6txxJHhu6loc8SRw7TDvXPEkcOJw4FzxJFyZ+G7q3HEkXLhu63hu4XEkeG7qOG7guG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4bqnc+G7qXHEkeG7hcaw4bqyw6FkZMSR4bq24bqw4buPw6FkcuG6suG6ssSC4bqvLy/hurjhurjhurjhurPDteG7heG7q3Hhu4/hu7Hhu6tx4bq24buF4bur4bqzw4nhu6svw5Xhu4Qs4buEL2Uv4bq5ZcOp4buHL2Xhur0v4bqy4bqy4bup4bq8LeG6ucOpX+G6u+G6v1/DqsOqX+G7h+G7g+G6ueG6s+G7p8SCcWTEkeG6uHPDteG6snLDoWTDqmVlxILhurpkxJEv4bqt4bqnxILhuq0s4bu34burccSR4bqycsO94burccSR4buo4buCxJHDleG6s8SRLOG6sOG6tOG7qcSCxJHDosSRSeG7q3Lhuq/EkSwsMjDhu6rhuqXhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rSzhurDhu7Hhu6txxJHDteG7r+G7q3HEkeG6suG6sGjhu6txxJHhurJyZnPEkcO0w6zhu6txxJHhurJpc8SR4bqy4bqwxqHhu6vEkeG7qWjhu6txxJHhurrDrcSRcuG7tXPhurfEkeG7q3JnxJHGsMOt4burcsSRw7Ro4buxxJHhu6jhu4LEkcOJc+G7m+G6suG6r8SRZCzhurDhurThu6txxJE/4bq0w73hu4/EkeG6tuG7l8SRccODxJHhu413xJFyZ+G7q3HEkeG6sGfhu7HEkeG6snLhurThu5vEkeG6ruG6tOG7heG7q8SR4bqycuG6qkHhu6txxJHhu6loc8SR4buP4bqs4buFxJHhu6vhuqrDgeG7j8SR4burZ+G6vMSR4buN4bqic8SRw7Rs4bq8xJHGsGfEkcO0c+G7neG6tMSRw7TDguG7q3HEkcO04buL4burZOG6s8SRWeG7q3HEkeG7j3Lhu7HEkeG7jXPhu5vhurLEkeG6snLGoeG7qcSR4buPcnThu6tyxJHhurZm4buPcsSR4bqycuG6tOG7m8SR4bqu4bq04buF4burxJHhu4/huqzhu4XEkXLhu4VzxJHhu6vhuqrDgeG7j8SR4bq24buXxJHhu6nhu4Xhu6txxJHhurJ04burcsSR4bqy4bqqQeG7q3HEkXLhu7nEkcOJZ8SRcuG7hXPEkeG7jcah4burxJHhurbhu5fEkcO0aOG6ssSRw7ThuqrhuqDhu4/EkeG6snJ34buFxJHhurJy4bq0b+G7q8SRw4nhu53EkeG6ruG6tOG6vOG7neG7q8SR4bq24bqixJFyReG6tMSR4bqy4bqwdMSR4bqy4bq04bujxJEtxJHhu6nhu7XhurLEkeG6suG6sOG7seG7q3HEkeG7q3JF4burccSR4burceG6tOG6vMah4burxJHhu6tybOG7q8SRcWzhurzEkeG6sOG7hcSR4buPw6zhu6txxJHhurJyauG7q3HEkeG6snLhuqpB4burccSR4bupaHPEkXFzReG7hcSRMeG7heG6tnJz4burceG6suG7seG7q8SRw4lnxJHhu4zhu4vhu4/EkcWoc+G7q3LEkeG6suG6sOG7seG7q3HEkeG6snLDgHPEkXFz4buF4burxJFxbuG7q8SRw7Rs4bq84bqzxJEscuG7keG7scSR4burcm/hu6vEkcO0w7rhu6tyxJHhu4/huqzhu4XEkeG7q3JnxJHGsMOt4burcsSRw7Ro4buxxJHhu6jhu4LhurfEkcO0bOG6vMSR4bq24buXxJHGsGfEkeG7j2ZzxJHFqeG7m+G6ssSR4bqyw73hurLEkcO04buZxILEkcOJdcSR4bqy4bqqQeG7q3HEkcaw4buFc8SR4buP4bqs4buFxJHhu49pxJFy4buFc8SR4bur4bqqw4Hhu4/hurPEkSzhu7fhu6txxJHhurJyw73hu6txxJEs4bqw4bq04bupxILEkeG7j+G6qOG7q3HEkeG7q+G7