Cập nhật:  GMT+7
4buSe+G7oOG7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p0J9YjMl4buc4buY4buCfSFi4buiw73hu6Q04bui4buDxajhu6J54buL4buiYuG7sDU+4buiI+G6u+G6szU+4buiNOG6oX3hu6Lhuq1j4bukNeG7onsh4buiJOG6oX3hu6Ji4bumI+G7omI2xag14buiPX0hNeG7ki974bug4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4buSfTQ+4bui4bqr4bqpI0rhu5wvLyPhu45A4bukNuG6p3tjYns24buO4buDNS89JeG6qzJiNuG6py81JeG7heG6qy/hu6DDmVBVL1LDmT3hu57hu55TU1Phu55QYuG7oFRTVMOaw5oz4bug4buOMeG6pz7hu5zhu6Iv4buY4buS4bqn4buYxqF7Y2csNeG7omJ74buwNOG7onnhu4vhu6Ijw6nhu6Thu6Lhu5db4buiYnvhurvhu6JC4bqpYzU+4bui4bq74bqxNT7hu6Lhu53hu6g1PuG7osO9PmNnKTXhu6JGY1k14buiQnvhu6w1PuG7oiThu6rhu6I+N+G6p+G7ouG6p3vhu7I14buiM8WoNOG7ouG6qcOh4buie+G6sTXhu6Ij4bumI+G7ouG7g8OdNeG7oiQu4buiI3tbNXvhu6Lhuqvhu6Yje+G7oiN7YzU+4buiNMWo4buie+G7pH3hu6JAOzXhu6Lhuq1j4bukNeG7omJZNOG7ouG7g8Wo4buiM8WoNOG7ouG6q1lj4bui4bqr4busI+G7onvhurE14bui4bqtY+G7pDXhu6J7IeG7ouG7neG6oX3hu6Ji4bumI+G7okI2xag14buiPX0hNeG7ouG7gn0hYuG7osO94bukNC154buL4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mEJ7JTbhu6Lhuqd7NzU+4bui4buDfTs14buiQkJG4buCw73hu6Jixq994bui4buE4buk4bqre301PmI2NeG7jOG7omLhuqk2NT7hu6Ije+G6u+G6sTU+4buiYuG6qV01e+G7omJ74buwNOG7ojPFqDThu6Lhu4N9ISPhu6Jixq994buieeG7i+G7jOG7omLDquG7ojU+xahn4bui4bug4bueLeG7oFAvVeG7ouG7g8Oq4buk4bui4bqtY+G7pOG7jOG7omLGr33hu6Jie8Op4buiJMOg4bui4buE4buk4bqre301PmI2NeG7ouG7m+G7jsah4buM4buiw6A1PuG7osO9PmNnKTXhu6JGY1k14buiQnvhu6w1PuG7jOG7ouG7l1vhu6Jie+G6u+G7okLhuqljNT7hu6LhurvhurE1PuG7ouG7neG7qDU+4buM4buixqF7w6nhu6JiIiN74buixanDo33hu6Ik4bqjNT7hu6J4aOG7ojNj4bu0NeG7omLhuqljNT7hu6LhurvhurE1PuG7jOG7ouG7p33hu6Y04buiJOG6oSPhu6LFqTkj4bui4buDfSE14buixqF7WzV74buiYuG6qSLhu6Lhuq1j4bqhI+G7oj594buk4buixanhuqPhu6LGoXtb4buieX01e+G7ouG7g8Wo4bui4budNsWoNeG7oiTGr33hu6JAfShj4buiNMOjYuG7ouG6q+G6oeG7oiPhurHhu6Lhuq1j4bukNeG7ouG7neG7qDU+4buiJOG7quG7oj5W4bqn4bui4buDxajhu6Ji4bqp4bukNuG7oiTEg33hu6Lhu4Phurd94buiI+G7piPhu6JixIPhu6Ije+G6vSPhu6Lhu4PFqOG7omJ7fSxi4buiI3ss4buixqF7WzV74bui4bqne8Op4buieeG7i+G7ouG7g8Wo4bui4bqtY+G6oSPhu6JiLOG7jOG7oiPhu6Yj4buiYsSD4buiI3vhur0j4buiezkj4buiYntj4bu0YuG7ouG7g8Wo4buiYuG6u+G7ouG7g8OdNeG7oiN7WzV74bui4bqr4bumI3vhu4zhu6Ji4bq74bui4buDw5014buiJOG7smPhu6Ji4bq74bui4bqtY+G6oSPhu6JiLOG7omLGr33hu6J54buL4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMahe2NnLDXhu6Jie+G7sDThu6I9fSk14bui4bqp4buk4bui4buDxag24buiYnvhurN94buiJH0oNOG7oiM34buiNXt9LmPhu6I9fSk14buiQH0sNeG7omLhuqk2NT7hu6Ij4bumI+G7ouG7g8OdNeG7oiQu4bui4bqtY+G6oSPhu6JiLOG7ouG7g8Wo4buiMntj4bui4buD4bq/I+G7ojU3feG7oiN7YzU+4buiI+G6uTU+4buiNXvhurvhu6Lhuq1j4bukNeG7onsh4bui4bqrNjU+4bui4bqne+G6u+G6sTU+4bui4buCfSFi4buiw73hu6Q0LXnhu4vhu6I1N33hu6Lhuql9OzU+4buM4buiPTbhu6Lhu4Phu7Rn4buiPjfhuqfhu6Lhuqd74buyNeG7ojPFqDThu6LhuqnDoeG7onvhurE14buiI+G7piPhu6Lhu4PDnTXhu6IkLuG7oiN7WzV74bui4bqr4bumI3vhu6Ije2M1PuG7ojTFqOG7onvhu6R94buiQDs14bui4bqtY+G7pDXhu6JiWTThu6Lhu4PFqOG7ojPFqDThu6LhuqtZY+G7ouG6q+G7rCPhu6J74bqxNeG7ouG6rWPhu6Q14buieyHhu6Lhu53huqF94buiYuG7piPhu6JCNsWoNeG7oj19ITXhu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6Lhu4PFqOG7onnhu4vhu6Ji4bqpOzXhu6Ij4bumI+G7ojMwNXvhu6Lhu4Phur8j4buiMn01e+G7omIsLWJ74bq74bqxNT7hu6I0xq994buM4buiJOG7smPhu6Ji4bq74buM4buiMns24buk4buiezkj4bui4buDxajhu6Ijw6A1PuG7ojU+eyHhu4zhu6I1Pnt9OzXhu6Ij4bq9Y+G7ouG7g8Wo4buiYuG6u+G7ouG7g8OdNeG7oiN7WzV74bui4bqr4bumI3vhu4zhu6J74bq14bqn4buiYuG7piPhu6Lhuqd74bumYuG7omLhuql9KDXhu4zhu6I+feG7pjbhu6I9ZSMtJMWoNuG7omLGrzbhu6Lhu4PFqOG7oiN7feG7pOG7ouG6qz/hu6Ji4bqpfeG7omJ74bq9I+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5h4xag04bui4buDfSEj4bui4buD4bq3feG7oiN7WzV74buiPn3hurd94buieeG7i+G7jOG7osOgNT7hu6LDvT5jZyk14buiRmNZNeG7okJ74busNT7hu6Ik4buq4buiIzfhu6Ij4bumI+G7oiNjw6Mj4buiYn0s4bqn4buiZmQj4bui4buD4bq3feG7osWpxq/hu6I1Pnsi4bui4bqr4buL4buiQiU94buiRzZ7NuG7oi3hu6I1PmNnOzXhu6LGoXvDqeG7omIiI3vhu6JCfShj4buiQOG7pDXhu6Ije1lj4buixKktQnvhu6Z94bui4buXXTV74bui4bub4bq74bqxNT7hu4zhu6Jie8WoNXvhu6Lhu4N9OzXhu6Ij4bukNuG7oiPDneG6p+G7oiPDqeG7pOG7osOJZ+G7okDhu6Q14bui4bud4bqhfeG7ojU+NsavfeG7osWpxq/hu6Lhu4N9ITXhu6J54buLw5Lhu6LDoDU+4buieX0je+G7pCUz4buid+G6qeG7pGLhuqt9NuG6q+G7oi3hu6LhuqZ7N+G7osah4bqh4bui4buDw5014buiQsSDNT7hu6Jie+G6oTU+4buieeG7i+G7ouG7gy7hu6Ije1s1e+G7ouG6q+G7piN74buiI8OgNT7hu6I1Pnshw5Lhu6LDoDU+4bui4buE4bukM2Il4bqp4bui4bubNmM+M+G7pOG6q+G7oi3hu6LhuqZ7N+G7okLhuqnhurXhu6