Cập nhật:  GMT+7
w63hu7lubOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4BhQUbhurDhu6lrw6xh4buCR8OSeOG6smxG4bu54bqq4bqy4bu3bGHhu4JBeEdsYUF24bqybOG6sHThurJsxrB0R2zGsHhs4bundeG7gGzGsHfhurJs4bun4buZ4bunbOG7p0dE4bunbOG7t+G7oeG7gGxG4bu54buI4bq84bqy4bu3bMaw4bqi4bqy4bu5w60v4bu5bsOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6zDrUHhurbhu7ds4buE4buC4bun4bq5ay8v4bunZuG7peG7k+G6tOG7gOG7uUdG4bu54bq0Zk7hurIvxanhu6nhu4Thuq5G4bq04buAL+G6suG7qU/hu4QvbsO0buG7jS/DssO0xalvbcO14buNb27Ds0Zu4buNw7VvbW3hurBuZsSC4buA4bu3a2wvw6zDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsYeG7gkfDknjhurJsRuG7ueG6quG6suG7t2xh4buCQXhHbGFBduG6smzhurLhu7fhu5XDkmxubS/DsmzGsOG7iOG7k2xGQeG6smzhurLhu7nhu5Vs4bqw4bub4bqy4bu5bMaw4buX4bq0bOG6suG7iOG6uOG7p2zhurLhu5XDkuG7hWzhuqrhurLhu7dsP0HhurZsJuG6tOG6suG7ty1H4bqybMaw4bubbOG7p+G7ucOMbEbhu4LDgGzhurZERmzhu6dHROG7p2zhu7nhuqbhu4BsxrDGoeG6suG7t2w64buT4bq0bMawROG6suG7t2xh4buCQXhHbGFBduG6smxG4buC4bq04bqy4bu3bOG6suG7t+G7lcOSbOG7kS/DsmZsYeG7l0FsxrByw5Lhu4Vs4bqq4bqy4bu3bMaw4bubbOG7gOG7uXLhurJsRsOB4bun4bu5bE54bOG6rndGbOG7hkfGoWzhu6dHROG7p2zGsEJBbEbhu7nhurThu5dBbOG7hOG7o+G7gGxG4bq4QWxO4bq4QWw74buQbE7hu5VsxalB4buz4bqybOG7pUF34bqybEbhu4LhurThurLhu7ds4buGR+G7k+G6smzhu7l5bOG6sEF24bqybGHhu4JBeEdsRuG7guG7iOG6uOG7p2xG4bu5eOG6tmzhu6dHROG7p2zhu7fhu6Hhu4BsRuG7ueG7iOG6vOG6suG7t2zGsOG6ouG6suG7uWxO4bq4QWzhu7jhu5XhurJsN0dC4bunbE7hu5XhurRs4bqy4bu34buVw5Jsb8O1L8OybEbhurhBZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6xh4buC4bq04bqy4bu3bOG7pcOA4bqy4bu5bOG6sEd14bqybMawdEdsRkF24bqybOG7p8OM4buTbEbhu4JHw5J44bqybEbhu7nhuqrhurLhu7dsYeG7gkF4R2xhQXbhurJsTnhs4bunR0Thu6dsxrBCQWxG4bu54bq04buXQWzhu6fhu7nDgeG6suG7uWxG4bu5xKjhu6dsTuG6uEFsO+G7kGxO4buVbOG7p0dE4bunbOG7t+G7oeG7gGxG4bu54buI4bq84bqy4bu3bMaw4bqi4bqy4bu5bE7hurhBbOG7uOG7leG6smw3R0Lhu6fhu4Vs4bu44bub4bqy4bu3bGHhu7nhuqrhurLhu7dsRnPhurJsYeG7gkfhurLhu7ds4buIw4nhurLhu7dsYeG7gkF4R2xhQXbhurJsaD/hu6Ys4buSaWzhu6fhu4rhurLhu7ds4bun4bu54bq0bOG7pUF3RmzhurLhu7nhu5Vs4bqw4bub4bqy4bu5bMaw4buX4bq0bGHhu4JBeEdsYUF24bqybMaw4bubbMaw4buI4buTbOG7guG7k2zhurZERmzhurDhurThu5dGbGvhurLhu7lN4bqy4bu3bE5z4bqybMaweGzhu6fhu7lBd+G6smzhurDhu4jhurzhu6dsTuG7lWzhu6fhu7lBd+G6smxG4bu5R3VGa2zhu6d04bqybMaw4buI4bq84bunbOG7p+G7meG7p2zGsMah4bqy4bu3bE5BduG6smzGsMah4bqy4bu3bDrhu5PhurRsxrBE4bqy4bu3bGHhu4JBeEdsYUF24bqybEbhu7nGoeG6tGzhurBHdeG6smxO4buVbEbhu5nhurJsRuG7ueG7leG6suG7ueG7hWzhu7dD4bq2bOG7p+G7ucOB4bqy4bu5bOG7hOG7meG7p+G7uWxOeGzhu6fhu5nhu6ds4buGR+G7k+G6smzhu7l5bOG7hkdC4bunbEZ3bEbhu4jDieG6suG7t2zhurDhu5NBbOG7p+G7iuG6suG7t2zhurLhu7nhu4hs4buA4bu54buIw4nhurLhu7ds4bu54buI4bq44bqy4bu3bOG7ueG7leG6suG7uWzGsEThurLhu7dsRuG7iMOJ4bqy4bu3bMSo4bqy4bu3ZsOtL+G7gMOsw63hu4Bs4bun4bqw4buT4buE4