Cập nhật:  GMT+7
4bqlcWVk4buNxanhu4PhurDhurBhY8ODO3LhurbFqcO0Y+G6p+G7jOG7hWTFqeG7seG7jWThurZ54bq2ZOG7jXHhu6tk4bupcOG6qMOBcmTDsuG7neG7qXFk4bq2cW7hu6nhuqUvcWXhuqfhuqXDg2Thu43FqeG7g+G6sOG6sGFjw4NRw7Thu4Phu49j4bqn4buM4buFZMWp4bux4buNZOG7jeG7reG7qWRw4buvcmTFqWZk4buN4buFZMSC4bqyaOG6sWThu43hu4Vk4buNceG6snly4bqxZOG7jeG7hWThurbhuq5m4bqy4bqx4oCmZOG7jOG7hWTFqeG7seG7jWTDtcO04bupZMWpZmTGsOG7s+G6tmThurbhuq7hu6vhu6lwZOG7qXHEkOG7qXBkxrDhu7Hhu6lkw63hu6lk4buP4bqo4bqi4bupcGThurBy4bupceG6t2Q7ccO04burZMOVeOG7qXBk4bq64bqxZOG7jeG7hWTFqeG7seG7jWThu43hu7FkRXVk4bupcOG7r+G6tuG6sWThurZz4bupcWTDsnThu6lx4bqxZOG7p3F44bupcGTDteG7s+G7jeG6t+G6pS/Dg+G6p+G6pcOD4bqn4buM4buxZOG6tuG7heG7jWThu4/huqThu6lwZOG7p3FEZOG6tnFsw4PhurFk4bq24bquQmTDg3Hhu6vhu6lw4bqxZOG6tnLhu5fhurJk4bq2ceG6rOG7qXDhurFk4bq2cXjhu6lwZOG6tnLhu6PhurLhurFk4bq24bqoZGvGsOG6sWThurBy4bupcWThurZr4bupZOG7j3Xhu41x4bqxZMOy4bu1ZHBr4bupZOG6uOG6qOG7ueG7qXBk4bq2Z+G7qXBkw4Nx4bqm4bqxZOG7jXHEkOG7g2Rz4bq2ZOG6sMSQ4buD4bqxZMOy4bu1ZOG7p3FzZHHhurLhurrGoeG6tuG6t2Thu47DguG7qXBkw7LDvXJkw7Lhu7Vk4bqw4buD4bqyZHnGsGThu49u4bq6ZEV0ZOG7j+G7n2RxbMODZOG6tnHhurLhurFk4bq2eeG6tmThu41x4burZOG7qXHEkOG7qXBk4bupcOG6qMOBcmTGsMOs4buNZOG7jeG7heG7jWThu41x4bqq4bupcGTDg3HDgmThurZx4bqs4bupcOG6sWTDteG7hXJk4bquw6zhurZkxaly4buX4bupZMSC4bqy4buD4bupZOG6tkFyZOG6tnFu4bup4bq34bql4bq24buDw7LFqcO0ZOG6sOG6tuG6usWpw7RhY8aw4buD4bqucHLhu6nEg8Opw4Phurhk4buD4bqy4bq24burY+G6p+G6peG6tuG6ruG6p+G6peG6tuG7j+G6p+G6pXLGsHBk4bqw4bqu4buNYWNx4bq24bq2w4PEgy8vw7Lhu4Phu6vDg3HhurLhurZx4bur4bq3ReG7qS/hu6vFqeG7j+G7j+G7g+G6tuG7gy/DicO0w7LhurBy4bq2w7Qv4bqw4bqy4buNLeG7p3Hhu6vDtC3hu4/hu6tyLeG6sOG7q+G7qXAvw6nEkWXEkS/DqS9lw6nhu4zhu4Lhur3DksOSxJHhu47hu47hu4IvZcOp4buHZcOp4bq/xJHDquG6u+G6veG6u8SRw6pf4buM4buCxajhu6rhu4zhurfhu6XDg3Bj4bqn4bqlL+G6tuG7j+G6p+G6pS/hurbhuq7huqfhuqXhurbhuq7huqfhuqXhurbhu4/huqfhuqXDg+G6p+G7jOG7g+G7qXFk4buN4buFZMWp4bux4buN4bqlL+G6tuG7j+G6p+G6pS/hurbhuq7huqfhuqUv4bq24buDw7LFqcO04bqn4bqlw4Phuqfhu4xxxJDhu4Nk4bq2cW7hu6lkceG6qGThu6lxcuG7n8awZMaw4bqixINk4buM4buFZMWp4bux4buNZGVk4buN4bur4bupZOG6tcOp4bq9xJFww6Jkw7J2ZOG6ruG6suG7s+G6tmThu6ls