IzaOG7osO9PjbGr33hu6Ji4bqp4bq7w6I1PuG7onnhu4vhu6Lhuqd7ZeG7omLhuqnhu6Yje+G7oiN7WWPhu6LEqS1Ce+G7pn3hu6Lhu5ddNXvhu6Lhu5vhurvhurE1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jFqeG6u+G6tzU+4buiYuG6t33hu6JQU+G7ojXhu7A04buiMsOs4buiNX0hNOG7okBdNXvhu6Jie+G6u+G6szU+4buiezfhu6Thu6Lhuq1j4bukNeG7onsh4bui4buCfSFi4buiw73hu6Q0LXnhu4vhu4zhu6J74bukfeG7okA7NeG7ouG6qcOdYuG7ouG7g2N94buiNMOqNT7hu6Ik4bumNXvhu6I+feG7puG7oiPhu6Q24buiNOG6oX3hu6Lhuq1j4bukNeG7onsh4buie+G6teG6p+G7omLhu6Yj4buiYjbFqDXhu6I9fSE14bui4buDxajhu6I1fS404buiYn014buiI3t9LDXhu6Iz4bq74bq1I+G7ojTFqOG7onvhu6R94buiQDs14buiJOG7quG7omZZZ+G7oj3hur81PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jFqeG7pH3hu6JAOzXhu6Ij4bq5NT7hu6Ije33hu6Thu6Lhuqs/4buiPjcj4buiNXtdNeG7ouG7gy7hu6Ji4bqpfSg14bui4buDOTU+4buiYuG6oWLhu6IkJuG6p+G7onvhurE14buiYuG6qTY1PuG7ouG6rWPhu6Q14buieyHhu6Lhu4J9IWIteeG7i+G7omLhuqk2NT7hu6Jie+G6s33hu6I+feG7pDXhu6Ji4bq3feG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jFqeG7pH3hu6JAOzXhu6Ij4bq5NT7hu6Ik4buq4buiYuG6qeG7pDbhu6IkxIN94buiYntXNT7hu6Jie+G7rDXhu6Lhu4PFqOG7oiN7WTXhu6Jie8WoNXvhu6I1e+G7hzU+4bui4buDw5014buiJC7hu6Lhuq1j4bqhI+G7omIs4buM4buiMntj4bui4buD4bq/I+G7ouG7g8Wo4buiNXvhu4c1PuG7ouG7qDV74buie+G6u8OiNT7hu6Ik4bqhfeG7ouG7g+G6t33hu6I04bqhfeG7ouG6rWPhu6Q14buieyHhu6Lhuqs2NT7hu6Lhuqd74bq74bqxNT7hu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDQteeG7i+G7jOG7okDhu6Q24buiPuG6ozThu6IjZSPhu6I9fSE14buiw6Lhu6Ije1lj4buixKktQnvhu6Z94bui4buXXTV74bui4bub4bq74bqxNT7hu4zhu6Ij4buwNT7hu6Jie1c1PuG7omJ74bq74bqxNT7hu6I0xq994buieeG7iy1C4bqpYzU+4bui4buDxajhu6IkfS5j4buiI3sgNXvhu6Ije1s1e+G7ouG6q+G7piN74buiI8Op4buk4buiI+G7piPhu6I14bq74bq3I+G7ojPhurc14buM4buiI2Xhu6Jieyjhu6Izxajhu6J54buL4bui4buDxajhu6JC4bqpYzU+4bui4bqsY+G6oSPDkuG7omJ9LOG6p+G7oiPhu7Q14bui4buDxajhu6Ij4bumI+G7oiN7WzV74bui4bqr4bumI3vhu6IjZeG7omJ7KOG7oiPDqeG7pOG7onnhu4vhu6Ji4bqpNjU+4buiI3t9LDXhu6Iz4bq74bq1I+G7osO0NeG7ouG7ncOj4bui4bub4bq74bqxNT4tQnvhu6Z94bui4buXXTV74bui4bub4bq74bqxNT7hu6Ji4bq/4buiPTbhu4zhu6LhuqnDozU+4buiNMOi4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mMWp4bukfeG7okA7NeG7oiPhurk1PuG7oiThu6rhu6IjN+G7ojV74buHNT7hu6Ji