Cập nhật:  GMT+7
4bu04bqrJiXDoeG6vTzhu43hu43FqCRv4buOYuG7j+G6veG6oyThu7bhu7Thu43hu4/DsuG7geG6v+G6qeG7tkHhurMlw6p9w6El4buheyXhu4/Dsjzhu4El4bqpYltiJeG6qsOsYiXhu4/huqtiJeG6qWI+4buBJeG7oWLhurfhur8lw6B9ciXhuqliZmIlYTfDoSXhuqvhu4XDoSXDqjbDqiXhur/hu4Hhur8l4buPw7Lhu4Hhur/huqklw5PDtTThur8l4bqhw6xiJeG6vTbhur8l4buP4bqrxqEl4bugQkIl4bu0L+G7jeG7j8Oy4buB4bq/4bqp4bu24bu0L+G6qybhu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/huqrhuqM8w6Ak4bu2w4Hhuqti4bq1w7UlJj8vO1cl4buPfWIl4bq+4bqreyXDqj5yJVomPyYlLSXhu47hu4vhur/huqklw6Hhu5PDoSXDgWjhur/huqkl4bq/4bqp4bqrYsOibyXDk8O1acOhJW/huqvhu4Phur/huqklw51xXSVP4bqrw7Ql4bqqw6xXJeG7jlFYJU/huqvDtCXhu47huqvhu4Xhu7JXJeG7juG7i+G6v+G6qSXDoeG7k8OhJcOB4bqrY+G6v+G6qyXhu4/DssSRJcOT4bqg4bq+w4Al4bugYsOi4buPJeG6vjzDqiXhu4/hu4slw6HhuqvGocOhJWHhurMlw6p9w6El4buheyXhu4/Dsjzhu4El4bqpYltiJeG6qsOsYiXhu4/huqtiJeG6qWI+4buBJeG7oWLhurfhur8lw6B9ciXhuqliZmIlYTfDoSXhuqvhu4XDoSXDqjbDqiXhur/hu4Hhur8l4buPw7Lhu4Hhur/huqklw5PDtTThur8l4bqhw6xiJeG6vTbhur8l4buP4bqrxqEl4bugQkIl4bq/IsOqJT8qPztYJeG7jmpiJcOg4budJcOh4buHJeG7jsOyw7Xhur/huqkl4buP4buXauG6v+G6qSXhur7huqnDtXLhuqfhur8l4bugIuG6vyXhuqg1w7UlLSXhu5hyJeG7oWLhurfhur8lQcOB4bqqJeG7jsOyw7Xhur/huqkl4buXxKnhur/huqkl4bqgW+G6v+G6qVcl4buYciXhu6Fi4bq34bq/JcOTw7U04bq/JeG7mXIl4buOw7LDteG6v+G6qSXhu5fEqeG6v+G6qVclT+G6q+G7hyXDgeG6q+G7mSXhur/huqtiw6LDqiXhu47hu4vhur/huqklw6Hhu5PDoSXDgeG6q2Phur/huqsl4buPw7LEkSXDk+G6oOG6vsOAJeG7oGLDouG7jyXhur48w6pY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7bhu7Riw6rhuqklw6Hhur084buN4buNxagkYsOB4bqj4bq/4buP4bqjw7IkJeG7jeG7j3Lhur3huqPFqCRwYsOg4buP4bqr4buuJSYqKipvcVYl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j+G7riUsIT9vcVYkJeG7jcOyw6HFqCQvL8OhWGE84buBb+G6q8O14buP4bqr4buBWOG7oeG6vy/DoOG6o+G7jeG6u+G7j+G7gW8v4bq/4bqjcOG7jS8/OyYsLyYmJsOgLD8mLCYsJuG7jzosKSnhur0hLSYsO8OgLCYoKio7LOG7jzo7OyHhur0qLWJY4bq5b+G6qSQlPOG6veG7j8WoJEHhurMlw6p9w6El4buheyXhu4/Dsjzhu4El4bqpYltiJeG6qsOsYiXhu4/huqtiJeG6qWI+4buBJeG7oWLhurfhur8lw6B9ciXhuqliZmIlYTfDoSXhuqvhu4XDoSXDqjbDqiXhur/hu4Hhur8l4buPw7Lhu4Hhur/huqklw5PDtTThur8l4bqhw6xiJeG6vTbhur8l4buP4bqrxqEl4bugQkIkJXBiw6Dhu4/huqvFqCQmKioqJCXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buPxagkLCE/JCUv4bu24bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7bhu47DssO14bq/4bqpJeG7j+G7l2rhur/huqkl4bq+4bqpw7Vy4bqn4bq/JeG7oCLhur8l4bqoNcO1JS0lT+G6q+G7hyXDgeG6q+G7mSXhur/huqtiw6LDqiXhu47hu4vhur/huqklw6Hhu5PDoSXDgeG6q2Phur/huqsl4buPw7LEkSXDk+G6oOG6vsOAJeG7oGLDouG7jyXhur48w6ol4buPw7I84buBJeG6qWJbYiVRw7U14buPJeG7jSDDoSXDoeG6q+G7gSXhu4/huqtjJeG7jWLhur/huqsl4bqqeyXhu47huqvEkSXhurrhuqs+4bq/4bqrJeG6quG7gzxXJeG6qWI+4buBJeG7oWLhurfhur8l4buOw7Lhu5dr4bq/4bqpJcOKNsOqJeG6v+G7geG6vyXhuqrhu4E8JeG6qsOt4bq/4bqpVyXhur7huqt7JcOqPnIlWiY/Jlcl4buO4buL4bq/4bqpJcOh4buTw6Elw4Fo4bq/4bqpJeG6v+G6qeG6q2LDom8lw5PDtWnDoSVv4bqr4buD4bq/4bqpWOG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvw4E8b+G7j2Lhu4Hhur8k4bu24bu0YsOq4bqpJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJGLDgeG6o+G6v+G7j+G6o8OyJCXhu43hu49y4bq94bqjxagkcGLDoOG7j+G6q+G7riUmKioqb3FWJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/hu64lLCo6b3FWJCXhu43DssOhxagkLy/DoVhhPOG7gW/huqvDteG7j+G6q+G7gVjhu6Hhur8vw6DhuqPhu43hurvhu4/hu4FvL+G6v+G6o3Dhu40vPzsmLC8mJibDoCw/Jiw/Py7hu48mLCYm4bq9Oi0mLDvDoCwmKCo6Oynhu486IS4s4bq9Li1iWOG6uW/huqkkJTzhur3hu4/FqCRB4bqzJcOqfcOhJeG7oXsl4buPw7I84buBJeG6qWJbYiXhuqrDrGIl4buP4bqrYiXhuqliPuG7gSXhu6Fi4bq34bq/JcOgfXIl4bqpYmZiJWE3w6El4bqr4buFw6Elw6o2w6ol4bq/4buB4bq/JeG7j8Oy4buB4bq/4bqpJcOTw7U04bq/JeG6ocOsYiXhur024bq/JeG7j+G6q8ahJeG7oEJCJCVwYsOg4buP4bqrxagkJioqKiQl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j8WoJCwqOiQlL+G7tuG7tC9v4bu24bu0byXDoeG6vTzhu43hu43FqCRvw4E8b+G7j2Lhu4Hhur8k4bu24buOw7LDteG6v+G6qSXhu4/hu5dq4bq/4bqpJeG6vuG6qcO1cuG6p+G6vyXhu6Ai4bq/JeG6qDXDtSUtJU/huqvhu4clw4Hhuqvhu5kl4bq/4bqrYsOiw6ol4buO4buL4bq/4bqpJcOh4buTw6Elw4Hhuqtj4bq/4bqrJeG7j8OyxJElw5PhuqDhur7DgCXhu6Biw6Lhu48l4bq+PMOqJeG7j8OyPOG7gSXhuqliNXIlw6HhuqvGoeG6v+G6qSXhur/huqs34bq/JeG6qGI+4buBJeG7oWLhurfhur8lw6B9ciXhuqliZmIlw6E1byXhu4/hu4F74bq/JcOzw7U04bq/JeG6vyLDqiU/Kj87JcOh4buZPCXhu47hu4vhur/huqklw6Hhu5PDoSXDgeG6q2Phur/huqsl4buPw7LEkSXDoeG6q+G7gSU6KCXDoT4l4bq/4bqrNOG6v1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24bqqw6xiJeG7j+G6q2Il4bq/IsOqJeG6vzxyJcOzw7VyJeG7j+G7kyXhur/huqti4bq1w7Ul4bqp4buXxKnhur/huqklw6ox4buPJeG6qWI+4buBJeG7oWLhurfhur8l4buhamIlw6E+w6El4bq9xqE8JeG7j8O14buLYlcl4bqhxJE8JWF74bq/JcOhaOG6v+G6qSXhu48+w6El4bq74bqrPsOhJeG6v+G6qzzDtVgl4buMPMO1JT8l4bq/4bqpe3Il4buPw7I84bq/4bqrJeG7j3tiJeG7jWhiJeG6v+G7i2IlbSVhaeG6vyXhur/DrGIlw6DDteG6v+G6qSXhu4/huqtiVyVBPOG6vyXhu4/hu4slw6HhuqvGocOhJeG6oV0l4buPw7I84buBJeG6qWJbYiVRw7U14buPJeG7jSDDoSXDoeG6q+G7gSXhu4/huqtjJeG7jWLhur/huqsl4bqqeyXhu47huqvEkSXhurrhuqs+4bq/4bqrJeG6quG7gzxXJeG6qWI+4buBJeG7oWLhurfhur8l4buOw7Lhu5dr4bq/4bqpJcOKNsOqJeG6v+G7geG6vyXhuqrhu4E8JeG6qsOt4bq/4bqpVyXhur7huqt7JcOqPnIlWiY/Jlcl4buO4buL4bq/4bqpJcOh4buTw6Elw4Fo4bq/4bqpJeG6v+G6qeG6q2LDom8lw5PDtWnDoSVv4bqr4buD4bq/4bqpViUsJeG6qWJbYiXhur7huqs14buPVyUuJeG6qWJbYiXhur7huqtkVyUoJeG6qWJbYiVBPFcl4buheyUmKiXhuqliW2Il4bq74bqrw7Vy4bqz4bq/JeG6u+G6q2PDoeG6qyXDoeG6q+G7gSXDoT7DoSXhu4/huqtjJeG7jWLhur/huqsl4buP4bqrPMOqJcOg4budWCXhuqDDreG6v+G6qSXhu4/huqtrYlcl4buPw7I84buBJeG6qWI1ciXDoeG6q8ah4bq/4bqpJeG6v+G6qzfhur8l4bqoYj7hu4El4buhYuG6t+G6vyXDoH1yJeG6qWJmYiXDoTVvJeG7j+G7gXvhur8lw7PDtTThur8l4bq/IsOqJT8qPzslw6Hhu5k8JeG7juG7i+G6v+G6qSXDoeG7k8OhJcOB4bqrY+G6v+G6qyXhu4/DssSRJcOT4bqg4bq+w4Al4bugYsOi4buPJeG6vjzDqiXDoeG6q+G7gSU6KCXDoT4l4bq/4bqrNOG6v1Yl4buPw7I84buBJeG7j+G6q+G7l23hur/huqklw6Hhuqvhu4ElYWnhur8lw6E+JeG6v+G6qzThur8l4bqhfeG7jyXhu4/huqt74bq/4bqrJeG7j2PDoeG6qyVxw7U14buPJeG7jSDDoSXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhu4/hu5vhur/huqkl4bq/w6xiJcOgw7Xhur/huqkl4buP4bqrYiXhu6F7JcOhPsOhJeG7jzdvJeG7j+G6q+G6pVclw6E+JeG6v+G6qzThur8l4bqhfeG7jyXhu4/huqt74bq/4bqrJeG7j2PDoeG6qyVxw7U14buPJeG7jSDDoSXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXhu4/huqs8w6ol4bqpYjwl4buP4buLJcOh4bqrxqHDoSXhuqrDrGIl4buP4bqrYljhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb8OBPG/hu49i4buB4bq/JOG7tuG7tGLDquG6qSXDoeG6vTzhu43hu43FqCRiw4HhuqPhur/hu4/huqPDsiQl4buN4buPcuG6veG6o8WoJHBiw6Dhu4/huqvhu64lJioqKm9xViXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buP4buuJSwuJm9xViQl4buNw7LDocWoJC8vw6FYYTzhu4Fv4bqrw7Xhu4/huqvhu4FY4buh4bq/L8Og4bqj4buN4bq74buP4buBby/hur/huqNw4buNLz87JiwvJiYmw6AsPyYsPzso4buPIS4qKuG6vSwtJiw7w6AsJigqPyYu4buPOywpLuG6vT8tYljhurlv4bqpJCU84bq94buPxagkQeG6syXDqn3DoSXhu6F7JeG7j8OyPOG7gSXhuqliW2Il4bqqw6xiJeG7j+G6q2Il4bqpYj7hu4El4buhYuG6t+G6vyXDoH1yJeG6qWJmYiVhN8OhJeG6q+G7hcOhJcOqNsOqJeG6v+G7geG6vyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXDk8O1NOG6vyXhuqHDrGIl4bq9NuG6vyXhu4/huqvGoSXhu6BCQiQlcGLDoOG7j+G6q8WoJCYqKiokJeG6q+G6o2Lhuqnhuqvhu4/FqCQsLiYkJS/hu7bhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb8OBPG/hu49i4buB4bq/JOG7tkE84bq/JeG7j+G7iyXDoeG6q8ahw6El4buPw7I84buBJeG6