Cập nhật:  GMT+7
xILGoOG6rOG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhu5vhu5o9U07DguG6ruG6s8OMVeG6pEvDmeG6pEvhurpLxqDhuqQsVeG7luG6pHso4bqkPeG7nEvGoOG6pEshS+G6pDxY4bua4bqkSuG6usOa4bqkS8ag4bucxIIvxqDhuqzhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7EguG7mlThu5bhuqQjQEt4w4IvL0vDgErhurjDmuG7tsagJD3GoMOaw4A8VS9MTiNSPcOa4bu2L1VOPiMv4bqsw4nhuqjEkC9Cw4lMQuG6rOG6puG6puG6rOG6pkI94bqsRENEQkJT4bqsw4BR4bu24buWw4LhuqQv4bquxILhu7bhuq7huq7huq7huq7hu5vGoOG6vsOa4bqkUyThu4pV4bqkS+G6ukvhuqQ8w41V4bqkTcOU4bqkZ+G7mlXGoOG6pD3DleG6pC3huqR74buA4bqkxqDhu6zhu5rEguG7tuG6ruG6ruG6ruG6rsah4buaw5U94bqkS8agRj3huqQ84bua4buQS+G6pCPhur5V4bqkeyTDjT3huqThu7bGoElV4bqkSsOZVcSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG6ruG6ruG6ruG7m+G7hlXhu5bhuqRLO1lV4buW4bqk4bu2xqDhuro94bqkPUDhu5rhu5JV4bqkS+G6ukvhuqRMIeG6pOG6ulXhuqRN4bua4buQVeG6pFRGPeG6pD1AWeG7msSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG6ruG6ruG6rsahWFThuqRV4buWxqDhu5rhu45V4bqkSywkw4HhuqRLV+G6pEvDjSThuqRTw4rhu5rhuqRV4buW4bq8Vcag4bqkS8ag4buGVeG6pFUk4buo4buaxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bqu4bqu4bqu4bquaFBVxqDhuqQ8IUvhuqThu5bhu5rhurjDmuG6pD3GoOG7qFXhu5bhuqQ84buKVeG6pD3hur7hu5rhuqRNO8OdS+G6pFXGoOG7msOUJOG6pE3DiuG7muG6pErhu5rhu5Ik4bqkTUY94bqkS0kk4bqkxqDFqOG7muG6pEvGoMONPeG6pDzDjVXEgi/hu7bhuq7EguG7tuG6pEtT4bq4IyN4w4Lhu7bhurfDmkx9w4Lhuq7hu5nhu5vDouG7my3huqThu5vDiuG7muG6pMag4bus4bua4bqkPUA7WVXhu5bDgeG6pE3DiuG7muG6pErhu5rhu5Ik4bqkw63hu5YkfeG7mFXhuqRn4buaVOG6pOG6s8ag4buaLeG6pOG7m+G7ruG6pOG6vcOiw63hurXhuqTGoCR94buQVeG6pOG6s+G7iFThuqRnxqDhu47huqRSxqBHVeG7luG6pE3hu55VxqDhu7nhuqThu5vGoFnhu5rhuqThu5bhu5rhurhV4bqk4bu4JOG6uMOB4bqkSuG6usOa4bqkS8ag4buc4bqk4buZxqAl4bqk4bubxqDhu6bhuqRN4buA4bqkPOG6vOG6pE3hurhV4buW4bqkS8OZ4bqkVcagKVXhu5bhuqRNw5lV4buW4bqk4buWw5nhu7bhuqQ94bucS8ag4bqkSyFL4bqkS8agw5rhuqQjIeG6pOG7tsag4bq6PeG6pD1A4bua4buSVeG6pGfhu5stxanhur3huqRLP+G6uOG6pD3hu6BVxqDDgOG6pOG6sypV4buW4bqkPFjhu5rhuqQ84bua4buQS+G6pD0kfeG7jlXhuqQ9QCR9w5RV4bqkVcagKVXhu5bhuqRU4buo4bqkxqDhu6JVxqDDgeG6pEvhurpLxqDhuqRT4bq8VOG6pMag4bq4fcOB4bqk4bu2xqDhur5V4bqk4bq6Vcag4bqkVcagKVXhu5bhuqQ94buwVeG6pD3DiuG7msOB4bqkUsagw5nhuqRSxqDhu4ZVw4HhuqQ8O1hV4buW4bqkVOG7gkvhuqQ9QMOaVeG7luG6pD3GoCFL4bqkPeG7muG7mFXhuqRLJOG7rEvhuqQj4buqVeG7lsOB4bqkSuG6usOa4bqkS8ag4buc4bqkTeG7gOG6pOG7lsOZ4bu24bqk4bu2xqDDjFXhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPeG7mlXDgeG6pE3hu55VxqDhuqTGoDtYVeG7luG6pEw74bqkUyThu4pV4bqke+G7gOG6pMag4bus4buaw4HhuqQ9w4rDmuG6pE07w51L4bqkxqDhu5rhu5Ak4bqkLFXhu5bhuqR74buA4bqkxqDhu6zhu5rhuqQ94bucS8ag4bqkSyFL4bqkPUDhu45V4bqkVcag4buaw5Qk4bqkU1BVxqDhuqQ8IUvDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6ruG7myR94bqkVcag4bua4buOVcOB4bqkIyHhuqThu7bGoOG6uj3huqQ9QOG7muG7klXhuqRUw4pVxqDhuqRU4buM4bqkSz/hurjhuqRUw4pV4buW4bqke+G7gOG6pMag4bus4bua4bqkTeG7gOG6pDzhurzhuqRN4bq4VeG7luG6pE1GPeG6pEDhurjhuqRSxqDhu6hV4buW4bqk4bucPeG6pFLGoMOZ4bqkUsag4buGVcOB4bqkPcag4bq6S8ag4bqkPcagLEvDgeG6pFTDjT3huqThu65V4bqkTeG7nlXGoOG6pOG6uFXhuqRV4buaVcag4bqkS8ag4bucVcag4bqkPUDhu57DgeG6pD1A4buKPeG6pD0h4bqk4bq4VeG6pD3DmuG6vFXhuqR74buA4bqkxqDhu6zhu5rDgOG6pOG7m0DDmlXhu5bhuqRNw5nhuqRUw4pV4buW4bqke+G7gOG6pMag4bus4bua4bqk4bq54bq4S05Kw5rDmlLDgeG6pDxY4bua4bqkUzvDnVXhu5bhuqRV4buWO1nhu5rhuqQjKOG6pEwmVeG7luG6pFNYVcOB4bqkTOG7mOG6pEzhurxV4buW4bqkTeG7hlXhu5bhuqQ94bq+4bua4bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pVw4HhuqTGoOG7olXGoOG6pOG6vlXGoOG6pFPhu45V4bqkVMOKVeG7luG6pMOqVT1OQFVOPeG6pOG7uCThurjhuqRN4bua4buQVeG6pD3GoMOaw4rhu5rDgMSCL+G7tuG6rsSC4bu24bqkS1PhurgjI3jDguG7tuG6t8OaTH3DguG6rsSC4buaVOG7luG6pCNAS3jDgi8vS8OASuG6uMOa4bu2xqAkPcagw5rDgDxVL0xOI1I9w5rhu7YvVU4+Iy/huqzDieG6qMSQL0LDiUxC4bqs4bqm4bqm4bqs4bqmQj3huqxEQ0RCQlPhuqjDgFHhu7bhu5bDguG6pC/huq7EguG7tuG6ruG7peG7ouG6pD3GoMOVw4HhuqQ9xqBOw5rhuqRNw4rhu5rhuqRK4bua4buSJOG6pMOt4buWJH3hu5hV4bqkZ+G7mlThuqThurPGoOG7muG7ueG6pMOi4buS4bqkVUlV4buW4bqkS+G6uMOa4bqkxqDhu5rhu5Ak4bqk4bu4JOG6vuG6pD1AJH3DlFXhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkTeG7quG7muG6pDxY4bua4bqkS8ag4buaw5VV4bqkUzvDnUvhuqThu7bGoOG6uj3huqQ9QOG7muG7klXhuqRS4buaVcag4bqkPcOV4bqkLeG6pHvhu4DhuqTGoOG7rOG7muG6pEs/4bq44bqkPeG7oFXGoOG6pEvDjFXhuqQ9w4rDmuG6pE3hu5rDlCThuqRS4bua