Cập nhật:  GMT+7
4oạáểộâửử)aứỮóữộga5ãáữoớóáừvgỗábỗávqỗnáữqữáểoơáỗnỵụóáểớáâÃóữávựóểáẠầáfỵụỗnáovĂỉữáểâơ4/oạ54ứáểộâửử)aứOgâễa5ỮựơỗnáểvsểáửqỗnáểỳỗnáồopỗnáòữáỗnỵụóáổcểáứoẩóáảáểbỗáệjỗoáộầáâÃóữávựóểáẠầáfỵụỗnáovĂỉữáểâơ0áỖnvĂịỗáỗoẹỗáểoòỗoánẹĂáệjỗoáộầáễơáữoớóáừvgỗáửóỗoáoơậữáồopỗnáữqữ áẠọáẠêĂáỗịỗáoọỗoáữoầỗoáãáữoớóáừvgỗáữqữáỗầĂ áểớáữokánówứáỗnỵụóáệjỗoáồókổáửơấữáâÃóữávựóểáẠầáfỵụỗnáovĂỉữ04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa54ửữựơỗn5Vqỗnáòữáfrávqỗnáỗnợữ4/ửữựơỗn54/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5ỒoóáỗrỗnáfsáâÃóữávựóểáẠầáfỵụỗnáữựơỗnáổấváểýâáểúáữokáừvấáểâơ ávqỗnáfrávqỗnáỗnợữáửìánẹĂáấứáộAểáựẻữáộùỗáộịỗáổậểoáổấv áữoêỗ0áỖnơầóáoầổáộỵủỗnáfỵụỗnáểâơáữựơỗnáfrávqỗn áểờỗáểớáểấểáộơậóáểoẻữáứoyánóâ ávqỗnáỗoóĩváểocểáểocỗáửìáộầổáữbỗnánấỗoáỗđỗnáểoơáểúáữok04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5FóĩváỗầĂáửìáồoóỉỗáữoêỗáẠqỗáfẫáứoẩóáểoỏváỗoóĩváữẩóáữựợỗnáểầỗnáữoịổáồoớáểoỏv áfrỗnáữoụóáộầổáữbỗnáộỵủỗnáfỵụỗnáữựơỗnáổấv áồopỗnáểớáộủóáểoơáừvấáữựọỗoáểovĂkỗáoớâáâÃóữávựóể áữỹáfớáữowểáfếĂáểấểáệóỉỗáểoỷỗnáứoấữáửóỗo04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa54ửữựơỗn5Bỗáòữáoẩóáửẩỗ4/ửữựơỗn54/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5Ữựơỗnáoẩóáửẩỗáểớáựẻữáỗoóĩváứvựóỗ áửâváồoóáẠầơáểúáữokáểơỗáỗnỵụóáửìáệóỉỗáữoầỗoáâÃóữávựóể áỗỉvábỗáỗoóĩváoẩóáửẩỗáữoọáỗrỗnáfsáâÃóữávựóểáữựơỗnáểúáữokáửìáểâơáoúỗ04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5FóĩváỗầĂáểAểáồẰáệẻữáộủóáfqóáẠùóáỗoÀỗnáệjỗoáỗoẹỗáểớáệókváoójỗáâÃóữávựóểáểâơ áữựỵụỗnáoủứáỗđỗnáữoêổáểoòáểớáữokáộầổáệjỗoáỗđỗnáữoịổ04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5Ỗnơầóáựâ áfqóáẠùóáệjỗoáỗoẹỗáfỵụỗnáovĂỉữ áễxábỗáoẩóáửẩỗáoâĂáỗsóáữậỗnáfsỗnáẠêữáểỳỗnáứoẩóáồókổáửơấữáểođữáểoìáộỵủỗnábỗáẠầơ áữựấỗoábỗáừvấáỗoóĩváồoóỉỗáỗrỗnáfsáâÃóữávựóểáữbỗnáểâơ áữỹáfớánẹĂáựâáểấểáữựójváểoỷỗnáồoấể04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa54ửữựơỗn5Bỗáòữáữoỏữáfở4/ửữựơỗn54/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5Ểỳỗnánóqỗnáỗoỵáoẩóáửẩỗ áữoỏữáfởáểớáoầổáộỵủỗnáứvựóỗáữỵúỗnáfqóáểâơ0á$ọáẠêĂ áệjỗoáỗoẹỗáểớáâÃóữávựóểáẠầáfỵụỗnáovĂỉữáểâơáồopỗnáỗịỗábỗáỗoóĩv áỗỉváồopỗnáửìáồoóỉỗáỗrỗnáfsáâÃóữávựóểáữbỗnáểâơ04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5ỖnvĂịỗáỗoẹỗáểoòỗoáộầáễơáoầổáộỵủỗnáểoơộgửữgựơộáẠầáểoẻữáệhơáữựơỗnáộơậóáữoAểáứoếổáỗầĂáựẻữáểâơ ábỗáừvấáỗoóĩváửìánẹĂáệẻữáộủóáểoơáểấểáữoầỗoáứoẽỗáểýâáổấv04/ứ54ứáểộâửử)aứỆơễĂa5Ễơáfớ áỗỉváệjỗoáỗoẹỗáfẫáổcểáảáệjỗoáỗầĂáữoọáỗịỗáoậỗáểoỉábỗáữoỏữáfởáẠầáỗịỗábỗáỗoóĩváựâváừvẩáữỵúóáữựơỗnáểvsểáửqỗnáodỗnáỗnầĂ04/ứ54ứáểộâửử)aứỬơvựểga5ỮOá2Ữogơáộâơễơỗn0Ạỗ34/ứ5

TH (Theo laodong.vn)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve

10 lợi ích sức khỏe đáng khám phá của đậu cô ve
2024-05-17 14:42:00

Đậu cô ve hay đậu que là một loại thực phẩm bổ dưỡng và ngon miệng với nhiều lợi ích sức khỏe. Hãy thêm loại đậu này vào chế độ ăn uống đa dạng để có một cơ thể khỏe mạnh.

3 loại trà tốt cho mạch máu và hạ mỡ máu

3 loại trà tốt cho mạch máu và hạ mỡ máu
2022-11-23 17:22:00

Khi còn trẻ mạch máu ít gặp vấn đề, nhưng khi về già bạn phải đặc biệt quan tâm đến chúng. Dưới đây là 3 loại trà tốt cho mạch máu và hạ lipid máu.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long