rXPEkXnhu6txxJHDiWfEkeG7jnLhuqzEkeG6ssO64buPcsSRLOG6sOG6tOG7q3HEkT/hurTDveG7j8SRLG/EgsSR4buOb+G7q8SR4buMdeG7q3LEkWThurbhu5fEkcaw4bq0eeG7q8SRxrBnxJHhu6tyReG7q3HEkeG7q3HhuqrDgHPEkeG7jWjhu6tk4bq3xJHhu41t4bqyxJHhu49ybcSCxJHhu6tyReG7q3HEkXF1xJHhurpp4bq8xJHDtOG7m+G7q8SRxrBzxqHhu6vEkeG6ruG6tOG7heG7q8SR4bqyw4FzxJHhu41t4bqyxJHDtOG7s+G7q3HEkeG7j+G6rOG7hcSRcuG7hXPEkeG7jcah4burxJHDieG7ncSRw4lt4burxJHDtOG7ncSR4bqycuG6qkHhu6txxJHhu6loc+G6s8SRLOG6tOG6vMSR4burcnPGoeG7q+G6t8SRLOG7t+G7q3HEkeG6snLDveG7q3HEkSzhurDhurThu6nEgsSRxalyeeG7q3HEkeG7j3Lhu7HEkeG7jXPhu5vhurLEkcaww4rEkcO14buxxJHDtOG6quG7hcSR4bqw4buFxJHhurLhurThurzGoeG7q8SR4buNw73EkeG6suG6sMah4burxJHhu4/huqjhu6txxJHhu6ty4bqqxJHFqXJ54burccSR4buPcuG7scSR4buNc+G7m+G6ssSRxrBz4buj4bq0xJEs4bqw4bq04burccSRP+G6tMO94buPxJHDtMOtxJHhurJyeeG7q3HEkeG7jWbhu7HEkcOKxJHDtMO64burcsSRccODxJHhu413xJFyZ+G7q3HEkeG6sGfhu7HEkeG6snLhurThu5vEkeG6ruG6tOG7heG7q8SRw4nDgXPEkXJn4burccSRcuG7reG7hcSR4buo4buCxJFy4buF4bq8xJHhu49y4bqq4buF4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3hu6jDgXPEkcO0bOG6vOG6t8SR4buo4buCxJHhuq7hurThurzhu5vhurLEkcO0w7rhu6tyxJHhurLDrOG7q3HEkeG6snLhurThu5vEkeG6suG6sMO6xJFxc2bEkcOqZcSR4bqy4buGxJEuO8OVxJHDtMO9c8SRw4nDgXPEkXJn4burccSRcuG7reG7hcSR4burcm/EgsSRxalyw7PhurTEkeG6skPEkSzhurDhurThu6txxJE/4bq0w73hu4/EkcO04bufxJHDtOG7r3PEkcawaHPEkeG6tkTEkeG7j3nhu6txxJHhu43hu4nhu6txxJHhurLhurDhu7Hhu6txxJFy4buxaOG6ssSRw7Thu7Xhu6txxJHhurJy4bqqQeG7q3HEkeG7qWhzxJFxc0Xhu4XEkXLhu4VzxJHhu6vhuqrDgeG7j8SR4bupZ8SR4buo4buCxJHhu49y4buxxJHhurDhu4nhu6txxJEx4buF4bq2cnPhu6tx4bqy4bux4burxJHDtOG7heG7q3HEkeG7j3LDuuG6tMSR4bqycuG6tOG7hcSR4bqycnPhu6PhurLEkcO14buxxJEs4bqw4bq04burccSRP+G6tMO94buPxJFk4buP4bqqw4Phu6txxJHhu5PEgmTEkeG7j2bhu4/EkeG7j3nhu6txxJHhurLhurzEkeG7j+G6rOG7hcSR4bur4bqqw4Hhu4/EkeG7q2fhurzEkeG7j3LhurThurzhu5/hu6vEkXFz4buF4buxxJHhu4954burccSR4burcXLhu6PEkcOJZ8SR4bqu4bq04bq84bud4burxJHhurbhuqLEkXJF4bq0xJHhurLhurB0xJHhurLhurThu6PhurPEkcOUZsSCxJHhurLhurBpxJHGsGhzxJHhu6jhu4LhurfEkSzhurDhurThu6txxJE/4bq0w73hu4/EkcO0w63EkeG7j3nhu6txxJHhu43DvcSRw7Xhu4Xhu6tyxJHhurZm4buPcsSR4buPZuG7j8SR4bq2aeG7q8SRxIJyw7Phu6nEkeG7q3JvxILEkcWpcsOz4bq0