4bqp4bukNuG7oiTEg33hu6Jie1c1PuG7omJ74busNeG7ouG7gy7hu6Lhu4PDnTXhu6IkLuG7omJ7WTThu6J7ZWLhu6Jie+G6u+G6sTU+4buiNMavfeG7oiPDqeG7pOG7onnhu4vhu6Ik4bqhfeG7ouG7g+G6t33hu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6I+4buyNeG7oiRZZ+G7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5jDgDU+4buiw70+Y2cpNeG7okZjWTXhu6JCe+G7rDU+4buiJOG7quG7omJ7w6A1PuG7omJ9NeG7omJ7OzThu6IkKOG7ouG6p3tb4buk4buiQMavNeG7ouG6qcOh4bui4buCfSFi4buiw73hu6Q04buiMnvDoDU+4buiYnth4buk4buie30h4bqn4bui4buDxajhu6I1Pnt9OzThu6Iye+G7rCPhu6Lhu4Phurd94buiI+G7piPhu6J7NsavYuG7oiTDozU+4buiPn3hu6Q14buiM+G7tDXhu6Jie+G6u+G6sTU+4buiNMavfeG7ouG7g8Wo4buiYuG6qWM1PuG7oiN7Y2coNeG7onvFqDU+4buiezfhu6Thu6Ijw6nhu6Thu6I14bq74bq3I+G7omJ74bq94buiQOG7pOG7ouG6rWPhu6Thu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buY4budWWfhu6Iye8OgNT7hu6IjeyDhu6Izxajhu6Lhu4PDnTXhu6IkLuG7ouG7gy7hu6JjZ+G7omJbNeG7oiPDqeG7pOG7onvFqDU+4buiezfhu6Thu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6Ji4bqpOzXhu6JieyLhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6Lhuq1j4bqhI+G7omIs4buiNMWo4buiIzg14bui4buDXeG7ojU+Y2c7NeG7omLhu6wj4buiYnvhurvhurE1PuG7ojTGr33hu6Ije2M1PuG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5hCY2fhu6I1e307NeG7jOG7osOgNT7hu6LDvT5jZyk14buiRmNZNeG7okJ74busNT7hu6Ij4bq5NT7hu6Izxag04bui4bqpw6Hhu4zhu6I9fSk14buiQH0sNeG7omJ74bq74bqxNT7hu6I0xq994buiPuG7sjXhu6IkWWfhu6Ijw6nhu6Thu6J74bukfeG7ojXhurvhurcj4buiI+G6uTU+4buiJOG7pjV74buiPcOdY+G7oiPhu6Yj4buiNeG6r+G7ojPhur8j4buiYuG6qTY1PuG7ojTDo2Lhu6Jie+G6s33hu6I+feG7pDXhu6I9xah94buiI8Op4buk4bui4buCfSFi4buiw73hu6Q04buiYuG6qTY1PuG7ouG7g8OdNeG7oiQu4buiI+G7qH3hu6Jie30hNeG7oiN7w51i4buiM+G6u+G6tTU+4buie8WoNT7hu6J7N+G7pOG7ouG7gn0hYuG7osO94bukNOG7ouG7g8Wo4buiZlln4buiPeG6vzU+4buM4buiI+G6seG7oiPDnWPhu6J7xag1PuG7ons34buk4bui4buDxajhu6JieyLhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6I04bq3feG7juG7ki/huqfhu5jhu5Lhuqfhu6IjM+G7pOG6q+G6q0rhu5zhuqfhu5c2PWfhu5zhu5h4xag04bui4buDfSEj4bui4buD4bq3feG7oiPhu6Yj4buiYsSD4buiI3vhur0j4buiYuG6u+G7ouG7g8OdNeG7oiN7WzV74bui4bqr4bumI3vhu6J7xag1PuG7oiThu7Jj4buiI8Op4buk4buieeG7i+G7ojV74bq74buiQuG6qWM1PuG7omJZNOG7osO9Pnt9OzXhu6Ij