Cập nhật:  GMT+7
ễyĩịtẠọÊÊcìẸ5ýẾẠùìf=yĂũịẢôÃyịĨCýịjỉịẸyỆẾịẾpẸịẠỀLửÃịẢẪýịÃxõLễ/yĩfễẸịtẠọÊÊcìẸYùọuìf$õẢịẾyừịÃõĂịúữịtẮịẢẬẾịtBịẾyữịuũĂịuọýêịtBịsổẸịÊộÃịtyổtêịxýốẢịúHĐtịẾỵÃyịẾẼôÃxịsụĂịẸyỵịtFọịẢỵÃyịẾẼĂÃxịÀyýịẾẼĂÃxịÃyõịẠôýịÀyÂÃxịtẮịúỡLịúFịuỄÃxịtỄêịtGÃxịÀyÂÃxịtẮịúFịẾyDýịxýọÃịĨõịẾýựÃịsôtịúữịúýịúừÃịtỏtịẸyẰÃxịẾpẸịxLẢếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìf$õẢịẾyừịÃõĂịúữịtẮịẢẬẾịtBịẾyữịuũĂịuọýêịtBịsổẸịÊộÃịtyổtêịxýốẢịúHĐtịẾỵÃyịẾẼôÃxịsụĂịẸyỵịtFọịẢỵÃyịẾẼĂÃxịÀyýịẾẼĂÃxịÃyõịẠôýịÀyÂÃxịtẮịúỡLịúFịuỄÃxịtỄêịtGÃxịÀyÂÃxịtẮịúFịẾyDýịxýọÃịĨõịẾýựÃịsôtịúữịúýịúừÃịtỏtịẸyẰÃxịẾpẸịxLẢếị*yHÃxịsôÃịÊưịÀyÂÃxịẸyốýịẠĂịĨựịúýựỀịúẮịÃừỀịÊỊịuỄÃxịtỏtịsõýịẾpẸịúBÃịxýốÃịuõÃyịtyĂịÃọẢịxýCýịĨCýịÃyỈÃxịuỄÃxịtỄịúBÃịxýốÃịúữịẾpẸịẾôýịÃyõếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìf5ỏtịuỄÃxịtFọịẾpẸịẠỀLửÃễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìf=yýịẾpẸịẠỀLửÃêịuỂịtyỹịẾpẸịẾÍÃxịẸyỡÃịtFọịtBịẾyữịÃyHÃxịẾĂõÃịẾyợÃịÊưịẾýừẾịẢẦịyÂýếịTBịẾyữịÀyÂÃxịsỷịẢởẾịẺỀỏịÃyýựỀịÃộÃxịẠHĐÃxịtyĂịẢẪýịẠỡÃịẾpẸịẠỀLửÃêịẾỀLịÃyýứÃịyửịẾýẢịẢôtyịÊưịẠõẢịĨýửtịẾộÃxịẠứÃịxởẸịúÂýếịUỡÃịuỡÃịẾpẸịÃyýựỀịÃyẮẢịtBịyBÃêịẾpẸịuỡÃịẾyùĂịẾẼỵÃyịẾÌịẾÍịúBÃịxýốÃịúừÃịẸyItịẾôẸêịẾÍịÃyủịúừÃịÃơÃxịyBÃêịẠĂôýịsẲịúHĐtịÃyỈÃxịLừỀịẾẤịsởẾịẠĐýêịẾộÃxịuỡÃịÊItịẢôÃyịĨõịÊItịsựÃịtFọịyửịtBịKHBÃxịÀyCẸêịẾýẢịẢôtyịĨõịyÂịyởẸếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfTỏtyịẾpẸịẠỀLửÃễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfTỏtịsõýịẾpẸịúHĐtịtyýọịẠõẢịÊỏỀịtyỀịẾẼỵÃyếị*yHÃxịẾĂõÃịsẬịẺỀỏịẾẼỵÃyịẾpẸịẠỀLửÃịtyỹịẢởẾịÀyĂốÃxịjỉịẸyỆẾếị5yÌtịyýửÃịtỏtịtyỀịẾẼỵÃyịẾyùĂịẾyIịẾÌêịtẮịẾyữịẠơẸịẠôýịÀyýịtỡÃịẾyýừẾếịXýỈọịtỏtịtyỀịẾẼỵÃyịẾpẸịẠỀLửÃịtẮịẾyữịẾyHịxýồÃịúữịẾýừẸịẾỄtịtyỀịẾẼỵÃyịẾýừẸịẾyùĂếị*ừỀịsôÃịspÃịsỷỀịĨCýịtÂÃxịĨýửtịÀyÂÃxịẾpẸịẠýứÃịẾỄtịúHĐtịẾyỵịÃứÃịẠpẸịÀừịyĂôtyịẾpẸịẠỀLửÃịẾẤýịẾyýữỀịlịẠỡÃịtyĂịẢẪýịẾỀỡÃếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfTỏtịsõýịẾpẸịẠỀLửÃễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfSõýịẾpẸịỌễẸfĩếTyôLịyĂơtịúýịsẬịẾẼứÃịsộÃxịẾẼỀLựÃễẸfÚýịsẬịtyÍÃxịẢẬẾịẸyỆẾịẼẦýịtyôLịẢẬẾịẸyỆẾễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfjế5pẸịtBịÃxÌtịĨCýịẾôịẾọLễẸf*ỗẢịÃxỊọịẾẼứÃịẢẬẾịxyừịuõýịẸyớÃxêịẢẪýịẾọLịtỡẢịẢẬẾịtỏýịẾôịẾọLếịUọÃxịẼẬÃxịyọýịẾọLịĨCýịẾHịẾyừịÀyỀÓỀịẾọLịyBýịxởẸịÃyủếịYôịẾyởẸịẺỀốịẾôịtyĂịẾCýịÀyýịxýồÃịÃEịyừẾịtBịÃxÌtêịxpẸịtBịÃxÌtịĨõịÃợÃxịẾôịẠứÃịĨỷịẾẼỳịsọÃịúỡỀếị5pẸịúẬÃxịẾỏtịÃõLịẾÍịóịúừÃịĩỉịẠỡÃếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfễýẢxịọẠẾcì=yẲùịẢôÃyìịyùýxyẾcìmỉkìịÊẼtcìyẾẾẸẻ//ÊỀtÀyĂùuĂýÊĂÃxếĨÃ/ÝẢọxùÊ/ÃxỀLùÃÀyọÃy/jỉĩo/ỉj/ĩl/ÀyĂù_ĩếÁẸxìịẾýẾẠùcì=yĂũịẢôÃyịĨCýịjỉịẸyỆẾịẾpẸịẠỀLửÃịẢẪýịÃxõLìịJýuẾycìóòmìị/fễẸf5pẸịtBịÃxÌtịĨCýịẾôịẾọLếễẸfkế5pẸịtyẤÃxịúqLễẸfTyẤÃxịyọýịẾọLịKỀẤÃxịÊõÃịÃyõịÀyĂốÃxịtỏtyịẼẬÃxịsỗÃxịĨọýếịXýỈịtyĂịsỄÃxịĨõịẾyợÃịẾyớÃxêịyọýịĨọýịẾyộÃxịsỗÃxẽịyôịẾyởẸịtBịẾyữịKỀẤÃxịtỏtyịẢơẾịÊõÃịÀyĂốÃxịjtẢịÊọỀịúẮịÊỊịuỄÃxịÊItịtBịtFọịyọýịẾọLịÃợÃxịÃxHDýịẠứÃịĨỷịẾẼỳịsọÃịúỡỀếị5pẸịÃyHịĨpLịÀyĂốÃxịĩmịẠỡÃếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìflếị5pẸịẾyớÃxịẾyợÃịÃyHịẢẬẾịẾởẢịĨỏÃễẸf5ÍịĨỷịẾẼỳịtyẤÃxịúqLêịyôịẾyởẸịtỏÃyịẾọLịKỀẤÃxêịxýỈịtyĂịsỄÃxịẾyớÃxịĨõịẾyợÃịẾyớÃxịÃyHịẢẬẾịẾởẢịĨỏÃêịxýỈịEịĨỷịẾẼỳịÃõLịẾẼĂÃxịÀyĂốÃxịkỉịxýợLếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfSõýịẾpẸịSễẸfĩếịÚỀịKõễẸfYọýịẾọLịsỏẢịĨõĂịKõịẼẬÃxịyBÃịĨọýêịuỂÃxịẠÌtịtFọịyọýịẾọLịÀụĂịẾĂõÃịẾyợÃịẠứÃịÊọĂịtyĂịtỗẢịEịẾẼứÃịKõịẼẦýịyôịẾyợÃịKỀẤÃxịĨỷịẾẼỳịsọÃịúỡỀếị5pẸịẠơẸịúýịẠơẸịẠôýịĨCýịÊẤịẠỡÃịsôÃịtẮịẾyữếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfễýẢxịọẠẾcì=yĂũịẢôÃyịĨCýịjỉịẸyỆẾịẾpẸịẠỀLửÃịẢẪýịÃxõLị-ịúỀịKõìịyùýxyẾcìmĩnìịÊẼtcìyẾẾẸẻ//ÊỀtÀyĂùuĂýÊĂÃxếĨÃ/ÝẢọxùÊ/ÃxỀLùÃÀyọÃy/jỉĩo/ỉj/ĩl/ÀyĂù_jếÁẸxìịẾýẾẠùcì=yĂũịẢôÃyịĨCýịjỉịẸyỆẾịẾpẸịẠỀLửÃịẢẪýịÃxõLị-ịúỀịKõìịJýuẾycìnỉỉìị/fễẸf5pẸịúỀịKõễẸfjếị*ợÃxịẾôịyọýịsứÃễẸf%ẪýịẾọLịtỡẢịẢẬẾịẺỀốịẾôêịúIÃxịẾyớÃxịyọýịẠẰÃxịsõÃịẾọLịyHCÃxịĨõĂịẾẼĂÃxếị*ợÃxịẾôịẠứÃịĨõịẼọịÃxĂõýịÊọĂịtyĂịyọýịẾọLịẾôĂịĨCýịẾyợÃịẢẬẾịxẮtịòỉịúẬịĨõịÊĂÃxịÊĂÃxịĨCýịẢơẾịÊõÃếị5pẸịÃyHịĨpLịĩjịúừÃịĩmịẠỡÃễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfkếịằĐẾịẾôịẺỀọịúỡỀịEịẾHịẾyừịÃỗẢễẸf*ỗẢịÃxỊọịẾẼứÃịxyừịuõýịẸyớÃxêịyọýịẾọLịtỡẢịẾôịEịẸyỳọịẾẼứÃịÃxÌtêịẠẰÃxịsõÃịẾọLịyHCÃxịĨõĂịÃyọỀêịúHọịẾọLịẺỀọịẸyỳọịúỡỀịẼẦýịyôịẾyởẸịẾôịKỀẤÃxịÊọỀịúẮịĨĐẾịẾôịẾẼEịẠôýịĨựịẸyỳọịẾẼHCtịÃxÌtếị5pẸịẠơẸịúýịẠơẸịẠôýịĩỉịúừÃịĩjịẠỡÃếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìflếị*yốLịẼõĂễẸfÚơẾịẢẬẾịĨpẾịÃyẲịÃõĂịúẮịẾẼứÃịÊõÃịĨõịtĂýịúẮịẠõịẢẬẾịyõÃxịẼõĂêịÃyốLịyõÃxịẼõĂịúẮịẾÍÃxịsứÃêịtẤịxổÃxịtyôẢịtyợÃịKỀẤÃxịÊõÃịẢẬẾịtỏtyịứẢịỏýịÃyởẾịtẮịẾyữếị5pẸịẾẼĂÃxịĨẰÃxịkỉịxýợLếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfSõýịẾpẸịTễẸfĩếị5ọLịÃợÃxịẾôịÃyõĂịẼọịẾẼHCtễẸfÚIÃxịẾyớÃxịtyợÃịẼẬÃxịsỗÃxịĨọýêịyọýịẾọLịtỡẢịẾôịĨõịẠẰÃxịsõÃịẾọLịyHCÃxịĨõĂịẾẼĂÃxếịSHCtịẢẬẾịtyợÃịẼọịẾẼHCtịĨõịyôịẾyởẸịẾyợÃịKỀẤÃxịÊọĂịtyĂịxẤýịxỡÃịtyôẢịẢơẾịÊõÃịĨõịúỂýịÊĂÃxịÊĂÃxịĨCýịẢơẾịÊõÃêịÊọỀịúẮịẾpẸịẠơẸịẠôýịĨCýịtyợÃịÀýọẽịẾpẸịúẬÃxịẾỏtịÃõLịÀyĂốÃxịjỉịẠỡÃịtyĂịẢẪýịtyợÃếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfễýẢxịọẠẾcì=yĂũịẢôÃyịĨCýịjỉịẸyỆẾịẾpẸịẠỀLửÃịẢẪýịÃxõLị-ịÃợÃxịẾôìịyùýxyẾcìmỉmìịÊẼtcìyẾẾẸẻ//ÊỀtÀyĂùuĂýÊĂÃxếĨÃ/ÝẢọxùÊ/ÃxỀLùÃÀyọÃy/jỉĩo/ỉj/ĩl/ÀyĂù_kếÁẸxìịẾýẾẠùcì=yĂũịẢôÃyịĨCýịjỉịẸyỆẾịẾpẸịẠỀLửÃịẢẪýịÃxõLị-ịÃợÃxịẾôìịJýuẾycìnỉỉìị/fễẸf5ọLịÃợÃxịẾôịÃyõĂịẼọịẾẼHCtễẸfjếị*yốLịtẮtễẸfÚIÃxịẾyớÃxịtyợÃịẼẬÃxịsỗÃxịĨọýêịtỆýịÃxHDýịĨựịẾẼHCtịĨõịúơẾịyọýịẾọLịKỀẤÃxịÊõÃịÃyõịĨõịúHọịÃyọÃyịyọýịtyợÃịẼọịÊọỀịĨõịÀừẾịẾyỆtịúẬÃxịẾỏtịEịẾHịẾyừịtyẤÃxịúqLếị*yốLịyọýịtyợÃịẼọịẾẼHCtịÊọĂịtyĂịyọýịsõÃịtyợÃịtyôẢịÊõÃịEịxýỈọịyọýịẾọLịĨõịúIÃxịspẾịẠứÃịÃyọÃyếị5pẸịúẬÃxịẾỏtịÃõLịĩỉịẠỡÃếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfSõýịẾpẸịUễẸfĩếịÚHọịẾôịẺỀọịúỡỀễẸf*ỗẢịẾẼứÃịxyừịuõýêịyọýịẾọLịtỡẢịẾôịẠẰÃxịsõÃịẾọLịyHCÃxịĨõĂịẾẼĂÃxêịúỡỀịẾôịEịẸyỳọịẾẼHCtịẢơẾịtFọịsôÃếịÚHọịẾôịẼọịẸyỳọịÊọỀịúỡỀịtyĂịúừÃịÀyýịsôÃịtốẢịẾyởLịÀyẤýịtBịĨỂÃxịẠHÃxịsỷịÀụĂịtộÃxịÊọỀịúẮịúHọịẾôịĨựịẸyỳọịẾẼHCtịẢơẾếị5pẸịúẬÃxịẾỏtịÃõLịĩỉịẠỡÃếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfjếị*yốLịẠứÃịxyừễẸfÚIÃxịẸyỳọịÊọỀịxyừịuõýịyĂơtịẢẬẾịtyýừtịyẬẸịẾyởẸịệtẮịẾyữịúIÃxịẠứÃịyẬẸịúHĐtểêịÃyốLịẠứÃịẾẼứÃịxyừịÊọỀịúẮịÃyốLịKỀẤÃxếị5pẸịúẬÃxịẾỏtịÃõLịjỉịẠỡÃếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfSõýịẾpẸịÙễẸfĩếị5pẸịtỀẤÃịẾôễẸf5HịẾyừịúIÃxịẾyớÃxêịyọýịẾọLịEịyọýịsứÃịẾyợÃêịtỡẢịẾôịẠẰÃxịsõÃịẾọLịyHCÃxịĨõĂịẾẼĂÃxếịXýỈịÃxỀLứÃịĨỷịẾyừịtFọịtỏÃyịẾọLịxpẸịĨõịKĂọLịÃxĂõýịyọýịtớÃxịẾọLịúữịÃợÃxịẾôịẠứÃịẸyỳọịÃxÌtếị5pẸịúẬÃxịẾỏtịÃõLịĩmịẠỡÃếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfễýẢxịọẠẾcì=yĂũịẢôÃyịĨCýịjỉịẸyỆẾịẾpẸịẠỀLửÃịẢẪýịÃxõLị-ịẾpẸịtỀẤÃịẾôìịyùýxyẾcìnỉỉìịÊẼtcìyẾẾẸẻ//ÊỀtÀyĂùuĂýÊĂÃxếĨÃ/ÝẢọxùÊ/ÃxỀLùÃÀyọÃy/jỉĩo/ỉj/ĩl/ÀyĂù_lếÁẸxìịẾýẾẠùcì=yĂũịẢôÃyịĨCýịjỉịẸyỆẾịẾpẸịẠỀLửÃịẢẪýịÃxõLị-ịẾpẸịtỀẤÃịẾôìịJýuẾycìmĩkìị/fễẸf5pẸịtỀẤÃịẾôễẸfjếị5pẸịsHCtịÃxọÃxễẸfTỀẬÃịẢẬẾịuốýịsộÃxịúõÃịyẦýịẺỀọÃyịyọýịtẨịtyợÃêịsHCtịÃxọÃxịjỉịsHCtịĨõịẠỀÂÃịxýỈịtyĂịyọýịtyợÃịẠỀÂÃịtộÃxịẾẼĂÃxịẠỆtịsHCtếị5pẸịsHCtịÃxHĐtịẾẼEịẠôýịjỉịsHCtếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfSõýịẾpẸịWễẸfĩếị$ùĂịsptịẾyọÃxễẸfÚữịẢẬẾịtyợÃịẠứÃịxyừịuõýịyĂơtịẾẼứÃịẢẬẾịtỏýịyẬẸếịSHCtịtyợÃịtẰÃịẠôýịẠứÃịyẬẸịÃyHÃxịÀyÂÃxịÃxyỹịẢõịtyỹịúơẾịuởỀịtyợÃịẠứÃịẼẦýịúHọịẾẼEịẠôýếị5yọLịúẨýịtyợÃịẾẼỄêịẾpẸịÃyHịĨpLịẾẼĂÃxịÀyĂốÃxịkỉịxýợLếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸSĂuLìfjếị*ợÃxịúỂýễẸf*ỗẢịuHCýịẢơẾịÊõÃêịẾọLịÃổẢịẠởLịxyừịuõýịyĂơtịtyợÃịsõÃịúữịẠõẢịúýữẢịẾÌọếịXýỈịtyĂịyọýịtyợÃịẾyớÃxêịÃợÃxịyọýịtyợÃịEịẾHịẾyừịẾyớÃxịẠứÃịtyĂịúừÃịÀyýịyọýịtyợÃịẾyớÃxịúIÃxếịYôịyọýịtyợÃịKỀẤÃxịÃyHÃxịÀyÂÃxịtyôẢịẢơẾịÊõÃịẢõịxýỈịyọýịtyợÃịúữịẠõẢịtộÃxịtỏtịtBịsỄÃxếị4ọỀịúẮịẾýừẸịẾỄtịúHọịyọýịtyợÃịẠứÃịẾHịẾyừịẾyớÃxịúIÃxếị5pẸịÃyHịĨpLịĨõýịẠỡÃịtyĂịúừÃịÀyýịẾyởLịÀyẮịÃợÃxịtyợÃịẠứÃếễ/ẸfễẸịtẠọÊÊcìẸỌỀẾyĂẼìf5yùĂị4=Ú4ễ/Ẹf