buE4bq5a+G7gOG7pOG6tMWpw5Jrw6xh4bu54bqq4bqy4bu3bEZB4bqybMaw4buI4bq84bunbMaw4buI4buTbOG7guG7k2zhu6fhu7nhuqJsTuG7lUFs4bu3QeG6umzhu4Thu5NHbOG6ruG7uUFsYcSQ4bqy4bu3bEbhu7lC4bqy4bu3bDvhu5BsxajhurThurLhu5PhurDFqWxh4buCR+G6tuG7gGzhu6fhu7nhurRs4bulQXdGbOG7p8OCbOG6rnds4bu54bq04buX4bun4bu5bOG7t+G7oeG7gGzhurLhu7nhu5Vs4bqw4bub4bqy4bu5bMaw4buX4bq0bGHhu4JBeEdsYUF24bqybD9B4bq2bCbhurThurLhu7ctR+G6smxG4buC4bq04bqy4bu3bEbhu7nhu5nhurLhu7ds4buNbOG7ueG6tOG7oeG7p2zGsHRHbEbhu7nhu5nhurLhu7ds4buPbEbhurhBZmx74bqy4bu3bOG7p+G7iuG6suG7t2zhu6Xhu5XDkmxG4bqsbOG7ucOSbE7huqbhurLhu7ds4bun4buZ4bunbOG7p0dE4bunbEbhu7nGoeG6tGzhurBHdeG6smzhu4Thu69s4bu3QUjhu4Bs4bun4buZ4bunbOG7pXbhurJs4bunw4JsRuG7ucO9bMaw4buXRmzGsOG7iOG6vOG7p2zhurZERmxG4bu54bqs4buTbEbhu7lHdeG6smzhu4Dhu7lBbOG7ueG7l0Zs4bqy4bu5cuG6smxh4buCQXhHbGFBduG6smbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8OsYeG7guG6tOG6suG7t2zhurZERmxG4bu54bqq4bqy4bu3bOG7peG7meG6tGzhu4JBduG6suG7t2zhu4Lhu69s4bqu4bu54buZ4bun4buFbEbhu4JHw5J44bqybEbhu7nhuqrhurLhu7ds4bqy4bu54buVbOG6suG7iOG6uOG7p2xh4buCQXhHbGFBduG6smzhu6fhu7nhurRs4bu54buTw5Js4bq2REZs4buA4bu54buZQWzGsOG6tOG7leG6smzhurLhu4jhurjhu6ds4bqy4buVw5JsxanhurRs4bukRGxG4buC4buIw4rhurLhu7dsLOG7t+G6tOG7l0Fs4bu3QeG7k+G6tGw4QWzhuqnhurThurLhu7ds4bu44bq0bMWpw7nhurJsxrB0R2zhu7lBeeG6smzDimxG4bu54bud4bq2bCzhu7fhu5Ns4buE4buTR2zhu6fhu7lHw5J34bqybEbhu7nhu53hurZsYUfhu4Lhuq7hurbhu6nhurJB4buERuG7k+G6smbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu6ThurTFqcOSa8Os4bu44bub4bqy4bu3bEZB4bqybGHhu5I5OWzGsOG7iOG7k2xGQeG6smxh4bu54buIbOG6ruG7jGzhu7hEQWzGsEPhurLhu7ds4buS4bqybOG6skHhurLhu7lsLOG7t+G7k2wsQeG6ruG6tOG6sOG7k0FsNuG7k0bhu4JH4buE4bu54bupTmzGsOG7m2zhu6fDgmzhu6dHROG7p2zhu7fhu6Hhu4BsTuG6uEFs4bqq4bqy4bu3bDhBbOG6qeG6tOG6suG7t2zhu7jhurRsTnhs4bqy4bu5TeG6suG7t2zhurBL4buTbOG7p+G7ueG6puG6smzGsEJBbEbhu7nhurThu5dBbOG7t0FN4buTbOG7pMOA4bqy4bu5bCzhu7nhu4jhur7hurLhu7dsTuG7lWw54bup4bq0R+G6sGZsxahLbOG6rkF34bqy4buFbOG7pERsRuG7guG7iMOK4bqy4bu3bCzhu7fhurThu5dBbOG7t0Hhu5PhurRsOEFs4bqp4bq04bqy4bu3bOG7uOG6tGzhu4Thu69s4bunw4Js4bunR0Thu6ds4bu34buh4buAbE7hurhBbOG6suG7t+G7iOG6ukFsxrBD4bqy4bu3bOG7p3Phu4BsLOG7t+G7k2w54bup4buC4bu34bupQWw64buTTuG7guG6tE5sRuG7guG6tOG6suG7t2zhurLhu7fhu5XDkmxubS/DsmbDrS/hu4DDrMOt4buAbOG7p+G6sOG7k+G7hOG7hOG6uWvhu4Dhu5JHRuG7ueG6tOG7gmvDrGHhu7nhu6nhurRsYWHhuq3huqUsw60v4buAw6w=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri

Mỹ quyết định tiếp tục duy trì quân tại Xy-ri
2018-04-05 08:10:53

Tổng thống Mỹ Đ.Trăm đã nhất trí trong một cuộc họp Hội đồng An ninh quốc gia sẽ tiếp tục duy trì binh sĩ tại Xy-ri. Tuy nhiên, ông giữ quan điểm không muốn đóng quân dài hạn tại đây.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long