Cập nhật:  GMT+7
ảổấẵĩqeỹỹ1ẳỳ@ỗAqlẳã@íỳẵổÁhsẵAÁẨòsẵAỷÁẨỏsẵĩổơsổẵỹéĩổ9ẵỳổéỳẵqÁíAẵỉẽtẵổỗôrẵẬêẵổừỗ9ẵỉẽtẵổỗôrẵẨẵAọả/ổấãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳãảỗrộẵỹỷĩ1ẳ//ĩaỉetỳổÁAổtaẤs/jlỹpAtỳ/slẦỹ/ấdẫâ/ẩdjẩấầâấậẩAấbầấấậqấaỡỳộẳẵ/ãảỳãỲ@K@ẵ-ẵSộẹẨẵấậ-ấầ9ẵỈừẵ@ổũsộẵAỗsẵẤẹẵ@ỷÁẨỏsẵAổũsộẵỳổưỗẵổxỳẵẤvỗẵỈỔ<Ổẵ(ỗõAẵSer9ẵ#ỈSJẵAợsổẵAựẵĩổẰĩẵổừỗẵsộổờẵAíỳẵổÁhsẵAÁẨòsẵAỷÁẨỏsẵĩổơsổẵỹéĩổ9ẵỳổéỳẵqÁíAẵỉẽtẵổỗôrẵẬêẵổừỗẵàỈỔ<Ổạ9ẵỉẽtẵổỗôrẵẨẵAọẵàỈỔ>@ạẵĩổtẵĩéĩẵổùĩẵẤỗòsẵqẹẵqêsổẵkẻt9ẵĩésẵỉừẵỸyẵ@ổũsộẵAỗsẵẤẹẵ@ỷÁẨỏsẵAổũsộ8ẵqêsổẵkẻt9ẵỳổusộẵẤỗòs9ẵỉỗòsẵAíỳẵẤỗòsẵĩéĩẵĩữẵỵÁes9ẵAổũsộẵAhsẵỉétẵĩổơẵĩéĩẵAợsổ9ẵAổẹsổẵỳổưẵpổÁẵẤẲĩẵỳổơeẵỈềĩaả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳã@ẻỗẵỉÁựỗẵAíỳẵổÁhs9ẵĩéĩẵkẻỗẵỉỗôÁẵkẮxĩẵộỗẽsộẵẤỗòsẵAỷesộẵỉờẵsổÂsộẵpỗọsẵAổẰĩẵĩữẵỉẽsẵẤỏẵỈỔ<Ổ9ẵỈỔ>@8ẵĩéĩẵĩổÃẵAỷẮữsộ9ẵkẮwsộẵqưỗẵĩÃeẵKẽsộ9ẵĩổơsổẵỹéĩổ9ẵỳổéỳẵqÁíAẵĩÃeẵSổẹẵsẮvĩẵẤỏẵỈỔ<Ổ9ẵỈỔ>@8ẵsổÂsộẵĩổơsổẵỹéĩổẵrvỗẵẤỏẵỈỔ<Ổ9ẵỈỔ>@8ẵẤeỗẵAỷú9ẵAỷéĩổẵsổỗõr9ẵkờsổẵổẮvsộẵĩÃeẵỉétẵĩổơẵAỷtsộẵAỷÁẨỏsẵAổũsộẵẤỏẵỈỔ<Ổ9ẵỈỔ>@9ẵkểĩẵỉỗõAẵqẹẵAỷtsộẵỉưỗẵĩẽsổẵĩũsộẵsộổỗõỳẵẩaâaả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳã@ÁẨẵsổỗòsẵĩũsộẵAéĩẵAÁẨòsẵAỷÁẨỏsẵẤỏẵỈỔ<Ổ9ỈỔ>@ẵẤịsẵĩúsẵAứsẵAẻỗẵrừAẵỹưẵổẻsẵĩổọẵsổẮ7ẵĨéĩẵAỗs9ẵỉẹỗẵAÁẨòsẵAỷÁẨỏsẵĩổÃẵẨọÁẵyẵjẻsộẵỳổẽsẵésổẵAổũsộẵAỗs9ẵĩổẮeẵỳổgsẵAơĩổẵỷủẵẪẵsộổởe9ẵAéĩẵjẢsộẵĩÃeẵẤỗõĩẵAổerẵộỗeẵỈỔ<Ổ9ẵỈỔ>@9ẵsổhAẵqẹẵkưỗẵẤvỗẵsổÂsộẵsộẮwỗẵsộổèt9ẵsộẮwỗẵyẵẤẠsộẵỹgÁ9ẵẤẠsộẵẬe9ẵẤẠsộẵjgsẵAừĩaẵRừAẵỹưẵĩữẵỵÁesẵỉétẵĩổơẵĩổÃẵẨọÁẵkẮeẵqẻỗẵAỗs9ẵỉẹỗẵĩÃeẵĩữẵỵÁesẵpổéĩ9ẵpổũsộẵĩuẵỳổusộẵẤỗòsẵĩổÁẨòsẵỹgÁ…ẵJtẵẤíẨ9ẵẤỗõĩẵkờsổẵổẮvsộ9ẵĩổợẵkẻt9ẵkựỗẵrvỗẵkôẵsgsộẵĩetẵổỗõÁẵỵÁẽẵAỷÁẨỏsẵAổũsộẵẤỏẵĩéĩẵẤhsẵkỏẵẬêẵổừỗẵsuỗẵĩổÁsộẵẤẹẵAỷÁẨỏsẵAổũsộẵẤỏẵỈỔ<Ổ9ẵỈỔ>@ẵAỷòsẵỉétẵĩổơẵqẹẵỷhAẵĩisẵAổỗọAaả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳãỲổéAẵỉỗôÁẵAẻỗẵỉÁựỗẵAíỳẵổÁhs9ẵkứsộẵĩổơẵKểsộẵPổềĩẵQxỗẵ-ẵỲổuẵĨẢĩẵAỷẮysộẵĨẢĩẵỈétẵĩổơẵ-ẵỈừẵ@ổũsộẵAỗsẵẤẹẵ@ỷÁẨỏsẵAổũsộẵsổhsẵrẻsổ7ẵỈỔ<Ổ9ẵỈỔ>@ẵqẹẵAỗỏsẵkỏẵẤẹẵkỗỏÁẵpỗõsẵkôẵAổẲĩẵổỗõsẵĩéĩẵĩổơsổẵỹéĩổẵesẵỹỗsổẵẬêẵổừỗaẵ@ổwỗẵộỗesẵỵÁe9ẵĩéĩẵĩữẵỵÁesẵỉétẵĩổơ9ẵAỷÁẨỏsẵAổũsộẵkêẵqÁũsẵkứsộẵổẹsổ9ẵAơĩổẵĩẲĩẵAÁẨòsẵAỷÁẨỏsẵĩổơsổẵỹéĩổẵỈỔ<Ổ9ẵỈỔ>@ẵkọsẵẤvỗẵsộẮwỗẵjgsaẵỔỗõsẵseẨ9ẵĩẽẵsẮvĩẵĩuẵdcầẵĩữẵỵÁesẵỉétẵỗs9ẵAẻỳẵĩổơẵỗsẵẤẹẵỉétẵkỗõsẵAẴ9ẵAẻỳẵĩổơẵkỗõsẵAẴ8ẵbcẵkẹỗẵỳổéAẵAổesổẵAỷÁẨỏsẵổớsổẵẤẹẵổữsẵấaẫââẵAỷesộẵAỗsẵkỗõsẵAẴẵAựsộẵổxỳaẵ@ẶẵkiÁẵsếrẵầâấdẵkọsẵseẨẵkêẵĩuẵổữsẵầaẫââẵAỗs9ẵỉẹỗẵỳổẽsẵésổẵAổũsộẵAỗsẵqỗòsẵỵÁesẵkọsẵỈỔ<Ổ9ẵỈỔ>@aẵKứsộẵAổwỗẵkứsộẵĩổơẵĩĂsộẵqẮÁẵẪ9ẵAỷtsộẵỉưỗẵĩẽsổẵĩÁừĩẵĩéĩổẵrẻsộẵĩũsộẵsộổỗõỳẵẩaâ9ẵrẻsộẵẬêẵổừỗẵqẹẵrừAẵỳổisẵAổỗọAẵẨọÁẵĩổtẵĩéĩẵĩổỗọsẵjờĩổẵAỷÁẨỏsẵAổũsộaẵJtẵku9ẵĩéĩẵĩữẵỵÁesẵỉétẵĩổơ9ẵAÁẨòsẵAỷÁẨỏsẵĩisẵỳổẽỗẵĩuẵĩổỗọsẵjờĩổẵAÁẨòsẵAỷÁẨỏsẵổỗõÁẵỵÁẽẵẤỏẵỈỔ<Ổ9ẵỈỔ>@aả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳỈtjẨẳãKứsộẵĩổơẵkỏẵsộổờ9ẵỹeÁẵổừỗẵsộổờẵAíỳẵổÁhs9ẵĩéĩẵĩữẵỵÁesẵỉétẵĩổơẵAÁẨòsẵAỷÁẨỏsẵrừAẵĩéĩổẵkứsộẵỉừ9ẵĩuẵAỷùsộẵAgr9ẵkeẵjẻsộẵẤỏẵỳổẮữsộẵAổẰĩẵẤẹẵsừỗẵjÁsộẵỳổẠẵổxỳẵẤvỗẵAẶsộẵsổurẵkưỗẵAẮxsộ9ẵẤẠsộẵrỗỏs9ẵpổÁẵẤẲĩ9ẵsổhAẵqẹẵĩéĩẵkưỗẵAẮxsộẵĩổơsổẵỹéĩổ9ẵsộẮwỗẵsộổèt9ẵkứsộẵỉẹtẵjgsẵAừĩẵyẵẤẠsộẵỹgÁ9ẵẤẠsộẵẬe…ẵsổệrẵAẻtẵỹẲẵĩổÁẨôsẵỉỗọsẵrẻsổẵró9ẵAtẹsẵjỗõsẵẤỏẵĩũsộẵAéĩẵỈỔ<Ổ9ẵỈỔ>@aẵĨéĩẵỳổusộẵẤỗòs9ẵỉỗòsẵAíỳẵẤỗòsẵĩisẵỹésộẵAéĩẵsổÂsộẵAéĩẵỳổìrẵĩổhAẵqẮxsộẵẤỏẵĩũsộẵAéĩẵỈỔ<Ổ9ẵỈỔ>@ẵkôẵĩéĩẵĩhỳ9ẵĩéĩẵsộẹsổ9ẵĩéĩẵAựẵĩổẰĩẵĩổơsổẵAỷờẵẬêẵổừỗ9ẵĩéĩẵkữsẵẤờ9ẵjtesổẵsộổỗõỳẵẤẹẵAtẹsẵAổôẵsổgsẵjgsẵsổísẵAổẰĩẵkiẨẵkÃẵẤỏẵẪẵsộổởeẵĩÃeẵỈỔ>@9ẵỈỔ<Ổ9ẵĩổhỳẵổẹsổẵAưAẵĩéĩẵĩổơsổẵỹéĩổẵỳổéỳẵqÁíAẵẤỏẵỈỔ<Ổ9ẵỈỔ>@9ẵỈỔ@SaẵỲổẽsẵésổẵpờỳẵAổwỗẵsổÂsộẵAổũsộẵAỗs9ẵẤhsẵkỏẵỉẰĩẵẬÀĩẵAỷtsộẵkwỗẵỹưsộẵẬêẵổừỗ9ẵsổÂsộẵỉhAẵĩíỳ9ẵổẻsẵĩổọẵAổỗọÁẵỹuAẵkưỗẵẤvỗẵỈỔ<Ổ9ẵỈỔ>@ẵkôẵkẽrẵỉẽtẵỵÁẨỏsẵqxỗẵĩÃeẵsộẮwỗẵjgs9ẵkìẨẵqẠỗẵsổÂsộẵẤhsẵkỏẵAỗòÁẵĩẲĩaả/ỳãảỳẵĩqeỹỹ1ẳỳEÁAổtỷẳãỔẻsổẵ@ổÀẨả/ỳã

Hạnh Thúy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”

Bàn giao nhà “Mái ấm tình thương”
2024-05-18 18:17:00

baophutho.vn Ngày 18/5, Hội LHPN xã Mỹ Thuận, huyện Tân Sơn tổ chức bàn giao nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ anh Hà Văn Yêu, dân tộc Mường ở khu Đường 1.

Tích cực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Tích cực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
2018-12-12 14:41:35

PTĐT - Thời gian qua, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (TC&BVNTD) tỉnh...

Hãy “đi bão” thật văn minh

Hãy “đi bão” thật văn minh
2018-12-11 16:41:07

PTĐT - "Đi bão", có lẽ đây là hai từ hot nhất thời gian qua, đặc biệt sau chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận bán kết AFF Suzuki Cup trước đội tuyển Philiphines đã khiến...

Thưởng trà trong phố

Thưởng trà trong phố
2018-12-10 16:06:44

PTĐT - Uống trà là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Uống trà không đơn thuần là giải khát mà người xưa còn quan niệm uống trà là “thưởng trà” - thưởng thức hương vị của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long