Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5Phuqbhurbhu59CQ+G6rMWp4bui4buYJeG6rOG7i+G6vMOa4bqsJeG7gOG7pOG6rE9Q4bq84bqsTeG7nOG7isOZ4bqse8Od4bui4bqsTeG7nOG7ouG7kMOZ4bqsJeG7nEbDmeG7muG6rFVQTeG7nOG6rCQ84bqsJT0uw51N4bqs4bufQkPhuqzhu4E94bq8I+G6sC/hu5zhuqrhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6v8OT4bq8TuG6puG6tuG7n0JD4bqsxanhu6Lhu5gl4bqs4buL4bq8w5rhuqxP4buC4bqsJeG7gOG7pOG6rMOZw5TDmeG6rE1Zw5nhuqxPUOG6vOG6rE3hu5zhu4rDmeG6rCXhu4Dhu6Lhuqx7xajDmeG7muG6rE3hu5wqw5nhu5rhuqxU4buQJeG6rOG7n0JD4bqsTeG7nMOMKuG6rDThuqxC4bqo4bqq4bq44bqsVOG7nOG7ouG6rE/DisOZ4buc4bqsTOG7gOG7ouG6rOG7n0JD4bqs4buBPeG6vCPhuqzEkC1D4bqs4bu24bqsVeG7pOG7gCXhuqwkJiXhuqxVKsOMw5nhuqxVLirhuqxP4buIXeG6rMOa4bq8XeG6rD074bui4bqsxILhu5zFqOG6vOG6rEMtQ+G6rCThurwq4bqs4bqqQuG6qOG6rEDhu5wmJeG6ruG6ouKAi+G6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7n0JD4bqsxanhu6Lhu5gl4bqs4buL4bq8w5rhuqx74bq+4bqs4bufQkPhuqzhu4E94bq8I+G6rE/hu4Lhuqwl4buA4buk4bqsw5nDlMOZ4bqsJT3EqMOZ4bqsJSHhuqxU4buQJeG6rCThu6LDlCrhuqxUUE3hu5zhuqwl4buew5nhu5zhuqxU4buc4bui4bqsTeG7iMOa4bqs4bucxajhurzhuqzDmeG7nOG6vCrhuqxDLUPhuqwk4bq8KuG6rOG6qkLhuqjhuqxA4bucJiXhuqwl4buc4bui4bqsT+G7iirhuqDhuqx74bq+4bqsQOG7nOG7huG7ouG6rCMqXeG7kCXhuqxPUMOZ4buc4bqs4bqmJOG7rOG6rEDhu5zEqMOZ4bqm4bqs4bu24bqsVeG7pOG7gCXhuqwkJiXhuqxVKsOMw5nhuqxVLirhuqzDmuG6vF3huqw9O+G7ouG6ouKAi+G6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG7oz3DlMOZ4bqsTeG7nOG7isOa4bqs4bqq4bqqw5rhuqDhuqxNw4pN4bqsTeG7iCrhuqwl4bucO+G6rOG7n0JD4bqsxanhu6Lhu5gl4bqs4buL4bq8w5rhuqxP4buC4bqsJeG7nOG7ouG6rE/hu4oq4bqsT+G7iF3huqxM4buGw5nhuqxVUsOZ4buc4bqse+G6vuG6rCXhu5wpTeG6rOG7nOG7ouG7mMOZ4bqsJeG7nOG6vsOZ4buc4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsTeG7huG6rMSQ4bqsVS7hu7Ql4bqsJCYl4bqsT+G7lOG6rOG7muG7ouG6vsOZ4buc4bqsTeG7nOG7ouG7kMOZ4bqsJeG7nEbDmeG7muG6rE3hu5wqw5nhu5rhuqxNKlZN4bqsxJAtQ+G6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6p8OMXeG6rCXhu5wpTeG6rCQp4bqsVeG6vuG6rE3hu5zhu6Lhu5DDmeG6rCXhu5xGw5nhu5rhuqxVUE3hu5zhuqwkPOG6rE074bq84bqsT1bhu6LhuqwlKl3hu5TDmeG6rOG7n0JD4bqsxanhu6Lhu5gl4bqs4buL4bq8w5rhuqxOLsOd4bui4bqsJeG