4bq9Y+G7ouG6rWPhuqEj4buiYizhu6Lhu4PFqOG7oiN7fSw14buiM+G6u+G6tSPhu6LDlMah4bqqxrDhuqrhu5Dhu4zhu6Lhuqxj4buL4bui4bubfeG7ouG6q+G7qDXhu6LDlMWpJeG6qX1i4bukPiXhu6Lhu6U2YzU94bukYn02NeG7kOG7jOG7okLhu7Thuqfhu6IkNsWoNeG7omLhurvhu6Lhu4PDnTXhu6Ik4buyY+G7omLhurvhu6Lhuq1j4bqhI+G7omIs4bui4buJM0Dhuql9Pnti4bui4bqqYjY1JUDhuql9PT4l4buO4buO4buO4buM4buiw6A1PuG7osO9PmNnKTXhu6JGY1k14buiQnvhu6w1PuG7ouG7g8Wo4buiJDbFqDXhu6Ik4buq4buiYuG6qeG7pDbhu6IkxIN94bui4buDxajhu6Izxag04bui4bqrWWPhu6Lhuqvhu6wj4buiNMOjYuG7ouG6q+G6oeG7ouG7g8OdNeG7oiQu4buiM307NeG7ouG6rWPhu6Q14buiJOG7pjV74buiPn3hu6bhu6Lhu4PFqOG7oj3hur/hu6JA4bumNuG7ouG7gy7hu6JiXTV74buie101e+G7ouG7pDXhu6I1fTV74buiMntj4bui4buD4bq/I+G7oiN7WWPhu6LEqS1Ce+G7pn3hu6Lhu5ddNXvhu6Lhu5vhurvhurE1PuG7jOG7ojV7w51i4buiM8Wo4bui4buXfSg14bui4budw6A1PuG7jOG7oiPGrzV74buiYuG6qeG7pDV74buiI3t9LDXhu6Iz4bq74bq1I+G7okLhuqljNT4teeG7i+G7jOG7ojThuqF94bui4bqtY+G7pDXhu6J7IeG7ouG7gn0hYi154buL4buM4bui4buDxajhu6Lhu4PDnTXhu6IkLuG7omJ7WTThu6J7ZWLhu6Jie+G6u+G6sTU+4buiNMavfeG7oiPDqeG7pOG7onnhu4vhu6Ik4bqhfeG7ouG7g+G6t33hu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYeMWoNOG7ouG7g30hI+G7ouG7g+G6t33hu6Jie30sYuG7oiN7LOG7ons5I+G7omJ7Y+G7tGLhu6Lhu4PFqOG7onvhurXhuqfhu6Ji4bumI+G7ouG6p3vhu6Zi4buiYuG6qX0oNeG7ouG6rWPhuqEj4buiYizhu6I+4bqjNOG7osah4bqx4bui4bqtY+G7pDXhu6LhuqZ74bumYuG7omLhuql9KDXhu6Lhuq1j4bqhI+G7omIs4buieeG7i+G7osOUQ+G6quG7icaw4bub4buQ4buM4buiI+G7piPhu6Ji4bqpYzU+4buiYlk04bui4buDxajhu6Lhu4N9ITXhu6I1Pnt9OzXhu6Ij4bq9Y+G7omJ7Y8OjI+G7okLhuqnhurvhurM1PuG7ouG6rGPhu6Q14buieyHhu6Lhuq1j4bqhI+G7omIs4bui4bujMzN9NmLhu4zhu6Lhu53Gr33hu6J7OSPhu6Lhu6clNuG6qT4l4bui4buE4buk4bqre301PmI2NeG7juG7juG7juG7jOG7osOgNT7hu6LDvT5jZyk14buiRmNZNeG7okJ74busNT7hu6Lhu4PFqOG7oiQ2xag14buiYuG6qeG7pDbhu6IkxIN94bui4buDLuG7ojJ74buo4buiNeG7sDU+4buiYntkI+G7oiThu7Zn4buie+G6teG6p+G7omLhu6Yj4bui4buDLuG7oj594bumNuG7oj1lI+G7jOG7oiTFqDbhu6Jixq824bui4buDxajhu6Ije33hu6Thu6Lhuqs/4buiYuG6qX3hu6Jie+G6vSPhu4zhu6J7OSPhu6Jie2Phu7Ri4bui4buDLuG7oiThu6Y1e+G7oj594bum4bui4buDxajhu6I94bq/4buiQOG7pjbhu6Lhu4Mu4buiYl01e+G7ontdNXvhu6Jieyzhu6I+feG6t33hu6Lhu4PFqOG7ojJ7Y+G7ouG7g+G6vyPhu4zhu6IkxIN94buiNOG6t33hu6Lhuqvhu6Y1PuG