Cập nhật:  GMT+7
ZOG7peG7gcOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4I+4bun4bqoduG7m+G6vcSR4oCcNuG7p3B3w6rhuqhE4buEw6rhu5Xhu4/DguKAncOqxqHFqeG7leG7pcOqxqFxeMOq4buVxJDDrMOqeOG7peG6vnjDucOqeMO5w4nhurDhu6fDquKAnOG7l+G7iXjhu6XDquG7lWrDquG6qOG6quG6ouG7p8Oq4bqo4bulw6x44bulw6rhu4Lhuqrhu4144oCdw6rhu5Xhu6Xhu6vDqsahdMOq4bqqw4F4w7nDquG6psOJ4bq24bqqZC/hu6Xhu4HEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu6Thu5vDrOG7l+G6vcSRPuG7peG7m3nDqsOZPOG6qcOqPjzDqljDueG6quG7hHV4w6rDmeG7p8Osw6rhu5jGsHjhu6Xhuq3DqnjDueG6quG7hHB4w6o+4bqmw4nhurJ4w7nDquG7r+G7pXnDrMOq4bukw4Dhu6fDquG6rOG6uOG7lcOq4bqoxanhu5Xhu6XDquG7leG6vOG7leG6rcOq4buYNsOq4buYxKnhu5Xhu6XDqlfDrOG7p+G6rcOq4bqo4bqmw4nhuq7hu5XDqsah4buN4buEw6p44bul4bq+eMO5w6rhuqjhuqbDieG6sHjDucOq4bul4bq2w4LDquG7meG7qcOq4buA4buncHfDquG6qEThu4TDquG7leG7j8OCw6rhurLDqjbhu6dz4bqow6pYw6x3w6rhuqjhu6XDieG6sHjDucOq4buXecOq4bqs4bu34bunw6rhuqjhuqZ5eMO5w6rDgXjDucOq4bqoROG7hMOq4buleW/hu5XDquG7l3nDqsO54bun4bqqeMOqxqFFw6zDquG7leG7peG6quG7p8Oq4buA4buJecOqw4F4w7nDqnfDtOG6qOG6qcOqPuG6quG7hMOqeOG7peG7p3B4w6rhuqjhuqZ5eMO5w6p44bul4bq+eMO5w6p4bHfDqsO5w7V4w6rGoeG7jeG7hMOq4bqoScOqdnPDquG7gOG7p3B3w6rhuqhE4buEw6rhu5Xhu4/DgsOq4buXecOq4bqmw4nhurbhuqrDquG7meG7p8Os4bqtw6p34bq0w6p34buL4bqqw6rGocOseMO5w6rhuqhseMO5w6p2cHjDqnfhuqDhuqjDquG7leG7i+G7leG7pcOq4bqm4bu5w6rhuqZz4bqow6rhu5Xhu6Xhu6dxd8Oq4bqo4bqu4bunw6po4bq/4bq3w6rhuqzDgcOq4buVw6zDqnjhu6XDtMOCw6rhu4Dhu6dzeOG6rcOq4bqo4bqmeXjDucOqxqHDvcOqw7nhu6Xhu6fDqnjhu6XDtHjDqnjhu6Xhu6dy4bqqw6rhu5XDrMOq4buA4buncHfDquG6qEThu4TDquG7leG7j8OCw6rhu6V5xKnhu6fDquG6qMOKw6rDueG7jeG7hMOq4bqs4bqq4buEw6rGocOsw6rDguG7pcSQw6rhuqjEqXjDucOq4buA4buJw6rhu5lzeOG7pcOqeOG7peG7jXjDquG6qMOKw6rhu4B5eMO5w6rhu5XDvcOqduG7p3B4w6rhuqThuqrDrHjDqsahcXjDquG6rMOKw6rhu5dEeMO5w6rhuqThuqrhu4vDqnjhu6Xhu6dy4bqqw6rhuqbDieG6tuG6qsOq4buZ4bunw6zhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSR4buUxKl4w6p24buEw6rhu4Hhur/hur/hurfDqsahdMOq4bqmw4Dhu6fDquG7gOG7iXnDquG7gOG7p3N4w6rhu5Xhu7N4w6rhu4HhurfDquG6rOG6vMOq4bqsw4F4w7lkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRIcOZPOG6qT48w6rGoOG7iXnDqjjhuqrhu414w6rhu5TEguG6rcOqPuG6psOJ4bqyeMO5w6rhu6/hu6V5w6zDquG7pMOA4bunw6rhuqzhurjhu5XDquG6qMWp4buV4bulw6rhu5Xhurzhu5Xhuq3DquG7mDbDquG7mMSp4buV4bulw6pXw6zhu6fDquG7leG7pXnDquG7meG7p3Hhuqjhuq3DquG7peG7p3N4w6rhuqjEqeG7p8Oq4buv4bulecOsw6rGocOseMO5w6rGoeG7p3LhuqrDquG6qOG6puG7qcOq4buV4bulecOq4buF4buBw6rhu5lzeOG7pcOqeOG7peG7jXjDquG6qOG7pcaww6rhuqjhuqZ5eMO5w6rGocO9w6rhu5XDvcOqxqFxeMOqZ8Oq4buZc3jhu6XDqnjhu6Xhu414w6rhu5nhu6nDquG7gOG7p3B3w6rhuqhE4buEw6rhu5Xhu4/DguG6rcOq4buV4bul4buncXfDquG6qEnDqnZzw6rhu4Fm4bq34bqpw6rGoOG7i3jDucOqeMO94bunw6p24buJw6p34bqg4bqow6rhu5lzeOG7pcOqeOG7peG7jXjDquG7gOG7p3B3w6rhuqhE4buEw6rhu5Xhu4/DgsOq4bulecSp4bunw6rhuqjDisOqeG94w7nhuqnDquG7mHN44bulw6p44bul4buNeMOqduG7icOqw6x44bulw6pYw7nhuqrhu4R1eMOqWMO54bu14buVw6oo4bqpw6rhu4PDrcOq4bqo4bqq4bqi4bun4bqtw6o24buxeOG7pcOqIeG7pULhu5XDqsahw4nhurbhu5XDquG7leG7peG6quG7hHR4w6rhuqjhurrDquG7mHN44bulw6rhu4Dhu6dzeMOqxqDDrMOq4buv4bulecOsw6rhuqjhu6t44bulw6o24buxeOG7pcOqIeG7pULhu5XDqnZweMOq4buYc3jhu6XDquG7gOG7p3N4w6rhu5jEqeG7leG7pcOqV8Os4bun4bqpw6rhu5hzeOG7pcOqeOG7peG7jXjDqnjhu6XDtMOCw6rhu4Dhu6dzeMOq4bqo4bqmeXjDucOq4bqoxrB44bulw6rhuqjhuqbEqXjDucOq4bqs4bqq4buEw6rGocOsw6rDguG7pcSQw6rhuqjEqXjDueG6rcOq4bqmw4Hhu6fDqnZ5xKnhuqjDqsahQXjDucOqd+G7i+G6quG6rcOq4bulQXjDqndw4oCm4bqo4buncHjDqnbDieG6tnjDucOq4buB4bq34bqpw6o8w6zhuqrDqnfhuqDhuqjDquG6qOG6qsO1eMOq4bulw4Dhu6fDquG6rOG6uOG7lcOq4bqoxanhu5Xhu6XDquG7leG6vOG7lcOq4bqoxrB44bulw6rhuqjhuqbEqXjDucOq4buZc3jhu6XDqnjhu6Xhu414w6rGoWvDquG7r+G7peG7i8Oq4bulxIJ4w6p44bulw4l4w7nDquG6qOG7p3B4w6p2w4nhurZ4w7nDquG7gOG7k3jDquG6puG7j+G6qMOq4buXw6jDquG7l2/huqjhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRPuG7peG7m3nDqnbhurDhu6fDquG7r3TDquG7lcSQw6zDqsO54bunw6zDqsahxrB44bulw6rDrHjhu6XDqijDqsahw4nhurbhu5XDquG7meG7p3HhuqjDquG6qOG6puG6qnjDucOq4buZxrB44bulw6p34bqg4bqow6p4w7nhu4nhu4TDqsOseOG7pcOq4bqqw4F4w7nDqnjDisOsw6p2xanhuqjDquG6psOJ4bq24bqqw6rhu4Dhu4nDquG7lcO9w6rhu6/hu6Xhu6fDquG7leG7s3jDquG7pcSCeOG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJFk4bund8O5w6rDrHbhuqjhuq/hur3hu4Dhu6fhu5t3LeG6qOG6quG7hC3hu5XDrMOCLeG7l+G7p+G7leG7pS3hu5fhu5t4LeG7leG6qsOsLXjhu6Xhuqp4w7kteMO54bqqeeG7py3hu5fDrHjhu6Ut4buVw6wt4bqo4bqqeeG7py3huqjhu6XDrHjhu6Ut4buC4bqqw6x4LeG7leG7peG7py3hu5fhu5st4bqqeXjDuS3huqbhuqp54bqqLS3hu4Hhur3DquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqv4bq9Zmfhu4Phur3DquG6rOG6puG7leG6r+G6veG7peG6qOG6qMOC4bqlLy/huqzhuqrhu5Xhu6/hu6V54bub4buXeeG7p+G6rHl4w7nhuqnhu4B4L+G7pnfDrMO54bub4bqsL3jDueG6quG7hOG7m3jhu6V5eMO5L+G7h+G6v+G7gWkv4bq/w60v4buBw60v4bqo4buEX+G7mV/DguG7pcOsX+G7peG7hF/hu6V5w6x4X+G6qHnDrHjhuqnhu