7nOG7suG7ouG6rOG7nCrhu4rDmeG6rFUqXeG7mMOZ4bqse+G7osOUw5nhuqzhu5fhurw9VOG6rOG6v+G6vMOZ4buaLeG7ncOT4buk4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2xanDneG7ouG6rE3hu5zhu6Lhu5DDmeG6rE3hu5zhu6Lhu5DDmeG6rCXhu5xGw5nhu5rhuqzDmeG6vl3huqDhuqzhu59CQ+G6rMWp4bui4buYJeG6rOG7i+G6vMOa4bqsT+G7guG6rCXhu5xJw5nhu5rhuqwl4bui4buQw5nhuqx74bq+4buk4bqsTMOKw5nhuqxU4buQJeG6rHvhur7huqxP4bus4bui4bqsJeG7nDvhuqwl4bui4buQQOG6rCXhu5zDk+G7pOG6rCTDleG6rFXhur7huqzhu59CQ+G6rMah4bq8JeG6vD3huqLigIvhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu5nhuqwlPcSow5nhuqzDmeG6vl3huqDhuqxOP+G6rExQ4bqsT8OKw5nhu5zhuqzhu5rhu6LDiuG6rCXhu5zhu4pA4bqs4bucWcOZ4bqsJOG7pMOZ4bua4bqs4bufQkPhuqzFqeG7ouG7mCXhuqzhu4vhurzDmuG6rFXhu4Dhu6LhuqxV4bq+4bqsT1bhu6Lhuqwl4buA4buk4bqsw5nDlMOZ4bqsTOG7iiXhuqzDmeG7muG7suG6rFThu5zhu6LhuqxN4bum4bqsTOG6vsOZ4bqsJeG7nEbDmeG7muG6rMOa4bu24bqsJTHhuqwk4bus4bqs4bqqLeG6qOG6rCUo4bqsQOG7nOG6vOG6rE/DiuG6rMOZ4bus4bui4bqsTTvhurzhuqwl4bui4buSw5nhuqxP4buA4buk4bqsw6Lhu7DDmeG7muG6rOG7l+G7nC7hu7TDmeG7muG6rCThurwq4bqsIyrhu4bhuqzDmuG7pk3huqxM4bumw5nhu5rhuqxNO+G6vOG6rMWp4buEw5nhuqzhuqchTeG6rOG7tuG6rEDhu5wmJeG6rOG6qkLhuqLigIvhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu6Phu6Lhu5BN4bqsPUfDmeG7muG6oOG6rE/hu5DDmeG6rEDhu5wmJeG6rELhurjhuqDhuqzhu59CQ+G6rOG7gT3hurwj4bqsTy7hu7RN4bqs4bucLuG7tsOZ4bua4bqsQMOTw5nhurxVJV3huqwk4bq8KuG6rFThu5zhu6LhuqwlPcavw5nhu5rhuqwl4bq+4bui4bqsW8OKTeG6rE9Qw5nhu5zhuqzhuqUqXeG6rMOs4buAw5nhu5zhuqxP4buC4bqsQOG7nOG7gMOa4bqsVVjhu6Lhuqx7w53hu6LhuqwzXcOa4bq8w5nhuqzhur8qJCTDk+G7osOZ4bqi4bqs4oCL4bqwL0DhurbhurAl4bq8TFXDk+G6rCQlXVXDk8O94bqmw5rhurw94bua4buiw5nDgUJAW+G6rOG6vCol4buk4bqm4bq24bqwJT3hurbhurAlTuG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rCQ9TcO94bqmLy9N4bqiTOG6vOG7pEDhu5wqJeG7nOG7pOG6onvDmS9Ow5MkVCXhu6RAL8OZw5N9JC/huqrhurjhuqhDL0ThurhORUJCxJBFRMSQJeG6qsSQxJDEkEThuqhV4bqq4bqiU0Dhu5rhuqbhuqwv4bq24bqwLyVO4bq24bqwLyU94bq24bqwLyXhurxMVcOT4bq24bqwQOG6tuG7oz3DlMOZ4bqsTeG7nOG7isOa4bqs4bqq4bqqw5rhuqDhuqwl4bucO+G6rMOa4buww5nhuqzhu6Phu6Lhu5DDmeG6rOG6pSzDmeG7muG6rE/hu4LhuqxN4buc4buAw5rhuqxN4bucw4zDmeG6rHvhur7hu6