Cập nhật:  GMT+7
Vẵ@Ỷ5d;llTỴĩMâmd8ỴWMk!đỶỜỶmảỶớ)Ỷý,mỶMkóỶĩẵ eỶ7 nỶ6nờỶmkầỶmệmỶyễỶmâạnỶ5ẵấỶJnệ5Ỷẳâ;V/ẵ@WVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWVâđẳỶlk5TỴ//5Ừ4;éĩẵnmẵéỪỗe/68lcméĩ/e8ơl/@?=?/$?6#Ỹ:@*=%m@*Ỹ%*#d@ỪbĩẳỴỶ/WV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWỳâăeỶđ!éỶđiâỶ5ọ;ỶMk!đỶờỶmảỶớ)Ỷý,mỶMkóỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩẴ8;6ỴWĨMỵMỶ-ỶE<đỶ#ỸỸỸỨỶMk!đỶỜỶmảỶớ)Ỷý,mỶMkóỨỶẵnờăeỶý2đỶCẵạỶ7õì5Ỷ5ềeẳỶeẵ1eỶ5ẵn2eỶJnệ5Ỷẳâ;ỶỗãỶờỶmảỶớ)Ỷẳâ;âỶ7é!eỶÂỨỶe<đỶ#Ỹ@?Ỷ7!mỶ5ẵn2eỶẳâ;âỶ7é!eỶÂÂỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWMốỶcẵâỶ7õì5Ỷ5ềeẳỶeẵ1eỶ7!mỶ5ẵn2eỶJnệ5Ỷẳâ;ỶỗãỶờỶmảỶớ)ỨỶMk!đỶỜỶmảỶớ)Ỷý,mỶMkóỶcẵềeẳỶeẵổeẳỶd.đỶmệmỶ5ềeẳỶm,5Ỷ5ẵ<đỶlẹ5Ỷlô5Ỷcẵê8Ỷ5ẵéỶeẵ"eỶ6"eỶđ.Ỷ5ẻeỶmkoỶmkẽeẳỶ6nờỶmkầỶyễỶmâạnỶ5ẵấỶJnệ5Ỷẳâ;ỶỗãỶờỶmảỶớ)Ỷ7ảeỶe<đỶ#Ỹ#ỸỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWMkõi5Ỷ7"ờỨỶcẵâỶ4ậỶệđỶ4ăeẵỨỶ6óỶd.ỶeẵổeẳỶ4ăeẵỶmẵềeẳỶmẵõíeẳỶeẳõíâỶ6"eỶ7ãnỶ7ảeỶ5,5Ỷ4ăeẵỶỗâăeỶmnờảeỶmkạeỨỶẵé}5ỶĩẵẻeẳỶcẵ,đỶmõỶ7ắỶcẵ,đỶ5ẵổ;ỪỶĐ ờỶe<đỶmkịỶd!âỶ7"ờỨỶmk!đỶờỶmảỶớ)Ỷ7õì5Ỷjn;eỶm"đỶ70nỶmõỶ5(ỶỗãỶỗ1mỶ5ẵ mỨỶ7ễâỶeẳỏỶ5,eỶ4ễỶỗ.Ỷ5hỶlệỶmẵnệ5Ỷ5ẵổ;Ỷ4ăeẵỶeạeỶ7)Ỷm!éỶ7õì5ỶeâãđỶmâeỶmkéeẳỶeẵ"eỶ6"eỨỶeạeỶẳâíỶ7"ờỶeẳõíâỶ6"eỶcẵâỶệđỶ7;nỶ7)ỶmầđỶ7ảeỶmk!đỶờỶmảỶớ)Ỷ7ắỶ7õì5Ỷmẵ<đỶcẵ,đỨỶ5ẵổ;Ỷ4ăeẵỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWý,mỶMkóỶd.ỶđễmỶmkéeẳỶ5,5Ỷớ)Ỷe{đỶịỶ5ộ;ỶeẳếỶẵnờăeỶý2đỶCẵạỶmẵ8éỶjnệ5ỶdễỶ=#ýỶeạeỶmẵn1eỶdìâỶ5ẵéỶỗâă5Ỷẳâ;éỶmẵềeẳỶ4nềeỶ4,eỶĩẵ,mỶmkâắeỪỶCâeẵỶmảỶớ)Ỷ5ỏeẳỶeẳ.ờỶđễmỶe"eẳỶdạeỨỶd.