63DgsO54bq9w6rhuqjhu6fhuqh24bub4bqv4bq94oCcNuG7p3B3w6rhuqhE4buEw6rhu5Xhu4/DguKAncOqxqHFqeG7leG7pcOqxqFxeMOq4buVxJDDrMOqeOG7peG6vnjDucOqeMO5w4nhurDhu6fDquKAnOG7l+G7iXjhu6XDquG7lWrDquG6qOG6quG6ouG7p8Oq4bqo4bulw6x44bulw6rhu4Lhuqrhu4144oCdw6rhu5Xhu6Xhu6vDqsahdMOq4bqqw4F4w7nDquG6psOJ4bq24bqqw6rhu4Hhur3DquG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6r+G6vWhm4bq/4bq9w6ovxJE+4bqq4buEcXjDquG6qEThu4TDquG7lcSQw6zDquG7mXN44bulw6p44bul4buNeMOq4bqk4bqqw6zDqsOC4bul4bund8Oq4buV4bulRMOCw6rGoWvDquG7meG7qcOqw4Lhu6Xhu4vDquG7pcSQ4buEZMOCxJFXw6zhu4TDqndteMOq4bulxIJ4w6rDrHjhu6XDqijhuq3DqsOseOG7pcOqIeG7pcSpd8OqNmx4w6rhu5bhuqnDquG7lUV4w7nDqnjhu6XDtMOCw6rhu4Dhu6dzeMOq4buAxrDDquG7gOG7p3B3w6rhuqhE4buEw6rhu5Xhu4/DgsOqeOG7pcOJeMO5w6rGoWvDquG6pOG6qsOsw6rhu5XEgnjDqnjDueG6quG7hMOq4buv4bup4buV4bulw6rhu4Dhu4nDquG6rOG7ocOqxqHDieG6tuG7lcOq4buC4bqq4buP4bqow6rhu4Dhu6dzeMOqd+G7j+G7hMOqeMO54buJ4buEw6rhuqjhuq7hu6fhuqnDqj7hu6Xhu5t5w6rhu4DhurbDqsOseOG7pcOq4buW4bqpw6rhu5Xhu4vhu5Xhu6XDqnZC4buVw6p44bulw7TDgsOq4buA4bunc3jDquG7h8OqeMO54buJ4buEw6rDrHjhu6XDquG7lsOqxqHhu6fDqnbhu6dweMOq4bulecOseMOq4bul4bu1w4LDqnbhuq7DgsOq4bqsw6zhuqrDqsahw73Dqsahw6zhuqrDquG7mUR4w7nDquG7l+G6vsOq4buX4bqg4bunw6rhu6/DqHfDquG6qOG7peG7m3nDqnhBeOG6rcOqw7nhu6fDrMOqxqHGsHjhu6XDqsahw4nDrMOq4bqo4bulw7N4w7nDqnZweMOq4buYc3jhu6XDquG7gOG7p3N4w6rhu5jEqeG7leG7pcOqV8Os4bunw6rhu4Dhu4nDqsahw4nhurbhu5XDqsOC4bul4buL4bqow6rhu6Xhu6dzeMOq4buA4buncHfDquG6qEThu4TDquG7leG7j8OC4bqpw6rhu5Thu4vhu5XDquG7meG7i+G7lcOq4bqs4buxw6rhu5Xhu6V5w6rhu5nhu6dx4bqo4bqtw6rhu5lzeOG7pcOq4buA4buncHfDquG6qEThu4TDquG7leG7j8OCw6rhu5XEkMOsw6rDrHjhu6XDquG7lsOqduG7icOqd+G6uOG7lcOqxqHhuqDDqnjhu6Xhu6Phuq3DqsOC4bul4buL4bqow6rhu6Xhu6dzeMOq4bqs4bqud8OqeHB4w6rGoWvDquKAnOG6qOG7pXnhu4vhuqjDquG6qMOK4oCd4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkcOMeOG7pcOq4buWw6rhu5Xhu6V5w6rhu5nhu6dx4bqow6rDrHjhu6XDqnbhu4l3w6p4w7nhu6Vyw6rhu4Lhu43hu4TDquG7l+G6vHjDucOqeHB4w6rhuqjhu6Xhu6fDquG6qOG7pXlqeMO5w6rhu5VFeMO5w6rhu5Xhu6Xhu514w6rhu5Xhu6VC4bqtw6rhu5Xhu6Xhu514w6rDrHjhu6XDquG7lUV4w7nDqnjDueG7peG7scOqduG7icOq4buV4bulecOq4buA4bqq4bunw6rhu5Xhu6XhurjDquG7r+G7pUF4w7nDqnjDueG7peG7scOqeMO9w6rhu5XDvcOq4bqo4buldMOq4buZ4bupw6rhu5VseMOq4buZc3jhu6XDqnhveMO5w6rhu4Dhu4nDquG7l+G7p3V4w6rhuqjhu6dxeMOqeOG7pcOseOG7pcOqeOG7pcOJw6rhuqjhu6Vx4bqpw6rigJw8w6zhuqrDquG6qOG6psO0eMOqeOG7ieG7hMOq4bqo4bulxrDDquG7lcSp4buV4bulw6rhuqbDieG6tuG6qsOqxqFxeMOqw7nhu6fhu4nhuq3DquG7r+G7pUF4w7nDquG7mcOsecOqw7nhu6fhurDDquG7l+G7i3fDquG6qsOBeMO5w6rhuqbDieG6tuG6qsOqeOG6vsOs4oCd4bqtw6rDrHjhu6XDquG7lsOq4buV4bul4bunw6zDquG6rOG7n+G6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJHigJzhu5TDvcOqeOG7peG6vnjDucOq4buZc3jhu6XDqnjhu6Xhu414w6p4w7nhu6Xhu6dzeMOq4bqmw4nhurbhuqrDqsahw4nhurbhu5XDqsOC4bul4buL4bqow6rhu6Xhu6dzeMOq4buA4buncHfDquG6qEThu4TDquG7leG7j8OCw6p44bul4bujw6rGocOJ4bq24buVw6rhu5nhu4vhu5XDquG6rOG7scOq4buV4bulecOq4bqo4bul4bqqw4Hhu5XDquG7gOG7icOq4buv4bul4bqq4buEcHjDquG7r+G7p3B4w7nDquG6psOJ4bq24bqq4bqtw6p44bulw4l4w7nDquG7gHLDquG7l0N4w7nDquG6qOG7peG6qsOB4buVw6rGocOJ4bq24buVw6rhu4Dhu4nhu6fDqnjDueG7ieG7hMOq4bqo4bul4buP4buEw6rGoeG6tMOqxqHDrOG6qsOq4bqo4bulxrDDqnbhu6dyeMOq4buZ4bu3w6rhuqjhu6XhuqrDgeG7lcOq4buA4buJw6p2xKnhu6fDquG6qOG7p3HDgsOq4bqoROG7lcOq4bqqw4F4w7nDquG6psOJ4bq24bqqw6rhu4Dhu4nDqsahcXjDquG7r+G7peG7p8Oq4buA4buJecOq4buA4bunc3jDqnbDtXjDquG7h8Oq4buA4buncHfDquG6qEThu4TDquG7leG7j8OCw6rhu6V5xKnhu6fDquG6qMOKw6rhu5Xhu4vhu5XDquG7meG7i+G7lcOq4bqs4buxw6rhu6/hu6VBeMO5w6rhuqjhu6V0w6rigJzhu5XhurjhuqrigJ3Dqsahw4nhurbhu5XigJ3huqnDqsOZPOG6qcOqWMO54bqq4buEdXjDqsOZ4bunw6zDquG7mMaweOG7pcOq4bqo4bulQXjDucOq4bqo4buneMOq4bqo4bulcHfhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRNuG7p3B3w6rhuqhE4buEw6rhu5Xhu4/DgsOq4buZ4buncXjDquG7leG7peG6uHjDucOqeOG7pcOseOG7peG6rcOq4buZ4buL4buVw6rhuqzhu7HDquKAnOG6qOG6puG6ssOq4bqow6zhu4TigJ3DquG7r+G7pUF4w7nDquG7r+G7qcOCZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG7lEV4w7nDquG6qOG7peG7m3nDqsOZPOG6qT48w6pYw7nhuqrhu4R1eMOqw5nhu6fDrMOq4buYxrB44bul4bqtw6rhu5nGsHjhu6XDquG6qOG7pcOJ4bqweMO5w6p4w7nDieG6sOG7p8Oq4bqow6zDquG7lcO9w6rhu6XDrOG7p8Oq4bqk4bqqasOq4bqo4bulw7R44bqtw6rhu5XDvcOq4bulw6zhu6fDquG7lXl4w6p3beG6qMOqeOG7pcOJeMO5w6rhuqjhuqbhu4vhu6fDquG6qOG7p3fDquG7gOG7icOq4bqo4bqqSMOq4bqo4bulxrDDquG7leG7peG7q8Oq4buVw73DquG7geG6qcOqWHHhuqrDquG7leG7i+G7lcOq4buVxILDquG6pOG6qsOseMOq4buv4bul4buL4buVw6rhu5XDvcOq4bulw6zhu6fDqnfhu4nDqnfhuqDhuqjDquG7leG7i+G7p8Oq4bul4bu3eMO5w6rhu5XDvcOq4bqo4buldMOq4buVbeG6qMOq4buZ4bu3w6p44bulw4l4w7nDquG6qEThu4TDquG6qOG7pcaww6rhu6/hu6VBeMO5w6rhuqjhu6V04bqpw6o2xrDDquG6qOG7pXHhuq3DquG7r+G7peG7p8Oq4buZ4bupw6rhu4Dhu6dwd8Oq4bqo4bqqSMOq4buV4buPw4LDquG6rcOq4bqoROG7hMOq4bqs4buhw6rhu5nhu6nDqsOC4bulQ8OqdnB4w6rhuq3DquG6qOG6pnl4w7nDquG6qOG6psOJ4bqweMO5w6rhu6XhurbDgsOqeG94w7nDquG6qOG6qkjDqnjhu6XDrHjhu6XDquG7leG7pcO9eMO5w6rhu5nhu6nDquG7pXnEqeG7p8Oq4bqow4rDquG7gOG7icOqdsOseMOq4bqm4bqgeMO5w6rhu5fhu5N4w6rGoXF4w6rhu4Dhu4nDquG7meG7p3F4w6rhu5Xhu6Xhurh4w7nDquG6rMOB4buVw6rhu4Dhu4nDquG6rOG6quG7hMOqxqHDrMOq4bqoxKl4w7nDquG6puG7j+G6qMOqeOG7pcOseOG7peG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJFXb+G7lcOq4buXQ8Oq4buA4buncHfDquG6qEThu4TDquG7leG7j8OCw6p4w7nhuqrhu4TDquG7peG7p3R3w6rhu5nhu6dxeMOq4buV4bul4bq4eMO5w6p44bulw6x44bulw6p44bulw4l4w7nDqsahdMOq4buV4bul4buReMOqxqF54buLeMOq4buA4buncHfDquG6qOG6qkjDquG7leG7j8OCw6rhu5VFeMO5w6rhu6/hu6VBeMO5w6rhu6/hu6XDveG6rcOq4buV4buL4buVw6rhu5lzeOG7pcOq4buA4bunc3jDquG6qOG6quG7hHF4w6rhu5fDieG6ruG7p8Oq4buVRXjDucOq4buVw73DquG6qOG7pXTDquG7leG7peG7kXjDqsaheeG7i3jDqsahw4nhurbhu5XDquG6pOG6qsOsw6rhu4Lhu53huqjDqnjDueG7peG7p3N3w6p34buL4bqqw6rhuq3DquG6rOG7p3DhuqrDquG7jXfhuq3DquG7pXlv4buVw6rhuqThuqrDrMOq4bulxrB44bulw6pqeOG7pcOq4buVxJDDrMOq4buV4bulRMOCw6rhu5Vt4bqow6p24bquw4LDquG7gOG7p8Oq4bqoxal44bul4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeG7lEV4w7nDquG6qOG7peG7m3nDqsOZPOG6qcOq4buYxrB44bulw6rGoXTDqsah4buncuG6qsOq4bqo4bqm4bupw6rGocOJ4bq24buVw6rhu4Dhu6dwd8Oq4bqo4bqqSMOq4buV4buPw4LDquG7mXN44bulw6p44bul4buNeMOqw4Lhu6Vq4bunw6rGocOJ4bq24buVw6rhu5Xhu6Xhu5F4w6rGoXnhu4t4w6rhu4Dhu4nDqsah4buncuG6qsOq4bqo4bqm4bupw6rhu5Xhu4l4w7nDquG6rOG6rnfDquG7leG7iXjDucOq4bqow4HhuqjDquG6rcOq4buV4buL4buVw6rhuqjhuqbDieG6sHjDucOq4bul4bq2w4LDqnjhu6Xhu6PDquG7pcO14bqqw6rhu6Vx4bqow6rhu5lzeOG7pcOqeOG7peG7jXjDquG6pOG6qsOsw6rGocOJ4bq24buV4bqpw6o+4bqq4buEw6p44bul4buncHjhuq3DquG7mXN44bulw6p2RsOqeOG7ieG7hMOqxqFB4bunw6rhu6/hu6Xhu6fDquG7l+G7p3V4w6rhu5nhu6dxeMOq4bqk4bqq4buLw6p44bulw6x44bulw6p4cHjDquG7mXN44bulw6p44bul4buNeMOq4buA4buJecOq4buA4bunc3jDquG7r+G7peG7p8OqxqFrw6p4b3jDucOq4buA4buJw6rhu5XDvcOq4buZ4buncXjDquG7leG7peG6uHjDucOq4buA4buJecOq4buV4buL4buVw6rhuqjEqXjDueG6qcOq4buu4bul4bunw6rhu6V5xKnhu6fDquG6qMOKw6rhuqhE4buEw6p2w6x4w6rhuqbhuqB4w7nDquG6rcOqeMO5w6zhu4TDquG7lWrDquG6ssOq4buV4buL4buVw6p4w4nhuq7hu5XDqsOC4bul4buL4bqow6rhuqjhuqbhu6d0eMOq4bqo4burw6p2c8Oq4bqow4rDquG7gHl4w7nDquG7gOG7k3jDquG7leG7s3jDquG7lcOsecOqYuG6qOG6ruG7p8Oq4buD4bq/w6rhurdjw6rhu5dDw6rGocOJ4bq24buVw6rhu4vDgsOq4buXRHjDucOq4buV4buL4buVw6rhu6/DjcOq4bqo4bul4bqqw7ThuqjDquG7pcOA4bunw6rhuqzhurjhu5XDquG7peG7p3N4w