Cập nhật:  GMT+7
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/hu57FqUHhu61nSeG7r8WpQWdxbWfhu7Xhu63DgW1nw4l5QeG7rWdx4bq2QeG7sWfhu61vQeG7rWfhu6HhurxB4buxZyBSTWfhu7Ft4bu5cmfDrGnDqi/hu61p4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v8Oq4buv4bu54buxZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7ocOp4bufbcOBQ+G7reG6uMOJ4butw4HDqUlBL3ByReG7tcOJw4FDL0Fyw41FL8Otw63DrWgvaWlpcGlpaWnhu4toaMOJaWvhu4vDrWrEqeG7t2nDqeG7s0Phu7FmZy/hur/hu6Bu4buhZ+G7imVn4bufbuG7oWdFw71lZ3Hhu6/hu6fhurhncOG7hkJB4buxZ0nhu6/DuUFn4buexalB4butZ0nhu6/FqUFnUW1n4bu14butw4FtZ8OJeUHhu61n4buh4bq8QeG7sWfhu5/FqUHhu61nQeG7reG7lUFn4buh4bq0Z0nhu4BnUeG6suG7r2fDieG6uOG7isawQWfhuqHhu6/FqcOJZ0Bt4bu5Z8OJxJDDuUFn4butb0Hhu61nw4nEkHdB4butZ+G7n8Oyw4FnScWpZ8OJ4buX4bu5Z+G7rOG6uOG7imfhu6Hhu63hu4bhuqRB4buxZ+G6oW9B4buxZyBSTWfhu7Bt4bu5ckVn4bu54bquQWfhu5/DgEHhu7FncW5nQW3hu7nDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6xybXBm4bq/QOG7j+G7uWfDrWjDrcOtZWfDiXlB4butZ1vhu63hurpnMOG7reG6omdJ4buvQeG7rWdwRmfhu7dvZ3F4bWdD4but4buG4bqkQeG7sWfhu7dGbWfhu6Hhu63huqJBZ+G7t2/hu7lnQeG6pOG7r2dx4buPQeG7sWfhu6Ft4buvZ8OJ4bq0Z+G7oeG7reG7guG7oWfDieG7reG7r2dx4buX4bq4Z0nhuqBB4buxZ+G7t8OBw7Phu69n4bu54bquQWfhu5/DgEHhu7FncW5nQW3hu7lnSW9n4bu54bqyw4lnw4nEkOG7m0Fn4bufbkFn4bu14bulw4lnw4nEkMOBQeG7sWfhu7Xhu63hurjhuq5BZ+G7teG7reG6tGdRw7Phu69n4but4bqy4buvZ8OJ4butxrBnw4nhu61tw4FnUeG6rkHhu7FnQG3hu7lnTmfhu7fGoUFnw4nhu63hu4Jnw6xpZ+G6uyBSTWfhu7Bt4bu5ckVnw6xp4bq9w6ln4bqhd2dJ4bub4buKZ+G7oeG6rkHhu7Fnw4lu4buhZ+G7oeG7reG7j+G7uWdFw4Dhu6FnReG7guG7oWfhu7Xhu63Dg3Jn4buh4butw4Fn4buhbuG7oWfhu6HGoeG6uGfDieG7reG6vmfDieG7rW3hu7ln4bux4buvbWfDieG7reG7r2dx4buX4bq4ZWfhu6Fu4buhZ8OJxJDhuqJB4buxZ8OJb+G7r2dJb2fhu7dG4buhZ+G7t+G7huG6qEHhu7Fn4bu34buvw7lBZ0ThurhtQWdxw4BB4buxZ0lt4buvZ8OJxJDhuqBnROG6uG1BZ8OJxJDhuqJB4buxw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vzDhu61G4buhZ+G7reG7r8WpQWfhu4hn4bu14buv4bulQWfhu6Hhu615Z3HDs8OBZ+G7oeG6vm1n4buebUFnw4nhurRn4buh4but4buC4buhZyBSTWfhu7Bt4bu5ckVnw6xpZWfhu57FqUHhu61nSeG7r8WpQWdRbWfhu7Xhu63DgW1nw4l5QeG7rWdx4buNZ8OJxJDhu6/GsEFn4bu14butbeG7r2fhu6Hhuq5B4buxZ8OJbuG7oWfhu6Hhu63hurjhu51BZ+G7n3hn4buKZ8OJ4bulZ0Phu63DiuG7oWdJw4pnUcOz4buvZ+G7reG6suG7r2fDieG7hGfEkOG7l8OJZ0Xhuqbhu7lnSW9n4bufb+G7r2fhu5/DskHDqWcww7Phu69nReG7lUFnw4nhu63hu69nceG7l+G6uGfhu6Hhu612QeG7rWfDieG7reG7guG7oWfhu6Fu4buhZ8OJxJDhu5tBZ3Hhu5fhurhn4bufw4BB4buxZ3FuZ0Ft4bu5ZyBSTWfhu7Bt4bu5ckVnw6xpZWfhu57FqUHhu61nSeG7r8WpQWfDieG7rW9B4butZ+G7t+G7m0NnaMOsZ8OJ4bq0Z8OJ4but4buG4bqsQeG7sWfDicSQRuG7oWfhu6Hhu5dDZ+G7oeG7guG6uGdJ4bqm4buvZ+G7i2ctZ+G7iWdB4bux4buG4bqs4buvL8OJ4bq0Z+G7seG6tuG7uWfhu59u4buhZ0XDvWfDieG7reG6uOG6suG7oWfhu7nhurLDiWfDicSQw4FB4buxZ+G7oW7hu6Fn4buh4but4bq44buKw7lBZ0Hhu7FvQeG7rWdB4bqy4buvZ+G7teG7rcOBbWVnQeG7scOBw7Phu69n4bu14butw4FtZWfhu6Hhu63hu5dBZ8OJ4but4buG4bqkQeG7sWVn4buh4buteUHhu61n4butd0Hhu61lZ+G7n+G7r+G7pcOJZ0nhu5tBZ+G7rW9B4butZ+G7uW7hu4pnReG6sOG7oWfDieG7r+G7ucSRZ0Hhu63hu5VBZ0nhu6/DuUFnceG7r+G7p+G6uGdw4buGQkHhu7FnSW9n4bu3buG7r2fDjHLEkWfhu7XDqOG7uWfDieG7rXLDgWfDrGfDjHJn4buh4buC4bq4Z8OJ4but4buG4bqkQeG7sWfhu6HDgGdxxqHhu4pnceG6vmfhu6FuQeG7sWVn4buh4bqkZ0XhurBnw4nhu63hurjhurDhu6FlZ+G7n3dB4butZ8OBw4zhu4plZ0F0Q2fhu6HhurBncXhB4butZ+G7seG7o+G7imfDjOG7huG6pEHhu7FlZ0lvZ+G7oW7hu6Fnw4nEkG1B4buxZ8OJ4but4buv4bulw4ln4bufeGfhu6Hhu5dDZ+G7oeG7guG6uGfhu7Xhu61u4buhw6nDqcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/DquG7r+G7ueG7sWdFxJDhu6HhuqdmLy/hu6HDqeG7n23DgUPhu63hurjDieG7rcOBw6lJQS9wckXhu7XDicOBQy9BcsONRS/DrcOtw61oL2lpaXBpaWlp4buLaGjDiWlr4buLw61qxKnhu7fDrcOp4buzQ+G7sWZnL+G6v+G7oMah4bq4Z8OJ4but4bq+Z0Dhu7Hhurjhu4rhu6lBZ+G7rMOBb0Hhu7FnUeG7guG7oWdx4bulQWfhu57FqUHhu61nSeG7r8WpQWdxbWfhu7Xhu63DgW1nw4l5QeG7rWdb4but4bq6ZzDhu63huqJn4bu14buvxrDhu7lnw4nEkG1n4buh4but4buXQWfDieG7reG7huG6pEHhu7FnQeG7rXRn4bux4buRQ2dD4butw7Lhu69nw4nEkMOBQeG7sWfDicSQ4bubQWdx4buX4bq4Z0nhuqbhu69nMcOtw6xnW+G7reG7r+G7t+G7r0ND4buvQXJFw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8w4bq0Z8OJ4but4buG4bqsQeG7sWfDicSQRuG7oWfhu6Hhu5dDZ+G7oeG7guG6uGfhu6HDgGdB4but4buvxanhu7lnScOKZ8OJ4but4buG4bqsQeG7sWfDicSQRuG7oWVnReG7mUFnRW9B4buxZ+G7rcOCZ8OJxJDhuqhnw4xHZ+G7t+G7iGfhu6Fu4buhZ8OJd0Hhu61n4but4bq44bqwQeG7sWfhu5/hu5fDiWfDieG7reG7huG6rEHhu7FnSeG7p2dF4buC4buhZ+G7teG7rcODcmVn4buhxqFBZ3Hhu4bhuqjhu6Fnw4nEkOG6qGfhu7Hhu6/hurpDZ0XhuqRn4buh4buC4bq4ZWfhu6Hhu5dDZ+G7oeG7guG6uGVn4buh4but4bq44buKxrBBZ8OJ4bq44buK4bulQWdx4bulQWfhu6HhuqRnReG6qmfhu4pnw4nhu6VnbUFnw4nDgW9Bw6lnUeG6tkHhu7Fnw4nhu63huqzhu69nQ+G7reG6sOG7r2fhu63huqhDZ+G7oeG7reG7kcOJZ+G7oeG7rcO6Z0nhuqbhu69n4buebUFnw4nhurRn4buh4but4buC4buhZyBSTWfhu7Bt4bu5ckVnw6xpZ8OJ4bq0Z+G7oeG7reG7guG7oWfhu7fhu5fhu4pn4bu54buj4bq4Z0lvZ8OMc8OJZ0Hhu7Hhu63hu6/FqeG7uWdww4FD4buvQeG7sWfhu7Xhu63hu69n4buhw4Bn4buKw7nhurhn4buhxqHhurjDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/MMOz4buvZ+G7nsWpQeG7rWdJ4buvxalBZWfDieG6tGfDieG7reG7huG6rEHhu7Fnw4nEkEbhu6Fn4buh4but4bq44budQWfhu594Z3HGoeG7imdx4bq+Z8OJ4but4bq44bqw4buhZWdJ4bubw4lnw4nhu4Zn4buKZ8OJ4bulZWfhu6Fu4buhZ8OJxJBtQeG7sWfDieG7reG7r+G7pcOJZ+G7n3hn4buh4buXQ2fhu6Hhu4LhurhlZ0Xhu5lBZ0VvQeG7sWfDieG7r+G7pUNnQeG7reG7m0Fn4buhbuG7oWfDicSQ4buG4bqsQeG7sWfhu63huqhDZ+G7oeG7l0Nn4buh4buC4bq4Z+G7oeG7gEHhu7FnQeG7reG7hmdD4but4bqw4buvZ+G7reG6qENnceG7r+G7p+G6uGfDicSQeGfhu6Hhu63DgWfhu6Fu4buhZ0nhu5tBZ3HhurJB4buxZ0nhu6/DuUFnw4nhu61t4bu5Z3BGZyBSTWfhu7Bt4bu5ckVnw6xpZ+G7oeG7reG6uOG7isawQWdx4bulQcOpZ01B4butZ1Hhu6/DueG6uGfDo+G6uOG7lUFnMMSQ4buG4bqsQeG7sS1n4bu0TGfDieG7reG6uOG7m8OJZ0nhu6/DuUFn4bu04butw4FtZ+G7oOG7reG7nUFnccOBbkFn4butd0Hhu61nw7JB4butZ+G7oeG7rcOBZ+G7n+G7r+G7pcOJZGfigJzhu57DskFnw4nhu63hu5VBZ8OJ4bqu4buvZ8SQ4buXw4lnSeG7r0Hhu61ncEZn4bu14but4buvZ3Hhu4bhuqjhu6Fn4bu34buNQeG7rWdxw7PDgWfhu57FqUHhu61nSeG7r8WpQWfhu7Hhu69tw4FnQeG7reG7r8Wp4bu5Z0nDimfDieG7reG7huG6rEHhu7Fnw4nEkEbhu6Fn4buh4buXQ2fhu6Hhu4LhurhlZ+G7rcOCZ8OJxJDhuqhn4bu1eENnw4nhu63huqzhu69n4buh4butw4Fn4buhbuG7oWdJ4bubQWdx4bqyQeG7sWdJ4buvw7lBZ+G7teG7reG7r2fhu6HDgGfDiXdB4butZ+G7reG6uOG6sEHhu7Fnw4zDsuG7imfEkG1nw4nEkMOBQeG7sWdE4bq4bmfDicSQd0Hhu61nw4nhu63hu69nceG7l+G6uMOpZ0Dhu61IQeG7sWdB4buxb+G7imdE4bq4bWVnw4nhuq7hu69n4bu34bq44bquQWdF4buZQWdFb0Hhu7Fn4buh4bq8QeG7sWfhu6Fu4buhZ3HhurZB4buxZ0Hhu7Hhu63hu6/FqUNn4buCQeG7sWfDicSQRuG7oWfDieG7rUbhu6Fn4but4buvxalBZ0Hhu63hu6/FqeG7uWdJw4plZ+G7scOAQ2dD4butxqFBZ3HDsuG7uWfhu5/DssOBZ+G7oeG7reG7j+G7uWdFw4Dhu6FnReG7guG7oWfhu7Xhu63Dg3Jnw4nhurDDiWdB4but4buXw4ln4buh4butw4Fn4buhbuG7oWfhu6HGoeG6uGfDieG7reG6vmdJb2fhu6Fu4buhZ+G7t0bhu6Fn4bu34buG4bqoQeG7sWfDieG7rW3hu7ln4bux4buvbWcgUk1n4buwbeG7uXJFZ8OsacOp4oCdw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur/hu7Thu63huq5B4buxZ+G7oeG7rXlnw4l24buh4butZ+G7oUbhu6Fnw4nhu61t4bu5Z+G7seG7r21n4buh4bquQeG7sWfDiW7hu6Fn4buKZ8OJ4bulZWfhu57FqUHhu61nSeG7r8WpQWdRbWfhu7Xhu63DgW1nw4l5QeG7rWfhu6HhuqBBZ+G7n+G6sGfDicSQdmfhu6Fu4buhZ+G7uW9BZ+G7rXdB4butZ8OJ4buvZ0nhu69n4bu34bqmQWVn4buh4but4buv4bul4bq4Z3HGoeG7imdx4bq+Z+G7oW7hu6Fnw4nEkOG7m0FnceG7l+G6uGfhu5/DgEHhu7FncW5nw4nDs+G7r2fhu63hurLhu69nw4nEkOG7huG6rEHhu7Fn4bu34bqmQWdxxrBn4buhbuG7oWfhu4plZ+G7n27hu6FnRcO9ZWdx4buv4bun4bq4Z3Dhu4ZCQeG7sWdJ4buvw7lBZ+G7oeG6vEHhu7Fn4bufxalB4butZ0Hhu63hu5VBZ+G7oeG6tGdJ4buAZWfDieG7r+G7pUNn4bu3R21n4buh4butw4FnUeG6suG7r2fDieG6uOG7isawQWfhuqHhu6/FqcOJZ0Bt4bu5Z8OJxJDDuUFn4butb0Hhu61nw4nEkHdB4butZ+G7n8Oyw4FnScWpZ8OJ4buX4bu5Z+G7rOG6uOG7imfhu6Hhu63hu4bhuqRB4buxZ+G6oW9B4buxZyBSTWfhu7Bt4bu5ckXDqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/UcOz4buvZ+G7reG6suG7r2fDieG7rcawZ8OJ4butbcOBZ1Hhuq5B4buxZ0Bt4bu5Z05n4bu3xqFBZ8OJ4but4buCZ8OsaWfhu7Xhu63huq5B4buxZ+G7oeG7rXln4bu3b2dweENnccawZ8OJeUHhu61nW+G7reG6umcw4but4bqiZ+G7teG7reG7k0Hhu7FncXhB4butZ+G6uOG7imfDiXZBZWfDicSQbuG7oeG7rWdB4but4buvxanhu7lnw4nEkMOBQeG7sWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJbuG7oWfDieG6tGfhu6Hhu63hu4Lhu6Fn4buhbuG7oWdFRmfhu7Xhu6/FqUFnw4nhu63GsGfDieG7rW3DgWfhu7fhuqZBZ+G7uW1B4buxZ8OJxqHhu7ln4bu14but4bq4Z0lG4buhZ+G7uW9n4buh4bqgQWfhu7dvZ+G7oeG6pGfhu63hurLhu69nccawZ0ThurjDskHhu7Fn4bufbmVn4bux4buv4bqm4buvZ8OJ4but4buvxanhurhn4butd0Hhu61nw7JB4butZ0nhu6dnROG6uMO5Z+G7reG7huG6pEHhu7FlZ+G7ocOBQWdB4bux4buG4bqs4buvZ+G7oeG6vEHhu7Fn4bufw7JBZ0XDteG7oWdJ4buPQWfhu63DgG1nUeG7l8OJZzDhurRnceG7pUFnSeG6puG7r2dB4bux4buG4bqs4buvZ+G7reG7leG7uWfhu7nhurJnw4nEkMO5QWfhu6HDsmdB4buG4bqm4buhZ0lvZ+G7n8OzQWfhu5/DqGdE4bq44bqw4buhZ8OJ4bulw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDTeG6uMOJ4butw4HEkGbhur9d4bq4bUHhu7Fn4bus4bq44buKZ+G6u+G7nuG6oWdRbWfhu7Xhu63DgW1nw4l5QeG7reG6vcOqL0Phur8=

Quang Huy (BV Đa khoa tỉnh)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cách tăng cường cơ bụng khi đi bộ

Cách tăng cường cơ bụng khi đi bộ
2024-06-22 14:04:00

Đi bộ đồng thời tăng cường cơ bụng là cách tốt nhất để giảm cân và giữ dáng. Vậy làm thể nào để tăng cường cơ bụng khi đi bộ?

Ai không nên uống trà lá sen để giảm cân?

Ai không nên uống trà lá sen để giảm cân?
2024-06-22 07:11:00

Những năm gần đây, các sản phẩm giảm cân và hạ mỡ máu với thành phần chính là lá sen ngày càng được sử dụng rộng rãi. Vậy lá sen có giảm cân và ai không nên sử dụng?

Nâng cao hiệu quả hoạt động Trạm y tế xã

Nâng cao hiệu quả hoạt động Trạm y tế xã
2022-04-30 09:34:00

baophutho.vn Toàn tỉnh hiện có 168 trạm y tế xã, phường, thị trấn, với sự nỗ lực của các cán bộ y tế cơ sở đã thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long