Cập nhật:  GMT+7
4buvS+G7ueG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pGxM4buow5Xhu4bhu7N2M+G6sOG7kOG7tTVE4buQ4bu14bu4w4nhu5Dhu7Vsw5Phu5BL4bu1Vj3hu7Xhu6hQ4bu1w4pLWcOK4bu1S+G7oEzhu7Xhu5BKS0/hu7VKTOG6sOG7kuG7teG6vOG6sOG7kOG7teG7puG7qiThu7XhurXhurXhurXhu7Xhu5DhuqbDlOG7tUHhu7fhu7nDgeG7ry9L4bu5duG7r+G7pOG7tcOKw5XhurDGr8avc+G7s+G7pOG6s+G7huG6sOG6vuG7s3bhu4lsZS3hu7U0S0zDjeG7quG7tcSCLeG7ueG7t8aw4bu14buA4bue4buQSuG7tcOKS03hu7XEkUrhu6o94buI4buQ4bu14bqz4buqPeG7teG6s+G7kuG6suG7kEot4bu1bG3hu5XGsOG7tWzFqFjDmuG7kErhu7Uz4bqw4buQ4bu1NUThu5Dhu7Xhu7jDieG7kOG7tWzDk+G7kEvhu7VWPeG7tcOKS1bhu7Xhu6jFqE7hu7VL4bugTOG7teG7kEpLT+G7tUpM4bqw4buS4bu14bq84bqw4buQ4bu14bum4buqJOG7teG6teG6teG6tcaw4bu14buoxahM4buK4buQ4bu14buOS+G6sEzhu7Xhu5BLTMOMw5Thu7Xhu7jhu67hu7XDiuG7nOG7kErhu7Xhu6jhurbDiuG7teG7puG7qiThu7XhurXhu5UtQeG7t+G7ucOB4bu1Skzhu7bhurDhu7Uz4bqw4buQ4bu1NUThu5Dhu7Xhu7jDieG7kOG7tWzDk+G7kEvhu7VWPeG7teG7uFNM4bu1ZGxsxKnhu7Xhu7jhurLhu7XDiuG6tsOK4bu14buA4buS4bqy4buQ4bu14buoS+G7iuG7teG7qMOT4buQS+G7qeG7tWxTTOG7teG6vuG7suG7tcOK4buY4bu14buA4bue4buQSuG7tcOKS03hu7VsxahF4buQ4bu14buJS+G7rOG7tWxMSOG7qi3hu7XDsj3hu7Xhu7hMSOG7kOG7tTNs4buV4bu1bMOT4buQS+G7tVY9xrDhu7U0S1bhu7Xhu6hPw4pL4bu1bSbhu7XhurzhurDhu5Dhu7VkbGzEqeG7teG7qMOT4buQS+G7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2bMWo4buS4buQSuG7teG7puG7qiThu7XhurXhurXhurXGsOG7teG7qE7hu5BL4bu1S07hu5BL4bu1w4pLTeG7kEvhu7Xhu6jFqE8t4bu1I+G6pOG7tUvhu6BM4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu14buow5Phu5BL4bu1w4pS4bu14bq8w4Lhu5Dhu7VQ4buQ4bu14buAT+G7kEvFqeG7tcOK4bq2w4rhu7XDiuG6tuG7kOG7teG6vOG7oMaw4bu14buA4buS4bqy4buQ4bu14bu4TEjhu5DGsOG7tUvhu6BM4bu14bu4TEjhu5Dhu7Xhu6hNw4pL4bu1w4rhu7LDiuG7teG7qEvhurDDlOG7tUpM4bqw4bu1w5XhurDhu5Lhu7Xhu4Dhu6Dhu5BK4bu1xq/DguG7kOG7tSPhu6rEkOG7qMaw4bu1S1jDmuG7kErhu7VZ4buQSuG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu6RL4buS4buQSuG7teG7qMWo4bqy4buS4bu14buoS0zhu7Xhu4Dhu6rhurDhu7U9SOG7quG7teG7kFhTw4rGsOG7tcOK4bq2w4rhu7XDiuG7quG7oMOK4bu14bu4w4nhu5Dhu7Xhu4Dhu6Dhu5BK4bu14bq+4buS4bu14buow5Phu5BLxrDhu7Xhu4BS4buQ4bu14bu4T+G7teG7pEvhurbhu