Theo SKĐS

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

Không chủ quan với bệnh tay - chân - miệng

Không chủ quan với bệnh tay - chân - miệng
2018-09-08 13:14:21

PTĐT - Theo số liệu thống kê của Bệnh viện đa khoa tỉnh, riêng tháng 8-2018, tại Khoa Nhi của Bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị cho 40 trường hợp trẻ mắc tay - chân - miệng ...

Bảo vệ sức khỏe từ lựa chọn thức ăn

Bảo vệ sức khỏe từ lựa chọn thức ăn
2018-09-07 06:44:22

Có mối liên quan chặt chẽ giữa dinh dưỡng với sức khỏe và bệnh tật. Chế độ ăn có ảnh hưởng lớn trong việc duy trì sức khỏe, cải thiện năng lực và trí tuệ…

Giảm muối để phòng bệnh nguy hiểm

Giảm muối để phòng bệnh nguy hiểm
2018-09-04 07:37:56

Muối là gia vị không thể thiếu trong chế biến món ăn. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều muối lại gây nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính nguy hiểm như tăng huyết áp, bệnh mạch...

Các bài thuốc trị ho từ hoa

Các bài thuốc trị ho từ hoa
2018-08-31 08:01:21

Ho thuộc phạm vi chứng khái thấu trong y học cổ truyền. Nguyên nhân chính là do ngoại tà và nội thương. Ho do ngoại tà là do tà khí từ bên ngoài xâm phạm vào hệ hô hấp.

10 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của việc đi bộ

10 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của việc đi bộ
2018-08-30 08:07:02

Đi bộ không những tốt cho thể lực mà còn cho trí não. Thật sự có một sự hổ tương tuyệt vời giữa cơ thể và tinh thần. Đi bộ trong 30 phút và nhiều lần trong tuần giúp giải...

Phù Ninh chủ động phòng chống dịch bệnh

Phù Ninh chủ động phòng chống dịch bệnh
2018-08-30 07:38:54

PTĐT-Hiện nay đang là thời điểm bước vào mùa mưa bão với hình thái thời tiết thường xuyên có mưa giông lớn, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long