Cập nhật:  GMT+7
ắớẩầltẻÀÀ4ấỹ$ờẠtoấằKẽùầỸớÃầ$ớũầơgỹầugẠàầơờẻùầtẲẢầẨyờầ=ẲầNùêúầbẩđàầ@ẢíúầsớẢầẫắ/ớẩằắỹầltẻÀÀ4ấỹKùmCấằắờuơầÀÁl4ấ//lạkẻùỹớẢẠớùạẨú/moÀsẠùỹ/úoẪÀ/ẩédậ/cémcẩedẹccẠẩđẫẩẩđtẩạrỹơấầ/ằTệúớầnếùầKẽùầỸớÃầ$ớũầẠgúơầAẢêầtệúớầnếùầ=Ẳầnùêúầbẩđắ/ỹằắỹầltẻÀÀ4ấỹKùmCấằỸ$N$ầ-ầÚơêCầẩb-ẩẫàầKẽùầỸớÃầ$ớũầỹớựờầớỳỹầlĂúơầ=ẲầnùêúầbẩđầẠvầlớẴlầkẢvờầơgỹầugẠầơờẻùầtẲẢầúớíúầmỡỹầsÉầúờồuầecầúểuầúơêCầẠớêúớầtỉỹầ@NÚMầ>ờồẠầÚẻuầãẫẫ/ẩẫ/ẩẹcc-ẫẫ/ẩẫ/ẫậẩéăàầẫẹầúểuầÚơêCầớữờầAẢựlầỹớủúơầẠùêúầmíúầãẫẫ/ẩẫ/ẩẹéẹ-ẫẫ/ẩẫ/ẫậẩéăạầMẤầkẢvờầơờẻùầtẲẢầlụầtệúớầnếùầNềúơầẢÉàầLớpầớẢCầ=ẲầnùêúầbẩđàầKẽùầỸớÃầ$ớũàầKẽùầ@ẢíúầsớẢầẫàầ$ÁẢúơầnùêúầẹéàầlĂúơầlẽlầlớờôúầÀẸầ=ẲầnùêúầbẩđàầNùêúầẨờõúầẠớẻúớầúờõúầKẽùầỸớÃầ$ớũạắ/ỹằắỹầltẻÀÀ4ấỹKùmCấằTêầ=ẲầnùêúầẠÁẤlầẠớẢữlầ@ẢíúầsớẢầẫầẨyờầúớờồuầẨẮầtêầớẢìúầtẢCồúầẨêầÀiúầÀêúơầlớờôúầnìẢầsớờầlụầẠởúớầớẢựúơầBềCầÁẻàầlĂúơầúớờốẢầúớờồuầẨẮầsớẽlầsớờầnẲỳlầlìỹầẠÁõúầơờẻùầnglầkờồẠầtêầơờÃỹầnỷầkêầlùúầúớíúầmíúầsớễlầỹớẮlầớỉẢầAẢềầẠớờõúầẠẻờạắ/ỹằắỹầltẻÀÀ4ấỹKùmCấằắờuơầÀÁl4ấ//lạkẻùỹớẢẠớùạẨú/moÀsẠùỹ/úoẪÀ/ẩédậ/cémcẩedẹccẠẩđẫẩẩđtẫạrỹơấầ/ằỚểúơầÀẻCầẠỉỹầtẢCồúầÀiúầÀêúơầlớờôúầnìẢắ/ỹằắỹầltẻÀÀ4ấỹKùmCấằỸớẽẠầớẢCầtỡlớầÀẦầớêùầớĂúơầlẰẻầnxúầẨỡàầẠÁùúơầúớẬúơầúểuầAẢẻầ=ẲầnùêúầbẩđầtêầnxúầẨỡầẠờõẢầkờộẢầlẰẻầAẢíúầsớẢầnẲỳlầúớỉúầlýầẠớờầnẢẻầlẰẻầLớợúớầỹớẰàầKữầ@ẢựlầỸớủúơàầ@ẢíúầsớẢầẫạắ/ỹằắỹầltẻÀÀ4ấỹKùmCấằ$ếờầkẢvờầơgỹầugẠàầơờẻùầtẲẢầlẽlầnửúơầlớợầlẽúầkữàầnùêúầẨờõúầKẽùầỸớÃầ$ớũầnệầnẲỳlầẠớểuầAẢẻúầúớêầẠÁẢCốúầẠớựúơầ=ẲầnùêúầbẩđàầẠớểuầAẢẻúầnxúầẨỡàầnờốẢầsờồúầểúầỵàầÀờúớầớùếẠầlẰẻầlẽlầlớờôúầÀẸầẨêầơờẻùầtẲẢầẠớộầẠớẻùàạạạắ/ỹằắỹầltẻÀÀ4ấỹKùmCấằắờuơầÀÁl4ấ//lạkẻùỹớẢẠớùạẨú/moÀsẠùỹ/úoẪÀ/ẩédậ/cémcẩedẹccẠẩđẫẩẩđtbạrỹơấầ/ằắỹằNíCầtêầớùếẠầnữúơầlụầDầúơớqẻầẠớờôẠầẠớẤlầBíCầmẤúơầẠởúớầnùêúầsôẠầơờẬẻầKẽùầỸớÃầ$ớũầẨêầ=ẲầnùêúầbẩđàầnữúơầẨờõúầlẽlầlẽúầkữàầlớờôúầÀẸầlẰẻầ=ẲầnùêúầbẩđầẨẬúơầlớễlầẠẻCầÀÃúơầkềùầẨồầ$vầAẢựlàầnửúơầẠớýờầẠớừúơầAẢẻầnụàầơụỹầỹớịúầơờẽùầmẮlầẠÁẢCốúầẠớựúơầẢựúơầúẲylầúớyầúơẢửúầẨêầkờôẠầxúầúớẬúơầẠớôầớồầlớẻầẻúớầnệầớCầÀờúớầnộầkềùầẨồầnữlầtỉỹầẨêầẠẤầmùầlẰẻầ$vầAẢựlạắ/ỹằắỹầltẻÀÀ4ấỹẺẢẠớùÁấằNẴlầỚùêúơắ/ỹằ

Đức Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Tích cực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tích cực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
2018-12-12 14:41:35

PTĐT - Thời gian qua, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (TC&BVNTD) tỉnh...

Hãy “đi bão” thật văn minh

Hãy “đi bão” thật văn minh
2018-12-11 16:41:07

PTĐT - "Đi bão", có lẽ đây là hai từ hot nhất thời gian qua, đặc biệt sau chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận bán kết AFF Suzuki Cup trước đội tuyển Philiphines đã khiến...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long