ThuqxM4bumw5nhu5rhuqwlKOG6rE0m4bqsJCYl4bqsTTvhurzhuqwzXcOa4bq8w5nhuqzhur8qJCTDk+G7osOZ4bqsw5nhu5wuw5nhu5rhuqxU4buc4buww5nhu5rhuqwl4buc4buU4bqsw5nhu5rhu4TDmeG6rE/hu6zhu6LhuqxA4bucLlnDmeG7muG6rOG7muG7uOG6rOG7nMWo4bq84bqs4bqqLeG6quG6ouG6rOG6p8OMXeG6rE0sw5nhu5rhuqxV4bq+4bqsVOG7kCXhuqwjKuG7huG6rCThurwq4bqs4bq64bqo4bqsQOG7nCYl4bqsJeG7nOG7ouG6rE/hu4oq4bqsTeG7nOG7nsOZ4buc4bqsJeG7nCFN4bqi4oCL4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2xanDneG7ouG6rFThu5Al4bqsIyrhu4bhuqzDmeG6vl3huqDhuqzhu59CQ+G6rMWp4bui4buYJeG6rOG7i+G6vMOa4bqse+G6vuG6rOG7n0JD4bqs4buBPeG6vCPhuqwkw5XhuqxA4buc4buG4bui4bqsIypd4buQJeG6rE/hu4oq4bqsJT3hu6TDmeG7muG6rCXhu5zhu7Lhu6Lhuqzhu5rhu6LhurzDmeG6rCXhu5zhu6LhuqxP4buKKuG6rOG7nOG7ouG7mEDhuqxA4bucOuG6rE/hu5ThuqxA4bucw4zDmeG6rE9Qw5nhu5zhuqwl4bucRsOZ4bua4bqsJeG7nCrhurzhuqLigIvhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu5fhu5wmJeG6rOG6ukThuqDhuqwlKOG6rCMq4buG4bqsT8OK4bqsQOG7nOG7gCXhuqzhu5rhu6ZN4bqsTMOUw5nhuqxNw4rDmeG7nOG6rCU9w4rhu6LhuqDhuqwzXcOa4bq8w5nhuqzhur8qJCTDk+G7osOZ4bqsTMSoJeG6rE3hurzhu6ThuqxPw4rDmeG7nOG6rE/hu4gq4bqsJSrDmeG7muG6rFUuw53hu6Lhuqwl4bucO+G6rMOa4buww5nhuqzhu6Phu6Lhu5DDmeG6rOG6pSzDmeG7muG6ouG6rOKAi+G6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tuG6p+G7kMOZ4bqsQOG7nCYl4bqs4bqq4bqo4bq44bqg4bqsxanhu4TDmeG6rOG6pyFN4bqsT+G7guG6rFThu5zhu6Lhu5DDmeG6rE3hu4gq4bqsJT0u4buyw5nhu5rhuqzDmeG7nC7huqx74bu44bqsJSrDmeG7muG6rFThu5zhu6LhuqwlKeG6rCXhu6LDmeG6rFs84bqsVSLhuqxM4bumw5nhu5rhuqwk4bq8KuG6rCXhu6DDmeG7nOG6rOG7nCrhu6zDmeG7muG6rE/hu4rDmuG6rOG7nDol4bqsTOG7psOZ4bua4bqsTTvhurzhuqwl4bucO+G6rMOa4buww5nhuqzhu4E94bq8I+G6oOG6rE/hu5ThuqxOISXhuqxP4bui4buUw5rhuqx74bq+4buk4bqs4bua4bumTeG6rE3hurzhu6Thuqzhu5rhu7jhuqzhu5zFqOG6vOG6rEItQuG6rE3hu5zhu6Thuqzhu59CQ+G6rMWp4bui4buYJeG6rOG7i+G6vMOa4bqi4oCL4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w6Lhu5xR4bqsTybDmeG7muG6rEPhuqxA4bucJiXhuqwk4bq8KuG6oOG6rCUo4bqsIyrhu4bhuqxA4buc4buAJeG6rOG7muG7pk3huqxMw5TDmeG6rE3DisOZ4buc4bqsJT3DiuG7ouG6oOG6rOG6pyFN4bqsw6Lhu5zhu6LDmeG7nOG6rE3hu5zhu4Bd4bqsTUYl4bqsw5pIJeG6rOG7nMSoKuG6rHvhu5jhuqzhu4E94bq8I+G6rEzEqCXhuqxN4bq84buk4bqsT8OKw5nhu5zhuqxP4buIKuG6rOG7nOG7gOG6rOG7mjpN4bqsJeG7nDvhuqzDmuG7sMOZ4bqsM+G7nMOaw5NO4bqs4bq14bq8JOG7olXhuqDhuqzhu5rhu6ImQOG6rOG7n0JD4bqsxanhu6Lhu5gl4bqs4buL4bq8w5rhuqxOS8OZ4bqsQy1C4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2aVBN4buc4bqsJeG7nsOZ4buc4bqsTeG7nC7hurzhuqxOKMOZ4bua4bqs4bu24bqsT+G7puG6oOG6rEDhu5wmJeG6rOG6quG6qkXhuqDhuqwzVeG6vOG6vOG6rMOs4buc4bq8feG7ouG6rCUqw5nhu5rhuqxNJuG6rE4hJeG6rE/hu6Lhu5TDmuG6rE0pTeG6rMOa4buAw5nhu5zhuqwlKOG6rOG7muG7pk3huqzhu5zhu4xA4bqsT8OKw5nhu5zhuqxM4buA4bui4bqsJeG7nDvhuqzDmuG7sMOZ4bqs4buj4bui4buQw5nhuqzhuqUsw5nhu5rhuqDhuqzhu5rhu7jhuqzhu5zFqOG6vOG6rEMtQ+G6rHvhur7huqxMKlZN4bqs4buc4bq84bui4bqsT1bhu6LhuqxA4buc4buG4bui4bqsTC7DnU3huqx74bq+4buk4bqsVeG7pOG7gCXhuqzhuqZP4buKKuG6rCQmw5nhu5rhuqbhuqwlKOG6rE3hu5zhu4rDmuG6rOG6quG6qsOa4bqi4oCL4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24buZ4bqsVeG7pOG7gCXhuqwkJiXhuqxVKsOMw5nhuqxVLirhuqDhuqxN4buG4bqsxJDhuqxN4buIKuG6rCXhu5w74bqsTTvhurzhuqzhu59CQ+G6rMWp4bui4buYJeG6rOG7i+G6vMOa4bqsVeG6vuG6rMWp4buEw5nhuqzhu6Phu5zhurzDmeG7nOG6oOG6rMahKuG6vMOZ4bua4bqs4bq/4buG4bui4bqg4bqs4bupKsOMw5nhuqzhu6M9LuG7ssOZ4bua4bqg4bqs4bqnIU3huqzDouG7nOG7osOZ4buc4bqse+G6vuG6rOG7o+G7ouG7kMOZ4bqs4bqlLMOZ4bua4bqsT+G7kirhuqwl4bucKU3huqzhu5zhu6Lhu5jDmeG6rCXhu5zhur7DmeG7nOG6rE3hu7DDmeG7muG6rE/hu5Thuqzhu5rhu6Lhur7DmeG7nOG6rE3hu5zhu6Lhu5DDmeG6rCXhu5xGw5nhu5rhuqxN4bucKsOZ4bua4bqsTSpWTeG6rMSQLUPhuqLigIvhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhu5nhuqwlPcSow5nhuqwlIeG6rFThu5Al4bqsTuG7ouG7lsOZ4bqsPeG6vOG6rCU9LsOdTeG6rE/hu6bhuqDhuqzhu59CQ+G6rMOs4bq8VeG6vF0k4bui4bq84bqsTSzDmeG7muG6rE/hu4Lhuqwl4buA4buk4bqsPeG6vOG6rD3hu4ol4bqsw5nhu5zhu6Lhu5Iq4bqsVOG7nOG7puG6rFThu5zhu4TDmeG6rE3hu5zhu6Thuqzhu59CQ+G6rOG6v+G6vsOZ4bqsxqEq4busTeG6rHvhur7huqxN4bucUeG6rE3hu5xQKuG6rCXhu5wq4bq84bqsTeG7nCrDmeG7muG6rE0qVk3huqzhuqotQuG6rOG7tuG6rMOZ4bucPsOZ4bua4bqsQOG7nCYl4bqsTSrhu6zhu6LhuqxNP8OZ4bua4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq2w6Lhu5zhu6Thuqxo4bq8w5MtxrDhurzDmeG6rE8u4bq84bqs4bufQkPhuqzhur/hur7DmeG6rMahKuG7rE3huqx7LuG7tCXhuqxVw5TDmeG6rE