Cập nhật:  GMT+7
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p1vDgUPhu61USOG7puG7rUtIT0Hhu63EkOG6plXhu61Ww4BP4butaVLGr+G7nE5H4butacOg4buFaeG7rVtIVVnDik7hu63DoMOZTkfhu63DssavxqBOR+G7pS9IduG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVDDoEVBROG7seG7p2lIRU/hu61USMOUTkfhu61USU7hu61U4buq4butaOG7nuG7rcOhXeG7oSJp4butQ8OUTkfhu61C4buQ4butREFOSOG7rVPDgUNI4butVEjhu6bhu61LSE9B4butVEhJ4butVsOAT+G7rUzhu5pQ4butduG7r+G7rWlSxq/hu5xOR+G7rWnDoOG7hWnhu61bSFVZw4pO4butw6DDmU5H4butw7LGr8agTkfhu61OxIJN4butSOG7jEPhu6134buvd3gtd+G7r3d5dOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VJTUfhu61DTEFTU+G7m+G7sUlbRU5URVLhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sVdJRFRIceG7rXbhu6/hu6/hu69QWHLhu61IRUlHSFRx4but4bu3dnZQWHLhu7Hhu61TUkPhu5vhu7EvL0N0QkFPUEhVVEhPdFZOL0RFU0tUT1AvTkVXUy93eHd5L3Z2dkTDvXZ2duG7tXZ3VOG7t+G7s8O9d0zhu7MtQXZ0SlBH4bux4butQUxU4bub4buxW8OBQ+G7rVRI4bum4butS0hPQeG7rcSQ4bqmVeG7rVbDgE/hu61pUsav4bucTkfhu61pw6Dhu4Vp4butW0hVWcOKTuG7rcOgw5lOR+G7rcOyxq/GoE5H4bux4butV0lEVEjhu5vhu7F24buv4buv4buv4bux4butSEVJR0hU4bub4bux4bu3dnbhu7Hhu60v4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p2lST05H4butxJDDk3Phu61pUsav4bucTkfhu61pw6BbaOG7rcOyxIJO4but4bq1QU5Hc+G7rWnhu4Xhu63Dsknhu4ZU4butaVLDjOG7rVZJTkjhu61E4buw4butQ8OT4but4bu14butVEjDjeG7rVNJTkjhu61Mw4Dhu61USOG7puG7rUtIT0Hhu61Dw4FD4butTOG7mlDhu61DSFVZw4pOceG7rWlPw4FOc+G7reG6pUfhu67hu61WxIJOc+G7rcOgw5NB4butSOG7jENz4butaElOSOG7rUjhu4xDc+G7rWlJTuG7rUjhu4xDc+G7reG6teG7ikNI4butU+G7rOG7rVbDgOG7rWlJ4bq+Tkfhu63hu4VIw4FQdOG7rWlSxq/hu5xOR+G7rWnDoFto4butw6FJ4bqkWeG7reG7hUhPTkfhu61bSMOCVXPhu61IVVnhu4ZO4but4buFSMOZ4but4bqlSU5I4butQ8OT4butTeG7mFThu61USMON4butU0lOSOG7rUzDgOG7rVRI4bum4butS0hPQeG7rUNIVVnDik7hu63DsuG6rFThu61Mw41y4butaVLGr+G7nE5H4butacOgW2jhu61Mw53hu61p4buw4butaVLhu4xOR3Phu61p4buF4butw7JJ4buGVOG7rWlSw4zhu61Dw5Phu61N4buYVOG7rVRIw43hu61TSU5I4butTMOA4butVEjhu6bhu61LSE9B4butQ0hVWcOKTuG7rSLhu4pB4butTMONcuG7rWlSxq/hu5xOR+G7rWnDoFto4butVEjhu4rhu61UUuG6pE7hu613c+G7rUhVWeG7hk7hu61pSEFOSOG7rX1B4butQ8OT4butTeG7mFThu61USOG7puG7rUtIT0Hhu61DSFVZw4pO4butVEnhur5OR+G7rUBOSHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bulSU1H4butQ0xBU1Phu5vhu7FJW0VOVEVS4bux4butU1RZTEXhu5vhu7FXSURUSHHhu6124buv4buv4buvUFhy4butSEVJR0hUceG7reG7t3Z3UFhy4bux4butU1JD4bub4buxLy9DdEJBT1BIVVRIT3RWTi9ERVNLVE9QL05FV1Mvd3h3eS92dnZEw712dnbhu7V3d1Thu7fDvXZMduG7ry1CdnRKUEfhu7Hhu61BTFThu5vhu7Fbw4FD4butVEjhu6bhu61LSE9B4butxJDhuqZV4butVsOAT+G7rWlSxq/hu5xOR+G7rWnDoOG7hWnhu61bSFVZw4pO4butw6DDmU5H4butw7LGr8agTkfhu7Hhu61XSURUSOG7m+G7sXbhu6/hu6/hu6/hu7Hhu61IRUlHSFThu5vhu7Hhu7d2d+G7seG7rS/hu6fhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunW8OBQ+G7rVRIw43hu61TSU5I4butTMOA4butVEjhu6bhu61LSE9B4butQ8OBQ+G7rUzhu5pQ4butQ0hVWcOKTuG7rUfhu5JNceG7rcOg4buS4butaVLhuqZO4but4bq1w4JNc+G7rUzhu5pQ4but4bu5fXPhu61pUsav4bucTkfhu61pw6BbaOG7rcOyxIJO4but4bq1QU5Hc+G7rWnhu4Xhu63Dsknhu4ZU4butaVLDjOG7rVRI4bum4butS0hPQeG7rUNIVVnDik7hu61pT8OBTuG7rVbhu5pJ4butU+G7kOG7rcSQSeG7gk3hu63DvXhz4buzw71y4but4bqlR1VZ4buETuG7rWlIw5pZ4butw6BJ4buATnPhu61M4buaUOG7reG7ucOgc+G7rWlSxq/hu5xOR+G7rWnDoFto4butw7LEgk7hu63hurVBTkdz4butVEjhu6bhu61LSE9B4butQ0hVWcOKTuG7rcOyxIJO4butVuG7mknhu63DveG7r3Phu7Xhu63EkEnhu4JNcuG7rSLhu5bhu61pSOG7iuG7rcOgT8OASeG7reG6tUlOSHPhu61M4buaUOG7reG7uUB3c+G7rWlSxq/hu5xOR+G7rWnDoFto4butaUjhu4rhu61UUuG6pE7hu613c+G7rUhVWeG7hk7hu61pSEFOSOG7rX1B4butVEjhu6bhu61LSE9B4butQ0hVWcOKTuG7rUBOSOG7rVbhu5pJ4butw713c3nDveG7rcSQSeG7gk1y4but4bqlR1VZ4buETuG7rcOgT8OATuG7rcOyxahz4butTOG7mlDhu63hu7lAw71z4butaVLGr+G7nE5H4butacOgW2jhu63DoUnhuqRZ4but4buFSE9OR+G7rVtIw4JVc+G7rUhVWeG7hk7hu63hu4VIw5nhu63huqVJTkjhu61USOG7puG7rUtIT0Hhu61DSFVZw4pO4butw7LhuqxU4butTMON4butVuG7mknhu63DvXlz4buzw73hu63EkEnhu4JNcuG7reG6pUdVWeG7hE7hu63huqVH4buMQ+G7rcOgSeG6vlVz4butTOG7mlDhu63hu7lbc+G7rWlSxq/hu5xOR+G7rWnDoFto4butw7LEgk7hu63hurVBTkdz4butVEjhu6bhu61LSE9B4butQ0hVWcOKTuG7rcOgw5NBc+G7rVbhu5pJ4butw715c+G7teG7rcSQSeG7gk1y4butIklOSOG7rcOhSUHhu63DoFVZ4butTOG7mlDhu63hu7lAc+G7rWlSxq/hu5xOR+G7rWnDoFto4butw7LEgk7hu63hurVBTkdz4butVEjhu6bhu61LSE9B4butQ0hVWcOKTuG7rWhJTkjhu61W4buaSeG7rcO9dnN44butxJBJ4buCTXLhu63hurNJ4buAVeG7rcOiSU5I4butIuG7qENz4butTOG7mlDhu63hu7l9c+G7rWlSxq/hu5xOR+G7rWnDoFto4butw7LEgk7hu63hurVBTkdz4butVEjhu6bhu61LSE9B4butQ0hVWcOKTuG7rWlJTuG7rVbhu5pJ4butw73hu69z4bu34butxJBJ4buCTXLhu63hurXGr1Xhu63DoMOA4but4bq1SU5Ic+G7rUzhu5pQ4but4bu5fXPhu61pUsav4bucTkfhu61pw6BbaOG7rcOyxIJO4but4bq1QU5Hc+G7rVRI4bum4butS0hPQeG7rUNIVVnDik7hu61o4bus4butVuG7mknhu63DvXZz4bu5w73hu63EkEnhu4JNcuG7reG6pUdVWeG7hE7hu63huqVH4buMQ+G7reG6tUFO4butw6DGr8agTkdz4butaVLGr+G7nE5H4butacOgW2jhu63hurXDneG7rWnhu7Dhu61pUuG7jE5Hc+G7rVRIw4BOSOG7rVBI4buQ4butw7JJ4buGVOG7rWlSw4xz4butVEjhu6bhu61LSE9B4butQ0hVWcOKTuG7rSLhu4pB4butVuG7mknhu6154bu5c+G7t+G7rcSQSeG7gk1y4butw6FJQU5H4butw6LhuqBOSOG7rSLhu6hDc+G7rUzhu5pQ4but4bu5QHPhu61pUsav4bucTkfhu61pw6BbaOG7rcOyxIJO4but4bq1QU5Hc+G7rWnhu4Xhu63Dsknhu4ZU4butaVLDjHPhu61USOG7puG7rUtIT0Hhu61DSFVZw4pO4butVEnhur5OR+G7reG7hUjDgVDhu61W4buaSeG7rcO94buvc+G7s+G7rcSQSeG7gk104bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQQFVUSE9S4bux4bunw6DhuqBOSOG7rWlIw5pZ4bulL1Dhu6c=

Hạnh Thúy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thi vào lớp 10 THPT: Thủ khoa đạt 57,2 điểm

Thi vào lớp 10 THPT: Thủ khoa đạt 57,2 điểm
2023-06-16 11:08:00

baophutho.vn Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024, gương mặt xuất sắc của kỳ thi tuyển...

Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp
2023-06-16 08:18:00

baophutho.vn Thực hiện công tác chuyển đổi số nhằm xây dựng hệ thống, môi trường số, tạo tính đột phá về chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu về nhân lực số....

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp
2023-06-16 07:57:00

baophutho.vn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra trong các ngày từ 27-30/6 (hai ngày thi là 28-29/6). Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị các điều kiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long