Cập nhật:  GMT+7
4bqoVOG6usOJw5Thu6pHLi7huqBFOnVVIeG7quG7mEXhuqp1LFVQ4busw4kyWOG7rFPDiSHhu4jhu6xTw4khLFsm4busU8OJ4buoVeG7rFTDiSHhu6LDicOUe0fDiXdV4bugIcOJb0fhu7DDieG7rOG7iOG7sMOJ4bq84bq44bq64buEw4nhu6hUSMOJIVQow5Lhu6zDieG7qipV4bqoL1Thurrhuqrhuqg6w4nDlOG7qkcuLuG6oEU6Y+G7ruG7kDVF4bqq4bqoVeG7sFPDiS4sw5ThuqBFLy/DlMOCw5VH4buuOlQoIVThu67DgjLhu6wv4buQ4buYLuG7qCHhu646L+G7rOG7mDMuL+G6uuG7hOG6vOG7gC/hur7hu4Thu5Dhurjhurrhu4DDiuG7guG6vuG7giHhurrhu4Dhu4Thu4Lhu4bhu4Dhu6rhurrDgsavOlNFw4kv4bqqxJFONcOJw5RUKDXhu57hu6zDiVRJ4busw4nhu6hUKOG7rFPDiTThu5jDiSHDjVXDiWThu7Lhu6xTw4khNcOJ4buyIeG7ssOJdeG7rjXhu64hR8OJd1Xhu6Ahw4lvR+G7sOG6tMOJMuG7tOG7rMOJ4buSw5Mow4khW8OJw5R7R8OJb1TDkiHDiWPDjOG7rMOJIcONVcOJd8Wo4busVMOJcVQpw5TDguG6qC864bqq4bqoOsOJw5Thu6pHLi7huqBFOmPhu67hu5A1ReG6qsSRIEfDiTJJ4buuw4khw5nhu6xUw4lUw5nhu6xUw4nhu6hV4busVMOJIeG7osOJOyg2w4nhurov4bq84bq44bq64buEw4kyScOJ4buQVVHhu6zDicOVVeG7ouG7rMOJIcOZ4busVMOJVMOZ4busVMOJ4buoVeG7rFTDiSHhu6LDiSFU4buiw4lTVSRV4bq0w4nhu6jhu6Ihw4k7KMOMw4khLOG7ruG7rFPDicOUw4xVw4khVFXhu6Dhu6zDieG7sOG7slXDiSEsWyXhu6xTw4nhu6hV4busVMOJ4buQ4buuR+G7rFThurTDieG7suG7rFPDiXUsw5Phu6zDiXIo4bu0w5TDiXFUWz3hu6xT4bq0w4l3PsOJISxbJuG7rFPDiXc+w4l1QOG7rFPDiVQqOsOJbFXhu6xUw4kh4buiw4k7KOG7tMOUw4nhu5BO4bus4bq0w4nhu6xTWyVVw4k6VEghw4nhu6xT4buy4busw4lj4bu4w4ls4buiw4lU4buuw43DlFTDiTJJw4llw5Mow4khW+G6tMOJ4busVMOS4busw4nhu5Lhu6Thu6xUw4khLFVQ4busw4kyWOG7rFPDiSHhu4jhu6xTw4khLFsm4busU8OJ4buoVeG7rFTDiSHhu6LDieG7rOG7iOG7sMOJ4bq84bq44bq64buEw4nhu6hUSMOJIVQow5Lhu6zDieG7qipVw4LhuqgvOuG6quG6qDrDicOU4buqRy4u4bqgRTpj4buu4buQNUXhuqp1KDXDieG7rFRV4buc4bus4bq0w4khLFskw5TDiTbDieG7qFXhu6Lhu6zDicOUVOG7rsOJLErhu6xTw4kh4buI4busU8OJISxbJuG7rFPDieG7qFXhu6xUw4kh4buiw4nhu6xUMeG7rFPDiSFUSOG7rFPDieG7ksOTKMOJ4bus4buI4buww4nDlEfhu67hurTDieG7rFRb4busU8OJIVRV4buiKMOJw5Xhu57hu6zDiTIx4busU8OJ4buQ4buuw4k6VD7DiSFUKOG7uMOUw4nhu6xUVeG7nijDiTJJ4buuw4nhu6hUKMOJMiDDlMOJw5RWw4ky4bu04busw4nhu5LDkyjDiSFbw4nhu6xbJMOUw4nhu6xT4buuSVXDieG6pmfEkcOt4bqsw4LDiWVV4bueKMOJ4busSTXDieG7klsqw5TDiSFUUMOJVFXhu6Dhu6zDiSFU4buy4busU8OJOyhHw4k0KE8hw4nhu6hU4buMKMOJw5R7R8OJ4buoVCjDiTIgw5TDiWfEkcOtw4khLOG7ruG7rFPDieG7rOG7iOG7sMOJIVRI4busU8OJ4buSw5Mow4nhu6zhu4jhu7DDicOUVFXhu6Lhu7DDieG7qFThu67DjOG7rFPDieG7guG6uMODw4khQOG7rFPDieG7qFXhu7DDieG7rFPDjcOUVMOJNChPIcOJ4buoVOG7jCjDicOUe0fDicOUw4zDieG7rFskw5TDguG6qC864bqq4bqoOsOJw5Thu6pHLi7huqBFOmPhu67hu5A1ReG6quG7keG7rFPDiXUsw5Phu6zDiXIo4bu0w5TDiXFUWz3hu6xTw4nDlFThu67DiSxK4busU8OJ4buoVOG7suG7rFPDieG7rOG7nOG7rMOJw5RU4bumw4nhu5AgR8OJMknhu67DieG7sOG7uCHDiS7hu7TDicOUVOG7psOJLuG7tMOJ4buSUMOJ4buSSOG7rFTDiVNVSMOJMuG7nsOJISxVUOG7rMOJMljhu6xTw4nhu6hV4busVMOJIeG7osOJd1Xhu6Ahw4lvR+G7sMOJw5UmVcOJISxbJMOUw4nhu6hUVcOJ4buSw5Mow4khW8OJIcONVcOJd1Xhu6Ahw4lvR+G7sOG6tMOJw5RIw5TDieG7kOG7rkfhu6xUw4nhu6xTVFXhu6A6w4lnxJHDrcOJ4buS4buKw4nDlFbDiS5N4busw4nDlEjDlMOJ4buS4bu0VcOJIUjDlMOJMknDiSFU4bukw4khLFsl4busU8OJw5R7R8OJ4buww5nhu6xUw4LDiWlYw4nhu5LDkyjDiSFbw4kySeG7rsOJd1Xhu6Ahw4lvR+G7sMOJ4buSUMOJLsOM4busw4k0KE8hw4kyScOJVFsk4busU8OJ4buS4bui4busw4k0KE8hw4nhu6hU4buMKMOJLEfDieG7rFskw5TDieG7rFPhu65JVeG6tMOJw5RX4busw4nDlEjDlMOJ4buQ4buuR+G7rFTDieG7rFNUVeG7oDrDiSEs4buu4busU8OJ4busWyTDlMOJ4buoVOG7suG7rFPDiTQoTyHDieG7qFThu4wow4nhu7BJw4lUWyThu6xTw4nhu5Lhu6Lhu6zDiSFU4bukw4khLFsl4busU8OJ4bus4bu4VcOJ4buS4bukR8OJ4buqScOJw5RUw5rhu6xUw4nhu6zhu5zhu6zDiTJV4bugw5TDiTQoTyHDieG7qFThu4wow4nDlHtHw4nhu6hUKMOJMiDDlMOJZ8SRw63DicOUVFXhu6Lhu7DDiSE5w4nhu6rhu6DDieG7qiThu6zDieG7qknDieG7klXhu54ow4nhu5BRw4lUVVAow4LhuqgvOuG6quG6qDrDicOU4buqRy4u4bqgRTpj4buu4buQNUXhuqrhu5Hhu6xTw4lxVFs94busU8OJw5RU4buuw4nDlVXhu6Ihw4khVOG7nOG7sOG6tMOJLkcow4nDiuG6uMOJ4bus4buI4buww4khVCjDiVQpIcOJZ8SRw63hurTDicOUVCnhu6xTw4khR8OJ4buoVOG7suG7rFPDiSFUUMOJOlR7w4nhu6xUw5Lhu6zDiTJHVcOJISxXw4nDlHtHw4nhu5Dhu65H4busVMOJ4busU1RV4bugOsOJZ8SRw63DieG7kOG7rsOJVFjDicOUVsOJLk3hu6zDicOUVCgjVcOJU1VIw4khLOG7pMOJMknDiSHDkuG7rMOJ4buQPuG7rFPDieG7qipVw4khVOG7osOJw5R7R8OJd1Xhu6Ahw4lvR+G7sMOJ4buSUMOJNChPIcOJ4buoVOG7jCjDgsOJd0/hu6zDieG7kuG7nsOJ4buqScOJ4buqVeG7nOG7rMOJ4buo4buiIcOJU1UxR8OJ4buQ4buuR+G7rFTDieG7rFNUVeG7oDrDiSEs4buu4busU8OJ4busWyTDlMOJMknDieG7kOG7rkfhu6xUw4nhu6xTVFXhu6A6w4lnxJHDrcOJ4busVFvDiSFU4buiw4nhu6xJ4buuw4nhu5JQw4l3VeG7oCHDiW9H4buww4nDlFbDieG7rFQx4busU8OJ4buQ4buuR+G7rFTDieG7rFNUVeG7oDrDiSHDk+G7sMOJw5Q/w4LhuqgvOuG6quG6qDrDicOU4buqRy4u4bqgRTpj4buu4buQNUXhuqp1LFskw5TDieG7quG7rsOJ4busU8ONVcOJMuG7nsOJw5RUTyHDieG7qlsq4busU8OJIeG7iOG7rFPDiSEsWybhu6xTw4nDlHtHw4l3VeG7oCHDiW9H4buw4bq0w4nhu7Lhu6xTw4lxVFs94busU8OJw5RU4buuw4ksSuG7rFPDicOUVE8hw4nhu6pbKuG7rFPDiSHhu4jhu6xTw4khLFsm4busU8OJ4buS4buKw4nhu5JbKsOUw4nDlMOMVcOJIVRV4bug4busw4nhu6zhu6Iow4nhu6xUw5nhu6zDiTJJ4buuw4nDlFThu6bDiS7hu7TDiTLhu57DiSHhu7TDlMOJ4buS4bu4w4kh4buI4busU8OJISxbJuG7rFPDgsOJdSLDieG7rOG7iOG7sMOJ4bq84bq44bq64bq6w4nhu5Lhu6Lhu6zDieG7rEc14bq0w4nDlcOZ4busVMOJOyhO4busw4kh4buI4busU8OJISxbJuG7rFPDicOUe0fDiXdV4bugIcOJb0fhu7DDieG7ksONIcOJISzhu5zhu6zDieG7hsODL+G7rOG7iOG7sOG6tMOJ4buSTjXDieG7qknDiSHhu7TDlMOJ4buS4bu4w4nhu6hUSMOJLuG7rsOJMiRVw4nhu7Dhu7ghw4k7KOG7tMOUw4lTVUfDieG7kkfhu6xTw4k6VEghw4khLFVQ4busw4LDiWRU4bumw4ku4bu0w4l1Z3HDieG6puG7rOG7iOG7rFPDiS4oTyHDicOUSMOUw4nhu6xUTuG7rMOJIeG7tMOJIUDhu6xTw4lUKjrhuqzDieG7kkfhu6xTw4khVeG7ouG7rMOJw5Xhu7jhurLDieG7rOG7iOG7rFPDiS4oTyHDieG7qkfhu67DieG7kuG7uOG7rFPDiTJJw4khVCjDieG7rFTDkjrDicOVw5nhu6xUw4k7KE7hu6zDieG7ksOTKMOJ4busU1slVcOJ4buS4buKw4nDlMOMVcOJIVRV4bug4bus4bq0w4lUVeG7oOG7rMOJJsOJ4buwXcOUw4nhurzDgsOK4buE4buAw4nDunTEkS/hu6xTWyVVL+G7rOG7iOG7sOG6tMOJU8OT4busw4lTTzrDieG7kuG7slXDiS7hu67DiTIkVcOJ4bus4buI4buww4nhurzhurjhurrhurjDiTJJw4lTTzrDicOKw4nhu6rDk+G7rMOJLuG7rsOJMiRVw4nhu6zhu4jhu7DDieG6vOG6uOG6uOG7gsOC4bqoLzrhuqrhuqg6w4nDlOG7qkcuLuG6oEU6Y+G7ruG7kDVF4bqqbkvDlMOJ4buQPMOJ4buSSOG7rFTDiVNVSMOJw5RH4buuw4khLFVQ4busw4kyWOG7rFPDieG7qFXhu6xUw4kh4buiw4nhu6zhu4jhu7DDieG6vOG6uOG6uuG7hOG6tMOJLuG7ruG7rFPDieG7suG7rFPDiXUsw5Phu6zDiXIo4bu0w5TDiXFUWz3hu6xTw4nDlH3hu6xTw4khVCJHw4nhu6xUw5Lhu6zDieG7rOG7nuG7rMOJ4buoVeG7rFTDiSHhu6LDicOUV+G7rMOJ4busVFXhu54ow4khVEjDlFTDiSFUXcOUw4LDiXUs4buu4busU8OJ4buSVuG6tMOJIVRIw5RUw4khVF3DlMOJ4buSw5Mow4khVeG7nOG7rMOJ4buqScOJIeG7tMOUw4nhu5