5Lw5nhuqwlPS7DnU3huqzhu7bhuqzDmeG7muG6vF3huqxA4bucJiXhuqxP4buIKuG6rCXhu6LDlMOZ4bqsTTvhurzhuqwlPcSow5nhuqxP4buKKuG6oOG6rMOZ4bucLsOZ4bua4bqsJOG6vMOZ4bua4bqs4buc4bui4buYQOG6rELhuqzhu59CQ+G6rMOs4bq8VeG6vF0k4bui4bq84bqsT+G7guG6rE3hu6bhuqxM4bq+w5nhuqzhu5rhu7jhuqzhu5zFqOG6vOG6rOG6qi3huqrhuqxO4buk4bqsTeG7sMOZ4bua4bqsTTvhurzhuqzhu6Phu5zhurzDmeG6vEzhurxV4bq8w5nhuqDhuqxN4buIKuG6rCXhu5w74bqsTy7hu7RN4bqsJSrDmeG7muG6rHvhur7hu6Thuqwkw4zDmeG6rOG7tuG6rOG7nOG7ouG7mEDhuqxC4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG6teG7pE5d4bqm4bq24bud4bq8KuG6rEzhur7DmeG6rOG7muG7uOG6oOG6rOG7n0JD4bqsw6zhurxV4bq8XSThu6LhurzhuqxP4buC4bqsJeG7nOG7ouG6rE/hu4oq4bqsPeG7iiXhuqxU4buiw5TDmeG6rE0u4buyw5nhu5rhuqzDmeG7nC7DmeG7muG6rCXhu6Lhu5BN4bqsVeG6vuG6rOG7nMav4bqse0vDmeG6rEDhu5zhu4bhu6LhuqxOKMOZ4bua4bqsTC7DnU3huqxU4buc4bui4bqsT+G7lOG6rE3hu5zhu6Thuqzhur/hurzDmeG6rOG7ncOTKsOZ4buaLcOqXSrhuqxNO+G6vOG6rOG7n0JD4bqs4bq/4bq+w5nhuqzGoSrhu6xN4bqs4bua4buc4bui4bqsTOG6vsOZ4bqs4buKw5nhuqxPUMOZ4buc4bqsJTHhuqwk4bus4bqsQi3huqrhuqzhu7bhuqxA4bucJiXhuqzhurjEkOG6ouG6sC9A4bq24bqwQOG6rE1V4bq8JCTDveG6pkDhurXhu6ROXeG6puG6tsWpw53hu6LhuqxN4buc4bui4buQw5nhuqwl4bucRsOZ4bua4bqsw5nhur5d4bqg4bqsJeG7gOG7ouG6rEzDisOZ4bqsVOG7kCXhuqDhuqzhu59CQ+G6rOG6v+G6vsOZ4bqsxqEq4busTeG6rCTDleG6rE/hu6zhu6LhuqxP4buIKuG6rHvDneG7ouG6rOG7n0JD4bqs4bufekzDk1Thu6IkJeG6vMOZ4bqg4bqsT1bhu6LhuqxM4bumw5nhu5rhuqxP4buC4bqs4buaw4xd4bqsTOG7iiXhuqzDmeG7muG7suG6rE/hu6Lhuqx7P+G7ouG6rE7EqEDhuqxPLlnDmeG7muG6rFThu6LDmuG6rHvhu7DhuqxPUE3hu5zhuqzhu59CQ+G6rOG7i+G7nMSoJeG6rOG6teG7hsOZ4bqsT+G7kMOZ4bqsRC3huqjhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZAMyol4buc4bukPeG6puG6tuG7o+G7nMOT4buk4bqsxanhu6LDkyXDmeG6vMOaK+G6sC9A4bq2

Theo Vietnam+

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup
2024-05-21 08:14:00

Chiều 21/5, Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2024 (hay còn gọi là AFF Cup) sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Dưới thời HLV trưởng Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ đang được kỳ vọng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long