Cập nhật:  GMT+7
XeG7iTY04bq5w7LDo+G7peG7pT8zdeG7psSp4bunw7LDqjMi4buyxKlo4bunNOG7jsOj4buNNMOz4buFxak04buL4buTxKk04bq9xqHEqTThu6fhu4nDteG6scSpNOG6vWk04bun4buJxrDhurk04bq9xJHhu7k04buJw7Xhuq80w6lr4buP4buJNOG7psO5xanhu4/hu4s04bq84buX4buP4buLXS/hu4k2Il11IuG7ssSpaOG7pzThu47Do+G7jTThu7nhu4XFqTThurljxak0xKjhu6XDucOjw6rDsjThurnhu4li4buNNOG6u3bhu6c04buP4buLw6Phu7k04buzxKlo4bq5NOG7t+G6q+G7uTThurt44buP4buLNMOz4buJxak04bq9bOG7j+G7iTThurnhu688XeG7p8Ojw6nDssOqNOG7peG7p+G7ucOyw6o/M+G7jcOjw7nhu4vEqeG7jyg3deG7tzTDo8Wp4bunw7UzIl3hu6fDuSJd4bun4bq7Il3EqeG7jeG7izThu6XDueG6uT8z4buJ4bun4bundSgvL8Opw6PDtXXhu4nFqeG7p+G7icO1PuG7s+G7jy/DtcOy4bq74bq7w6Phu6fDoy/hu7XDqsOp4bulxKnhu6fDqi/hu6fEqeG7jy3hu6fFqeG6uS3hu6XFqS3Ds8Spw6rhu48vNjU14bq4w4zDicODNcOJ4bq6w4MvNzU2Ni82LzY3YTfhuqPDiuG6o+G6uuG6uuG6o8OJLzY3YeG6ozY34bqhw6HDoOG6oTU5w6Ffw6Phu7PDo+G7p8Ojw7k+b3Xhu4szNMOjw7LEqeG7i+G7jz8zw7nEqeG7i+G7ieG7pzMiXS/hu6fhursiXS/hu6fDuSJd4bunw7kiXeG7p+G6uyJddSLhurjhu6E04bulczThu4nhurE04bunY+G7j+G7izRzNOG7isOjesOjNMOpbDR14buJxIM04buJ4bux4bu5NOG7j+G7i+G7icSp4buF4buNNOG7p8O54buT4buP4buLPDThurlj4buPNOG6veG7r3Lhurk04bunxIPEqTThu6fhu4nEqWbhu6c0feG6t+G7j+G7iSg0w5nDqsWp4bunw6rDueG7pVtdL+G7p+G6uyJdL+G7p8O5Il0v4bunw6PDqcOyw6oi4buNczThu6di4bunNOG6ueG6tzThurnEg+G6uTThurl5w6M0w7Phu4nEkcWpNOG7s+G6rzThu4/hu4vDo+G7uTTDsmR1NOG7p3bhurk04bun4buJ4bq3NOG7p+G7qTThu4/hu4nhuqvhu480VcOjw7LDquG7peG7p8Sp4buPw6o04buJxKlo4buPNMOpbDThu4vEqcOj4buNNOG7i8Spw7004bunw7nDteG7j+G7izThu4/hu4nhuq804bun4bupNOG6ueG7scOjNMSo4bulw7nDo8Oqw7I+XXUi4buO4buL4bqv4bu5NDc5LzY2PDThu4jhu53EqTThur3hu5vhu4/hu4s0w4nhurfDtTTDo+G7jzTDksSp4buF4buPNOG7iHJ1NMOaxanGoeG6uTR94buI4bq8w4nDgzTDkuG7iMOaWzThu4nhu5N1NOG7p+G7icOj4buNNOG7s2Lhu4804buzZzThu6dr4buP4buJNOG7iWvhu4/hu4k04bumw7nFqeG7j+G7izThurzhu5fhu4/hu4s+XXUiVeG7icSD4bunNMOpxKlpxak04bun4bqxxKk04bq5xanhu53hurk04buJ4buTdTThu4/huq/hu7k04bq84bqxxKk04buldjTDieG7qcSpNOG7puG7iWY04buKxKnDo+G7j+G7izw0VeG7icO0NOG6vOG6scSpNOG6u8SpaOG7jzThu7LEqWjhu6c04buOw6Phu4004bun4bqxxKk04buI4bq8w4nDgzw0w6nhuq/hu7k04bun4buZNMO6xanDo+G7jzThu4/hu4vhurHEqTThu7NnNOG7s8SpaOG6uTTDqWLhu6c04bq54buJYnU04bq5xIPhurk04buP4bufNMOyeOG6uTThu4/hu4vDteG6scSpNOG7i8Spw6PDtTThurnhu7HDozTDusWpxqHhurk04bunZjThu7Phuq80w7Phu4nFqTThu7N44bq5PDThu6fhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s0w7Lhu69y4buP4buLNOG7i8Spw73DozThurnEg+G6uTTDqeG7heG7jzThu4/hu4nhuqXhu4004bunxIPEqTTDs+G7iXPEqTThur3hu53hu4/hu4s04bunxKlm4buPNOG7p8O5a+G7j+G7iTThu4nhu5HDozTDqWvhu4/hu4k04bumw7nFqeG7j+G7izThurzhu5fhu4/hu4s04buzZeG7jzThurnhu4nhu6/DozThur3hu69y4bq5NOG7j8ahxKk0w7LhurHEqT404bq4xanhu53hurk0w7Phu4nhu7Hhu4/hu4s04buJw7Xhurfhu4/hu4s04buP4buJ4bqr4buPNOG6veG6scO1NOG7p+G6scSpNOG6uuG6t8SpNOG7isOjesOjNOG7t2LFqTThur3EqTThu4/hu4vhu4nEqeG7heG7jTThu6fDueG7k+G7j+G7izTDs+G7icSpNOG7jeG7qcOjNOG6veG7l+G7j+G7izTDqcOi4bunNOG6vWPFqTw0w6nhurHDtTTDsnjhurk04bunxKlmdTThu6fhu6vhurk04buLxKnDozThu6fhurXhu4/hu4s04bun4bqxxKk04bq84buX4buP4buLNE/DqsO5xanhu6XDo8Oyw6rhu4004bulw6PFqTTDs+G7icSpNMSo4bulw7nDo8Oqw7I0w7rFqeG7uWbhu6c04bq9bOG7j+G7iTThu41zNMO54bud4buP4buLNMOz4buJxak04bq9bOG7j+G7iTThurnhu6804buKxKnDssO1NOG7p8O54buF4buPNMOy4bqz4buP4buJNOG7p+G7ieG7ozRVw6PDssOq4bul4bunxKnhu4/DqjTDqWw04bq54buJxKlm4buNNOG6vcO04buP4buLPjThurjFqeG7neG6uTTDqWPFqTThurl5NOG7puG7o+G7j+G7izThu6fhu4nGoeG7j+G7izThurt4NMOzxKlm4buPNOG7p+G7ozThurnhu4l24bq5NOG7p+G6scSpNFXDo8Oyw6rhu6Xhu6fEqeG7j8OqNOG6vWPFqTThu4/hurXhu400NzU2NTThur3Do+G7j+G7izThur124buP4buLNOG7p8O54buvcOG6uTThu4/hu4vFqeG7uTThurnhu6E04bq9a+G7j+G7iTThu4nDteG6s+G7jz5ddSLhu6bDueG7r3Dhurk0w7Phu4nhurc04buP4bq14buP4buLNOG7p2vhu4/hu4k04buJa+G7j+G7iTThurvEqcOt4buPNMOpxKlm4buPNOG7t2LFqTThu4nhu6Hhu488NOG6vOG6scSpNOG7pXY0w4nhu6nEqTThu6bhu4lmNOG7isSpw6Phu4/hu4s0w7Phu4XFqTThu4vhu5PEqTThurnEg+G6uTTDqeG7heG7jzTDssSp4buF4buPNMO6xanDo+G7jzThu6d3NMOp4buZNOG7i8Sp4bq3xKk0deG7icSDdTTDusWp4bqr4buPNOG7pXg8NOG7p8SpZuG7jzThu4nhuq/hu4/hu4k04bq9xqHEqTThu6fhu4nDteG6scSpNOG7s+G6rzThu6fhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s0w7Lhu69y4buP4buLPDThu6fFqeG6q+G7jzThu6fhu4nhu7E0w7LFqWThu6c04buP4buJ4bqr4buPNOG6veG6scO1NOG7s+G6rzThu4/hu4nhuqvhu480w7rFqeG7uWfhu480w7rFqcah4bq5NOG7p2Y8NOG7p8SpZuG7jzThu4nhuq/hu4/hu4k04bq9xKlnxak04bunw7nDozThurnEg+G6uTThu7Phu6s04buzxKlo4bq5NOG7s8SpNHXhu4nhurHhu4004bun4buJw6rDtTThu6fEqeG7j+G7iTThu6fhu4lj4buPNMOz4buJxanhu7lm4buPNOG7j+G7i+G7iWw04bun4bqxxKk0w4nEg8O1NOG6ucSDw7U04bq54buxw6M0VeG7icSDxKk04bq9w7Xhuq/hu4804buma