Cập nhật:  GMT+7
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Q84bqk4bulc3fhur3hu69qduG6veG7k8Spd+G6veG7l8OB4bq94bq+4buL4bq94bqs4bqkRXfDuuG6veG7k+G7i+G7guG6veG6rEXhur3hu6/hu6Vy4bqo4bq94oCcw5l44buLd8O64bq9KcOt4bqn4bq9POG6pEXhuq53w7rhur0pw63hur3hu5lEw63hur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhur0t4bq9V8O5w4p3w7rhur3hu5Ntd8O64bq94buZw7nDiXfDuuG6veG7r8aw4buZw7nhur3huqbhurzhur3hur7hu4vhur3hurTDucOs4bq04bq94buv4buE4oCdYy/DueG6v2Rj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhuq3hu5PDrXjhurTDueG6qOG6rMO5eOG6reG6vncv4buVxqHhuqbhu63huqx44bq0L3fGoeG7gOG6pi/hur9n4buDZi/hu4No4buV4buF4bq/aOG7h2fDqsOq4bqs4bq/4buF4buHaeG7g2fhu6/hur/huq3hu7HhurTDuuG6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7lsOBd8O64bq94buZw7nhu6fhur3DmXjhu4t3w7rhur014burd8O54bq94buSxKl44bq94oCT4bq9PMO5w4nhur3huqzhuqRF4bq2d8O64bq94buSw4Dhur08w7nhu7l3w7rhur3huqzhu6V34bq94bq+4buL4bq9POG6pOG6qOG7gnF34bq94bqsw7nhu7l3w7rhur3hu5lCd8O64bq94buZw6zhu5nhur3hu5fhu4nhu6Xhur3hu5Phu6Vz4bqo4bq94buXauG6veG7mWzhuqzhur3hu5Nrd8O64bq94busw7nDreG7peG6vXbhu4nhu5nhur084bqk4bulc3fhur3hu69qduG6veG7k8Spd+G6veG7l8OB4bq94bq+4buL4bq94bqs4bqkRXfDuuG6veG7k+G7i+G7guG6veG6rEXhur3hu6/hu6Vy4bqo4bq94oCcw5l44buLd8O64bq9KcOt4bqn4bq9POG6pEXhuq53w7rhur0pw63hur3hu5lEw63hur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhur0t4bq9V8O5w4p3w7rhur3hu5Ntd8O64bq94buZw7nDiXfDuuG6veG7r8aw4buZw7nhur3huqbhurzhur3hur7hu4vhur3hurTDucOs4bq04bq94buv4buE4oCd4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZC484buWPC3hur1Xw7rhu4vhu4Lhur3hur9nLeG6v+G6v+G6p+G6veG6rOG7ieG7peG6vVfDueG7i+G6vTVrd+G6vcO5ecOt4bq94bqsw7nGsOG6veG7hmrhur0uw7nhuqrhur08w7nhu7Phuqfhur3hu5LDgOG6vTzDueG7uXfDuuG6veG6rOG7pXfhur3hur7hu4vhur084bqk4bqo4buCcXfhur3huqzDueG7uXfDuuG6veG6tMO5QeG7peG6vcO54bqw4bq04bq94bq+xILhu6Xhur0+4buSV+G7lOG6veG6rOG7qXfDueG6veG6rOG6oOG6veG7mcO5w4nhu5nhur3hu63DucOt4bul4bq9duG7ieG7meG6vTzhuqThu6Vzd+G6veG7r2p24bq94buTxKl34bq94buXw4Hhur3hur7hu4vhur3huqzhuqRFd8O64bq94buT4buL4buC4bq94bqsReG6veG7r+G7pXLhuqjhur3igJzDmXjhu4t3w7rhur0pw63huqfhur084bqkReG6rnfDuuG6vSnDreG6veG7mUTDreG6vTXhu6Vy4bqs4bq9V8OtduG6vS3hur1Xw7nDinfDuuG6veG7k213w7rhur3hu5nDucOJd8O64bq94buvxrDhu5nDueG6veG6puG6vOG6veG6vuG7i+G6veG6tMO5w6zhurThur3hu6/hu4TigJ3huq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buU4bq64bq94buvdOG6veG7rcO5w63hu6Xhur124buJ4buZ4bq94buZeeG6veG7l8OBd8O64bq94buZw7nhu6fhur3DmXjhu4t3w7rhur014burd8O54bq94buSxKl44bq9LeG6vTzDucOJ4bq94bqs4bqkReG6tnfDuuG6veG7ksOA4bq9PMO54bu5d8O64bq94bqs4buld+G6veG6vuG7i+G6vTzhuqThuqjhu4Jxd+G6veG6rMO54bu5d8O64bq94bqrPDzhurM8PGLhuqfhur084bqkReG6tnfDuuG6veG7ksOtd+G6veG7mcO54bup4bq94buX4buJeOG6vTzhuqThu6Vzd+G6veG7r2p24bql4bq94buZw6zhu5nhur3hu5fDgXfDuuG6veG7mcO54bun4bq9Pkjhur3hur7hu6Xhu6F34bq94buSPDXhur084bupd8O54bq9ROG7gsOi4bq9w5nhu4vhur3hu6xw4bq9KcOtd+G6vS3hur0uw7l54bq94buYw7lE4bq94bqsxrDhu5nDueG6vT7hu5JX4buU4bq94bqs4bupd8O54bql4bq9POG6pOG7j3fhur0uw7lC4bq9POG7peG7oeG6qOG6vS3hur3hu5jDuUThur3huqzGsOG7mcO54bq9XeG7guG6veG7k8Otd+G6vVY8PCHhur3huqzhu6l3w7nhuqXhur1Xw7rhuqjhu4J0d+G6vcOZ4bqo4buC4bq9w5l44buLd8O64bq9LeG6veG7kuG7p+G6veG6rMO5ReG6vTzDueG7i3fDueG6vUThu4Lhuqfhur3hu5jDuUThur3huqzGsOG7mcO54bq9w5nhu5ZX4buU4bq94bqsw7nhu4t3w7nhur3hurTDuUHhur014bulcuG6rOG6vTzhuqTFqeG6peG6veG7l8OBd8O64bq94buZw7nhu6fhur1Xw7rhuqjhu4J0d+G6vTzDucOtd8O54bq9w5nEqeG7peG6vS3hur08PjXhuqfhur0uw7l54bq94buYw7lE4bq94bqsxrDhu5nDueG6vT7hu5JX4buU4bq94bqs4bupd8O54bql4bq94buX4buJ4bul4bq94buV4bulcnfhur084bqgd8O64bq94buZQ+G7meG6veG7kuG7pXN34bq94buXxKl44bq94bq+4buL4bq9w5nEqeG7peG6veG7l8SpeOG6vTXhu6Vy4bqs4bq9V8OtduG6peG6veG7l+G7ieG7peG6veG7leG7pXJ34bq94buvanfDueG6veG7l+G7iXjhur3hu5nDrOG7meG6veG6puG6tuG6p+G6veG7k8Otd+G6vXfDuuG7i3fDueG6p+G6veG7l3jhu4t34bq94bqsw7lz4bql4bq94buvanfDueG6veG7l+G7iXjhur3hu5nDrOG7meG6vcO54bqo4buCcnfhuqfhur3huqzDueG7i3fDueG6veG6rMO5xrDhur3hu5lEw63hur3huqzhu6l3w7nhur3hur7hu4vhur3hu5fhu7l3w7rhur3hu5fEqXjhur3hu5Phu4vhur3hu5l4d+G6vXfDucOyd+G6veG7lcOyd+G6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Rj4buldsO64bq94bqm4bqk4buZxIPhursvL+G7meG6reG7k8OteOG6tMO54bqo4bqsw7l44bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G6v2fhu4NmL+G7g2jhu5Xhu4Xhur9o4buHZ8Oqw6rhuqzhur/hu4Xhu4dp4buDZ+G7r+G7geG6reG7seG6tMO64bq74bq9L2RjL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buWw4F3w7rhur3hu5nDueG7p+G6vcOZeOG7i3fDuuG6vTXhu6t3w7nhur3hu5LEqXjhur3igJPhur08w7nDieG6veG6rOG6pEXhurZ3w7rhur3hu5LDgOG6vTzDueG7uXfDuuG6veG6rOG7pXfhur3hur7hu4vhur084bqk4bqo4buCcXfhur3huqzDueG7uXfDuuG6veG6rOG6pMOteOG6veG6rG53w7rhur3hu5PEqXfhur3hu5fDgeG6veG6vuG7i+G6veG6rEXhur3hu6/hu6Vy4bqo4bq94oCcw5l44buLd8O64bq9KcOt4bqn4bq9POG6pEXhuq53w7rhur0pw63hur3hu5lEw63hur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhur0t4bq9V8O5w4p3w7rhur3hu5Ntd8O64bq94buZw7nDiXfDuuG6veG7r8aw4buZw7nhur3huqbhurzhur3hur7hu4vhur3hurTDucOs4bq04bq94buv4buE4oCd4bq94buZw7l44bq9PuG7klfhu5Thur3huqzhu6l3w7nhur0uw7nhuqrhur08w7nhu7Phuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkPOG6pOG7pXN34bq94buvanbhur3hu5PEqXfhur3hu5fDgeG6veG6vuG7i+G6veG6rOG6pEV3w7rhur3hu5Phu4vhu4Lhur3huqxF4bq94buv4bulcuG6qOG6veKAnMOZeOG7i3fDuuG6vSnDreG6p+G6vTzhuqRF4bqud8O64bq9KcOt4bq94buZRMOt4bq9NeG7pXLhuqzhur1Xw6124bq9LeG6vVfDucOKd8O64bq94buTbXfDuuG6veG7mcO5w4l3w7rhur3hu6/GsOG7mcO54bq94bqm4bq84bq94bq+4buL4bq94bq0w7nDrOG6tOG6veG7r+G7hOKAneG6veG7leG7pXR34bq94bqkw63hur3huqzhurjhur13w7rhu4vhu4Lhur3hur9n4bq94buXcHfhur13w7rhu4vhu4Lhur3hu4Hhur8v4bq/4bq/4bqt4bq94buWReG6sOG7meG6veG7ksOA4bq9PMO54bu5d8O64bq94bqs4buld