Cập nhật:  GMT+7
4buzw5LDg+G6oEbhu5bhuqZWVuG7p8OA4buw4buN4buMV+G7lknDgOG7teG7n+G7jExX4bqgw6rhuqbGoOG6oOG7lMSoWOG6oMOT4bug4buM4bqgSFPhu4zhuqBXw5Lhu5zhuqrhu4zhuqBITeG6oFfDkllG4bqgSOG7hjrhuqDDkuG7nOG6qOG6oOG7hMOV4buaw5LhuqDhu43hu65Y4buaw5PhuqDDoFLhu5rDk+G7sy/DksOD4bu14buz4buw4bu14buf4buMTFfhuqDDquG6psag4bqgOsSoWOG6oEbhur5Y4bqg4bqrVuG7ruG6pknhu5bhuqBGw5LDisag4bqgR0BX4bqg4buaw5PhuqY64bqgKuG7jExG4bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqg4buUw5JY4bqgSMOU4buaw5LhuqBG4bu4duG7s1fhuqbhu4Thu5ZJ4bqgVlc64buWSeG7p8OAxqDhuqbhu67Dk+G7jOG7muG7rcSC4buwP+G6oOG6plhX4bucw4Dhu7Xhu7NX4buu4bu14buzV0fhu7Xhu7Phu4zGoMOT4bqgVuG7rkbhu6fDgMOSV1fhu7Dhu60vL+G7hOG6puG7nOG7sMOSWFfDkuG7nHcq4buaL+G7nOG7lkdH4bqmV+G6pi8mSeG7hFbhu4xXSS9X4buM4buaLVdYRi1WWC3hu5Thu4xJ4buaL8OD4bqi4bqiYeG6pzkp4bqiOcOhKS/EguG6osODw4Mvw4Mvw4PEguG6tsSC4bqk4bqh4bqkw6HDoeG6pDkvw4PEguG6tuG6pMODxILDguG6suG6tMOC4bqi4bqw4bqyX+G6pirhuqZX4bqm4buud+G7mOG7sMOTw4DhuqDhuqbhu5bhu4zDk+G7muG7p8OA4buu4buMw5PDklfDgOG7teG7sy9XR+G7teG7sy9X4buu4bu14buzV+G7ruG7teG7s1dH4bu14buz4buw4bu1YeG7pOG6oFbhu6jhuqDDkuG6quG6oFfhur7hu5rDk+G6oOG7qOG6oOG6reG6pnrhuqbhuqDhu4TDlOG6oOG7sMOS4bqs4bqgw5Lhu7Q64bqg4buaw5PDkuG7jMSoxqDhuqBX4buu4bug4buaw5N24bqgRuG6vuG7muG6oEjhu7jGr0bhuqBX4bqs4buM4bqgV8OS4buMSlfhuqB5QuG7msOS4but4bqgw7NJWFdJ4buuVsO94buzL1dH4bu14buzL1fhu67hu7Xhu7MvV+G6puG7hOG7lknhu7XGoOG7qOG6oFfDilfhuqBGQuG6oEbhuqxG4bqgRiThuqbhuqDhu5TDkuG7hljhuqAq4bqo4bqg4buaw5PhuqY64bqg4buW4buA4buw4bqgV0BG4bqgV8OSQuG6oFfDneG6oOG7msOS4bq84bua4bqgbuG6puG7lklWV+G7jOG7mknhuqDDkuG7jEzhu5rhuqDhu4TDlOG6oMOT4buM4bqmxqDhuqDDk+G7jCXhuqBX4buu4buc4buaw5PhuqDhu5rDkuG6qOG6oFfDneG6oEbhu7ThuqbhuqDhuqtW4buu4bqmSeG7lnfhu7Phu7Dhu7XDqsOT4bqoOuG6oMSC4bqwL8ODw4N24bqg4bqpVeG7jOG6oEhU4buaw5PhuqA5QuG7nOG6oOG6puG7muG6oOG6u+G7jMSo4bua4bqg4bqpxq/hu7DhuqBvWFNG4bqgeeG6qcOgOSnhuqDhurvhuqlvw73huqDDkuG7oOG7sOG6oFfDkuG6psag4bqgKsOK4bua4bqgKkvhuqBXw