6jhu7Xhu4Dhu6Dhu5BK4bup4bu1NOG7nOG7kErhu7Xhu6jhurbDiuG7teG7qOG7qj1I4buQ4bu14buoxajhu6o9w43hu5DGsOG7tUpM4bq24buS4bu14bq+4buuw4rhu7XDiktN4buQS+G7teG7qMWoT8aw4bu14buoWOG7teG7qFjDmuG7kErhu7Xhu7jhurLhu7XDikvhuqbDlOG7tcOV4buS4bu14bq8w4Lhu5Lhu7Xhu7jDjOG7teG7puG7qj3DjeG7kMaw4bu1w5VVTOG7tU3Dikvhu7XDiktN4buQS+G7teG7gOG6tuG7kErhu7XDikvhu5Lhu7Xhu4Dhu5LhurLhu5Dhu7Xhu7hMSOG7kMaw4bu1S+G7oEzhu7Xhu7hMSOG7kOG7teG7gFhVw4rhu7VkbGzEqeG7teG7uOG6suG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu4Dhu5LhurLhu5Dhu7Xhu6hL4buK4bu14buoxahM4buK4buQ4bu14buOS+G6sEzhu7VLTMOM4buq4bu14bum4buqw4Lhu7Xhu7hTTOG7teG7kOG7oEzhu7Xhur7hu6rhu5BKxrDhu7VLTuG7kEvhu7Xhu6hLWcOK4bu14bukS+G7kuG7kErhu7Xhu6RL4buw4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3ZkbGzEqcaw4bu1w4rhurbDiuG7teG7gOG7kuG6suG7kOG7teG7qEvhu4rhu7Xhu4DhuqThu7XDiktW4bu14buA4bug4buQSuG7teG7qEvhu4bhu5Lhu7Xhur7hu5pMxrDhu7XhurzhurbDlOG7tcav4bq24buo4bu14bq+WOG7tcOV4buqw4nhu5Dhu7Uj4bqk4bu1S+G7oEzGsOG7teG7gE/hu5BL4bu1S1hT4buQSuG7teG7qFjhu7Xhu6hYw5rhu5BK4bu1w4pL4buS4bu1w4rhurbhu5Dhu7Xhurzhu6DGsOG7teG7gMOC4buQSuG7teG7uExI4buQxrDhu7VL4bugTOG7teG7uExI4buQ4bu14buQSOG7quG7tcOK4bqw4buS4bu14buoTOG7kEvhu7Xhu6hLReG7kOG7tcOKw4Lhu5BL4bu1SkzhurbDiuG7teG7qMWoWFPDiuG7tcOK4bq2w4rhu7VEw5Thu7XDlFjhu6rGsOG7teG7qEtW4bu14buA4buS4bq04buQ4bu1w4pL4bui4buQSuG7teG7pEvhurbhu7U2w4Lhu5BKxrDhu7XEkUvhurLhu7Xhu5BYU8OK4bu14bu44bqy4bu1w4pLTOG6sOG7tcWoR+G7teG7jkvhu6JM4bu14buA4bq0TOG7teG7gOG7kuG6suG7kOG7teG7jknhu6jhu7Xhur5E4buQ4bu14buo4bugw4rhu7XDilbhurDhu7XDiuG6tsOK4bu14buoS0nhu7XDleG7ssOK4bu14buoS+G7rOG7teG7gE/DikvFqeG7teG7qE3Dikvhu7XDiuG7ssOK4bu14buoS+G6sMOU4bu1SkzhurDhu7XDiuG6tsOK4bu1S+G7kuG6tOG7qOG7teG7gOG7oOG7kErhu7Xhu6hMSeG7pOG7tSPhu7DDiuG7tcOK4bu04bu14buoxahMxrDhu7Xhu6jDieG7pOG7tUtV4buk4bu1w4rhurbDiuG7tSThu7Xhu45MSeG7kMaw4bu14buOTEnhu5Dhu7Xhu5BKS0/hu7XDilbhurDhu7XDiuG6tsOK4bu14buoReG7kErhu7XDlVPhu6Thu7Xhu5BLROG7kOG7teG6vkThu5Dhu7Xhu6RLw4Lhu5Dhu7Xhurbhu5BL4bu14bu4U0zhu7XDiuG6tsOK4bu1w4pS4bu14bum4buq4bqw4buQ4bu1w4rhu5jhu7Xhu6hL4bq4w5Thu7Xhu6bhu6o9w43hu5Dhu7VKTMOCTOG7teG7puG7qj1J4buo4bup4bu1M0jhu5Dhu7XDiuG6tOG7kEvhu7Xhu4Dhu5jGsOG7teG7uEzDjMOK4bu14buoS+G7ssOK4bu1S0zDjOG7kOG7teG7puG7qj3hu7XDiktJ4bu14bukS+G7okzhu7VLVeG7pOG7tcOK4buc4buQSuG7teG7qOG6tsOK4bu14bq+ROG7kOG7teG7uMOJ4buQ4bu1Skzhu7bhurDhu7VkbGzEqcaw4bu1w4rhurbDiuG7teG7gOG7kuG6suG7kOG7teG7qEvhu4rhu7Xhu7hTTOG7tcOKS03hu5BL4bu14bum4buqPcON4buQxrDhu7XDiuG6tsOK4bu1xq/DmuG7teG7kErhurLhu5BL4bu14buAWFXDiuG7teG7qOG6puG7kErhu7XDilhU4buQSuG7qeG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2bOG6tEzhu7VL4bugTOG7teG7kEpLT8aw4bu1w4rhurbDiuG7teG7gOG6tEzhu7XhurxM4buK4buq4bu14buA4bqk4bu14buQSOG7quG7tcOVSOG7kOG7tcOU4bug4buo4bu1xq/hu6Lhu7Xhu6jhu57hu5Dhu7Xhu6jhurRM4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu1S+G7kuG6tOG7qOG7teG7gOG7oOG7kErhu7XDilbhurDhu7VkbGzEqcaw4bu1w4rhurbDiuG7teG7gOG7kuG6suG7kOG7teG7qEvhu4rhu7Xhu5BLWOG7teG7kOG7oEzhu7Xhur7hu6rhu5BKxrDhu7Xhu6RLWFLhu5BK4bu14buoS1nDiuG7teG7qMOJ4buk4bu1S1Xhu6TGsOG7teG7uMOJ4buQ4bu14buA4bug4buQSuG7teG7puG7qkXhu5Dhu7XDikvhu7Dhu5BK4bu1w4rhu5Thu5Dhu7Xhu6hLTEnhu6rhu7VLxJDhu6Thu7Xhur7hurrhu5DGsOG7tcOKS1jhurDhu7XGr+G6tuG7qOG7teG7uFNM4bu14buow53hu5BK4bu14buA4buiTOG7teG7qFhV4buQSuG7teG7puG7qkXhu5Dhu7XDikvhu7Dhu5BK4bu1w4pS4bu1xq/DmsWp4bu14bu4TMOMw4rhu7Xhu6hL4buyw4rhu7VLTMOM4buQ4bu1w4rhurbDiuG7tcOKS1hS4buQSuG7teG7qMWoTuG7kEvhu7VL4buS4bq04buo4bu14buA4bug4buQSuG7teG7uOG6suG7teG7puG7qj3hu7XDiktJ4bu14bukS+G7okzhu7VLVeG7pOG7tUpM4bu24bqw4bu1w4pLTeG7kEvhu7Xhu6bhu6o9w43hu5Dhu7XDiuG6tsOK4bu1w4rEkOG7pOG7teG7uFNM4bu1ZGxsxKnGsOG7tcOK4bq2w4rhu7Xhu4Dhu5LhurLhu5Dhu7Xhu6hL4buK4bu1w4rhu6zhu5BK4bu1w4rEkOG7pOG7tcOKS1jhurDhu7XDikvhuqrhu6jhu7XDiktHxanhu7Xhu7hMw4zDiuG7teG7qEvhu7LDiuG7tUtMw4zhu5Dhu7Xhu6bhu6o94bu1w4pLSeG7teG6vkThu5Dhu7XDiktW4bu1w4pS4bu1xq/DmuG7tcOK4buY4bu1w5Xhu7DDisaw4bu1w4rhu5jhu7Xhu5BSTOG7tcOK4buU4buQ4bu1S07hu5BL4bu14buoS1nDiuKApuG7ry/hu6R24buv4buk4bu1w4rDleG6sMavxq9z4buz4bukM+G7kuG6vj3hu7N2bMWo4buS4buQSuG7teG7puG7qiThu7XhurXhu5XGsOG7tWRsbMSp4bu14bu44bqy4bu1w4rhurbDiuG7teG7gOG7kuG6suG7kOG7teG7qEvhu4rhu7Xhu6jhuqbhu5BK4bu1w4pYVOG7kErhu7Xhu6jhu6o9SOG7kOG7teG7qMWo4buqPcON4buQxrDhu7Xhu7jDieG7kOG7teG7gOG7