Cập nhật:  GMT+7
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rhu4jDsljhuqbhuq/huqvEg1gy4bq5WMOULOG6q1jhuqwl4bqrw6NYw7RhWOG6puG6r+G6q8SDWDLhurlY4buIxIMs4bqrw6NY4bqsYuG6q8Oj4buoL8SDw53hu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nEgjMlMVfhu6rhu4jDsljhuqbhuq/huqvEg1gy4bq5WMOULOG6q1jhuqwl4bqrw6NYw7RhWOG6puG6r+G6q8SDWDLhurlY4buIxIMs4bqrw6NY4bqsYuG6q8Oj4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nEgjMlMVfhu6pJ4buIQi1Y4buKKuG6q8OjWOG6qyXhu5lYPS/DnVnDmVjhu4nDslgwxIM+4bqrWOG6q2rhuq9Y4bqqw6PEg8OiJVjhuqzDouG6q8SDw5lYw51ZWVlY4buj4bqrxINYxINr4bqrw6PDmVjhuqg1WMOU4bqq4bujxIJYMjnhuqtY4buJw7JYQOG7tFjhu4nhurXhuqvEg8OZWOG7icSDJuG6q8SDWOG7icOsYuG6q8OjWDA6WOG6q2/hu4MwWDI7WOG7k8Spe+G7iVjDrcSpPuG6q1jDtGFYMeG7jVh3P+G6r1jhuq3huqFYw51ZWVlY4bqrLOG6qVjhu4jEgyzhuqvDo1jhuqxi4bqrw6MtWMSCJljhuqrDquG6r+G7pOG7qC9p4buq4buo4buJJSDhuq0zWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4bqpJcOsw6Phuq/huqtV4buyaeG7k1glxKnhu4liV+G7quG7qOG7icOs4buq4buo4buJMeG7quG7qOG6r+G6qcOjWOG7i8OsMOG7oFfEg+G7ieG7iWlVLy8gJWJpxIPEqeG7icSDYuG7pMO04bqrL2Lhuq0xMSXhu4klL+G7kTMg4buL4bqv4buJMy/hu4nhuq/huqst4buJxKkwLeG7i8SpLeG6p+G6rzPhuqsvw51ZWeG7r+G6ouG7rT3DneG7uOG7uOG7oy/hu7JZw51ZLz0vw53hu7Lhu609JOG6ouG7tOG7uHjhu6Phu6Mvw53hu7I9QOG7uFkkI0BZ4bu44bu0w51fw53hu6TDo+G6r+G6o1dYJeG6reG6r8Oj4bqr4bugV+G6qeG6rzEx4bqtM1fhu6rhu6gv4buJMeG7quG7qC/hu4nDrOG7quG7qOG7icOs4buq4buo4buJMeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7iMOsb+G7gzBYw6Phuq/hu4VY4buTxKl74buJWMOtxKk+4bqrWFfhu4jDsljhuqfhuq/huqvEg1gy4bq5WMOULOG6q1jhuqwl4bqrw6NYw7RhWOG7iMSDLOG6q8OjWOG6rGLhuqvDo1gtWMSCJljhuqrDquG6r1fhu6gv4buJMeG7quG7qC/hu4nDrOG7quG7qC/hu4klIOG6rTPhu6rhu6hp4buq4buoaeG7qnbhu41Y4bqt4bqhWDBjWOG6rTvhuqvEg1gyP2JYxILDquG6r1jhu6/hu6/hu61Yw5Thuq/DoeG7iVjhuqol4bqpw5lYw43EqT7huqtY4bqnxIPEqVjhu7LDmVjhu4hbaVgyYibhuqtY4bqoJeG6r1jhuqzhuq/huqvEg+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buqScSD4bqxJVjhu4nhurXhuqvEg1hJxINqWOG7iMSDxJFYMGNYMCowWDLhur3huqvDo1gwxIPhurFVWOG6qsOjxKnhu5nhuqHhuqtYdmI74bqrWOG6psSDKuG6q8SDLVhJxINjWOG7reG6sVjhu4nEg29Y4buI4bq14bqrxINYbeG7mcOZWOG7r8SDbVjhu4nhurMwxINYxKjhu63huqp2WOG7ieG6teG6q8SDw5pYMCowWDLhur3huqvDo1gwxIPhurFY4buJw6xi4bqrw6NY4but4buIw5RY4buI4bq14bqrxINYbeG7mcOZWOG7iMSDb+G7heG6q8OjWOG7icOs4buNMFjEgnfhuqp2LVjEqOG7reG6qnZY4buJ4bq14bqrxIPDmlgyP+G6r1gx4bqvw6HhuqtYTeG7mVggJeG6q1jhuqjhu4jhu4jDjVjhu4nhurXhuqvEg8OZWMSCw6