Cập nhật:  GMT+7
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbOG7i8OQw4Lhu5fhurRtxalC4bq04bu5bUfhu5XFqW3hu6bEkG3FqEA4YW1Hw4PhurRBbU/DgXjhurThu7ltxanhu5XFqW3hu5nhurRBbUHDjeG6tOG7uW3hurbDgcO9R21GxIJtR8ahw4FtQOG7l23hu7jDgeG7meG6tOG7ucOsL0Fv4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4ZA4bur4buZxrBs4buLOuG7kG3hurTDgcO94bqybcO04buPbeG6tOG7o+G6sm3hurThu7nhu5fhu4xtw6FBxKjhurjhurThu7lt4bunw4HhurRBbS1tO8OBw71HbUbEgm1pw7PDtC/DtC9v4buT4buNw7RtLW3Ds8O0L8O0L8OzbsOzw7PDrWZt4bq04bu54buX4buMbcOQw4Lhu5fhurRtxanhu5XhurRt4bunxJBtxanhu4rhu5lt4bumxJBtxahAOGFtR8OD4bq0QW3GsMOCbeG7qMahw4FtR+G7lW3huqfhu4htw6HDgXjhurRtxq/hu4jhurThu7ltLW3Eg+G7jG1Pw4F34bq0beG7psOh4bqnbcOhw4PhurRBbeG7iuG7jGZtxahBw4NtQUjhu4xtR+G7hMSo4bq+4bq04bu5beG7psSQbcWoQDhhbUfDg+G6tEFt4bq24buX4bqybUfhu4TEqOG6vuG6tOG7uW3hu6nDguG7l+G6tG3hu6nhu51t4bupeOG6tG3hu6lwR21P4bqm4bq04bu5bUHDguG7mWZtxrBz4bq04bu5bUHEqOG6uOG6tOG7uW1HxKjhur7hurThu7lt4bq0w4HDveG6sm3FqeG7lcWpbeG7meG6tEFtQcON4bq04bu5beG6tsOBw71HbUbEgm1HxqHDgW0u4bu5QcSC4buZbUfhu4Thu5nhurThu7lt4bq2w4HDvUdtRsSCbThIQ8WpbeG7ucOB4buZbeG6p+G6om3huqlI4buMd+G6tGZtR8OD4bq0QW1A4buXbeG7uMOB4buZ4bq04bu5Z8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDrMOB4bqy4bu5bcWp4bq24buZRkbhurtsw4HFqOG7q+G6tEfhu6vhu4RsbUZH4buM4bq24bur4bq7bMOTw4HGsEdB4buDbcO04buPbuG7hsOS4buFbUHhu6vDgeG7uUFH4buDbeG7j2/hu4/hu4bDkuG7hWxtRuG7hMWp4bq7bC8vxaln4bun4buZw4Lhu4ZBSEdBw4JnT+G6tC/GsOG7q0bhurBHw4Lhu4Yv4bq04burw5NGL8Ozw7PDs+G7ky9vb2/GsMOzb8Ozw7Phu5HDssOzR+G7kcOzw7XDs+G6tuG7ky3GsOG7mcOBLUfhu5kt4bq04bu5SOG7jOG7q+G6tC3hurLDgeG6tEEt4bq2Z+G6ruG7huG7uWxt4buZ4bq2R+G6u2zDkMOC4buX4bq0bcWpQuG6tOG7uW1H4buVxalt4bumxJBtxahAOGFtR8OD4bq0QW1Pw4F44bq04bu5bcWp4buVxalt4buZ4bq0QW1Bw43hurThu7lt4bq2w4HDvUdtRsSCbUfGocOBbUDhu5dt4bu4w4Hhu5nhurThu7lsbcOTw4HGsEdB4bq7bMO04buPbmxtQeG7q8OB4bu5QUfhurts4buPb+G7j2xtL+G7i8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4tAw4HDveG6tG3hurThu5nhu4xmbS7hu7lBxILhu5ltR+G7hOG7meG6tOG7uW3hurbDgcO9R21GxIJtOEhDxalt4bu5w4Hhu5lt4bqn4bqibeG6qUjhu4x34bq0bcWp4bqkbW9n4buRw7JvbeG6ssSQbeG6tsOBw71HbUbEgm1P4buXbeG6ssSQR23hurLEkG3hurbDgcO9R21GxIJtR8O64buGbUdB4buzZm1Bw4HDveG6tG3FqeG6puG6tG3DsuG7jcO1beG6ssSQbeG6tsOBw71HbUbEgm3FqUHEqOG7mW3DkuG7lcWpbeG7qeG6ouG6tEFt4bupxKjDisWpbUdBQuG6tOG7uW1Hw4HhurRmbUfhu4TDguG6tOG7uW3hu6nhuqRtxanhuqRtQeG6uOG6tG1vw7Rubm3hurbDgcO9R21GxIJt4bup4budbeG7meG6tEFtxrDhu4jhurThu7ltxalBw4F44bq0beG7qXRIZm1Bw4FtRsOB4bq0QW1H4buEw4LhurThu7ltxalIxJDFqW3FqUHDgXjhurRt4bupdEht4bun4bubw4JtT8O9beG7p8OBd+G6tG3hu7nDgeG6usOBbeG7hkHDgOG7mW3hu6bhu5/FqW3FqeG7iuG7mW3DoUVtOEhDxalnbcWo4buVxalt4bq2w4HDvUdtRsSCbUdBSMSQxaltw7LDs21Hw4PhurRBZm1HQeG7l+G6tEFmbUfhu4TDguG6tOG7uW3hu6nhuqRtR8OD4bq0QW03QUltw6FB4bqsbcWp4bqkbW/DtG9t4bq04bu5xKjhurzDgW3FqcOC4bq0bcSoSG1HSW3hu6nhu5nhurThu7lt4buMd+G6tG3hurThu7lBw4Nt4bq04bq4w4Ft4bupc+G7jGdtLuG7uUHEguG7mW1H4buE4buZ4bq04bu5beG6tsOBw71HbUbhu5JtOEhDxalt4bu5w4Hhu5lt4bqn4bqibeG6qUjhu4x34bq0beG6sEFC4bq04bu5bcWpQcODbeG6tuG7l23hurThurjDgW3hu5nhurRt4bq04bu5QcODbcWp4buK4buZbcWp4buVxalt4bq2w4HDvUdtRuG7kmZt4bqy4buXbcWp4bqm4bq0beG6tuG7l23hu6fDgeG7s0htR8Sow4rhurThu7ltRuG7leG6tOG7uW3hurThu7nhurzDgW3FqeG7iuG7mW3FqUHhu4pt4bq04bu5QcSC4buZbeG7meG6tEFtQcON4bq04bu5bcWp4buVxalBbeG6ssah4bq04bu5Zm1Hw4HhurRBbUdBdeG6tGZt4buObcWpQcOAbeG7qXRIbUfhu4Thu5nhurRBbeG7ucOB4buX4bq0QW3hu6nEkMWpbeG6tsO64buGbcawc+G6tG1HxJDFqW1P4buXbeG6sEHhu5VHbU/huqzhurThu7ltQeG6puG7mW3hu6fhuqDhurRBbcWp4buK4buZbeG6tEFz4bq0bcawc+G6tG3huqfDgcO9R20u4buZ4bqyZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buG4bumw4LGsOG7jGzhu4vDoeG7hMOC4bq04bu5beG6sEFC4bq04bu5beG6sEHDgG1H4buE4buZ4bq04bu5beG6tOG7uUHDgXfhurJmbeG7qcOC4buX4bq0bcWpQuG6tOG7uW1H4buVxalt4bup4budbUdB4buX4bq0QW3hurDDgOG6tEFtxrBz4bq04bu5bUHEqOG6uOG6tOG7uWZtQcOC4buZbeG7qeG7s21HxKjhur7hurThu7lt4bq0QeG6um3FqeG7lcWpbeG6tsOBw71HbUbEgm1P4buXbeG7qUThurThu7lt4bun4buXw4Jt4bup4budbcWpQcOBeOG6tG3hu6l0SG3hu5nhurRBbcaw4buI4bq04bu5bU/hu5dtQeG7jG1Gw4HhurRBbUfhu4R34bq0beG6snBHbUfhu4TDuuG6tG3huqfhuqJt4bqpSOG7jHfhurRt4bup4buzbeG7p+G7m8OCbU/DvW1Hw4Lhu5fhurRtT+G7reG6tG1HS+G6tOG7uW