qWJbYiXhur7huqs14buPJcOh4bqr4buBJcOhPsOhJeG7j+G6q2Ml4buNYuG6v+G6q1jhu7Qvb+G7tuG7tG8lw6Hhur084buN4buNxagkb0Hhu4HDoHIk4bu24buO4bqraOG6v+G6qSXDs8O1PCXhuqvDrGIl4buP4bqrYiXhuqliw7RvJeG7j8OyPOG7gSXhuqHhu4tiVyXhur804bq/4bqpJcOhPOG7gSXhurti4bqz4bq/JeG7j+G6q8ahw6Elw6HhuqvDtXLhurfhur8lw6po4bq/VyXhur/huqnhuqtiw6JvJeG7oeG7k1cl4buP4bqr4bqlJeG6q2LDouG6vyXhu49k4bq/4bqrJeG6ocOt4bq/4bqpJcOh4bqrY1cl4bqhw63hur/huqkl4bqhw6xiVyXhu43hu50l4bqpIOG6vyXhurvhurPhu49XJeG7jeG7nSXhuqvhu4kl4buPw7JsVyXhu43huq8lw6HhuqtiPCXDoeG7mTwlw6E+w6Elw6FoJeG6qWI+4buBJcOqNsOqJeG6v+G7geG6vyXhu4/DsuG7geG6v+G6qSXDk8O1NOG6vyXhuqHDrGJY4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7bhu7Riw6rhuqklw6Hhur084buN4buNxagkYsOB4bqj4bq/4buP4bqjw7IkJeG7jeG7j3Lhur3huqPFqCRwYsOg4buP4bqr4buuJSYqKipvcVYl4bqr4bqjYuG6qeG6q+G7j+G7riUsLChvcVYkJeG7jcOyw6HFqCQvL8OhWGE84buBb+G6q8O14buP4bqr4buBWOG7oeG6vy/DoOG6o+G7jeG6u+G7j+G7gW8v4bq/4bqjcOG7jS8/OyYsLyYmJsOgLD8mLDo/LOG7jzomKTvhur0mLSYsO8OgLCYhLCksLOG7jzosKDvhur06LWJY4bq5b+G6qSQlPOG6veG7j8WoJEHhurMlw6p9w6El4buheyXhu4/Dsjzhu4El4bqpYltiJeG6qsOsYiXhu4/huqtiJeG6qWI+4buBJeG7oWLhurfhur8lw6B9ciXhuqliZmIlYTfDoSXhuqvhu4XDoSXDqjbDqiXhur/hu4Hhur8l4buPw7Lhu4Hhur/huqklw5PDtTThur8l4bqhw6xiJeG6vTbhur8l4buP4bqrxqEl4bugQkIkJXBiw6Dhu4/huqvFqCQmKioqJCXhuqvhuqNi4bqp4bqr4buPxagkLCwoJCUv4bu24bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/DgTxv4buPYuG7geG6vyThu7bhu45i4bqz4buPJcOq4buTw6El4buhIuG6vyXhur/huqnhuqvDoiVh4bqzJcOqfcOhJeG6q8OsYiXhu4/huqti4bu0L2/hu7bhu7RvJcOh4bq9POG7jeG7jcWoJG/hu6XDteG7j+G6q+G7gcOyJOG7tuG7tOG7jeG7j8Oy4buB4bq/4bqp4bu24bqqw63hur/huqkl4bqqw7XhurPhu7Qv4buN4buPw7Lhu4Hhur/huqnhu7bhu7Qvb+G7tg==

Hồng Huế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát huy hiệu quả tích cực từ phần mềm ASM

Phát huy hiệu quả tích cực từ phần mềm ASM
2024-04-12 17:45:00

baophutho.vn Phú Thọ là điểm đến của du lịch tâm linh và lễ hội. Vì vậy, thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai, ứng dụng phần mềm ASM vào đời sống. Dù...

Khi nghĩ về một đời người

Khi nghĩ về một đời người
2024-04-11 09:37:00

Năm 2011, chàng thanh niên đến từ Chương Mỹ (Hà Nội) Đỗ Đăng Đại từng gây ấn tượng với chúng tôi bởi câu nói: “Con muốn phấn đấu cho sự nghiệp và hoàn thành nhiệm vụ đã. Tổ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long