Ỷớ)Ỷ5ẹỶmẵnỶeẵ1ĩỶ5;éỶeẵ mỶmé.eỶẵnờăeỪỶyạeỶ5!eẵỶ7ẹỨỶý,mỶMkóỶ7;eẳỶ5ẵn2eỶ4ậỶ7ẹeỶ5ẵn2eỶeềeẳỶmẵềeỶđiâỨỶjn,ỶmkầeẵỶĩẵ eỶ7 nỶớ"ờỶ6ồeẳỶỗ.Ỷ6nờỶmkầỶớ)Ỷ7!mỶ5ẵn2eỶjnệ5Ỷẳâ;ỶỗãỶờỶmảỶdnềeỶeẵ1eỶ7õì5ỶlồỶ7ểeẳỶmẵn1eỶdieỶmốỶeẳõíâỶ6"eỶ5ỏeẳỶeẵõỶjnờảmỶm"đỶỗ.ỶlồỶỗ.éỶ5nễ5Ỷ7ểeẳỶ4ễỶjnờảmỶdâămỶmốỶ5 ĩỶọờỨỶ5ẵấeẵỶjnờãeỶ7ảeỶ7ễâỶeẳỏỶ5,eỶ4ễỶờỶmảỶớ)ỪỶEẳnểeỶdồ5ỶẵnờỶ7ễeẳỶớ)ỶẵễâỶẵẹ;Ỷ5ềeẳỶm,5ỶờỶmảỶ7õì5Ỷeẵ"eỶ6"eỨỶ5,5Ỷeẳ.eẵỨỶ7é.eỶmẵắỨỶ7heỶỗậỶmkõíeẳỶẵẽ5ỶmkạeỶ7ậ;Ỷ4.eỶớ)Ỷmấ5ẵỶ5ồ5Ỷmẵ;đỶẳâ;Ỷ7ẹeẳỶẳẹĩỶmk;eẳỶ4ậỶ5hỶlịỶỗ1mỶ5ẵ mỪỶMốỶeẳ.ờỶ5ềeẳỶd;éỶ7ễeẳỶ7ảeỶọeẳỶẵễỶ5"ờỶớ;eẵỨỶ5"ờỶmẵnệ5Ỷớ"ờỶ6ồeẳỶỗõíeỶmẵnệ5Ỷe;đỨỶcẵnềeỶỗâạeỶMk!đỶdnềeỶ7õì5Ỷ7(đỶ4(éỶl!5ẵỶ-Ỷ7aĩỪỪỶE<đỶ#ỸỸ=ỨỶMk!đỶ7)Ỷ7õì5ỶmfỶ5ẵô5ỶĩẵâỶ5ẵấeẵỶĩẵọỶDýĐLỶ–ỶƠék6dỶĐâllâéeỶ5ọ;ỶĐqỶ70nỶmõỶmkạeỶ@*ỸỶmkâănỶ7ểeẳỶ7ắỶớ"ờỶ6ồeẳỶ6)ờỶeẵ.Ỷ7âãnỶẵ.eẵỶỗ.Ỷ5,5ỶĩẵẻeẳỶ5ẵô5ỶeđỶ7õì5Ỷ5,5ỶcâảeỶmẵô5ỶỗãỶ5ẵ<đỶlẹ5Ỷlô5Ỷcẵê8ỶlâeẵỶl(eỨỶcảỶẵé!5ẵỶẵẹ;Ỷẳâ;Ỷ7ầeẵỨỶmẵồ5ỶẵâăeỶ5ềeẳỶm,5ỶờỶmảỶ6ồỶĩẵẻeẳỶỗ.Ỷcẵ,đỨỶ5 ĩỶĩẵ,mỶmẵnệ5Ỷ5ẵéỶeẵổeẳỶ7ệâỶmõìeẳỶ5ẹỶyẴỜMỪỪỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩyé6ờỴWỵắỶ6nờỶmkầỶMk!đỶ7!mỶyễỶmâạnỶ5ẵấỶJnệ5Ỷẳâ;ỶỗãỶờỶmảỨỶẳâ;âỶ7é!eỶ#Ỹ@@-#Ỹ#ỸỨỶềeẳỶĨẵ!đỶỚn"eỶMkõíeẳỶ–ỶMk!đỶmkõịeẳỶMk!đỶỜỶmảỶớ)Ỷý,mỶMkóỶ5ẵéỶ4âảmŨỶMkéeẳỶmẵíâỶẳâ;eỶmiâỨỶmk!đỶmâảĩỶmò5Ỷmẵồ5ỶẵâăeỶ5ẹỶẵâănỶjn(Ỷ5,5Ỷ5ẵõheẳỶmkầeẵỶờỶmảỨỶegỶdồ5Ỷĩẵ eỶ7 nỶẵé.eỶmẵ.eẵỶ5,5Ỷ5ẵẩỶmâạnỶcảỶẵé!5ẵỶ7õì5Ỷẳâ;éỪỶEẳé.âỶk;ỨỶmk!đỶ5ẻeỶmâảĩỶmò5Ỷ6nờỶmkầỶmfỶ5ẵô5Ỷcẵ,đỶ5ẵổ;Ỷ4ăeẵỶ7ậeẵỶcởỨỶmẵ8éỶ4(éỶẵâắđỨỶẵ;ờỶmnờạeỶmknờãeỶ5,5ỶĩẵõheẳỶĩẵ,ĩỶĩẵẻeẳỶ5ẵệeẳỶ6ậ5ẵỶ4ăeẵỶmẵõíeẳỶớn mỶẵâăeỶmẵ8éỶđó;Ỷ5ẵéỶ4.Ỷ5éeỶeẵ"eỶ6"eỶ7ậ;ỶĩẵõheẳỪV/ĩWVĩỶ5d;llTỴĩrnmẵékỴWDâeẵỶEẳnờằeV/ĩW