7omLGrzbhu6Lhu4PFqOG7oiPDoDU+4buiNT57IeG7oiPhu6Q24buiNXvhu6404buiYuG6qeG7pDV74buiYnvDqeG7oiPhurHhu6J7w6N94buiI8Op4buk4buixqHhu6Yje+G7ojTGrzU+4buiI8OgNT7hu6I1Pnt9IeG6p+G7ojPhu7I14buiYnvhur3hu6JS4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mHnhu4vhu6JifSzhuqfhu6JiZSPhu6Iye1c1PuG7oiQiNXvhu6Ij4bukNOG7ojIsYuG7oiPhu6Q14buiPeG6v+G7oiM34buiYuG6qeG7piN74buiNXt9ITThu4zhu6I+N+G6p+G7ouG6p3vhu7I14buiPWNn4buiYuG6qV3hu6J7OOG7pOG7okBdNXvhu4zhu6LEgzXhu6IkIjV74buM4buie+G6teG6p+G7omLhu6Yj4bui4buDxajhu6Lhuqd74bumYuG7omLhuql9KDXhu4zhu6JA4buoNuG7oiThu6g04bui4bukNeG7ojV9NXvhu6Lhu6Q14buiYjbFqDXhu6J7xag1PuG7onvhu6h94buM4buiYuG6qTs14buiI+G6seG7ouG6q8Oi4buiM2Phu7Ri4bui4bqne+G7puG6p+G7ouG6rWPhuqEj4buiYizhu6Jixq994buiMntj4bui4buD4bq/I+G7osO0NeG7ouG7ncOj4bui4bub4bq74bqxNT4tI3tZY+G7osSpLUJ74bumfeG7ouG7l101e+G7ouG7m+G6u+G6sTU+4buO4buSL+G6p+G7mOG7kuG6p+G7oiMz4buk4bqr4bqrSuG7nOG6p+G7lzY9Z+G7nOG7mHnhu4vhu6JifSzhuqfhu6JiZSPhu6IjNn3hu6Ji4bqpOTU+4bui4buD4bukfeG7omLhuqk44buiYuG6qWM1PuG7omJZNOG7oiPDqeG7pOG7osWpfSHhuqfhu6J7w6N94buiI+G7piPhu6Lhuq1j4bqhI+G7oj594buk4bui4budw6A1PuG7osO94bukNOG7osSp4buiw5Thu4nhuqrhu6Phu4nDveG7kOG7omLhuqk2NT7hu6Ijw51j4buiYuG6qWQj4buiMntj4bui4buD4bq/I+G7ouG7g8Wo4buiYuG6qX0oNeG7ojJ74bukfeG7ouG6quG7pjU+4buiMn0sNeG7osO0NeG7ouG7ncOj4bui4bub4bq74bqxNT4tQnvhu6Z94bui4buXXTV74bui4bub4bq74bqxNT7hu6Ji4bq/4buiPTbhu6Lhu4PFqOG7ouG6qcOjNT7hu6I0w6Lhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYeeG7i+G7oiThu6Y1e+G7oj594bum4buiI+G7pDbhu6I1e+G7hzU+4buiJDc1PuG7oj434bqn4buiI3vDqeG7oiTDozU+4bui4buDxajhu6JiWyN74buiI+G6vyPhu6Ijw6nhu6Thu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6Lhu4PFqDbhu6I9Y2fhu6Ji4bqpXeG7ons44buk4buiQF01e+G7jOG7osSDNeG7oiQiNXvhu4zhu6J74bq14bqn4buiYuG7piPhu6Lhu4PFqOG7ouG6p3vhu6Zi4buiYuG6qX0oNeG7omLGr33hu6Iye2Phu6Lhu4Phur8j4bui4buDxajhu6Ji4bqpOzXhu6Jieyzhu6I+feG6t33DkuG7ojJ7VzU+4buiJCI1e+G7omJ9LOG6p+G7omJlI+G7ouG6p3vhuqF94buie+G6teG6p+G7oiN7VmLhu6Ijezrhu6Iye33hu6Lhu4J9IWLhu6LDveG7pDThu6Ik4buoNOG7ojV7fSE04buiI+G6u+G6sTU+4bui4buDIuG7osOpZ+G7ouG7g307NeG7ojJ7w6A1PuG7omJ74bq74bqzNT7hu6Ji4bqp4bq/I+G7osWpw6N94buiJOG6ozU+4bui4buX4buoNuG7ouG7pDXhu6J4fTs14buie+G6teG6p+G7ouG6rWPhuqEj4buiNXt9ITThu6IyaeG7olDhu55Q4bueLVDhu55Q4bug4bui4buDxajhu6LGoXvDqeG7omIiI3vhu6Lhu4nhuqrhu6Phu4nDveG7ojXhu7A04buiUOG7nlDhu57hu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buXNj1n4buc4buYQnslNuG7ojMiI3vhu6Ji4bqpXTV74buiI8OgNT7hu6Ji4bumI+G7jOG7omLDquG7ojU+xahn4bui4bugUy3hu6BUL1Xhu4zhu6LDoDU+4buiw70+Y2cpNeG7okZjWTXhu6JCe+G7rDU+4bui4buDxajhu6IkNsWoNeG7ouG6qzrhu6Izxag04bui4buDfSEj4bui4buD4bq3feG7oiTGr33hu6I9fSE14buiI+G7piPhu6Ji4bqp4bq74bqzNT7hu6Lhu53Gr33hu6J7OSPhu6LGoeG7pDN9PDbhuqk1feG7pOG7omLGr33hu6Lhu5cl4bqpMiXhuqkzZ+G7ouG7g8Wo4bui4budxq994buiezkj4buixqHhu6QzfTw24bqpNX3hu6Thu6Jixq994bui4bub4buk4buDfeG6q+G7omJ7Y8OjI+G7omJ7xag1e+G7ouG6p3vhuqHhu6Lhuqrhu6Q14bui4bul4bqp4bukNeG6q30jNuG7jOG7oiPhurk1PuG7ojV74bq74buiNMOjYuG7ouG6q+G6oeG7omLhu7Thuqfhu6IkNsWoNeG7oiPDoDU+4buiNT57IeG7oiPhu6Q24bui4buDxajhu6I9NuG7pDV74buiNT57fSHhuqfhu6J7xag1PuG7oiThu7Jj4buiI8Op4buk4buiYnss4buiPn3hurd94buiYsavfeG7okJ7YzU+4buiM+G6uTU+4bui4bqqfTN9IzY14buiNXvhu6404buiYl004buie30oY+G7ouG7gy7hu6J74bq14bqn4buiYuG7piPhu6Ik4buyY+G7omLhurvhu6Ije2NnKDXhu6I+feG7pDbhu6Ijw6A1PuG7ojU+eyHhu6Lhu4PFqOG7omLhu7A1PuG7oiPhurvhurM1PuG7onvhurXhuqfhu6Ji4bumI+G7ojU+e307NeG7oiPhur1j4buM4buiPn3hu6Q24buiM+G6u2Phu6J7OSPhu6Jie2Phu7Ri4bui4buDLuG7ouG6rWPhu6g14buiYuG6qSLhu6LhuqvhuqHhu4zhu6Iye8OifeG7ojU+e30h4bqn4bui4buDxajhu6IkxIN94buiNOG6t33hu6Lhuqvhu6Y1PuG7omLGrzbhu47hu5Iv4bqn4buY4buS4bqn4buiIzPhu6ThuqvhuqtK4buc4bqn4buJY2J7NuG6qeG7nOG7mEJ7JTbhu6JCQkbhu4LDveG7ki/huqfhu5g=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kỳ III: Kinh nghiệm từ thực tiễn

Kỳ III: Kinh nghiệm từ thực tiễn
2019-07-12 09:58:04

PTĐT - Sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, khu dân cư là chủ trương lớn của Đảng. Việc thực hiện chủ trương này ở tỉnh Phú Thọ ...

Kỳ II: Nảy sinh nhiều việc khó

Kỳ II: Nảy sinh nhiều việc khó
2019-07-11 08:25:47

PTĐT - Việc sắp xếp, sáp nhập tổng thể các khu dân cư và đơn vị hành chính cấp xã đã, đang được các địa phương tích cực triển khai thực hiện và nhận được sự đồng thuận của đông...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long