4bqyZEVBcmTDqcSRxJFwZMO1buG6smTDtXZk4buNceG7q2Thu6lxQuG6t2TDjeG7qWRxxqHhurZkZWTFqW3hu6nhurfhuqXDg+G6p8Wo4bqo4bu54bupcGRx4bqy4bq6xqHhurZk4bq2cuG7l+G6smThurZx4bqs4bupcOG6sWThurbhuq5CZOG6tnFsw4NkxanDgHJk4bq2ceG6puG6usSDZOG7jOG7hWTFqeG7seG7jcSDZGVk4buN4bur4bupZOG6tcOp4bq9xJFww6LhurFkw7Vu4bqyZMO1dmThur3EkcSRcOG6sWTDsnNkw7Xhu4Phu6tkw6nEkcSRcOG6sWTDteG6qMOB4bupcGTDg3HDqOG7qWThurnEkXDhurdk4buo4bqoQeG7jWRFQuG7g2TDteG6pmThu6ls4bqyZMOyw6zhurZkw7Vt4bqyZMOy4buL4bupcGTFqUThu4Nk4bq24burZOG7jXHhu6tk4bqweHLhurFk4bquw71yZMOyQeG6tmTFqUThu4NkcW3GsGThu6lxQuG6sWTDtW7hurJk4bup4bqg4bq3ZOG7jHFy4buDZMWpZsawZMOpZMWpbeG7qWTDreG7qWThurbhuq7hu6vhu6lwZOG7qXBm4bq64bq3ZMON4bupZOG7jWhk4buN4buFcmTFqcOz4bupZOG7qeG6qEHhu43hurdkw43hu6lkRWlkceG7q+G7ieG7jWTDreG7qWRFQXJk4buN4bu5xrDhurfhuqXDg+G6pztx4buD4bupcWThu6lxcuG7neG6tmRx4burZmRFdeG6sWThurZy4buX4bqyZOG6tnHhuqzhu6lwxINk4buM4buFZMWp4bux4buNZGVk4buN4bur4bupZOG6tcOp4bq9xJFww6LhurFkw7Vu4bqyZMO1dmThur3EkXDhurFkRXZkw7JzZMO14buD4burZOG6ucSRcOG6sWThu41x4burZEV2ZMOyc2TDteG7g+G7q2RFZuG7q2TDsuG6pOG7qXBk4buN4buFZOG6rsO9cmThu6ls4bqyZEVBcmTDtW7hurJkw7V2ZMO1aWThu6ls4bqyZOG7jXFz4bupZOG6sOG7g+G6smThurnEkWTDg3HhurThurZkxalmZMO14bqow4Dhu43hurdk4buocGbhurpkw6lkxalt4bupZMOt4bupZOG7jeG7hXJkxanDs+G7qWThu6nhuqhB4buN4bq3ZMON4bupZEVpZHHhu6vhu4nhu41kw63hu6lkRUFyZOG7jeG7ucaw4bq34bqlw4Phuqfhu4Lhu6lk4bq2cW3hu6nhurFkc+G7jXFk4bq24bquc+G6sWThurZy4buX4bqyZOG6tnHhuqzhu6lwxINk4buM4buFZMWp4bux4buNZGVk4buN4bur4bupZOG6teG6vcSRxJFww6LhurFk4bq2cXXhurZkccO04burZOG7qWfhu41kZcOpxJFw4bqxZMWp4bur4bupcGThu6lxaeG7qWTDqnDhurFk4bq24buF4burZMO1dmTDqmTEguG6smjhurFk4bqu4bqow4DhurJkw6nEkXDhurFkxrDhurJ5cuG6sWRxZuG7qXHhurFkcELhu6lw4bq3ZOG7jHFy4buX4bupZOG7jeG7heG6sWThurZxdeG6tmRxw7Thu6tk4bq2ceG7hXJkxrB24bupcOG6sWThurbhu4Xhu6tkw7J2ZHHhu7Phurbhurdk4buo4bqoQeG7jWRFQuG7g2TDteG6puG6t2Thu6hs4bqyZOG7qXFCZMOt4bupZOG7qeG7seG7qXDhurfhuqXDg+G6p+G7jHHEkOG7g2ThurZxbMODZOG7qXFy4bud4bq2ZOG6oGTDsmbhu6lwZMSC4bqy4buD4bupcOG6sWTDteG7hXJk4bquw6zhurbhurFk4bup4bux4bupcGTDtW3hurJk4bupcOG7r+G7jWRxZuG7qXHhurFk4bup4bqoQeG7jWThurZy4buj4bqyZHPhurZkRWZkRWbhu6lw4bq3ZOG7jOG7hWTFqeG7seG7jWRlZOG7jeG7q+G7qWThurXhu6dx4buraOG7qXBk4bq9xJHEkXDDouG6sWRwcuG7hWTDtW7hurJk4bq44buD4bupcWRl4bq9xJFw4bqxZOG7jWZk4buNceG6suG7g2RlxJHEkXDhurFkxrDDtGThur/EkXDhurFkcHLhu4NkRXVkRULhu4Nkw7Xhuqbhurdk4buM4buFZMWp4bux4buNZOG6tnF14bq24bqxZOG6tnHhu4VyZMawduG7qXBk4bqoQcODZHBy4buDZEV14bq3ZCpxbeG7qWTDtW3hurJkRWZk4bq44bqo4bu54bupcGTFqeG6suG7s+G7jWTFqWzhurpk4bup4bqoQeG7jWTDsnZkw7Jp4bqxZOG7qWzhurJkRUFyZOG7jeG7heG7jWThurZx4bqqZOG7p3Lhu4PhurdkO+G6ruG7hXJkxrDDtGRx4bur4buJ4buNZMWp4buFZMaww7RkcHJpZOG7qXHhurLhurrhu5/hu6lkxals4bq6ZOG7qeG6qEHhu41k4buNceG7q2RFZuG7q2Thu43hu4Phu6lx4bq3ZOG7qGzhurJk4buNcXPhu6lk4buNceG7q2RwcuG7g2RFdWTDreG7qWRFQXJk4buN4bu5xrDhurdk4buocGbhurpkw63hu6lkw6lkxalt4bupZOG6tuG6ruG7q+G7qXBkZS3DqWThurbhurJt4bup4bq34bqlw4PhuqfDkuG7tWThu6lw4bqy4bq64buX4bupZOG7p3Fz4bqxZOG6tnF44bupcGThurZy4buj4bqyxINk4buM4buFZMWp4bux4buNxINkZWThu43hu6vhu6lk4bq14bunceG7q2jhu6lwZOG6u8SRxJFww6LhurFkw7V44bupcGTEguG6ssOKZOG6tkRkw6nhurtw4bqxZHHDveG7qXBk4bqwa8awZOG7h3DhurFkceG7q2ZyZOG6sOG7ueG7qWThurnEkXDhurFk4bqwcuG7qXFkceG7q2bhu6lwZOG7p8OKZOG6ucSRcOG6sWTFqWzhurpkRWhyZMawduG7qXBkw7Lhu6/hu41kw7V44bupcGTEguG6ssOKZOG6tkThurFkccO94bupcGThurBrxrBk4bq2ceG7hXJkw4Nxcsah4bup4bq3ZOG7qOG6qEHhu41kRULhu4Nkw7Xhuqbhurdk4buobOG6smTFqUThu4Nk4bupcXZk4bq24bqu4bur4bupcGTDqWRwcsOBZMWpZmTDreG7qWTDteG6qMOA4buNZOG6teG7jeG7sWRx4burZnJk4bqw4bu54bupZOG7p3F44bupcGThu6ls4bqyZMWpa+G6ssOi4bq3ZDtx4bqow4Hhu6lwZOG7j8OC4bupcGThurDhu4PhurJkw4Nxw7PhurJk4bq2ceG6sm7hurZk4bq24bqy4bq6xqHhu6lk4bq2cuG7m+G7qWTFqXLhu53hurbhurFk4bqw4bqy4bq6ZOG6usah4bqy4bqxZMaw4bud4bq2ZMawdnLhurFkw7Xhu6to4bupZHHhu7ly4bqxZOG6sMOs4buNZMaw4buJ4bq2ZOG7qXHDgOG6tmThu6lxZ+G6tuG6t+G6pcOD4bqn4buMccSQ4buDZMO14buFcmThuq7hu4NkxrDhu4XhurJk4buP4burZOG6tsOKZHHhuqjEg2Thu4zhu4Vkxanhu7Hhu41kw6nhur3EkXBk4bq2ceG7hXJkxrB24bupcOG6sWTFqeG7hWThurZ2cmThu43DrOG6tmTDteG7q2fhu6lkcW3GsGThu6lxQuG6sWThu6nhu5fGsGRwcuG7g2RFdWThu41xcuG7g2TDqWTFqW3hu6lkw63hu6lk4bq24bqu4bur4bupcGThu6lwZuG6uuG6t2Q7ccO04burZDty4bupZOG6tuG6quG7jQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trao cơ hội hồi sinh cuộc đời