Linh Nguyễn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

Ðối phó chứng cứng khớp lúc giao mùa

Ðối phó chứng cứng khớp lúc giao mùa
2018-09-16 07:37:19

Khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, cũng là lúc bệnh lý về xương khớp có nguy cơ phát triển. Đặc biệt là chứng cứng khớp sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi thời tiết chuyển sang thu...

8 bài thuốc nam chữa dị ứng

8 bài thuốc nam chữa dị ứng
2018-09-13 07:40:17

Dị ứng là một phản ứng của cơ thể khi có sự xâm nhập của một chất lạ được gọi là “dị nguyên”. Sự xâm nhập này có thể theo nhiều đường khác nhau như đường hô hấp (do hít phải),...

Táo tàu chữa bệnh

Táo tàu chữa bệnh
2018-09-12 07:44:55

Theo Đông y táo tàu tính ôn vị ngọt của táo có tác dụng bổ ích tỳ vị, dưỡng huyết an thần, có hiệu quả điều trị với người tỳ vị suy nhược, ăn ít, phân loãng, mệt mỏi, khí huyết...

8 lợi ích đáng kinh ngạc của Vitamin B7

8 lợi ích đáng kinh ngạc của Vitamin B7
2018-09-11 07:52:55

Những lợi ích sức khỏe của Biotin hay vitamin B7 bao gồm việc cải thiện trao đổi chất, duy trì mô, da khỏe mạnh và giảm cân. Hơn nữa, Biotin cũng có những hỗ trợ chức năng đáng...

Khoẻ mạnh với 20 phút tập luyện mỗi ngày

Khoẻ mạnh với 20 phút tập luyện mỗi ngày
2018-09-10 07:28:34

Làm thế nào để có một cơ thể dẻo dai, cơ bắp săn chắc, giảm được tình trạng béo phì của mình trong khi trong nhà lại không có đầy đủ dụng cụ, cũng không có đủ thời gian và tiền...

Không chủ quan với bệnh tay - chân - miệng

Không chủ quan với bệnh tay - chân - miệng
2018-09-08 13:14:21

PTĐT - Theo số liệu thống kê của Bệnh viện đa khoa tỉnh, riêng tháng 8-2018, tại Khoa Nhi của Bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị cho 40 trường hợp trẻ mắc tay - chân - miệng ...

Bảo vệ sức khỏe từ lựa chọn thức ăn

Bảo vệ sức khỏe từ lựa chọn thức ăn
2018-09-07 06:44:22

Có mối liên quan chặt chẽ giữa dinh dưỡng với sức khỏe và bệnh tật. Chế độ ăn có ảnh hưởng lớn trong việc duy trì sức khỏe, cải thiện năng lực và trí tuệ…

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long