oOG7kErhu7Xhu4Dhu5LhurLhu5Dhu7Xhu7hMSOG7kMaw4bu1S+G7oEzhu7Xhu7hMSOG7kOG7teG7qEvhu7LDiuG7tUtMw4zhu5Dhu7XDiuG6tsOK4bu14buQSktP4bu14bum4buqPUnhu6jGsOG7tcOKS8OT4bu14buoS0/hu7XDilbhurDhu7Vsxajhu6rhu5BK4bu1WFLhu5BK4bu14bu44bqy4bu14buow5Phu5BLxrDhu7Xhu4DhuqrDiuG7teG6vEzDjOG7qOG7tcOV4bqy4bu1xJFKS0/hu7Xhu6bhu6o9SeG7qOG7tUHhuqDhu7Xhu7jDjeG7teKAnOG7qOG6puG7kErhu7XDilhU4buQSuG7teG7uOG6suG7teG7gFBM4bu1w5RTTOG7tcav4buy4bu1w5XhuqThu5BL4bu14buA4bq04buS4bu1w4pW4bqw4bu1NsOC4buQSuG7teG7gOG7okzhu7Xhu7hTTOG7tcOK4buc4buQSuG7teG7qOG6tsOK4bu14bq+ROG7kOG7teG7uMOJ4buQ4bu14buoxajhu5Lhu5BK4bu14buoTuG7kEvhu7VLTuG7kEvhu7XDlFNM4oCdxanhu7Xhu4Dhurg94bu1w5ThurThu5BL4bu1w4rhurbDiuG7teG7pEvhu5Lhu5BK4bu14buoxajhurLhu5Lhu7Xhu6hLTOG7teG7gOG7quG6sOG7tcOV4bqw4buS4bu14buA4bug4buQSuG7tcavw4Lhu5Dhu7Uj4buqxJDhu6jGsOG7tSNEPeG7teG6vuG7suG7kErhu7Xhu5Dhu5zhu5BK4bu14buoS+G7nOG7kOG7tcOUU0zFqeG7teG7qEvhurDDlOG7tUpM4bqw4bu1SkzDgkzhu7Xhu6bhu6o9SeG7qOG7teG7gFLhu5Dhu7Xhu6hLWOG7teG7jktMSeG7quG7teG7kOG6tEzGsOG7teG7qOG7ouG7tcOK4bq24buSxrDhu7Xhu4DhuqrDiuG7teG6vEzDjOG7qOG7tcOV4bqy4bu1w4rhurbDiuG7teG7kOG7oEzhu7Xhur7hu6rhu5BK4bu1w5VMSOG7kOG7teG7puG7quG6sOG7kOG7teG7gEnhu5Dhu7Xhu4DEkOG7qOG7teG7gOG6sEzGsOG7tUpMw4JM4bu14bukS+G7mOG7kErhu7XDlOG6quG7qOG7teG6vOG6qOG7kErFqeG7teG7qEvhurDDlOG7tcOUWOG7quG7tUpM4buw4buk4bu1w4rEkOG7pOG7tVY9xrDhu7XDiktN4buQS+G7teG7puG7qj3DjeG7kOG7teG7qMWoTOG7iuG7kOG7teG7jkvhurBM4bu1S0zDjOG7quG7teG7puG7qsOC4bu1w4rhurbDiuG7tcOKS1hS4buQSuG7teG7qMWoTuG7kEvhu7Xhu6RL4bq24buo4bu14buoxahM4buK4buQ4bu14buOTOG7kEvhu7Xhu6hJxrDhu7XhurDhu5Dhu7XGr0zhu5BL4bu1I+G6pOG7tUvhu6BM4bup4buvL+G7pHbhu6/hu6Thu7XDisOV4bqwxq/Gr3Phu7Phu6Qz4buS4bq+PeG7s3bhu5VMw4zhu6jhu7XhurPhurLhu68v4bukdg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Điểm sáng về đảm bảo an ninh trật tự

Điểm sáng về đảm bảo an ninh trật tự
2013-10-08 07:50:00

PTO- Trao đổi với chúng tôi về công tác đảm bảo ANTT, đồng chí Kiều Đăng Khoa - Trưởng Công an xã Xuân Đài (Tân Sơn) cho biết: "Để giữ ổn định tình hình ANTT, ngoài nghị quyết,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long