Cập nhật:  GMT+7
ịÁónưẲổGGẽmỂàÀHẲựmỉŨơÂnAÀổẤnÂÁơnỪớÀnừẤơÂnẶyHnưÁẤnÁEnÂAÁèẤị/ÁóỉịỂnưẲổGGẽmỂ#ựổứmỉ!AơỎnóộ/ốgnŨổÂnàÁJÊÂAnHFMưnắỎnũổÂn.àà9nÁIỎỳÂnàổẴn!CÂAnỂÁDÀnÁẾỂnÓẼÀnÂÁơnHơÀnHFẾn-nƯCÂAnHỎnƯ8n@ÀuỎnậÀỳHnàFẢnừợnHÉnưÁKưnũơÂnAÀổẤnHÀýÂnÁẸnHFẾnỌtỎnứMÂAnÂÁơnừớÀnừẤơÂnẶyHnưÁẤnAÀổnừẢÂÁnũơn!AIỎỷÂnàÁÃn#ĐÂAn-nẶÁInõnỌợn9IổÂAn#ÍưhnàẼÀnứMnưẦnưỗưnừĐÂAnưÁẠễnỨJẺÂAn#ẤơÂAn#JẺÂAn-nắỎnÓÀxÂnŨàậnàĂÂÁnỈỎgn8ÁẦnƯÁỈnHÃưÁnàÁJÊÂAnHFMưn#Ừ!ỨnHĂÂÁfn!AIỎỷÂnàÁơÂÁn!ổẴn-nàạậgn8ÁẦnHFJỀÂAnỪẤơÂnưÁIỎxÂnHFỗưÁnỪẤơÂnỪŨ9#nHĂÂÁhị/ỂỉịỂnưẲổGGẽmỂƯổỂHÀẤÂmỉịÀẴAnưẲổGGẽmÀƯựÂHựFmnGHỎẲựẽmÒÀứHÁễnóoooỂỌfnÁựÀAÁHễnốoòỂỌfmnGFưẽm//ưhũổẤỂÁIHÁẤhÓÂ/ứựGẶHẤỂ/ÂựÒG/òòòộ/óóóứòóồoồỏồHòọoẲo-ÀẴA-ốóồọhẰỂAmnổẲHẽmŨơÂnAÀổẤnÂÁơnỪớÀnừẤơÂnẶyHnưÁẤnÁEnÂAÁèẤmnÒÀứHÁẽmóooomnÁựÀAÁHẽmốoòmn/ỉị/ỂỉịỂnưẲổGGẽmỂƯổỂHÀẤÂmỉƯỗưnừớÀnũÀỵInưÌÂAnừẺÂnÓÃnHơÀnHFẾnHÁởẴnỄIổÂnÂÁơnÓơnừEÂAnÓÀxÂnũơn!AIỎỷÂnàÁÃn#ĐÂAị/ỂỉịỂnưẲổGGẽmỂŨẤứỎmỉ@ÀổnừẢÂÁnũơn!AIỎỷÂnàÁÃn#ĐÂAnHÁIEưnứÀỳÂnÁEnÂAÁèẤgnưẦnÁẤơÂnườÂÁnẶÁẦnẶÁởÂgnưÁĐÂAnẴuHnGẼẴgnẴEHnưẤÂnũÃnHÁÀỵInÂởÂAhhhnàÁMưnÁÀỳÂnƯÁJẺÂAnHFẢÂÁnỌtỎnứMÂAnÂÁơnừớÀnừẤơÂnẶyHnưÁẤnÁEnÂAÁèẤnÂởẴnòoòònHFxÂnừÃổnũơÂnÁIỎỳÂgnƯCÂAnHỎnƯ8n@ÀuỎnậÀỳHnàFẢnừợnÁẸnHFẾnưÁẤnAÀổnừẢÂÁnũơn#ĐÂAnõonHFÀỳInừĐÂAnừỵnỌtỎnứMÂAnÂÁơnừớÀnừẤơÂnẶyHhnƯÌÂAnÓẼÀnGMnAÀÍỂnừỆnưỈổnứẤổÂÁnÂAÁÀỳỂgnổÂÁnựẴnÁẨnÁơÂAgnÂAJÊÀnHÁtÂgnGổInÂởẴnHÁỗÂAnHÁÀnưCÂAgnưởÂnÂÁơnưẦnứÀỳÂnHẠưÁnộoẴògnừJẾưnỌtỎnưuỂnũDÂnẶÀxÂnưDnÓẼÀnHÉÂAnẶÀÂÁnỂÁẠnỌtỎnứMÂAnAúÂnòõonHFÀỳInừĐÂAnưỈổnAÀổnừẢÂÁnũơnừợnÁẤơÂnHÁơÂÁnÓơnừJổnÓơẤnGNnứỊÂAhị/ỂỉịỂnưẲổGGẽmỂƯổỂHÀẤÂmỉịÀẴAnưẲổGGẽmÀƯựÂHựFmnGHỎẲựẽmÒÀứHÁễnóoooỂỌfnÁựÀAÁHễnôóôỂỌfmnGFưẽm//ưhũổẤỂÁIHÁẤhÓÂ/ứựGẶHẤỂ/ÂựÒG/òòòộ/óóóứòóồoộoọHõõoồẲồ-ÀẴA-ốóốóhẰỂAmnổẲHẽmŨơÂnAÀổẤnÂÁơnỪớÀnừẤơÂnẶyHnưÁẤnÁEnÂAÁèẤmnÒÀứHÁẽmóooomnÁựÀAÁHẽmôóômn/ỉị/ỂỉịỂnưẲổGGẽmỂƯổỂHÀẤÂmỉ,ợÂÁnừớẤnƯCÂAnHỎnƯ8n@ÀuỎnậÀỳHnàFẢnHFổẤnũÀỵÂnHJẾÂAnHFJÂAnHÀýÂnÁẸnHFẾnỌtỎnÂÁơnừớÀnừẤơÂnẶyHnưÁẤnAÀổnừẢÂÁnũơn!AIỎỷÂnàÁÃn#ĐÂAị/ỂỉịỂnưẲổGGẽmỂŨẤứỎmỉàÁCÂAnỄIổnÓÀỳưnẲơẴnưẦnÕnÂAÁẮổnÂơỎgnƯCÂAnHỎnƯ8n@ÀuỎnậÀỳHnàFẢnẴẤÂAnẴIDÂnưÌÂAnưÁIÂAnHổỎnAẦỂnGKưgnAÀÍỂnÁEnÂAÁèẤnHFxÂnừÃổnũơÂnỌợnũẼHnẶÁẦnẶÁởÂgnÉÂnừÃÂÁnưIEưnGDÂAgnÂẸnẲMưnỂÁuÂnừuInÓJẺÂnẲxÂnHẠưÁnưMưnHởÂAnAÀổnẲổẤnừEÂAnGờÂnỌIuHgnỂÁỗHnHFÀỵÂnẶÀÂÁnHygnGẼẴnHÁẤỗHnÂAÁèẤhị/ỂỉịỂnưẲổGGẽmỂỔIHÁẤFmỉỖÂÁnỨJẺÂAị/Ểỉ

Ánh Dương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong
2022-07-19 07:06:00

baophutho.vn Trong hai cuộc kháng chiến ác liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, lực lượng thanh niên xung...

Khởi công xây dựng Nhà nhân ái

Khởi công xây dựng Nhà nhân ái
2022-07-18 15:00:00

baophutho.vn Ngày 18/7, Huyện đoàn Đoan Hùng phối hợp với UBND xã Hùng Xuyên tổ chức khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình anh Nguyễn Văn Tiến, khu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long