Cập nhật:  GMT+7
w5nDoeG7ruG7sH3hurPhu7hnZ8ag4buq4buDSMOgaOG6syLhu6rhu6Thu5/DomFoIsOi4buww6LDoeG6q+G7sMOiw6EhaOG7sGjDoTThu7Bhw6Dhur3DoMOZL8Oh4buu4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOZw6DhurVh4buwZ2Z9xqDhu6ovL31Te+G7uOG6peG7g8OhaWjDoeG6pVPDs8OiL1siZ+G6t2jhuqXhu4Mvw6Iiw7JnL1ZW4busVi/hu65WVltZ4bus4bu0WOG7tuG7rOG7rGjhu67hu7RWVsOd4buu4bqz4buuU+G6seG7g2Hhu6rhu7Av4buk4bufw6JhaCLDouG7sMOi4bu4w6LhuqXhu7DDoWnDtMOiw6Hhu7Dhu4Vp4bu4w6Jh4buwXWrhur994buwZ27hu7Bb4buLw6Jh4buwaGbhuqXDomHhu7DDomHDocOgM8Oi4buwfWtp4buw4buDZuG6pWgiw6DDolPhu7Dhu53DosOhUOG7sMaw4bu4w6Bo4bqzw6DDouG7sOG6tOG6pcOiw6Ii4buPw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8OBIuG7uFvhu6rhu6RIZuG6pcOiYeG7sMOiYcOhw6Azw6Lhu7B9a2nhu7B9Y8OiYeG7sHtk4buww6Fj4bq14buwV+G7rC/hu65WL1bhu6xW4buu4buwaGYzw6Lhu7BoPeG7g+G7sH3DoeG6oeG7sMOC4bu4aGlmIuG7sOG6tCJow6HhuqVbZ1Lhu7BHfeG6pWho4buww4Hhu7hmZuG6pWnDolLhu7DDomHDocOgM8Oi4buwfWtp4buwZ8Ogw6LDoeG7sGjDoDTDouG7sGfhuq/hu7DDomEjw6LDoeG7sMOh4bqn4bu44buww6Hhuql94buw4buB4buwSVsi4bq04buww7Mj4buwfWXDomHhu7BnbeG7sH3DoeG6peG7sHvDoDRo4buwaMOhw6A0aOG7sHvDo+G7sCrDomFoIsOi4buw4bqzI+G7sOG7g8OhauG6u8OiYeG7sOG7g8OhQOG7g+G7sOG6teG6vcOg4buwXTfhu7Bow6Ei4bql4buwW2LDoOG7sGdt4buwaMOh4bu44buP4buwXcOpw6Dhu7B9IWnhu7BoZsOtfeG7sH3hu4nhu7jhu7Dhu4Nm4bqlaCLDoMOi4buwaMOhIuG6peG7sGjDocOqw6Dhu7Bhw6Dhu7jDolLhu7Bhw6DDreG7g+G7sH1AfeG7sMOiw6Ej4buw4bq3w6HhuqXhu7jhu7DDoeG6qX3hu7DDocOgN2nhu7BmYuG7sMOh4bq7w6Lhu7B9Y8OiYeG7sMOiYcOhNuG7sMOi4bu4w6LhuqXhu7BobeG7sMOiw6HDoDPDouG7sMOzI+G7sGjDocOgNGjhu7Dhurc04buwfeG7ieG7uOG7sH3huqXDouG7sMOiYWrDqsOgU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6TDgeG6u8Oi4buwWOG7rOG7sMOiKuG6teG7sGhmauG6vX1S4buwYcOg4bq9w6Dhu7DDomHDocOgM8Oi4buwfWtp4buw4buDw6FAaOG7sOG6tcOgw6LDoeG7sH3hurnhu7DhurVA4buP4buwaMOpw6Jh4buww6Hhur/hu4Phu7Dhu5Xhu6nDguG7sF0oaeG7sGjDoDPDouG7sF034buwaD3huqXhu7Bm4bu44buw4buDw6Euw6Lhu7BobuG7sOG6tSXhu7DDoeG6p+G7uOG7sGjDoWPDomHhu7Bow6DDouG7sFvDoOG7sGhmaeG7jzXDolPhu7Dhu6pIZuG6pcOiYeG7sMOiw6Fvw6Jh4buww6Iq4bq14buwYSjDouG7sF0u4buPUuG7sH1AfeG7sMOiw6Ej4buww6Hhuqfhu7jhu7DDoeG6qX3hu7DDosOhKcOi4buwZuG7uOG7sOG6t8OhJOG7sMOiKsOiYeG7sGvDomHhu7Bb4buLw6Jh4buw4buV4bupw4Lhu7BdN+G7sH3DoTThu7BoPeG6peG7sMOhI8OiYeG7sOG6s+G6pT1o4buwfSFp4buwaGbDrX3hu7DDsyPhu7B94bq54buw4bq1QOG7j+G7sMOi4bu4w6LhuqVT4buw4bqyIeG7j+G7sH0k4bq14buww6Frw6Jh4buwaGzhu7BdOn3hu7Bdw6A34bq14buwYcOgZMOiYeG7sOG6siJh4bql4buwfeG7ieG7uOG7sOG7leG7qcOC4buww7Phur3DoOG7sH1AfeG7sOG6t8OhZMOg4buw4buNLuG7j+G7sFvhu4vDomHhu7DDosOh4bqr4buww6HhurvDouG7sGfhur/DoOG7sGjhuqd94buwVuG7rFPhu6zhu6zhu6zhu7DhurMow6JS4buwfcOhw63DomHhu7BoY8Og4buwaD3huqXhu7Bm4bu44buwKsOiYWgiw6Lhu7DDouG7uMOi4bql4buww6Fpw7TDosOh4buw4buFaeG7uMOiYeG7sFtt4bu44buwaGYzw6Lhu7Dhu5Xhu6nDglLhu7Bhw6DDreG7g+G7sOG6tWPhu7BoJOG7sH3DoWt94buww6Iqw6Jh4buwfeG7ieG7uOG7sOG7g2bhuqVoIsOgw6JT4buwQcOgZMOiYeG7sMOiw6Fq4buwZuG7uFvDoOG6peG7sMOh4bu4w6Dhu7B9w6HDoDVp4buwfeG6p+G7sGjDoTfhu7DDosOhKcOi4buww7Mj4buwaGZp4buPNcOi4buwZ+G6p8OiYeG7sMOzY+G7sGhp4buPNMOiUuG7sCrDomFoIsOi4buww6Lhu7jDouG6peG7sMOhacO0w6LDoeG7sOG7hWnhu7jDomHhu7DDosOhKcOi4buwQMOiw6Hhu7BnQMOiYeG7sOG7geG7sOG6tWVo4buw4bq1I2nhu7BnJn1S4buwaGt94buwe2rhur194buwZ+G6p8OiYVLhu7DDsyPhu7Bow6zhu4/hu7Bow6Ei4bql4buwfcOhaeG7jzfDouG7sF1lw6Jh4buwfeG7ieG7uOG7sOG7g2bhuqVoIsOgw6JS4buww6Lhuqfhu7BoZmnhu481w6Lhu7BAw6LDoeG7sGdAw6Jh4buwaGbhu4Hhu7DhurM9w6Dhu7BbauG6vcOg4buw4bq1I2nhu7BnJn3hu7DhurfDoUB94buwXTfhu7B9w6HDrcOiYeG7sGhjw6Dhu7Dhu4PDoUBo4buww6HDoDbDouG7qlLhu7DDosOh4bqn4bq14buww6Jhw6HDoDPDouG7sH1raeG7sH3DoeG6peG7sHvDoDRoU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4PFqeG6pVvhu4/hu6rhu6ThurRlaOG7sGhm4bqlw6Jh4buww6LDoW/DomHhu7B9JMOg4buwaMOgNMOi4buw4bqz4bq9w6Lhu7Dhu4Hhu7Aqw6JhaCLDouG7sMOi4bu4w6LhuqXhu7DhurMj4buwXShp4buww6LDoSnDouG7sH3hu4nhu7jhu7Aqw6JhaCLDouG7sF1q4bq/feG7sGEmw6Lhu7B9JOG6teG7sHvDoDTDouG7sF034buwfSThurXhu7DDosOhKcOi4buwezXhu7DhurU6aOG7sOG7g8OhLsOi4buwaG7hu7B94buJ4bu44buw4buDZuG6pWgiw6DDouG7sGjDoWPDomHhu7Dhu4Vp4bu44buwaGrhurvDomHhu7BoQH3hu7Dhu4PDoS7DouG7sGhuU+G7sOG6suG6v8Og4buwaMOhNOG7sH3DoeG7ieG7sOG7jzRp4buw4bq3w6HDoOG7sGdu4buwW+G7i8OiYeG7sOG7leG7qcOC4buwXTfhu7B9w6E04buwaD3huqXhu7Aqw6JhaCLDouG7sMOi4bu4w6LhuqXhu7DhurMj4buww6Hhuqfhu7jhu7DDoeG6qX3hu7B94buJ4bu44buw4buV4bupw4Lhu7BoauG6u8OiYeG7sF1kw6Dhu7Bd4bq7w6Lhu7Bhw6Akw6Lhu7DDsyPhu7BbOOG7sOG6synhu4Phu7BoZuG6o8Oiw6FS4buwaMOhIuG6peG7sMOB4bu4ZmbhuqVpw6JTw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pOG7n8OiYWgiw6Lhu7DDouG7uMOi4bql4buwfeG6p+G7sGjDoTfhu7Bow6nDomHhu7DDoeG6v+G7g+G7sMOz4bq9w6Dhu7DDosOhb8OiYeG7sHtq4bq9feG7sGfhuqfDomHhu7DhurfDoUB94buww6LDoeG7uGnhu7BdN+G7sGhkw6Dhu7BqaeG7sMOh4bqn4bu44buwfcOha33hu7DDoirDomHhu7B94buJ4bu44buwfcOhw63DomFT4buwxrBAfeG7sMOiw6Ej4buww6Jhw6HDoDPDouG7sH1raeG7sH3huqfhu7Bow6E34buwWzjhu7BbI8OiYeG7sOG6s8OgM8Oi4buw4bq3NGjhu7Dhu4PDoS7DouG7sGhu4buww6Fpw7TDosOh4buw4buFaeG7uMOiYeG7sMOz4bq9w6Dhu7Dhu5Xhu6nDglLhu7Bn4bu4aeG7sF3huqfhu7DhurPDoDPDouG7sOG6tzRo4buwKsOiYWgiw6Lhu7DDouG7uMOi4bql4buww6Fpw7TDosOh4buw4buFaeG7uMOiYeG7sMOiI+G7j+G7sMOz4bq9w6Dhu7B94bq54buw4bq1QOG7j+G7sGfDoMOiw6Hhu7DDoeG6qX3hu7DDouG7uMOi4bql4buww6LDoWrhu7Aiw6J64buP4bq1IlPhu7DFqT/DomHhu7B9QH3DoeG7sH08w6Lhu7Bow6Epw6Lhu7Bdw6A1aeG7sH3DocSDw6LDoeG7sGjDocOgNGjhu7Dhurc0UuG7sMOiw6HhuqfhurXhu7DDomHDocOgM8Oi4buwfWtp4buwaD3huqXhu7Bm4bu44buwKsOiYWgiw6Lhu7DDouG7uMOi4bql4buwWyPDoOG7sFnhu7DDouG7uMOi4bql4bq1Imjhu7Dhu4PDoUBo4buwaOG6ocOi4buww6HDoDZp4buwXTp94buwaGZqw6Jh4buw4bq3w6HDoOG7sOG7g2bhuqVoIsOgw6Lhu7Bow6FtfeG7sMOhw6A2w6Lhu7B9w6FrfeG7sMOiKsOiYeG7sGfDoMOiw6Hhu7DDoeG6qX1Tw5kv4buD4bukw5nhu4Phu7B94bqz4bu4Z2fGoOG7quG7g8Wp4bqlW+G7j+G7quG7pMOCYeG6pSPDoOG7sGHDoMOt4buD4buwYcOg4bq9w6Dhu7DDomHDocOgM8Oi4buwfWtp4buww6HDoDdp4buwZmLhu7DDosOhb8OiYeG7sH3hurnhu7DhurVA4buP4buww6Lhu7jDouG6peG7sGht4buww6LDocOgM8Oi4buww6HhuqU9aOG7sF1lw6Jh4buww6HhuqU6feG7sHvDo+G7sGhm4buLfeG7sGhmOn3hu7BbPsOi4buwaOG6vcOg4buwYS7hu4/hu7B7NsOiw6FS4buw4buDw6Fq4bq7w6Jh4buw4buDw6FA4buD4buwfcSpw6Jh4buwYcOgw63hu4Phu7B9QH3hu7DDosOhI+G7sMOh4bqn4bu44buww6Hhuql94buww6LDoSnDouG7sFs9w6Jh4buwaMOhaWR94buw4bq14bq9w6BS4buwXcSRw6Jh4buwaMOhw6rDoOG7sMOhauG6vcOiYeG7sFs+w6Lhu7Dhurfhu5nhu7BnauG7sMOi4bu4w6LhuqXhu7Dhu4PDoUBo4buwaGbDoDfDouG7sOG6tUDhu4/hu7DhurXhuqd9U+G7sOG7q8OgNWnhu7DhurfDocOgNMOi4buww6LDoeG6p+G6teG7sMOiYcOhw6Azw6Lhu7B9a2nhu7Dhu4PDoSHDouG7sOG6t8Oh4buBw6Dhu7DDosOhIWjhu7DhurMj4buww6LDocOgNWnhu7Dhu4PDoeG6rcOiYeG7sGjDoeG6oeG7sMOiYcOhw6A24bq14buwaGbhu7jDomHhu7B7w6Phu7DhurVA4buP4buw4buFaeG7uMOiYeG7sOG7g8Ohw6nhu7B94bqn4buwaMOhN+G7sGdu4buwW+G7i8OiYeG7sCrDomFoIsOi4buww6Lhu7jDouG6peG7sF034buwaMOhIuG6peG7sFtiw6Dhu7Dhu4Nm4bqlaCLDoMOi4buwauG7uOG7sGjDoeG6oX3DoeG7sH3hu4nhu7jhu7DDoeG6qVLhu7BobOG7sF3huqfhu7DDosOhKcOi4buwWz3DomHhu7Bow6FpZH3hu7DhurXhur3DoOG7sMOh4bqlOn3hu7Dhu4PDoUBo4buwaGbDoDfDouG7sH1jw6Jh4buww6Jhw6E24buww6Lhu7jDouG6peG7sOG6teG6vcOgU8OZL+G7g+G7pMOZ4buD4buwfeG6s+G7uGdnxqDhu6rhu4NH4bqlaWZ9IuG7quG7pEjDoSLhuqXhu7DDk8OiIuG7jeG7g2YiZ2fDmS/hu4Phu6Q=