+G6veG6vuG7i+G6vTzhuqThuqjhu4Jxd+G6veG6rMO54bu5d8O64bq94bq0w7lB4bul4bq9w7nhurDhurThur3hur7EguG7peG6veG7mcOs4buZ4bq94buXw4N34bq94bq+xrDhuqfhur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq9w7ltd8O64bq9d2t24bq9d8O5bXbhur3hu63DuW93w7rhur3hu5fGsHfDueG6veG7mcO5ROG6vcOC4bqo4buCcXfhur3hu5lEw63hur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhur3hu5dB4bul4bq94bq+xILhu6Xhur3DucOt4bul4bq9w4Lhuqjhu4934bq94buXxKl44bq9w5l44buLd8O64bq9KcOt4bq94bq+4buL4bq9POG6pEXhuq53w7rhur0pw63hur3huqzDueG7uXfDuuG6vcOC4bqow63hur3hu5nDrOG7meG6veG6rEXhur3hu6/hu6Vy4bqo4bq94buvxrDhu5nDueG6veG6puG6vOG6veG7l0XhurDhu5nhur3hu5nhu7l3w7rhur3hu5NB4bqt4bq9POG7p3fDueG6veG7l3B34bq9d8Ot4buC4bqn4bq94buSw4Dhur08w7nhu7l3w7rhur3huqzhu6V34bq94bq+4buL4bq9POG6pOG6qOG7gnF34bq94bqsw7nhu7l3w7rhur3hu5dq4bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6veG7l0XhurDhu5nhur1pZ+G6veG7meG6qMOA4buZ4bq94bqs4bqk4bulc3fhur3hu69qduG6veG6rOG7ieG7peG6vWbhu4fhur3huqzhu6l3w7nhuqfhur3huqzDueG7i3fDueG6veG6tMO5QeG6peG6veG6v+G6v+G6veG7l+G7pXN24bq94buXxKl44bqn4bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6veG7l8SpeOG6peG6veG7geG7geG6veG7l8ODd+G6veG6vsaw4bq94buv4bq64buZ4bq94buvReG6sHfDuuG6veG6vsSQ4bq94bqs4bqkw613w7rhur3hur7hu4vhur3hur/hur3hu5fDg3fhur3hur7GsOG6veG7rOG7pXN24bq9d8O6ReG6reG6vTzhuqThu6Vzd+G6veG7r2p24bq94bqs4bqkRXfDuuG6veG7k+G7i+G7guG6vXfDueG7pXHhuqjhur3huqxF4bq94buv4bulcuG6qOG6p+G6veG6vmt34bq94buTxKl34bqn4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6vsO14bqs4bqn4bq94buNd+G6veG6tMO5w7R24bq94bq+4buL4bq9w7rhu4934bq94bq/w6rDquG6veG7k8Spd+G6veG7l8OB4bq94buXReG6sOG7meG6veG6rMO14bq04bq9w7nhurDhurThur3huqzhurjhur3hu5nDrOG7meG6vXfDuuG6qMOBd+G6veG6rEXhur3hu6/hu6Vy4bqo4bq94buXReG6sOG7meG6veG7meG7uXfDuuG6veG7k0Hhur3huqzhurjhur3huqzhuqRFxILhu5nhur3hu5dwd+G6vXfDreG7guG6veG7mUTDreG6veG7mcOs4buZ4bq9d8O54buL4bq9d8O6w7nhu6Xhu6F34bq94buZw4nhuqjhuqfhur3DueG7s+G7meG6vcO64bulxKnhur3hurbhur3huqzhuqR4d8O64bq9d0XEguG7meG6veG6vuG7i+G6vcOC4bqoQeG7meG6veG6rHDhur13w7lFw6Lhur1Ww4Dhuqzhur3huqZB4bq9w7nFqXfDueG6vcSpd8O54bq94bqsReG6veG7r+G7pXLhuqjhur3hur5x4bq9w4LhuqjDrOG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94bqsw7nhurrhu5nhur3huqzDueG7peG6veG6vuG7i+G6veG7k8SpeOG6veG6vnLhur3hu5nDuUThur3DguG6qOG7gnF34bq94buZRMOt4bq9NeG7pXLhuqzhur1Xw6124bq94buXQeG7peG6veG6vsSC4bul4bq9w7nDreG7peG6vcOC4bqo4buPd+G6veG7l8SpeOG6vcOZeOG7i3fDuuG6vSnDreG6p+G6vTzhuqRF4bqud8O64bq9KcOt4bql4bq9ZuG7heG6veG7k8Spd+G6veG7l8OB4bq9duG7pXfDueG6veG7mcO5w4l3w7rhur3hu5nDuUThur3DguG6qOG7gnF34bq94buZRMOt4bq9NeG7pXLhuqzhur1Xw6124bq94buXQeG7peG6veG6vsSC4bul4bq9w4Lhuqjhu4934bq94buXxKl44bq9w5l44buLd8O64bq9KcOt4bqn4bq9POG6pEXhuq53w7rhur0pw63huqXhur13w7nDinfDuuG6veG6rEXhur3hu6/hu6Vy4bqo4bqn4bq9w7nFqXfDueG6vcSpd8O54bq94