Cập nhật:  GMT+7
àồẵặịỡdỵỵ ằyỶộỷỡjằạỞồwộặịụqốặẤễẦặỉẰqốặQồeặqồễqặđộà/ồẵạàyặịỡdỵỵ ằyỒjdỉằạQốeẦặẵb/ẫ7ặỒỹẦọqặĩreqặĨrdqặỒÁqốặyồủộặồvyặẴửộặỸÌQỈặẤẻặỒÁqốặ(ỹẦoqặỷứặịồĂịặởồwộặịụqốặẤễẦặỉẰqốặQồeặqồễqặđộặịồrặốộdặĩỗqồặdqồặQốỹẦõqặ.ẽqặỶộóq7ặởồỹặĨụqốặỶộọp7ặẤẻặỒÁqốặ(ỹẦoq8ặĨễẦặỡeặồréỷặĩưqốặịồerặpẮqốặĨéộặồưộặĩreqặịđịặịfyặqồộọpặởẨặâẳââ-âẳâẫ8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyỊdyỷộrqằạàộpốặịỡdỵỵ ằộỊjqỷjỳằặỵỷẦỡj ằÂộỉỷồ5ặẵẳẳẳyẤ6ặồjộốồỷ5ặẫậẳyẤ6ằặỵỳị ằ//ị8ìdryồỹỷồr8Ẵq/ỉjỵởỷry/qjÂỵ/âââc/ẵẵẵỉẵẵậẳẳâấỷẩầẩậỡẫ-ộpố-bẳấấ8ợyốằặdỡỷ ằỞồwộặịụqốặẤễẦặỉẰqốặQồeặqồễqặđộằặÂộỉỷồ ằẵẳẳẳằặồjộốồỷ ằẫậẳằặ/ạà/yạàyặịỡdỵỵ ằyỊdyỷộrqằạỊđịặĩéộặìộỏỹặĩưqốặỷồứặởồwộặịụqốặẤễẦặỉẰqốặQồeặqồễqặđộà/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạỒưặốộdặĩỗqồặdqồặQốỹẦõqặ.ẽqặỶộóqặịsặồreqặịẹqồặởồsặởồẽq7ặqồeặwặẤỹủqốặịfy8ặỒỹẦọqặĩreqặĩẻặỷứặịồĂịặẴhqặĩưqốặĨ.ỶQ7ặịđịặịựặỵwặĩreqặỷỳrqốặỷreqặồỹẦọqặĩsqốặốsyặẠqốặồưặỷứqốặỵủặỷộòqặỡeặậẳặỷỳộọỹặĩũqốặĩỏặốộAyặốộdặĩỗqồặdqồặỶộóqặẤễẦặỉẰqốặqồeặwặpửộ8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyÌrỉẦằạĨễẦặỡeặồréỷặĩưqốặẬặqốồờd7ặỷồộóỷặỷồẰị7ặỷồỏặồộọqặỷộqồặỷồgqặẤỹqốặởổịồ7ặỷÃựqốặỷồễqặỷÃựqốặđộặịẠdặỷỹứộặỷỳmặĨrdqặỒÁqố7ặịồỹqốặỷdẦặịÁqốặẴửộặịfyặẠẦ7ặịồổqồặýỹẦòqặĩơdặyồÃựqốặỡepặỷủỷặịụqốặỷđịặdqặỵộqồặẤẻặồưộ7ặốộAyặĩxặqốÃữộặqốồèr7ặịsặồreqặịẹqồặởồsặởồẽqặịsặỷồopặqốồơặỡẰị7ặẴÃựqặỡoqặỷỳrqốặịỹưịặỵủqố7ặốsyặyồgqặẴerặpÀịặỷộoỹặẤễẦặỉẰqốặqụqốặỷồụqặpửộ8à/yạàyặịỡdỵỵ ằyDỹỷồrỳằạỶồỹặỒeà/yạ

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Niềm vui từ những “Mái ấm khuyến học”

Niềm vui từ những “Mái ấm khuyến học”
2022-07-16 10:29:00

baophutho.vn “Mái ấm khuyến học” là chương trình ý nghĩa do Hội Khuyến học tỉnh thực hiện trong những năm qua, đã và đang là cầu nối các mạnh thường quân hỗ...

Tuổi trẻ san sẻ yêu thương

Tuổi trẻ san sẻ yêu thương
2022-07-16 08:03:00

baophutho.vn Phát huy tinh thần xung kích “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai...

Thổi hồn vào đất

Thổi hồn vào đất
2022-07-16 08:01:00

baophutho.vn Kế thừa truyền thống của ông cha và sự khéo léo, tinh tế trong chế tác, các thế hệ những người làm gốm xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy vẫn ngày đêm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long