xJHhurJDxJHhu6jhu4LEkeG6suG7t+G7q3HEkeG6suG6sMO6xJFxc2bEkcWpcuG7sWnhu6txxJHDqmXEkeG6suG7hsSRLjvDlcSR4bq24buXxJHhu49yw7rhurTEkeG7qULhu4/EkeG6snLhurThu5vEkeG7j+G7heG7scSRckHhu6vhurfEkeG6suG6sOG7seG7q3HEkcO04butxJHhu4/hu63EkcO0b+G6tMSR4bqy4bqqQeG7q3HhurfEkeG6uuG7kcSRecSR4bqyecSRw4lnxJFy4but4buFxJHEgnLDs+G7qeG6s8SR4buqceG7sWdzxJHhurDhu4XhurfEkTzhurzEkeG7jeG7heG7q8SRLHLhurThu5vEkeG6ruG6tOG7heG7q8SR4bqycuG6tOG7teG7j8SRP+G6tMO94buPxJHDieG6psSRw4lz4buj4burxJEs4bqw4bq04burccSRP+G6tMO94buPxJHDouG7j3J04burcsSRxIJy4bqs4bqlxJHhuq7hurThurzhu5vhurLEkcO0w7rhu6tyxJFmxILEkeG7qULhu4/EkeG6snLhurThu5vEkeG7jeG7t8SR4bq24bq04burccSR4bq5w6rhuqHEkcO0w71zxJHDicOBc8SRw6ll4bq/xJHhu6nEqeG6ssSRcmfhu6txxJHhu6tyb8SCxJHFqXLDs+G6tMSR4bqyQ8SR4buo4buC4bqzxJEscsOAc8SRw7Rz4buf4bupxJHhu6lC4buPxJHhurJy4bq04bubxJHhurbhurRt4bqyxJHhu6nDgXPEkeG7q2fhurzEkeG7j+G7rcSRcnPhu6PhurTEkcawROG7j8SR4bq24buXxJHEgnLhuqbEkeG6snLhurThu7Xhu4/EkcOJZ+G7scSR4bqycsOAc8SRw7Rz4buf4bupxJHhu6jhu4LEkWbEgsSR4bupQuG7j8SR4bqycuG6tOG7m8SR4bupw4FzxJHDtMO9c8SRw4nDgXPEkeG7j2bhu4/EkeG7qcSp4bqyxJFyZ+G7q3HEkeG7q3JvxILEkcWpcsOz4bq0xJHhurJDxJEs4bqw4bq04burccSRP+G6tMO94buP4bqzxJHhu45m4buPxJHhu49ydOG7q3LEkeG6tmbhu49yxJHhurJy4bq04bubxJHhuq7hurThu4Xhu6vEkcO0w71zxJHDtG7hurTEkeG7j+G6rOG7hcSRcuG7hXPEkeG7q+G6qsOB4buPxJHDtOG6quG6oOG7j8SRw7Thuqrhu4XEkeG6sOG7hcSR4bq24buF4bq0xJHFqXJzxJHhu6jhu4LEkeG6ruG6tOG6vOG7m+G6ssSRw7TDuuG7q3LEkeG6ssOs4burccSR4bqycuG6tOG7m8SRw7TDvXPEkcOJw4FzxJHhurJy4buTxILEkcOJZ8SR4burcnnhu6nEkeG7q3JvxILEkcWpcsOz4bq0xJHhurJDxJHhu6tyc+G7neG6tMSR4bur4bqqw4Hhu4/hurfEkeG6suG6sOG7seG7q3HEkcO04butxJHhu4/hu63EkSzhurDhurThu6txxJE/4bq0w73hu4/hurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7hOG6tOG6snLhu7HhurBk4bqtLHLhu5Hhu7HEkSwsMjDhu6rhuqcvxILhuq0=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri
2018-04-05 08:10:53

Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã nhất trí trong một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia sẽ tiếp tục duy trì binh sĩ tại Xy-ri. Tuy nhiên, ông giữ quan điểm không muốn đóng quân dài hạn tại đây.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long