Theo Vnexpress

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dân dã tô bún cá ngừ

Dân dã tô bún cá ngừ
2024-07-25 06:53:00

Bún cá ngừ là món ăn đặc trưng, hấp dẫn ở thành phố Đà Nẵng, nổi bật với hương vị tươi ngon và giàu chất dinh dưỡng. Điểm nhấn của món ăn này là nguyên liệu cá ngừ tươi, được...

Tuyết phát quang ở vùng cực

Tuyết phát quang ở vùng cực
2022-01-12 08:59:00

Nhà sinh vật học người Nga, Vera Emelianenko, người đi cùng Neretin, quyết định tìm hiểu hiện tượng. Sau khi nghiền một quả cầu tuyết và nhận thấy quầng sáng mạnh lên theo áp...

Hóa thạch “rồng biển” dài hơn 10 m

Hóa thạch “rồng biển” dài hơn 10 m
2022-01-11 09:11:00

Joe Davis phát hiện hóa thạch ở Khu bảo tồn tự nhiên Rutland Water tại Anh vào tháng 1/2021. Davis, trưởng nhóm bảo tồn, trông thấy một số chiếc xương hóa thạch nhô lên khỏi...

Sao chổi rực sáng trên bầu trời

Sao chổi rực sáng trên bầu trời
2022-01-07 08:56:00

Bức ảnh tuyệt đẹp trên được nhiếp ảnh gia thiên văn người Mỹ Andrew McCarthy ghi lại bằng kính viễn vọng và chia sẻ lên Instagram vào tuần trước. Nó cho thấy sao chổi phát sáng...

Cặp sinh đôi chào đời khác năm

Cặp sinh đôi chào đời khác năm
2022-01-04 09:55:00

Sản phụ mang song thai Fatima Madrigal sinh bé Alfredo Antonio Trujillo lúc 23h45 ngày 31/12/2021 và bé Aylin Yolanda Trujillo lúc 0h ngày 1/1/2022. Điều này khiến hai bé song...

“Mở” xác ướp 3.000 năm của pharaoh Ai Cập

“Mở” xác ướp 3.000 năm của pharaoh Ai Cập
2021-12-30 09:25:00

Khoảng 3.000 năm sau khi Amenhotep I được chôn cất, một nhóm nhà nghiên cứu sử dụng chụp cắt lớp vi tính để mở xác ướp bằng kỹ thuật số lần đầu tiên, nhìn xuyên qua nhiều lớp...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long