bqsw7lz4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6puG6uuG6vcOC4bqow6134bq94bqsw7J24bq94buZRMOt4bq94buWxKl3w7rhuqfhur1Xw7nhu4vhur13RcSC4buZ4bqn4bq9w4LhuqjDsnfhur3hu5fDgOG7peG6p+G6veG7mcOs4buZ4bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6veG7mcO54bund8O54bq94bqs4bqkxrDhur3hur7hu4vhur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhur3hu5nDueG6qHfDuuG6veG6psOJ4buZ4bq94buTxKl44bq94bq+cuG6veG7mcO5ROG6vcOC4bqo4buCcXfhur3hu5Phu6Vzd+G6veG7l8SpeOG6peG6vcO5xal3w7nhur3EqXfDueG6veG6vnHhur3DuXjhu4nhuqzhur3hu5fDgHfDuuG6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG7reG7pXfDueG6veG6rHDhur0t4bq94buGauG6vcO5w4Dhu6Xhuqfhur3hur5rd+G6vcO5ecOt4bq94buZRMOt4bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6veG7l8SpeOG6vTzhuqRF4bqud8O64bq9KcOt4bql4bq9dsOA4bqs4bq94bqmQeG6veG7k8OA4bq94bqsxqF24bq94bq+ceG6vcO5w63hu6Xhur3DguG6qOG7j3fhur3hu5fEqXjhuqXhur3DucWpd8O54bq9xKl3w7nhur3DguG6qMOs4bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hu4bDsuG7guG6veG7leG6unfDuuG6p+G6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG7mUTDreG6veG6rOG7qXfDueG6peG6vcO5xal3w7nhur3EqXfDueG6veG6vnHhur3hu5bEqXfDuuG6veG7k8OA4bqn4bq94buZw7nhu6d3w7nhur3DguG6qOG7gnF34bq94bq+4buL4bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bq94bqs4bupd8O54bq9LsO54bqq4bq9PMO54buz4bq94bqsw7nDrXbhur3DuuG7pcOt4bq94bq+4buLeOG6veG7meG7uXfDuuG6veG7meG6qMOA4buZ4bq94buTxKl44bq94bq+cuG6veG7mcO5ROG6vcOC4bqo4buCcXfhur3hu5Phu6Vzd+G6p+G6veG7l8SpeOG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Quw7nDrOG6rOG6veG7k+G7pXPhuqjhur3huqzhu4nhu6Xhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG7r2p24bqn4bq94buXw4F3w7rhur3hu5nDueG7p+G6vcOZeOG7i3fDuuG6vTXhu6t3w7nhur3hu5LEqXjhur3hur7hu4vhur3hu5fDgXfDuuG6veG7mcO54bun4bq9w5nhu4vhur3hu6xw4bq9KcOtd+G6veG7rcO5b3fDuuG6veG7l8awd8O54bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3DuuG7pcOtd+G6vcOC4bqow63huqfhur3huqzFqXfDueG6vcO5xal3w7nhur3hu5Lhu6Vzd+G6veG7luG7uXfDuuG6veG7mXnhur13w7nDinfDuuG6veG7leG7pXR34bq94buT4bulcHfhur3hurTDucOJ4buZ4bq94bqs4buJ4bq04bqn4bq94buv4bul4buhd+G6vcOC4bqow6134bq94buXcHfhur13w7nhu6Vx4bqo4bq9d0XEguG7meG6veG6vuG7i+G6veG7mcOs4buZ4bq94buT4buhd+G6veG7r+G7peG7oXfhur3DguG6qMOtd+G6veG7l3B34bq94buZw7nhu6Vwd+G6veG7r0XhurDhu5nhur12xILhu6Xhur3hu5lEw63hur3hu5nDrOG7meG6veG7mUXhuq53w7rhur3DguG6qEHhu5nhur3huqzhuqThu6F34bq94bqsw7lw4bq9w7rhu6XEguG7peG6reG6vTzhuqjhu4Lhur13w7nhu6Xhu6F34bqn4bq94buT4bulc3fhur3hu5fEqXjhur3hu6/hu4vhur12w4Dhuqzhur3hurTDueG7j3fhur12w6zhuqjhur3huqzDucaw4bqs4bq94oCc4bqsw7nhu6Xhu6F3w7rhur3hu6/hu6Xhu6F3w7rigJ3hur3hu63DueG7uXfDuuG6veG6rMO5c+G6veG6rMOs4buZw7nhur3huqThuq7hu6Xhur3hu5lEw63hur084bqg4bq9w4LhuqhB4buZ4bq9NeG7pXLhuqzhur1Xw6124bqt4bq94buWxKl3w7rhur3hur7hu4vhur1Xw7nhu4vhur13RcSC4buZ4bq94bqsw63hur3hu6/huqjhu7l34bq94butw7lvd8O64bq94buXxrB3w7nhur3DguG6qMOtd+G6veG7l+G7pXN24bqn4bq94buvw7XhurThur3huqzhuqRF4bqud8O64bq9d8O54buN4bqs4bq9w4LhuqjDrHfhur3hur5x4bq94buZw7lE4bq9w4Lhuqjhu4Jxd+G6veG6vsSC4bul4bq9w7nDreG7peG6vcOC4bqo4buPd+G6veG7l8SpeOG6vcOZeOG7i3fDuuG6vSnDreG6p+G6vTzhuqRF4bqud8O64bq9KcOt4bq94bq+4buL4bq94buZw6zhu5nhur3DguG6qOG7gnF34bq94buZRMOt4bq9NeG7pXLhuqzhur1Xw6124bq94bqs4bqk4buhd+G6veG7mcOs4buZ4bq94bq+QnfDuuG6veG7k+G7pXN34bqn4bq94bqsw7lxduG6veG7r0Phu5nhur3hu5fGsMOt4bqn4bq94bq0w7lC4bq9w7nhurDhurThur3hur7EguG7peG6veG7r+G6qMO14bqs4bq94bq0w7nDrOG6tOG6vcOC4bqoQeG7meG6veG6rHDhuq3hur1WbuG7meG6veG7lULhur0uw7nhuqrhur08w7nhu7Phur3hu6/hu4vhur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rhur3hu63DueG7uXfDuuG6veG7mXnhur3hu5Phu6Vzd+G6p+G6veG7l8SpeOG6vXfDuUV3w7rhur3hu5Ntd8O64bq94bqsxal3w7nhur3hu5nEqXbhur3hur7hu4vhur3huqzhuqTDrOG7mcO54bq9d8O54bulcnbhuqfhur3hu5nDrOG7meG6veG7meG7jeG6tOG6vUThu4Lhur3hu5bEqXfDuuG6p+G6veG7mcO54bund8O54bq9w4Lhuqjhu4Jxd+G6p+G6veG7mcOs4buZ4bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6veG6vuG7i+G6vXfDucOyd+G6veG7lcOyd+G6veG6rOG6pHh3w7rhur3huqzhu6l3w7nhur3hu6/huqjhu7l34bq94buXw4F3w7rhur3DueG7i3fDueG6veG7mUJ3w7rhur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhur3hu5nEqeG6vXdFxILhu5nhuqfhur3hu63hu6Vx4bqo4bq94buT4buLeOG6veG6rMOt4bq94bq24bq9d0XEguG7meG6vXfDunjhu4vhu6Xhur3DuUXEgnfDuuG6veG6vnHhur3DmXjhu4t3w7rhur0pw63huqfhur084bqkReG6rnfDuuG6vSnDreG6veG6vuG7i+G6veG7mcOs4buZ4bq94bq+QnfDuuG6veG7k+G7pXN34bq94bqsw7nhu6Xhu6F3w7rhur3hu6/hu6Xhu6F3w7rhur3hu5lEw63hur084bqg4bq9w4LhuqhB4buZ4bqt4bq9LsO54bqq4bq9PMO54buz4bq94buXauG6veG6rMO5w6124bq9w7rhu6XDreG6veG7mcOs4buZ4bq94buZw7lFw4N3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6p+G6vcO5eOG7ieG6rOG6veG7l8OAd8O64bq94buVeOG6veG7mcOs4buZ4bq94buSw4Dhuqfhur13w7rhu4t3w7nhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq9w7lFxIJ3w7rhur3hur5x4bq94buT4bulc3fhuqfhur3hu5fEqXjhur3hur7hu4vhur3hu5l54bq9d8O54bulceG6qOG6vcO5eOG7ieG6rOG6veG7l8OAd8O64bq94bqsw7nhu6Vw4bqs4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3hu63DuW93w7rhur3hu5fGsHfDueG6vcOC4bqow6134bq94buX4bulc3bhur3hur5x4bq94buZw7lE4bq9w4Lhuqjhu4Jxd+G6veG7k+G7pXN34bq94buXxKl44bq94bqsw7nhu6Xhu6F3w7rhur3hu6/hu6Xhu6F3w7rhur3hu5lEw63hur084bqg4bq9w4LhuqhB4buZ4bqt4bq9w5ltd8O64bq9d2t24bqn4bq94bqs4bupd8O54bq94buXceG6qOG6veG6rOG6oOG6veG7mcO5w4nhu5nhur3hu5nDuXjhur3hu5nDrOG7meG6veG7l3jhu4t34bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur3huqzDucOtduG6vcO64bulw63hur3hu5nDrOG7meG6veG7mcO54bqo4buCcHfhur3huqzDuWt24bqn4bq94bqsbnfDuuG6vcOC4bqo4buL4bq94buZw6x34bq94buTw4Dhuqfhur3hu5nDueG7pXB34bq94bqmSeG6veG6vuG7i+G6vXfDucOyd+G6veG7lcOyd+G6vcO54bqo4buCcnfhur3hu5fEqXjhur084bqkReG6rnfDuuG6vSnDreG6veG6vsSC4bul4bq9w7rhu6XDrOG6veG6rOG6pMaw4bq9w4Lhuqjhu4vhur3huqxud8O64bq94bqs4bqk4buhd+G6veG6v8Oq4bq94bqsSOG6veG7l8OBd8O64bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7mMOs4buZ4bq94buXw4F3w7rhur3hu5nDueG7p+G6vXfDueG7jXfhur124buJd8O5w6Lhur084bqk4bulc3fhur3hu69qduG6veG7k8Spd+G6veG7l8OB4bq94bq+4buL4bq94bqs4bqkRXfDuuG6veG7k+G7i+G7guG6veG6rEXhur3hu6/hu6Vy4bqo4bq94oCcw5l44buLd8O64bq9KcOt4bqn4bq9POG6pEXhuq53w7rhur0pw63hur3hu5lEw63hur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhur0t4bq9V8O5w4p3w7rhur3hu5Ntd8O64bq94buZw7nDiXfDuuG6veG7r8aw4buZw7nhur3huqbhurzhur3hur7hu4vhur3hurTDucOs4bq04bq94buv4buE4oCd4bq94buXReG6sOG7meG6veG6rOG6oOG6veG7mcO5w4nhu5nhur3hu6/hu4vhur3hu5nDg+G6vcO5w4Dhu6Xhur3hu5dz4bq94buX4bu5d8O64bq94buXxKl44bq94buZw6zhu5nhur3huqzhu493w7rhur3hu6/EguG6tOG6vXfDucOyd+G6veG7lcOyd+G6p+G6vXfDueG7jeG6rOG6veG7r+G7i+G6veG6rMO5cOG6vcO5cuG6veG6rMO5w613w7nhuqfhur3huqzDueG7pXDhuqjhur13w7nhu6Xhur3hu5fhu43huqzhur084bqg4bq94buZeeG6veG7l+G7pXHhuqjhur3hu63hu6Vyd+G6veG6rMWpduG6vcO54bulc+G6qOG6vXfDueG7pXHhuqjhur13w7rhuqjDgXfhur3huqxF4bq94buv4bulcuG6qOG6veG7r8aw4buZw7nhur3huqbhurzhur3DguG6qOG7hOG6veG7k8Os4bqo4bq94buZRMOt4bq9NeG7pXLhuqzhur1Xw6124bq94bq+4buL4bq9d0XEguG7meG6vXfDunjhu4vhu6Xhur3hu5dq4bq94butw7lvd8O64bq94buXxrB3w7nhur3hurTDucOs4bq04bq94buv4buE4bq94buZw7lE4bq9w4Lhuqjhu4Jxd+G6veG6vuG7i+G6veG7r8aw4buZw7nhur3huqbhurzhur3hu5lEw63hur014bulcuG6rOG6vVfDrXbhur3hurbhur3hu5Lhu6Vzd+G6veG7luG7uXfDuuG6reG6veG7lsOy4buC4bq94buv4buL4bq9dsOA4bqs4bq9w7l44buJ4bqs4bq94buXw4B3w7rhur3hu5l54bq94buE4bq9d8O6w7nhu6vDreG6veG6rOG7p+G7mcO54bq94buZ4bq64buZ4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94bqsw7nhu7l3w7rhur3huqzhu6V34bqn4bq94bqs4bqo4buC4buhd+G6veG6rOG6pOG6qOG7gnF34bqn4bq94buZRHfDuuG6veG7mUHhur134bulcXbhur3huqzhu6V34bq94bqs4bqkeHfDuuG6vXbhuqLhu6Xhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6p+G6veG7mcO54bulcHfhur3huqZJ4bq94bq+4buL4bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bq94buZw6zhu5nhur3hu5XDsnfhur3huqzDgOG7meG6veG6rOG7qXfDueG6vS7DueG6quG6vTzDueG7s+G6veG6vnHhur3hu5nDuUThur3DguG6qOG7gnF34bq94buZRMOt4bq9NeG7pXLhuqzhur1Xw6124bq94buXQeG7peG6veG6vsSC4bul4bq9w7nDreG7peG6vcOC4bqo4buPd+G6veG7l8SpeOG6vcOZeOG7i3fDuuG6vSnDreG6veG6vuG7i+G6vTzhuqRF4bqud8O64bq9KcOt4bql4bq94buXw4F3w7rhur3huqzDueG6ruG7peG6p+G6vcO6eeG6tOG6veG6tMO54buPd+G6vXfDsnfDuuG6veG7mcOteOG6veG7hOG6veG6rMO5w4nhu5nhuqfhur3huqzhuqTDrOG7mcO54bq9d8O54bulcnbhur3hu5lEw63hur124bqi4bul4bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7lcOyd+G6veG7l+G7jeG6rOG6vTzhuqDhur3hu5dB4bul4bq94bq+xILhu6Xhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94buTxKl44bq94bq+cuG6veG7mcO5ROG6vcOC4bqo4buCcXfhur3hu5fhu43huqzhur13RcSC4buZ4bqtYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7kuG7oXfhur3hu5nhu4l3w7nhur3hurTDuUXDg3fDuuG6veG6tMO5w6zhurThur3huqzhuqRFd8O64bq94buT4buL4buC4bq94bqs4bqk4bqo4buCcXfhur3huqzDuUF3w7rhuqfhur3hu5LDrXfhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq94buZw7134bq94bqm4bq84bq94buVQ3fDuuG6veG6tMO5RcODd8O64bq94bq0w7nDrOG6tOG6veG6rOG6pEV3w7rhur3hu5Phu4vhu4Lhur12xILhu6Xhur3hu5XhurrDreG6veG6rOG6pOG7oXfhur3hu5nhu7l3w7rhur13w7rDuXLhur3hu4fhu5Thur3EqXjhur13w7ltduG6veG6rOG7iXjhur3huqzDueG7oXbhur3huqzhu6d3w7nhur3huqzhuqThurrhu5nhur3DguG6qMOtd+G6veG6vuG7i+G6vcO54buN4bq04bq94buV4buRd+G6reG6vSnDreG6qOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94buvanbhuqfhur3hu5LDgOG6vTzDueG7uXfDuuG6veG6rOG7pXfhur3hur7hu4vhur084bqk4bqo4buCcXfhur3huqzDueG7uXfDuuG6veG6rOG6pMOteOG6veG6rG53w7rhur3huqx44buLd+G6veG7k8OA4bq94bqsReG6veG7r+G7pXLhuqjhuqfhur3hu5PEqXfhur3hu5fDgeG6vTzhuqThu6Vzd+G6veG7r2p24bq94buZw7l44bq9PuG7klfhu5Thur3huqzhu6l3w7nhur3hu5dz4bq94bqs4bulcOG6tOG6veG6rEPhu5nhur3hurTDuUPhu5nhur3hur5D4bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur3huqzDueG7uXfDuuG6veG6rOG7pXfhuqfhur3huqzhuqjhu4Lhu6F34bq94bqs4bqk4bqo4buCcXfhur3hur7hu4vhur3DuuG7pcOseOG6veG7lUPhu5nhur3huqzhuqThuqjhu4Jxd+G6veG6rMO5QXfDuuG6veG7guG7oeG6qOG6vXdFxILhu5nhur3hu5dwd+G6veG7l+G7uXfDuuG6veG7l8SpeOG6veG7mcOsd+G6veG7k8OA4bqn4bq94buZw7nhu6Vwd+G6veG6pknhur3hur7hu4vhur3hu5fDgXfDuuG6veG7k+G7i3jhur3hu5nDrOG7meG6veG7lcOyd+G6veG6rMOA4buZ4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG6rOG7qXfDueG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2RXw7nDsnfhur3hu5XGsOG6tOG6vXfhu4vhu4Lhuqfhur3hu5fDgXfDuuG6veG7mcO54bun4bq9w5l44buLd8O64bq9NeG7q3fDueG6veG7ksSpeOG6vS3hur08w7nDieG6veG6rOG6pEXhurZ3w7rhur3hu5LDgOG6vTzDueG7uXfDuuG6veG6rOG7pXfhur3hur7hu4vhur084bqk4bqo4buCcXfhur3huqzDueG7uXfDuuG6veG6rOG6pMOteOG6veG6rEXhur3hu6/hu6Vy4bqo4bqn4bq94buTxKl34bq94buXw4Hhur084bqk4bulc3fhur3hu69qduG6veG7mcO5eOG6vT7hu5JX4buU4bq94bqs4bupd8O54bqn4bq94bqs4bqkw6144bq94bqsbnfDuuG6vT7hu5JX4buU4bq94bqs4bupd8O54bq94buTw4nhu5nhur3huqzhuqTDrXfDueG6veG7ksOs4buZ4bq9w5nDgeG6veG6vsSC4bul4bq9w5nEqeG7peG6vcOC4bqow7J34bq94buXReG6sOG7meG6vcO6w7nhu5vhurThur3huqzDuUThur3hu5nhu7l3w7rhur3hu5Ntd8O64bq9d8O5w4p3w7rhur3hu5nDueG7pXDhu5nhur3huqzGoXbhur3hu5NF4bqo4bq94buZw7nhu6d3w7nhuq3hur3hu5bDgXfDuuG6veG7mcO54bun4bq9LsO5eeG6veG7mMO5ROG6veG6rMaw4buZw7nhur0+4buSV+G7lOG6veG6rOG7qXfDueG6vcOZ4buL4bq94buscOG6vSnDrXfhur3huqzDucOt4buC4bq9dm7huqzhur084bupd8O54bq9ROG7guG6p+G6vcOZ4buWV+G7lOG6p+G6vT7hu5JX4buU4bqn4bq9PuG7kuG6vVY8PCHhur3huqzhuqTDrXjhur3DguG6qOG7i+G6veG7r0Xhuqjhur134bulcnbhur3hu5nDuXjhur3hu5LDgOG6vTw84bqzPDzhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4LhurtkY+G7pXbDuuG6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhuq3hu5PDrXjhurTDueG6qOG6rMO5eOG6reG6vncv4buVxqHhuqbhu63huqx44bq0L3fGoeG7gOG6pi/hur9n4buDZi/hu4No4buV4buF4bq/aOG7h2fDqsOq4bqs4bq/4buF4buHaeG7g2fhu6/hu4fhuq3hu7HhurTDuuG6u+G6vS9kYy/hurRkY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurThu5J44buV4buC4bq7ZOG7lsOBd8O64bq94buZw7nhu6fhur3DmXjhu4t3w7rhur014burd8O54bq94buSxKl44bq94oCT4bq9PMO5w4nhur3huqzhuqRF4bq2d8O64bq94buSw4Dhur08w7nhu7l3w7rhur3huqzhu6V34bq94bq+4buL4bq9POG6pOG6qOG7gnF34bq94bqsw7nhu7l3w7rhuqfhur3hu5fDgXfDuuG6veG7mcO54bun4bq9LsO5eeG6veG7mMO5ROG6veG6rMaw4buZw7nhur0+4buSV+G7lOG6veG6rOG7qXfDueG6vcOZ4buL4bq94buscOG6vSnDrXfhur3hur7hu4vhur3hu5nDrOG7meG6veG7l+G7ieG7peG6veG7k+G7pXPhuqjhur3huqzDuWt24bq9w4LhuqjDrXfhur3hu63DueG6qOG6veG6rOG6pEV3w7rhur3hu5Phu4vhu4Lhur3hu5XhurrDreG6veG6rOG6pOG7oXfhur3hu5nhu7l3w7rhur13w7rDuXLhur3hu4fhu5Thuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4oCLPOG6pEXEguG7meG6veG7l3nhuqfhur3DuuG7j3fhur3hu4fDqsOq4bq9w7nhu7Phu5nhur3hur7hu6Xhu6F34bq94buv4buL4bq94buvanfDueG6veG7l+G7iXjhuqfhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6veG7mcOs4buZ4bq94bq0w7nDvXfDuuG6vTVrd+G6vcO5ecOt4bq94bq+4buL4bq9PMO54bu5d8O64bq94bqs4buld+G6p+G6veG7l+G7i+G7peG6vTzhuqThuqjhu4Jxd+G6veG6rMO5w613w7nhur0tPOG6pOG6qOG7gnF34bq9w7nFqXfDueG6veG7mcOs4buZ4bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6p+G6veG6rMO54buLd8O54bq94bqsw7nGsOG6peG6veG7r2p3w7nhur3hu5fhu4l44bq94buZw6zhu5nhur3hu4Zq4bqn4bq94bq0w7lF4bqud8O64bq94bq+4buL4bq94buXw4Dhu6Xhur13w7rEkOG6vcO64bulw6x44bq94bq+4bul4buhd+G6p+G6veG7meG6uuG6qOG6veG7mcO54bulcHfhur3hu5Phu6V3w7nhur3huqzhuqThu6F34bq94buXxrDDreG6veG7k+G7i3fhur3huqzDucaw4bq94buGauG6vS7DueG6quG6vTzDueG7s+G6veG7l0XhurDhu5nhur3hu5nDrOG7meG6vcO64bulw6x44bq94bqmReG6p+G6veG6rOG7pXB34bq94bqm4bur4bq94buXcHfhur3huqzhurjhur014bulcnfhur1Xw7rDueG7peG7oXfhur3hu5nDieG6qOG6vS7DucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhur3hu6zhu6V3w7nhur3huqxw4bq9LeG6veG7hmrhur3DucOA4bul4bq94buW4buL4bq9V8Ozd8O64bq94bq+4buL4bq9V8O64bqo4buC4buhd+G6vTzhuqB3w7rhur3hu5lD4buZ4bq94bqs4bqkReG6tnfDuuG6veG7mEPhu5nhur084bqo4buC4buhd+G6vcO54bqo4buNd+G6p+G6vTzhuqB3w7rhur3hu5lD4buZ4bq94buYw7nhu6d3w7nhur3huqzhuqTGsOG6vSHhuqjDsnfhur3hu5fDgOG7peG6vXfDucOyd+G6veG7lcOyd+G6vTXhu6Vy4bqs4bq9V8OtduG6veG6rMO54bqo4buCcOG6rOG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94bq+ceG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94bqs4bqo4buC4buhd+G6veG6rOG6pOG6qOG7gnF34bq94buT4bulc3fhur3hu5fEqXjhur3huqzhu4nhu6Xhur1Xw7nhu4vhur01a3fhur3DuXnDreG6veG6rMO5xrDhur3hu4Zq4bq9LsO54bqq4bq9PMO54buz4bqtYy/hurRkY+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMON4bqo4bqsw7l44bqk4bq7ZCHhuqhB4buZ4bq94buW4buJ4bulYy/hurRk

Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long