Lhu7jDiSHhu4jhu6xTw4khLFsm4busU8OJ4buoVeG7rFTDiSHhu6LDiTsoNsOJ4bq6L+G6vOG6uOG6uuG7hMOJ4buSw40hw4nhu4LhurTDiuG7hMOD4bq0w4nDlEfhu67DiVQ94busw4nhu6xUVeG7nijDieG7kCDDicOVSOG7rsOJ4bus4buc4busw4nDmiHDieG7rFRV4bueKMOJLuG7msOJw5RWw4khTuG7sMOJ4buqNsOJ4oCcw5RUPOG7rFPigJ3DiTQo4bu04busU8OJMknDicOM4busVMOJVFsm4busU8OJ4buS4bui4busw4kh4bu0w5TDieG7kuG7uMOJIeG7iOG7rFPDiSEsWybhu6xTw4nhu6xUMeG7rFPDiSFUSOG7rFPDiSFV4buiOsOJIVThu5jhu67hurLDieG7kuG7tuG7rFPDiSFUJVXDicOUVCjDieG7qDfDieG7qFXhu6xUw4kh4buiw4nhurrhurjDieG7rOG7iOG7sMOJw5RWw4khVFDDiS7hu5rDiSFIw5TDieG7kuG7uOG7rFPDieG7kuG7ouG7rMOJIeG7iOG7rFPDiSEsWybhu6xTw4khLOG7ruG7rFPDieG7rOG7iOG7sMOJ4bq84bq44bq64buEw4LhuqgvOuG6quG6qDrDicOU4buqRy4u4bqgRTpj4buu4buQNUXhuqpvU+G7rklVw4ksR+G6tMOJ4buy4busU8OJcVRbPeG7rFPDicOUfeG7rFPDicOUVFVHw4kuxqDDiS4gw4k7KEfhu6zDieG7rFPDjVXDiTLhu57DieG7jOG7rMOJLuG7tMOJ4buqw43hu7DDiTpUSCHDgsOJbcON4buww4k6VEghw4nhu6zhu4jhu7DDieG6vOG6uOG6uuG7hMOJ4buQIMOJw5VI4buuw4nDlFThu6Qow4nhu6xUVeG7nijDiS5dw5TDieG7lDrDieG7kOG7rsOJ4buQVVHhu6zDicOVVeG7ouG7rMOJOlRdw5TDiSHDjTrDicOUe0fDiVNVSMOJ4buQw5Mow4khVOG7osOJU1UkVcOJMknDiSFUSMOUVMOJIVRdw5TDiSEiw4nDlEjDlMOJw5RUw5rhu6xUw4kuSMOUVMOJ4buSVeG7nijDicOUVOG7puG7rFTDiVNVSMOJLsSoOsOJIVQgw5TDiSFUVcOJ4busVFvDiSHhu4jhu6xTw4nhu6pbPeG7rFPhurTDieG7klXhu54ow4nDlFThu6bhu6xUw4lTVUjDieG7kOG7pMOUVMOJMj7DiTXDiSHhu6LhurTDiVNVSOG7rsOJ4buQPsOUw4LDgsOCw4ltw43hu7DDiTpUSCHDicOUR+G7rsOJLuG7msOJIUjDlMOJ4buS4bu44busU8OJISRVw4nhu6zhu57hu6zDiSHDjOG7rFPDieG7kkfhu6xTw4ksTyHDicOUw5Phu6zhurTDieG7klbDieG7qknDieG7qFXhu6xUw4kh4buiw4kyxajDieG7sOG7ssOJQOG7rMOJ4buS4buk4busVMOC4bqoLzrhuqrhuqg6w4nDlOG7qkcuLuG6oEU6Y+G7ruG7kDVF4bqqdyRVw4nhu6zhu57hu6zDiSHDjOG7rFPDiTLFqMOJ4buw4buyw4khWz3hu6xTw4nhu5Lhu7RVw4lA4busw4nhu5Lhu6Thu6xU4bq0w4nhu6xUMeG7rFPDicOUw4xVw4khVFXhu6Dhu6zDieG7sMON4busVMOJ4buw4buaw4ky4buew4nDlD3DicOUVOG7osOJw5RUw5rhu6xUw4kuSMOUVMOJ4buqVeG7nOG7rMOJOyhH4busw4nhu5Lhu6Lhu6zDicOUw4xVw4nDlEjDlFTDiSFUUMOJw5RU4bui4bq0w4nDlMOMVcOJIVRV4bug4busw4nhu7Dhu7JVw4khLFsl4busU8OJ4buSw5Mow4khW+G6tMOJ4buoVeG7rFTDieG7kOG7rkfhu6xU4bq0w4nDlMOMVcOJw5RIw5RUw4lUSeG7rFTDicOUVMOa4busVOG6tMOJU1XDjOG7sMOJw5RUVcOJOlTDmsOJ4buoVeG7rFTDieG7kOG7rkfhu6xU4bq0w4LDgsOCw4nhu5JbKsOUw4lkVMOa4busVMOJOlR7w4nDlFThu6bDieG7ksON4buuw4k7KDXhu6Ihw4nhu6pV4bugIcOJIVQgw5TDiVRV4bug4busw4ku4buaw4khVeG7ojrDiSE+w5TDiTpUSCHDiVQoNcOJVFXhu6Aow4k7KMOM4bq0w4lUI8OJISwqw4kh4bu0IcOJVD3hu6zDicOUVOG7rsOJVOG7rsONIcOJ4buS4bu44busU8OJw5R7R8OJ4buQ4buuR+G7rFTDieG7rFNUVeG7oDrDiSEs4buu4busU8OJ4busWyTDlOG6tMOJIVQpw5TDieG7kuG7jDXDieG7qFQow4kyIMOUw4nhu6hV4busVMOJIeG7osOJIVvDieG7rFRO4busw4k6VEghw4khLFVQ4busw4LhuqgvOuG6quG6qDrDicOU4buqRy4u4bqgRTpj4buu4buQNUXhuqp1KDXDieG7rFRV4buc4bus4bq0w4nhu7Lhu6xTw4lxVFs94busU8OJw5R94busU8OJw5RU4buuw4ksSuG7rFPDicOUw5Phu6zDieG7kuG7jDXDieG7sMON4busVMOJVD3hu6zDieG7rDFHw4nhu7Dhu7JVw4khLFsl4busU8OJ4buSw5Mow4khW8OJ4buoVeG7rFTDieG7kOG7rkfhu6xU4bq0w4khw43hu67DieG7klXhu54ow4nhu6hV4bug4busw4khVCjDkuG7rMOJ4buqKlXDicOUVOG7rsOJ4buoVCjDiTIgw5TDieG7kOG7rkfhu6xUw4nhu6xTVFXhu6A6w4khLOG7ruG7rFPDieG7rFskw5TDiTpUSCHDiSEsVVDhu6zhurTDiSFV4buiOsOJw5TDkuG7rMOJIVThu6TDiSEsWyXhu6xT4bq0w4khVEfhu7DDiVNVR8OJMknhu67DicOUVCgjVcOJU1VIw4khLOG7pMOJIeG7rknhu6zDicOUw5Mo4bq0w4nhu5JLw5TDicOVVeG7oCHDieG7qknDiSFUKcOUw4nhu5Lhu4w1w4nhu6pV4buc4busw4nhu6jhu6Ihw4lTVTFHw4nhu5Dhu65H4busVMOJ4busU1RV4bugOsOJZ8SRw63DiTJJw4nhu5Dhu65H4busVMOJ4busU1RV4bugOsOJISzhu67hu6xTw4nhu6xbJMOUw4LhuqgvOuG6quG6qDrDicOU4buqRy4u4bqgRTrDoSghVOG7rixF4bqqdVThu5jhu67DiXV1eXdv4bqoLzrhuqo=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng

Hướng đi bền vững cho nghề nuôi cá lồng
2024-05-30 07:50:00

baophutho.vn Với nhiều điều kiện thuận lợi từ tự nhiên, những năm gần đây, người dân trên địa bàn tỉnh đã phát triển nuôi cá lồng trên các sông, ngòi, hồ,...

Tưới mồ hôi - thu trái ngọt

Tưới mồ hôi - thu trái ngọt
2018-06-23 06:58:36

PTĐT - Hiện nay, đất nông nghiệp ngày càng bị suy giảm về diện tích và chất lượng bởi các nguyên nhân từ tự nhiên và con người trong khi nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long