1HdMWpbeG7qXRHbUdBw4F34bq04bu5beG6tsOBd+G6tOG7uW3FqeG7iuG7mW3DoUVt4buCSEPFqWdtw6Hhu4TEqOG6usWpbeG7meG6tEFt4bq2w4HhurRBbcWp4buVxalt4buZ4bq0QW1Bw43hurThu7lt4bq2w4HDvUdtRsSCZm3FqeG7lcWpbeG7qUThurThu7ltxalBw4Bt4bup4budbeG7p+G7l+G7jG1H4bqobeG6tuG6puG6tOG7uW3hu6fDgXhHbeG6uOG6tG1PQm1BxqHhurRtR+G7hMSo4bq6xaltRkxtxalD4bq04bu5bUHDgXjhurRtQeG7jG1Gw4HhurRBbcWp4buK4buZbcWp4buVxalt4buZ4bq0QW1P4bqgbUZMbeG6tOG7uUHDgcO94buGbcWp4buVxalBbeG6ssah4bq04bu5bcWp4buK4buZbeG7qOG7m+G6tOG7uW1P4buXbcawc+G6tG1HxJDFqWdtxajhu5XhurRt4bunxJBmbcWpQcOBeOG6tG1GxIJtOzvhuqfDoW1Hw4PhurRBbTdBSW3DoUHhuqxt4bq04bu5SOG7jMO94bq0bUfDgXjhu4ZtR8OMxalt4buGQeG7lUdtQUjhu4xt4buGQcO54bqybcWpQXRHbeG7psSQbeG7qcSQw4FtxanDjG1ARGZt4buE4buZbUZKxalt4buGQXThurRt4bupdEht4bup4buzbUHDguG7l+G6tG1HQeG7l+G6tEFtw5JIdEdtRuG7n8WpbeG6suG6rMOBbeG6tEHDgcO94bqybU/DjG3hu6nEqMOKxalt4bu5w4Hhu5nDgmZt4bu54bqk4buGbeG7hkF14bq0bcOSc+G7jG3GsEzhurThu7lt4buCSHdtQcSo4bq44bq04bu5Zm3hu6l0R23hurTEqOG6usWpbeG6tOG7ueG7l+G7jG3FqeG7l+G6tOG7uW3hu4ZB4buVR21H4buEw4Hhu7PhurRnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu5hIR0HDguG7hGzhu4vDoeG7hOG6rOG6tOG7uW07xJDFqcOsL+G7huG7iw==

Trọng Lộc

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong
2022-07-19 07:06:00

baophutho.vn Trong hai cuộc kháng chiến ác liệt chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng với sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, lực lượng thanh niên xung...

Khởi công xây dựng Nhà nhân ái

Khởi công xây dựng Nhà nhân ái
2022-07-18 15:00:00

baophutho.vn Ngày 18/7, Huyện đoàn Đoan Hùng phối hợp với UBND xã Hùng Xuyên tổ chức khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho gia đình anh Nguyễn Văn Tiến, khu...

Niềm vui từ những “Mái ấm khuyến học”

Niềm vui từ những “Mái ấm khuyến học”
2022-07-16 10:29:00

baophutho.vn “Mái ấm khuyến học” là chương trình ý nghĩa do Hội Khuyến học tỉnh thực hiện trong những năm qua, đã và đang là cầu nối các mạnh thường quân hỗ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long