Trao cơ hội hồi sinh cuộc đời
2024-06-21 07:53:00

baophutho.vn Ngày 20/6, các y, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiến hành lấy tạng từ một người bệnh chết não để chuyển tới Bệnh...

Ngủ sâu tốt hơn ngủ nhiều

Ngủ sâu tốt hơn ngủ nhiều
2010-12-02 10:06:00

Nếu "ăn được, ngủ được là tiên" thì phần lớn người già không mong gì hơn là được gần thành tiên, vì người nào trong số họ hầu như cũng đều gặp khó khăn với giấc ngủ.

Hạt tiêu và tác dụng hữu ích

Hạt tiêu và tác dụng hữu ích
2010-12-02 08:12:00

Hạt tiêu là gia vị khó thiếu trong bữa ăn hằng ngày nhưng liệu bạn đã thực sự hiểu rõ cách dùng của hạt tiêu chưa?

Những cách phòng và trị cảm lạnh

Những cách phòng và trị cảm lạnh
2010-12-01 08:04:00

Dưới đây là những mẹo ưu tiên số 1 giúp bạn tiêu diệt các vi trùng trong nhà thay vì dùng thuốc của BS Chris Smith, chuyên gia bệnh lý ĐH Cambridge (Anh).

Thực phẩm phòng bệnh viêm xoang

Thực phẩm phòng bệnh viêm xoang
2010-11-30 10:32:00

Môi trường ngày càng ô nhiễm, số người mắc bệnh viêm xoang ngày càng tăng. Biết cách ăn uống sẽ góp phần thu ngắn liệu trình điều trị và phản ứng phụ của thuốc.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long