5Xhu5rDkuG6oMOSw5Xhu5rDkuG6oOG7jeG7rljhu5rDk+G6oMOgUuG7msOTd+G7s+G7sOG7tW7DkuG6rFfhuqDhu4Thu4xNWOG6oFfhuqrhu4zhuqBGWFVG4bqgw5Lhu6Dhu7DhuqDhu5rhuqg64bqgw6Dhuqrhu4zhuqBWQOG6oDnDneG7jOG6oOG7jcOSSuG6oOG6reG7jOG6puG7msOTduG6oG7DkuG7ouG6oMOg4bqq4buM4bqgR+G7jEzhu5rhuqDhu5/hu4xMV+G6oMOq4bqmxqDhuqBX4bqq4buM4bqg4bqpw6A5KXbhuqDhu4Thuqg64bqgV1DhuqDhu6xY4bqm4bua4bqg4buaw5Phuqrhu4zhuqAqS+G6oCrhu4xMRuG6oOG7hMOKV+G6oEbDksOK4buw4bqgRuG6rEbhuqDhu5rDmeG6oOG7lj1G4bqg4buaw5Phu5zhuqrhu4zhuqDDk+G7jOG6puG7nOG6oEbhu7ThuqbhuqDhu6xYU0bhuqBXSuG6oCrhuqjhuqDhu5TDkljhuqAqPUZ24bqgV8OS4bu44buk4buaw5PhuqDhu5bhu7jGr+G7msOT4bqgw5Phu4wl4bqm4bqgRuG6rEbhuqDhu4TEqOG7muG6oOG7msOSRcag4bqgV+G6rOG7jOG6oOG7lMOS4buo4buM4bqgSFXhu5rDk+G6oFfhu4xK4bua4bqgV+G7rsOV4buaw5LhuqDDkuG7nuG6puG6oOG7hMOV4buaw5LhuqDhu43hu65Y4buaw5PhuqDDoFLhu5rDk+G6oCrhu4Lhu5rhuqBGw5Lhu7jhuqbhuqBI4bu4xq9G4bqg4buaU+G7jOG6oOG7luG6quG7jHfhuqBhWFVG4bqg4buUw5Lhu7Thu5rDk+G6oMOS4bucQuG7msOT4bqg4buaw5Lhurzhu5rhuqBI4bqq4buc4bqgV+G6quG7jOG6oMOhQuG7jOG6oOG6reG6pnrhuqbhuqA/w4pY4bqgSOG7jOG6oOG7msOTw5Lhu4zEqMag4bqgV+G7ruG7oOG7msOT4bqg4buUw5Lhu4zhuqDGoMOd4bqm4bqgSFLhu5rDk+G6oOG7hMSQV+G6oEjhur5YduG6oOG7hOG6quG7nOG6oOG7lj1G4bqgV+G7jErhu7DhuqBX4buyRuG6oMOT4buM4bqm4bqgV0Thu5rDk+G6oFfhuqrhu4zhuqDDoFLhu5rDk+G6oMOpSeG7rlhW4bqm4buWScag4bqgVuG6pljhuqDhu5TDkuG7jOG6oOG6q1bhu67huqZJ4buW4bqg4busWDpKV+G6oEjDlOG7msOS4bqgxqDhu6jhuqDhu65V4buaw5PhuqDhu5TDkljhuqBIw5Thu5rDkuG6oEbhu7jhuqDhuq3hu4zhu5bhu5zhuqBX4buuxKjhu5rhuqDhu5ZD4buaw5LhuqBXw5LDmuG6oG7huqbhu5ZJVlfhu4zhu5pJ4bqg4buEw5ThuqBGw5Lhu4xKxqDhuqBI4bui4buaw5N34bqgYVhVRuG6oOG7hOG6vljhuqBGJOG6oOG7jcOa4buaw5PhuqBXw5JT4buaw5PhuqBHPeG6oOG7lOG7jErhu5rhuqBXw5rhuqBGw5JARuG6oFfhuqrhu4zhuqBu4bqm4buWSVZX4buM4buaSeG6oEjhur5Y4bqg4buaRMag4bqgxILhuqLDg+G6ouG6oEjhuqbhu5rDk+G6oEhA4buaw5PhuqBX4buu4bu44bumRuG6oOG7msOTWDrhuqBG4buk4bqgSMOV4buaw5LhuqDDkuG7nEPhu5p34buz4buw4bu14buN4buu4bu44bumRuG