rhuq9Y4buv4buv4butWOG7ieG6teG6q8SD4oCmMGvhuqvDo1jhu7RZWVjEg8SRMFjhu4vhuq/huqvEg1jhu4hJWMOU4bqvw6Hhu4lY4buIw6zhurdYw7QmWDLhurnhuqvDo1gyOmJY4bqrxIM+4bqrWDE+4bqrWDHhu41Y4bqt4bqhWOG7k8Spe+G7iVjDrcSpPuG6q+G7pOG7qC9p4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4butYjHhu5lX4buq4buo4buJJSDhuq0zWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4bqpJcOsw6Phuq/huqtV4buyaeG7k1glxKnhu4liV+G7quG7qOG7icOs4buq4buo4buJMeG7quG7qOG6r+G6qcOjWOG7i8OsMOG7oFfEg+G7ieG7iWlVLy8gJWJpxIPEqeG7icSDYuG7pMO04bqrL2Lhuq0xMSXhu4klL+G7kTMg4buL4bqv4buJMy/hu4nhuq/huqst4buJxKkwLeG7i8SpLeG6p+G6rzPhuqsvw51ZWeG7r+G6ouG7rT3DneG7uOG7uOG7oy/hu7JZw51ZLz0vw53hu7Lhu609JOG6ouG7tOG7uHjhu6Phu6Mvw53hu7I9QOG7uFkkPeG7tiMj4bu4WV/hu7Lhu6TDo+G6r+G6o1dYJeG6reG6r8Oj4bqr4bugV+G6qeG6rzEx4bqtM1fhu6rhu6gv4buJMeG7quG7qC/hu4nDrOG7quG7qOG7icOs4buq4buo4buJMeG7quG7qGnhu6rhu6PhuqvEg1jEg2vhuqvDo1jhuqfEg+G6ueG6q8OjWMOtxKk+4bqrWOG6qsOjxKnhu5nhuqHhuqtYw5Qs4bqrWOG7rTrhu5lYw7Thu4Phuq9Y4bqn4buXWOG7ieG6sTDEg1jhuq0q4bqvWDDEg+G6rzkwWOG6qOG6r8Ojw50jWMOtxKklWCNY4buJw6xb4bqrWCAu4bqrWMOs4buH4bqvWOG7iT/huq9YMMSD4buBWCNY4bqpKuG7mVggJeG7mVgy4bqzMMSD4buk4buoL+G7iTHhu6rhu6gv4buJw6zhu6rhu6gv4buJJSDhuq0z4buq4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6pJxIMq4buJWCDhuq/DoMSpWOG7iT/huq9YIMSp4bq/4bqvWOG6reG6ocOZWOG7r8SDbVjhu4nhurMwxINYxKjhu63huqp2WOG7ieG6teG6q8SDWOG6qsOjxKnhu5nhuqHhuqtYdmI74bqrWOG6psSDKuG6q8SDWOG6p8SDKeG6q8OjWDLhurPhuqvEg1VY4buvxIMo4bqrw6NYMm/hu4XhuqvDo1jigJzhu4jEgyzhuqvDo1jhuqxi4bqrw6MtWMSC4bq94bqrWOG7icSD4bqvOOG6q8OjWOG7i+G6ueG6q8OjWOG6q2rhuq/igJ1YMjtYw6N94bqrWOG7ieG7g+G6r1gy4bqxMMSD4bukWOG7iuG7jVjhu4nEgybhuqvEg1gw4bq54bqrw6NYMG0lWDDEg2/hu4fhuqvDo1jhu4nDrOG6t+G6q8SDWDI7WMOjY2lYacSDfeG6q1jhuqfEg+G6ueG6q8OjWOG6q8SDZVjDtCZiWOG7i+G7jVjhu4nEgybhuqvEg1gw4bq54bqrw6NYMG0lWHc/4bqvWOG6reG6oVjDnVlZWVjhuqss4bqpWOG7iMSDLOG6q8OjWOG6rGLhuqvDoy1YxIImWOG6qsOq4bqvw5lYMjtYMMSDxKnhu5nDoOG6q1jhuqvDo8SR4bqrWOG6reG7jyVY4bqrxIPhuq/DoeG7iVjEg8Sp4buZOeG7iVgwxINiWOG7icSDOVjEg8OhWOG7icOsNljEg+G6ueG6qVjhuqsl4buZ4bukWOG7iMSDJeG7mVjhuqko4buJWHc64bqrw6NYIMOqw5lYMMSD4bqx4bqrxINYw63EqeG7mWHhuqvDmVjhuqvEgz7huqtYMT7huqtY4buJ4bq14bqrxINYScSDaljhu4jEg8SRw5lYMuG6veG6q8OjWDDEg+G6sVgwxINqMFgwKjBY4buj4bqrxINYxINr4bqrw6PDmVjhuqg1WMOU4bqq4bujxIJYMGNY4buLw7MwWOG6p8SDZTNY4buJ4bq74buJWDLDoFjhu4nEgyXhuqlYMeG7jVh3P+G6r1jhuq3huqHDmVjhu4nEgyzhuqlY4buIxINtWDLhurlY4bqrw6PEg+G6t+G6q1jhuqss4bqpWOG7icSp4bq/4bqv4buk4buoL2nhu6rhu6hp4buq4buo4buJJSDhuq0zWOG7i+G7ieG7meG6rTPhu6BX4bqpJcOsw6Phuq/huqtV4buyaeG7k1glxKnhu4liV+G7quG7qOG7icOs4buq4buo4buJMeG7quG7qOG6r+G6qcOjWOG7i8OsMOG7oFfEg+G7ieG7iWlVLy8gJWJpxIPEqeG7icSDYuG7pMO04bqrL2Lhuq0xMSXhu4klL+G7kTMg4buL4bqv4buJMy/hu4nhuq/huqst4buJxKkwLeG7i8SpLeG6p+G6rzPhuqsvw51ZWeG7r+G6ouG7rT3DneG7uOG7uOG7oy/hu7JZw51ZLz0vw53hu7Lhu609JOG6ouG7tOG7uHjhu6Phu6Mvw53hu7I9QOG7uFkkJOG7tj3hu7jDneG7uF/hu7Thu6TDo+G6r+G6o1dYJeG6reG6r8Oj4bqr4bugV+G6qeG6rzEx4bqtM1fhu6rhu6gv4buJMeG7quG7qC/hu4nDrOG7quG7qOG7icOs4buq4buo4buJMeG7quG7qGnhu6rhuqbEg2fhuq9YxIMm4bqrxINY4buJw7JYMMSDPuG6q1jhuqtq4bqvWOG6qsOjxIPDoiVY4bqsw6LhuqvEg+G7pOG7qC/hu4kx4buq4buoL+G7icOs4buq4buoL+G7iSUg4bqtM+G7quG7qGnhu6p3P+G6r1gx4bqvw6HhuqtY4butJeG6q1jhu4nhur9YMMSDw7Mww5lYMG7huqvDo1jhuq0mWOG6qsSDJljhu4km4bqvWOG7icOsZlgwxIPhurHhuqvEg1gwxINiWDDEg2/hu4fhuqvDo1jhu4nDrOG6t+G6q8SDw5lY4bq54bqrw6NYxILhur1YxILEqeG7mS1Y4buvxINtWOG7ieG6szDEg1jhu4hbaVgyYibhuqtY4bqoJeG6r1jhuqzhuq/huqvEg1gwOuG6qVjhu4fhuqtY4bqrxIPDteG6q8OjWOG7ieG6t+G6q8SDWDA64bqpWOG6qSZYMMSD4bqx4bqrxINYw63EqeG7mWHhuqvDmVjhuqvEgz7huqtYMT7huqtYMnvhu4lY4buI4bq/WDEm4bqrxINYMMSDYlh3YibhuqtY4buJw6xi4bqrw6NY4bu0WOG6q8OjJuG7mVh3YibhuqtYw7RhWOG7icSDLOG6qVhJxINqWOG7iMSDxJHhu6RYdygwWCDhuq/DoeG7iVjhuq0mWDDhurnhuqvDo1jhu4kqMFgwxIPEqV3huqtYIOG6s1jhu4nDrGLhuqvDo1jhuqzhuqFYMT7huqvDo1jEg2/hu4fhuqvDo1jhu4lvZ+G6q8OjWOG6q+G6r8Oh4bqpWDAqMFjDlMSpJVjEgmvhuqvDo+G7pOG7qGnhu6rhu4olxKlYacSDKuG7iVjhuq3DoeG6q8SDWOG7k8Spe+G7iVjDrcSpPuG6q1gwbSVY4buIw6zEqeG6q8OjWOG7iW/hu4PhuqvDo1h34buBWOG7ksSpPuG6q1jhu6/hurnhuqvDoy1YScSDY1jhu6/Eg21Y4buJ4bqzMMSDWMSCw6rhuq9Y4buv4buv4butWMOU4bqvw6Hhu4lY4bqqJeG6qcOZWOG7icOyWDDEgz7huqtY4bqrauG6r1jhuqrDo8SDw6IlWOG6rMOi4bqrxIPDmVh3YibhuqtYw51ZWVlY4buj4bqrxINYxINr4bqrw6NY4buJxIPhu4Xhuq9YMj/huq9YxILhur1Y4buvxIPhurFY4bqo4bqv4bqrxINYMjtY4bqtOOG6q1gyb+G7heG6q8OjWMO0YVjhu4jEgyzhuqvDo1jhuqxi4bqrw6MtWMSCJljhuqrDquG6r+G7pFh3PuG7mVjhuq0mWDDEqeG6q8OjWDJv4buF4bqrw6NYMMSp4bq74bqvWDBr4bqrw6NYw7Thu4Phuq9Y4buJOOG6q1jDo8SR4bqvWOKAnFjhu4jDsljhuqbhuq/huqvEg1gy4bq5WMOULOG6q1jhuqwl4bqrw6NYw7RhWOG6puG6r+G6q8SDWDLhurlY4buIxIMs4bqrw6NY4bqsYuG6q8Oj4oCdWC1Y4bqnOeG7iVjhu4nEg2owWMSDJuG6q8SDWOG7icOs4bq34bqrxINY4oCc4buIxIMs4bqrw6NY4bqsYuG6q8OjLVjEguG6veG6q1jhu4nEg+G6rzjhuqvDo1jhu4vhurnhuqvDo1jhuqtq4bqv4oCd4bukWMOU4bqvw6Hhu4lYxIIm


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long