6rGocSp4bun4bqtw6p4w73Dqsah4buz4bunw6rhu6Xhu7fhu6fDquG6rOG6vMOqw4Lhu6XDgeG7p8Oq4bul4bq2w4LDqsahw4B4w7nDquG7meG6oMOq4buVxJDDrMOqeOG7peG7p3LhuqrDquG7leG7peG6quG7hHB4w6rhu6/hu6V5w6zDqmLDqnjhuqDhu6fDquG7r+G7pXnDrOG6rcOq4bulw4Dhu6fDquG6rOG6uOG7leG6rcOqw7nhu43hu4TDqndww6rhuq3DqsOC4bul4buT4bqqw6rhuqjhu6XhuqrDtOG6qOG6reG7l+G7p3jhu6XDquG7l8OJ4bq0eMO5w6rhuqnhuqnhuqljw6rhuqnhuqnDquG7gMaww6rhu4DDtOG7hMOq4bqo4buncHjDqnbDieG6tnjDucOq4buV4bulecOq4buV4buL4buVw6rhu5lzeOG7pcOqeOG7peG7jXjDquG7gOG7p3B3w6rhuqhE4buEw6rhu5Xhu4/DgsOq4bqo4buldMOq4bulecSp4bunw6rhuqjDisOqxqFrw6rhu5XDvcOq4buZ4buncXjDquG7leG7peG6uHjDucOq4bqsw4Hhu5XDquG7gOG7icOq4bqs4bqq4buEw6rGocOsw6rhuqjEqXjDucOqduG7icOq4bulceG6qMOq4bqs4bq44buVw6p4b3jDueG6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4Lhu5h54buX4buE4bq9xJFk4bund8O5w6rDrHbhuqjhuq/hur3hu4Dhu6fhu5t3LeG6qOG6quG7hC3hu5XDrMOCLeG7l+G7p+G7leG7pS3hu5fhu5t4LeG7leG6qsOsLXjhu6Xhuqp4w7kteMO54bqqeeG7py3hu5fDrHjhu6Ut4buVw6wt4bqo4bqqeeG7py3huqjhu6XDrHjhu6Ut4buC4bqqw6x4LeG7leG7peG7py3hu5fhu5st4bqqeXjDuS3huqbhuqp54bqqLS3hu4fhur3DquG7peG7m+G7p8O54bul4bqo4bqv4bq94buF4buFaeG6vcOq4bqs4bqm4buV4bqv4bq94bul4bqo4bqow4LhuqUvL+G6rOG6quG7leG7r+G7pXnhu5vhu5d54bun4bqseXjDueG6qeG7gHgv4bumd8Osw7nhu5vhuqwveMO54bqq4buE4bubeOG7pXl4w7kv4buH4bq/4buBaS/hur/DrS/hu4HDrS/hu5l44bulX3jhu6XDrHhf4buA4bun4bubd1/huqjhu4Rf4buVw4Lhuqnhu63DgsO54bq9w6rhuqjhu6fhuqh24bub4bqv4bq94oCcNuG7p3B3w6rhuqhE4buEw6rhu5Xhu4/DguKAncOqxqHFqeG7leG7pcOqxqFxeMOq4buVxJDDrMOqeOG7peG6vnjDucOqeMO5w4nhurDhu6fDquKAnOG7l+G7iXjhu6XDquG7lWrDquG6qOG6quG6ouG7p8Oq4bqo4bulw6x44bulw6rhu4Lhuqrhu4144oCdw6rhu5Xhu6Xhu6vDqsahdMOq4bqqw4F4w7nDquG6psOJ4bq24bqqw6rhu4fhur3DquG7huG7p+G7l+G6qOG7peG6r+G6vWfhu4Nn4bq9w6ovxJFkw4LEkeG7mHN44bulw6p44bul4buNeMOq4buA4buncHfDquG6qEThu4TDquG7leG7j8OCw6rhu6V5xKnhu6fDquG6qMOKw6rGocOseMO5w6rGoeG7p3LhuqrDquG6qOG6puG7qcOq4bqoxKnhu6fDquG7r+G7pXnDrMOq4bukw4Dhu6fDquG6rOG6uOG7lcOq4bqoxanhu5Xhu6XDquG7leG6vOG7lWTDgsSRNuG7p3B3w6rhuqhE4buEw6rhu5Xhu4/DgsOqduG7icOq4bqoxrB44bulw6rhuqjhuqbEqXjDucOq4buA4buncHfDquG7leG7j8OCw6rhuqjFqXjhu6XDquG6ssOq4bqoROG7hMOq4buXecOq4bulecSp4bqow6rhu6XDvcOsw6rhu5Xhu4vhu5XDqsOC4bqmeeG7m3h64buEd+G7m8OqeMO5w6zhu4TDquG6qMSp4bunw6rhuqhE4buEw6rDueG7jeG7hMOq4bqmw6zDquG6rMOJeMO54bqtw6rDguG7pUPDqnhy4bqpw6pW4buhw6rhuqbDrMOq4buV4buL4buVw6p34bubeMOqeOG7ieG7hMOqw4Lhu6Vq4bunw6rhu4LhuqrDgXjDucOq4bqm4bqq4bqg4bqow6p4eXjDqnfhuq7hu6fDquG7pXnEqeG6qMOqxqHhuqB4w7nDqsahdMOqw4Lhu6Xhu414w6rhu6XEkOG7hMOq4bqo4bul4bq44buVw6pseMOqw7nhu6dCw4LDquG7leG7pXnDquG6pOG6quG7i8Oq4bqo4bqmxrB44bulw6rhu6Xhu4/DgsOq4bqo4bul4bqqw6rhuqjEqeG7p8Oq4bqm4bqq4bqg4bqo4bqtw6p44bulw4l4w7nDquG7r+G7peG7p8Oq4bqoROG7hMOq4buZ4bupw6rhu4Dhu6dwd8OqeMO9w6rGocOJ4bq24buVw6rhu6V5xKnhuqjDquG7pcO9w6zDqnjDucOs4buEw6rhuqjEqeG7p8Oq4bqoROG7hMOq4buA4buJw6rDguG7peG7jXjDquG7pcSQ4buEw6p24bqqQXjDquG7lWrDquG6qOG6osOq4buV4bul4bq44buVw6rhuqhE4buEw6rDueG7jeG7hMOq4bulecSp4bunw6rhuqjDisOq4bqo4bqmeXjDucOqeOG7peG6qsOqd0HDquG6qEThu4TDquG7gOG7icOq4buV4buL4buVw6rhu5XEgsOq4bqk4bqqw6x4w6rhu4Lhuqp4w7nDquG6pOG6qsOseOG7pcOq4buleW/hu5XDqnhveMO5w6rhu6XEgnjDqnjhur7DrMOqduG7icOqw7nhu43hu4TDquG6psOsw6rhu5Xhu6Vq4buEw6p34buL4bqq4bqt4bqpZC/DgsSRZMOCw6rhu5V2w6zhuqzhuqzhuq/hur3DguG7mHnhu5fhu4Thur3EkeKAnFjDucOJ4bqw4bunw6rhuqjDrMOq4bqo4bulw4nhurB4w7nDqnjDueG7peG7scOq4bqqw4F4w7nDquG6psOJ4bq24bqqw6rhu5nhu6fDrMOqanjhu6XDquG7pcOJ4bqyeMO5w6rGoXF4w6rDucOseOG6rcOq4bqqeMO5w6rhuqjhu6XDicOq4buXxKnDquG7l+G7ieG7hOKApnjhu6XDiXjDucOq4buv4bulQXjDucOq4buZ4bunceG6qMOq4bqmbnjDucOq4buA4buncHfDquG6qEThu4TDquG7leG7j8OCw6p34bqu4bunw6p24buJw6rhuqjhu4vhu5XDquG7pcSp4bunw6rGocO14bqqw6rhuqjhu6dweMOqeMO54bqq4buEw6rhu6Xhu6d0d8OqeOG7peG7j+G6qMOqd+G7icOq4buA4bunc+G7lcOqdsSpd8Oq4buXRHjDucOq4bqmw4nhurbhuqrDquG7meG7p8Osw6p3w6x4w7nDqsahcXjigJ3huqnDmTzhuqnDquG7mMaweOG7pcOq4buv4bul4bqq4buEcXjDquG7leG7i3nhuqlkL8OCxJFkw4LDquG7lXbDrOG6rOG6rOG6r+G6vcOC4buYeeG7l+G7hOG6vcSRPuG7peG7m3nDqsOZPOG6qcOq4buYxrB44bulw6p44bul4buJw6p4w4nhuq7hu5XDquG7lcO1eMOq4buVw73DquG7leG7pXHDquG6qOG7ieG7p8Oqd8SpeOG7pcOq4bqo4bul4bunceG6qMOq4bqo4bul4bq84buVw6rhu6XEgnjDqsahdMOq4bqk4bqqanjDqnZGw6rhu4Dhu4nDquG6rMOKw6rhu5dEeMO5w6rhuqbDieG6tuG6qsOq4buZ4bunw6zhuq3Dqnhx4bqqw6rhu6/hu6VBeMO5w6rhu4Dhuq7hu6fDquG6qMaweOG7pcOq4bqo4bqmxKl4w7nDqnjhu6XDtOG6qsOqeOG7peG7o+G6qMOq4buV4buJeMO5w6rhuqhseMO5w6p44bulw4nDquG7peG7p3N4w6p4w6zhu4TDquG6qOG7pcaww6rhu4Dhu6dz4buVw6p4w7nhu4nhu4TDquG7leG7iXjDucOq4buVw73DqsahQXjDucOqeMO5w4nhurDhu6fDquG7meG7qcOq4buA4buncHfDquG6qOG6qkjDquG7leG7j8OCw6rhu5d5w6rhuqbDieG6tuG6qsOq4buZ4bunw6zDquG6rOG7ocOq4buv4bulQXjDucOq4buX4bq6eMO5w6rhurLDquG7lXl4w6rhuqzDgcOqaOG6v+G6t+G6qWQvw4LEkWTDgsOq4buVdsOs4bqs4bqs4bqv4bq9w4LDjOG6quG6qOG7pXnhuqbhur3EkT7hu6Xhu5t5w6o84buuxqA8ZC/DgsSR