6oOG7lMOSQuG6oOG7mkThu5rDk+G6oFfDleG7msOS4bqgw5LDleG7msOS4bqgR+G7jE7hu5rhuqDhu4Thu4xK4bua4bqgP8OKWOG6oMOS4buk4buaduG6oMOg4bqq4buM4bqgVkDhuqA5w53hu4zhuqDhu43DkkrhuqDhuq3hu4zhuqbhu5rDk+G6oOG7lMSoWOG6oMOT4bug4buM4bqgRuG6rEbhuqDhu4TEqOG7muG6oOG7luG7jMSo4bua4bqg4busWOG6puG7muG6oFcj4bqg4buEUOG6oMOT4buMQuG7jOG6oOG7sMOS4bqs4buw4bqg4busWOG6vOG7muG6oFY9duG6oFfhu4xK4bua4bqgw5Lhuqjhu5rDkuG6oEhT4buM4bqgV8OS4buc4bqq4buM4bqgKuG6qOG6oFfDkuG7uOG7pOG7msOT4bqg4buW4bu4xq/hu5rDk3bhuqBXWOG6vOG7muG6oFfDkuG7tOG6oOG7lljhu4BX4bqg4buaw5Lhurzhu5rhuqBI4bqq4buc4bqgKuG6qOG6oOG7msOS4bq84bua4bqg4busWDpL4bua4bqg4busWFNG4bqgV0p24bqgV+G7jErhu5rhuqDDkuG6qOG7msOS4bqgSOG7jEtY4bqgV+G7ruG6puG6oEbhuqxG4bqgKuG7suG6oCrhu4xMRuG6oCrhu4zhuqDhu7DDkuG6qsag4bqgV8OSSeG7nOG6oFfhu4zhu5rDkuG6oFfDkuG6vuG7muG6oOG7lMOSWDpK4bua4bqg4buaw5PDksOU4bqgV+G6quG7jOG6oDnhuqzhu5zhuqBG4bqs4buc4bqgRuG7tOG6puG6oG7DkuG6rOG7jOG6oEjhu5zhuqjhu5rhuqDhu43Dlcag4bqgw5Lhu4xNWOG6oMOyPeG6oFfDkuG7gFfhuqBH4buc4bqg4bqpVeG7jOG6oEhU4buaw5PhuqDDqsOS4bq84bua4bqg4busWDpL4bua4bqg4bq74bqpb+G6oFfDkuG6qOG7msOS4bqg4buW4buA4buw4bqgeVfDkuG7uMWo4buaw5PhuqBI4bu4xq9G4bqgw5Phu6Dhu4zhuqDhu5bhuqjhuqDigJw54bqs4buc4bqgRuG6rOG7nOG6oOG6reG7nOG7lkdWV+G7nOG7mknigJ3DvXfhu7Phu7Dhu7XDoOG6quG7jOG6oFZA4bqgOsSoWOG6oEbhur5Y4bqg4bqrVuG7ruG6pknhu5bhuqBGw5LDisag4bqgR0BX4bqg4buaw5PhuqY64bqgKuG7jExG4bqgP+G6vDrhuqBHPeG7msOT4bqg4buUw5JY4bqgSMOU4buaw5LhuqBG4bu4duG6oMag4buo4bqgV8OKV+G6oEZC4bqgRuG6rEbhuqBGJOG6puG6oOG7lMOS4buGWHbhuqBXw5JC4bqgV8Od4bqg4buaw5Lhurzhu5rhuqBu4bqm4buWSVZX4buM4buaSeG6oMOS4buMTOG7muG6oOG7hMOU4bqgw5Phu4zhuqbGoOG6oMOT4buMJeG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oOG7msOS4bqo4bqgV8Od4bqgRuG7tOG6puG6oOG6q1bhu67huqZJ4buW4bqgKuG6qOG6oFcj4bqg4buEUOG6oMag4bug4buM4bqgRsOS4buO4buaw5LhuqBW4bqsRsOSduG6oMOS4bqo4buaw5LhuqBIVeG7msOT4bqgSOG7pOG7muG6oOG7sMOS4bu44buk4buaw5PhuqBG4bui4bqgV8OSTeG6oELhu5rDkuG6oMOS4bu44buo4buaw5PhuqBX4buMxKhY4bqgRj1G4bqgSErhu5rhuqBX4buMSuG7muG6oFfhu67DleG7msOS4bqgw5Lhu57huqbhuqDhu4TDleG7msOSd+G6oMOg4bqq4buM4bqgVkDhuqBG4bu24buaw5PhuqBIS+G6oOG7msOTw5LDlOG6oEbhuqxG4bqg4buExKjhu5rhuqBX4bqq4buM4bqgbuG6puG7lklWV+G7jOG7mknhuqBXROG7msOT4bqgRuG7uMWo4buaw5PhuqBIU+G7jOG6oFfDkuG7nOG6quG7jHbhuqDDkuG7nuG6puG6oMOT4buMQuG7jOG6oOG7msOSRcag4bqgV8OS4bqo4buaw5LhuqDhu5bhu4Dhu7DhuqBhw5Lhu47hu5rDkuG6oOG7sMOS4bu04bqgw5Lhu57huqbhuqDDksav4buw4bqgR+G6vOG7muG6oFdVRuG6oCrhuqjhuqBGw5JY4buG4bua4bqg4buEw5ThuqBGw5Lhu5zhuqDhu6xY4bqs4bqgV+G7rsOV4buaw5LhuqBXw5Lhuqjhu5rDkuG6oOG7luG7gOG7sOG6oMOqw5LhuqjhuqDhu5rhu7jhu6ZG4bqgVuG6pljhuqDhu5rhuqg6d+G7s+G7sOG7tcOg4bqq4buM4bqgVkDhuqDhu5rDksOK4bua4bqgxqDhuqrhu5rDknbhuqDhurtV4bqgV+G7rsOV4buaw5LhuqDDkuG7nuG6puG6oOG7hMOV4buaw5J24bqgw7Lhuqzhu5rDk+G6oOG7lOG7jErhu5rhuqDDkuG7nuG6puG6oOG7hMOV4buaw5LhuqB94buu4buA4buwduG6oEbhuqxG4bqgw6rDk1g6xKjhu5rhuqBXxJBG4bqgV8OS4bqmxqDhuqBGw5Lhu4xKWOG6oOG6veG6pkfhu67hu4xX4bqgKuG6qOG6oEbhuqxG4bqgw6rDk8OSw5ThuqDhu6xYOkpX4bqg4buW4buMxKjhu5rhuqDhu6xY4bqm4bua4bqgRuG7tOG6puG6oOG6qcOgOSnhuqDhurvhuqlvduG6oFfhu67hu5zhu5rDk+G6oEjhu6LhuqBG4bui4bqgw6rDk8OSw5ThuqDhu6xYOkpX4bqgw4PDguG6tuG6ouG6oHnhu5pExqDhuqDEguG6ouG6osOCw73huqAq4bqo4bqgw6rDk8OSw5ThuqDhu6xYOkpX4bqgw4PDguG6suG6ouG6oHnhu5pExqDhuqDEguG6ouG6ouG6pMO94bqgV+G7jErhu7DhuqBX4buyRuG6oOG7luG6qOG6oOG7lMOSWFLhu5rhuqDhu5TDksOa4bqgV1NX4bqg4buaw5LDilfhuqBGw5Lhu5zhuqDGoFVX4bqg4buaS+G7muG6oMOS4bue4bqm4bqg4buEw5Xhu5rDkuG6oOG7hEvhu5rhuqAqJeG7msOT4bqgV+G6quG7jOG6oOG7lMOSWOG6oCo9RuG6oCrhuqjhuqDDk+G7jELhu4zhuqDhu7DDkuG6rOG7sOG6oMOS4bqm4buM4bqgw6rDkuG6qOG6oOG7muG7uOG7pkbhuqBIVUbhuqDhu5bhu4Dhu7B34buz4buw4bu14bufS+G6oFfDleG7msOS4bqgw5LDleG7msOS4bqg4bq7SeG7hOG6puG7muG7nOG7mnbhuqAq4bum4buM4bqgKuG7jExG4bqgYcOS4buO4buaw5LhuqDhu7DDkuG7tOG6oEjhu5zhuqjhu5rhuqDhu5RKV+G6oEfhurzhu5rhuqBXVUbhuqBI4bqm4buaw5PhuqBI4bu4xq9G4bqgV+G7ruG7jE3hu5rhuqDhu5TDkuG6puG7