+G7jTThu4nEqWnFqTThu6R4NOG7p+G7iWThu6c04bq7w7U04buI4budxKk04bq94bub4buP4buLNOG7juG7ieG6q+G7jzTDusWp4bu5Z+G7jzTDkuG7iMOaNOG7p+G7ieG6r+G7j+G7iTTDsmR1NH3hu6fhu4nhu69x4buP4buLNOG6veG7r3Lhurk04buL4buTxKk0w7Lhuq804oCcw4nEg8O1NOG6ucSDw7U04buKw7XDsuG6u+G7peG7p8O14buPw6rigJ1bPl11IuG6vOG6scSpNOG7pXY04bu54buFxak04bq5Y8WpNMSo4bulw7nDo8Oqw7I04bq54buJYuG7jTThurt24bunNOG7j+G7i8Oj4bu5NOG7s8SpaOG6uTThu7fhuqvhu7k04bq7eOG7j+G7izTDs+G7icWpNOG6vWzhu4/hu4k04bq54buvPDThu41zNOG7p2Lhu6c04bq54bq3NOG6ucSD4bq5NOG6uXnDozTDs+G7icSRxak8NOG7p+G7ieG6tzThu6fhu6k04buP4buJ4bqr4buPNFXDo8Oyw6rhu6Xhu6fEqeG7j8OqNOG7icSpaOG7jzTDqWw04buLxKnDo+G7jTThu4vEqcO9NOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04buP4buJ4bqvNOG7p+G7qTThurnhu7HDozTEqOG7pcO5w6PDqsOyNOG7s+G6rzThu6d3NMOp4buZNOG7jeG7k8SpNOG6ueG7iWrhu4/hu4k04bulxIPhurnhu4k8NOG7ieG6r+G7j+G7iTThur3hu53hu4/hu4s04bq94buh4buPNHXhu4nhu6/hu6Hhu4/hu4s04bq5w7Q04bun4buJaTThurfhu4/hu4k04buJ4buvc+G7j+G7izThu6fEqeG7hcWpNOG6uXjhurk04bq9ZuG7jzThu6fEqWbhu4804bunw7lr4buP4buJNOG7ieG7kcOjNMOpa+G7j+G7iT404bq84bqxxKk04buldjThurnhu63hu4/hu4s04bq9ZzThu4/hu4vhu4lsNOG6ucSD4bq5NMOp4buF4buPNOG7p+G6scSpNFXDo8Oyw6rhu6Xhu6fEqeG7j8OqNOG7p+G6teG7j+G7izThurnhu69x4buP4buLNOG6vcahxKk04bun4buJw7XhurHEqTw04buJ4buRw6M04buLxKnhurfEqTThu4/hu4nhuqXhu4004bun4buJ4bqv4buP4buJNMOyZHU04bq44buJauG7j+G7iTR14buJ4buxNOG7ieG7kcOjNOG7iXJ1NOG6u+G6q+G7jzThu6fhu53hurk04buz4bqvNOG6ueG7icWpxJHhu480w6lsNOG6ueG7icO1NMO6xanEgzThu6fDuWvhu4/hu4k04bun4buJ4bqv4buP4buJNMOyZHU04buO4buJ4bqvNOG7j+G7r3Dhurk04bulw6PFqTThu4/huq/hu7k+XXUi4bq84bqxxKk04buldjThu4/hu4li4buPNOG7jeG6seG7j+G7iTw0w5Lhu5004bunw7lr4buP4buJNOG7ieG7kcOjNMOpa+G7j+G7iTw04bukxIPhu4/hu4s0w7PEqWbhu4804buJ4buRw6M0w6lr4buP4buJNOG6tsO5ZHU8NOG6ucSD4bq5NOG7juG7i8Wp4bu54buF4buPNOG7p8Oi4bq5NOG7p+G7icOj4buNNOG6ueG7icSpZsWpNOG7jMOj4bq7w7nEqeG7pzThu7Phuq804bq5xIPhurk04buO4buL4buJbDTDusWp4bu5ZuG7pzTDssSp4buF4buPNMO6xanDo+G7jzThurnhu7HDozThu4jhurzDicODNMOS4buIw5o8NOG7p8O5w7Xhu4/hu4s04bq9w7Q04bq5w7Q04buO4buL4buJbDTDusWp4bu5ZuG7pzQ24bqhYTU0feG7j+G6teG7jTQ3NTXhuqFbNOG7s+G6rzThu47hu4vhu4lsNMO6xanhu7lm4bunNDbhuqHDoTU0feG7j+G6teG7jTQ3NTXhuqNbNOG7p8SpZnU04bun4bur4bq5NMOy4bqvNMOz4buJxanhu5fhu480w7Phu4nhu6M04bunxqHhu6c04buP4buJYuG7pzThurnhu4nDtTThu43hu53hu6c04buPZ+G7jzThu4nhu5HDozTDqWvhu4/hu4k0w6ln4buPNOG7s8O94buP4buLNOG7p+G6scSpNMOz4buJxak04buzeOG6uTThu7Phuq804buLxKnhurfEqTR14buJxIN1NOG7icOjxKk04buO4buJ4bqvNOG7j+G7r3Dhurk04bq94bud4bq5NMOyZHU+XXUi4buyZzThu6dr4buP4buJNOG7iWvhu4/hu4k0w5LDqsOpw6Phu4/DteG7jzw04buzcMSpNOG7s8SpaOG6uTThurjhu4lq4buP4buJNHXhu4nhu7E04bq9w7Xhuq/hu480w7Nm4bunNOG6u+G6q+G7jzThu6fhu53hurk04bq9w6Phu4/hu4s04bq94buvcuG6uTThu6fDucSpaeG7jzTDs+G7icOjxKk8NOG6vOG6scSpNOG7pXY0w4nhu6nEqTThu6bhu4lmNOG7isSpw6Phu4/hu4s04bq9ZzThu4/hu4vhu4lsNOG6ucSD4bq5NOG6veG6t+G7j+G7izR14buJxIPEqTThurnhu4lq4buP4buJNOG7p8O5bDThurnhu6nhu4/hu4s04bq9w7Thu4/hu4s04buLw7R1NOG6ueG7icO1NOG7p8SpZuG7jzThu6fDuWvhu4/hu4k04bq54bux4buP4buLNOG6ucahNOG7ieG7kcOjNMOpa+G7j+G7iTw04buJ4buRw6M04buLxKnhurfEqTThu7Phuq804bunxIPEqTThu6fhu4nEqWbhu6c04bq9YuG7pzThu4/hu69w4bq5PjThurzhurHEqTThu6V2NOG7seG7j+G7izThu4nhu5004buzxKlo4bq5NOG6vcSpZ8WpNOG7p8O5w6M04bq5xIPhurk04buz4burNOG6ueG7icSpZuG7jzThu6V4NOG7p8SDxKk04bq7xKnDreG7jzThu4vEqcO9w6M04buNxKln4buPNOG7jsOj4buNNMOSw6rDqcOj4buPw7Xhu4804buz4bqvNMSo4bulw7nDo8Oqw7I8NOG6veG7m+G7j+G7izThu6fhu4lxxKk04bu54buFxak04bq5Y8WpNMSo4bulw7nDo8Oqw7I04bq54buJYuG7jTThurt24bunNOG7j+G7i8Oj4bu5NMOyZHU04bunduG6uTThu7Phuq804buz4buXNOG6vcSpZ8WpNMOzxKlo4buPNOG7jeG7k8SpNOG7ieG6r+G7j+G7iTThur3hu53hu4/hu4s04buzxKk0deG7ieG6seG7jTThur3hu53hurk0w7JkdTw04bq54buJ4buxNMO6xanhu7ln4buPNOG7s+G6rzThu6fDteG6r+G7jzThu7Phu4Hhu480w7LhurPhu4/hu4k04bun4buJ4bujNOG6ueG7scOjNMOSw6rDqcOj4buPw7Xhu48+NOG6vOG6scSpNOG7pXY04bunxIPEqTTDs+G7ieG6reG7j+G7izThur1s4buP4buJNOG7pXg04bux4buP4buLNOG7ieG7nTThurnhu7HDozThu7LEqWjhu6c04buOw6Phu4004bq9xqHEqTThu7NwxKk04buJw7XhurHhu6c04bq94bud4buP4buLNOG6ueG7scOjNMOSeOG6uTTDsuG7r3Lhu4/hu4s04buKa+G7jzThu4vEqcO9NOG7iOG7kcOjNMOpa+G7j+G7iTTDkuG7iMOaNOG7p+G6scSpNMOSw6rDqcOj4buPw7Xhu480fcWo4buOxKjDjMSow5JbNOG6ueG7reG7j+G7izThu4/hu4nhu6804bq9xqHEqTThu7NwxKk04buzxKlo4bq5NOG7p8O5xKlp4buPNMOz4buJw6PEqTThur1j4bu5NOG6veG7sTThu47hu4vhu4lsNMO6xanhu7lm4bunNDbDoDU2NH03NTXDoVs04bq54buxw6M04buI4bq8w4nDgzTDkuG7iMOaNOG7s2c0w5LDqsOpw6Phu4/DteG7jz404bum4buJw6rDtTThu7LDleG7sg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

POWERED BY
Việt Long