Theo SKĐS

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh ung thư lưỡi

Chế độ dinh dưỡng cho người bệnh ung thư lưỡi
2024-05-30 08:15:00

Ung thư lưỡi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và khả năng ăn uống của người bệnh. Vì vậy, cần phải có biện pháp đảm bảo dinh dưỡng giúp người bệnh duy trì sức khỏe và...

5 lợi ích bất ngờ của trà hoa hồng

5 lợi ích bất ngờ của trà hoa hồng
2024-05-30 08:12:00

Trà hoa hồng là một loại đồ uống thảo dược được biết đến với những tác dụng tốt, đặc biệt có lợi cho phụ nữ. Rất nhiều loại hoa hồng có thể dùng làm trà, tuy nhiên, hương vị...

Ðối phó chứng cứng khớp lúc giao mùa

Ðối phó chứng cứng khớp lúc giao mùa
2018-09-16 07:37:19

Khi thời tiết bắt đầu chuyển mùa, cũng là lúc bệnh lý về xương khớp có nguy cơ phát triển. Đặc biệt là chứng cứng khớp sẽ trở nên nghiêm trọng hơn khi thời tiết chuyển sang thu...

8 bài thuốc nam chữa dị ứng

8 bài thuốc nam chữa dị ứng
2018-09-13 07:40:17

Dị ứng là một phản ứng của cơ thể khi có sự xâm nhập của một chất lạ được gọi là “dị nguyên”. Sự xâm nhập này có thể theo nhiều đường khác nhau như đường hô hấp (do hít phải),...

Táo tàu chữa bệnh

Táo tàu chữa bệnh
2018-09-12 07:44:55

Theo Đông y táo tàu tính ôn vị ngọt của táo có tác dụng bổ ích tỳ vị, dưỡng huyết an thần, có hiệu quả điều trị với người tỳ vị suy nhược, ăn ít, phân loãng, mệt mỏi, khí huyết...

8 lợi ích đáng kinh ngạc của Vitamin B7

8 lợi ích đáng kinh ngạc của Vitamin B7
2018-09-11 07:52:55

Những lợi ích sức khỏe của Biotin hay vitamin B7 bao gồm việc cải thiện trao đổi chất, duy trì mô, da khỏe mạnh và giảm cân. Hơn nữa, Biotin cũng có những hỗ trợ chức năng đáng...

Khoẻ mạnh với 20 phút tập luyện mỗi ngày

Khoẻ mạnh với 20 phút tập luyện mỗi ngày
2018-09-10 07:28:34

Làm thế nào để có một cơ thể dẻo dai, cơ bắp săn chắc, giảm được tình trạng béo phì của mình trong khi trong nhà lại không có đầy đủ dụng cụ, cũng không có đủ thời gian và tiền...

Không chủ quan với bệnh tay - chân - miệng

Không chủ quan với bệnh tay - chân - miệng
2018-09-08 13:14:21

PTĐT - Theo số liệu thống kê của Bệnh viện đa khoa tỉnh, riêng tháng 8-2018, tại Khoa Nhi của Bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị cho 40 trường hợp trẻ mắc tay - chân - miệng ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long