jHbhuqDDoOG6quG7jOG6oFZA4bqgOcOd4buM4bqg4buNw5JK4bqg4bqt4buM4bqm4buaw5PhuqBIS+G6oOG7msOTw5LDlOG6oEbhuqxG4bqgSELhu5rDk+G6oOG7sMOS4bqs4buM4bqgRsOS4buO4buaw5LhuqBX4buuw5ThuqBGw53hu5rDk+G6oEjhu6Lhu5rDk+G6oMOT4bui4buw4bqgRsOS4buc4bqgV+G7jErhu5rhuqBX4buuw5Xhu5rDkuG6oEbhu7Thu5rDk+G6oEZT4bqgw5Lhu57huqbhuqDhu4TDleG7msOSduG6oMOS4bue4bqm4bqgw5Phu4xC4buM4bqgKuG6qOG6oFfhuqzhu4zhuqBXw5Lhu4xKV+G6oEjDilfhuqDhu5rhu7jhu6ZGd+G6oMOg4bqq4buM4bqgVkDhuqDhu7Thu5rDk+G6oMOSVeG6oCrhu4xMRuG6oEjhu4xLWOG6oFfhu67huqbhuqBG4bqsRuG6oCrhu7LhuqBGw5Lhu4xK4bua4bqgVj3huqBX4bqs4buM4bqgR+G7jE7hu5rhuqDDk+G7jCXhuqbhuqDGoOG7jEvhu5rhuqDDquG6psag4bqg4bq7SeG7hOG6puG7muG7nOG7muG6oCrhuqjhuqDhuqtW4buu4bqmSeG7lnbhuqBIVOG7msOT4bqgV8OSxajhu4zhuqA6xKhY4bqgRuG6vljhuqDhuqtW4buu4bqmSeG7luG6oEbDksOKxqDhuqBHQFfhuqDhu5rDk+G6pjrhuqDhu5bhu4Dhu7DhuqBXQEbhuqAq4bqo4bqgKlLhuqBI4buMS1jhuqDhu5Thu4xM4bua4bqgxqDhu6Dhu4zhuqDDkuG6qOG7msOS4bqgSFXhu5rDk+G6oCrhu4zhuqDhu7DDkuG6qsag4bqgSFVG4bqg4buW4buA4buwduG6oEbDkuG7tOG6oOG7rFg6S+G7muG6oCrhuqjhuqBX4buc4bqo4bua4bqgKsOM4bua4bqg4buWQ+G7msOS4bqgV8OSw5rhuqBG4bu04bqm4bqg4bq7SeG7hOG6puG7muG7nOG7mnfhuqDDoOG6quG7jOG6oFZA4bqgV+G6rOG7jOG6oOG7lMOS4bq44buaw5PhuqBIw5Thu5rDkuG6oFY94bqg4bu04buaw5PhuqDDklXhuqBG4bu04bqm4bqg4buf4buMTFfhuqDDquG6psag4bqgSFPhu4zhuqAq4bum4buM4bqgw5Lhu5zhuqpX4bqgSFXhu5rDk+G6oEbhu7ThuqbhuqDhurs9RuG6oOG7luG7uMav4buaw5PhuqDhuq3DleG7muG6oMOT4buMJeG6oOG6qeG7nuG6puG6oOG7hMOV4buaw5LhuqDhurvhuqlv4bqgV+G6quG7jOG6oOG6u0nhu4Thuqbhu5rhu5zhu5rhuqB54buPw6rhuqvhuqfhuqvhurvDveG6oEbhu7bhu5rDk+G6oOG7msOS4bu44bqgSFPhu4zhuqAq4bum4buM4bqgKuG7jExG4bqgV+G7ruG7jE3hu5rhuqDhu5TDkuG6puG7jOG6oEjhur464bqgSOG7tOG6oMOqw5PDksOU4bqg4busWDpKV+G6oMOD4bq04bqiw4PhuqB5xILhuqLhuqLhurLDveG6oEbhu7ThuqbhuqDhuqnDoDkp4bqg4bq74bqpb+G6oCpL4bqg4bq7SeG7hOG6puG7muG7nOG7mnfhuqDhu43Dkknhu5zhuqDhu5/hur/hu58=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

POWERED BY
Việt Long