Cập nhật:  GMT+7
òẴỗộýDrLLiồĨâÂMDỷồọâKrÉộJNtộâẢMộýẴÉộẴẼýộLÂEẴộýẸộẴÉtEộýúEẴộCẴẸộCẴụEò/ẴỗọòĨộýDrLLiồĨ.ỷrỳồọ ẲtỜộơờ/ỗlộ.ỄÂộCẴNỜẢEộẴẼýộMẨEẴộMFộýẴÔýộýẴÕHEẲộMKẦEẴộMKrÉộJNtộâẢMộýẴÉộẴẼýộLÂEẴộýẸộẴÉtEộýúEẴộCẴẸộCẴụEộêNựEộ,ÂsĨộâẴẦE-ộơổơờộMKẠEộỵẬrộytEộẴNỜĂEộâẴrEẴộẵHEmò/ĨọòĨộýDrLLiồĨÝrĨMÂÉEồọòÂĐẲộýDrLLiồÂÝỷEMỷKồộLMỜDỷiồƠÂỳMẴjộỗổổổĨỚkộẴỷÂẲẴMjộợổỗĨỚkồộLKýiồ//ýmyrÉĨẴNMẴÉmỖE/ỳỷLCMÉĨ/EỷƠL/ơờổờ/ỗỗỗỳớỗợớởớờMớỗpờDờ-ỗờớỳớỗổổởớợMờơợơDợ-rmBĨẲồộrDMiồâKrÉộJNtộâẢMộýẴÉộẴẼýộLÂEẴộýẸộẴÉtEộýúEẴộCẴẸộCẴụEồộƠÂỳMẴiồỗổổổồộẴỷÂẲẴMiồợổỗồộ/ọò/ĨọòĨộýDrLLiồĨÝrĨMÂÉEồọ,ÂsĐộỵỆýộẵỊộ,ỲỉỴâlộÝẴỌộMÂýẴộ.ỄÂộCẴNỜẢEộẴẼýộMẨEẴộ ẲNỜẰEộẻụEộ"uEẴộỖtộDùEẴộỵuÉộ.ỄÂộ[ẴNỜẢEộẴẼýộẴNỜĂEộâẴrEẴộẵHEộMKrÉộJNtộâẢMộýẴÉộẴẼýộLÂEẴộýẸộẴÉtEộýúEẴộCẴẸộCẴụEộMKẠEộỵẬrộytEộẴNỜĂEmò/ĨọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọâuÂộýẴÕHEẲộMKẦEẴlộDùEẴộỵuÉộ.ỄÂộ[ẴNỜẢEộẴẼýộMẨEẴlộ.ỄÂộ[ẴNỜẢEộẴẼýộẴNỜĂEộâẴrEẴộẵHEộỖtộỵHEộỖẬộMtÂộMKÌộỵùộMKrÉộMưEẲộợổộLNửMộJNtộMKẬộẲÂsộợổộMKÂĂNộỵỂEẲộoEẲNỂEộMtÂộMKÌộMỐộặNQộ[ẴNỜẢEộẴẼýộẻÂĂMộ rĐóộỖtộỗổổộýẴÂẢýộsÉộửĐộýẴÉộẴẼýộLÂEẴộýẸộẴÉtEộýúEẴộCẴẸộCẴụEộMẴNỄýộýsýộỚùjộếẠEộẵHElộếẠEộ]ùEẲlộếẠEộ]ÕHEẲmò/ĨọòĨộýDrLLiồĨÝrĨMÂÉEồọòÂĐẲộýDrLLiồÂÝỷEMỷKồộLMỜDỷiồƠÂỳMẴjộỗổổổĨỚkộẴỷÂẲẴMjộợơởĨỚkồộLKýiồ//ýmyrÉĨẴNMẴÉmỖE/ỳỷLCMÉĨ/EỷƠL/ơờổờ/ỗỗỗỳớỗợớởợổMơqớớDỗ-ỗờớỳớỗổổỡổổMởợpqDỗ-qmBĨẲồộrDMiồâKrÉộJNtộâẢMộýẴÉộẴẼýộLÂEẴộýẸộẴÉtEộýúEẴộCẴẸộCẴụEồộƠÂỳMẴiồỗổổổồộẴỷÂẲẴMiồợơởồộ/ọò/ĨọòĨộýDrLLiồĨÝrĨMÂÉEồọ]ùEẴộỵuÉộ.ỄÂộ[ẴNỜẢEộẴẼýộMẨEẴộỖtộDùEẴộỵuÉộằẴẺEẲộ,ỲỉỴâộẴNỜĂEộâẴrEẴộẵHEộMKrÉộsÉộửĐộýẴÉộẴẼýộLÂEẴộýẸộẴÉtEộýúEẴộCẴẸộCẴụEò/ĨọòĨộýDrLLiồĨYÉỳỜồọ.ÉuMộỵỄEẲộMKrÉộJNtộâẢMộýẴÉộýsýộỷĐộẴẼýộLÂEẴộýẸộẴÉtEộýúEẴộCẴẸộCẴụEộDtộỖÂĂýộDtĐộMẴÕÍEẲộEÂẠEộýỌrộ.ỄÂộ[ẴNỜẢEộẴẼýộMẨEẴlộĐGÂộĨẴữEộJNtộCẴÂộâẢMộỵẢElộỚNựEộỖÃộLÀộDtộLỒộỵỄEẲộỖÂẠElộýẴÂrộLÁộẲÂOĨộýsýộỷĐộẴẼýộLÂEẴộýẸộẴÉtEộýúEẴộCẴẸộCẴụEộỖÕHEộDẠEộỵuMộMẴtEẴộMẤýẴộMỆMộMKÉEẲộẴẼýộMvĨlộKèEộDNỜĂEộỖtộỵẸEộâẢMộ,ÂsĨộâẴẦEộỵỌộỵữỜlộỵữĐộửĐmò/ĨọòĨộýDrLLiồĨRNMẴÉKồọ.uEẴộâẴOỜò/Ĩọ

Hạnh Thúy

 Từ khóa: Học sinh Trao quà
 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Xây dựng văn hóa ứng xử học đường

Xây dựng văn hóa ứng xử học đường
2024-01-20 08:17:00

baophutho.vn Văn hóa ứng xử trong nhà trường có vai trò quyết định với môi trường văn hóa học đường, từ đó góp phần hình thành, rèn luyện nhân cách giúp thế...

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh

Nâng cao ý thức tham gia giao thông cho học sinh
2024-01-16 08:24:00

baophutho.vn Thời gian gần đây, tình trạng học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ ngày càng tăng với các lỗi phổ biến: Sử dụng xe mô tô khi chưa đủ tuổi,...

Khởi sắc khuyến học vùng cao

Khởi sắc khuyến học vùng cao
2024-01-14 08:35:00

baophutho.vn Cuộc sống còn nhiều khó khăn, song điều đáng trân quý là nhiều gia đình, dòng họ ở những bản làng miền núi của huyện Tân Sơn đã coi trọng việc...

Sân chơi sáng tạo khoa học

Sân chơi sáng tạo khoa học
2024-01-13 09:40:00

baophutho.vn Nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tính tư duy sáng tạo, giúp học sinh, sinh viên trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng, thực hiện ước mơ trở...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long