4buQVeG6pD3GoCThu4pV4bqkU8Od4bua4bqk4bu2xqDhuro94bqkxqAkfeG6pDzhurjhu5rhuqQ9QOG7pOG6pEs/4bq44bqkSuG6usOa4bqkS8ag4buc4bqkPFjhu5rhuqRL4bq6S+G6pEvGoCxL4bqkVeG7hlXhu5bhuqThu7gk4bq4VeG6pD1A4bumVeG7luG6pFPhurzhuqThu5bhu5rhurrDmuG6pEwmS+G6pD074bqkPTvhu7JV4buWw4HhuqQ9JH3hu45V4bqkPUAkfcOUVcOB4bqkS+G7ruG6pE3hu6xV4buWw4HhuqThu7gk4bq+VeG6pFNb4bqk4buW4bua4bq6VeG6pD3hu5rDleG7tuG6pDzhurzhuqThu5bhu5rhurpU4bqkI+G6uj3huqR74buA4bqkxqDhu6zhu5rigKbhuqThu5vGoOG7qFXhu5bhuqThu7gk4bq44bqkS+G6ukvhuqThu7bGoDtXVeG7luG6pD3hu5rhu5BV4bqkPUAkfcOUVeG6pD3GoOG7qFXhu5bhuqRNw4rhu5rhuqRLxqAlVeG7luG6pE074bq44bqkPcag4buoVeG7luG6pD3hu5pV4bqkUuG7nuG7tuG6pD3GoFnhu5rDgeG6pEvGoOG7nFXGoOG6pHvhurpLw4HhuqRSxqDhurpLxqDhuqThu7gk4bq4VcOB4bqkS8agSVXhuqQ9xqAhS8OB4bqkPUDhurpLxqDhuqRVxqDhu5rhu5BUw4HhuqRT4bq8VOG6pEtX4bqkI+G7suG6pE3hu5LhuqTGoOG7olXGoOG6pD3GoOG6vFXGoOG6pDzhurzhuqQ9xqDhu5LhuqTGoOG7muG7kFXhuqRMO+G6pFMk4buKVeG6pHvhu4DhuqTGoOG7rOG7msOA4bqkw6LDlOG6pFXhu5bGoOG7nuG6pEvhurpL4bqkS1fhuqThu7gk4bq4VeG6pOG7uCThur5V4bqkU1vhuqRVxqDhurzhuqRVO1hLw4HhuqRL4bq6S+G6pE3hu57hurjhuqThu7bGoDtXVeG7lsOB4bqkPeG7ruG6pEvGoCxLw4HhuqRMw5rhurhVxqDhuqRV4buWxqDhu5rhu5Dhu7bhuqRLw4xV4bqkIyjhuqRMJlXhu5bhuqRK4bq6w5rhuqRLxqDhu5zhuqRN4buS4bqk4bu2xqDhur5V4bqkxqDhu7Dhu5rDgeG6pHso4bqkU1vhuqRL4bq6S+G6pD3GoOG7qFXhu5bhuqQ94buaVeG6pD1A4bq64bua4bqkS8ag4buaw5Qkw4HhuqQ94buiVOG6pMag4bua4buSJOG6pD3GoOG6uuG7muG6pE3hu6zhuqRLP+G6uOG6pFXGoElV4bqkTElV4bqkTeG7quG7muG6pDxY4bua4bqkS8ag4bucVcag4bqkI+G6ukvGoOG6pEs/4bq44bqkPeG7oFXGoMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu24bq3w5pMfcOC4bquxILhu5pU4buW4bqkI0BLeMOCLy9Lw4BK4bq4w5rhu7bGoCQ9xqDDmsOAPFUvTE4jUj3DmuG7ti9VTj4jL+G6rMOJ4bqoxJAvQsOJTELhuqzhuqbhuqbhuqzhuqZCPeG6rERDREJCU+G6qsOAUeG7tuG7lsOC4bqkL+G6rsSC4bu24bquw6LDiuG7muG6pErhu5rhu5Ik4bqkw63hu5YkfeG7mFXhuqRn4buaVOG6pOG6s8ag4bua4bqkSzpV4buW4bqkTcOU4bqkVeG7lsag4bue4bqkVeG7ljtZ4bua4bqkTElV4bqkS8OMVeG6pD3hu6BVxqDhuqQ94bq6w5rDgeG6pCPhurxV4buW4bqkU+G7pkvhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkPeG7mlXhuqQ9QDtYS+G6pFTDilXhu5bhuqR74buA4bqkxqDhu6zhu5rDgeG6pD3GoOG6uH3huqRN4buu4bua4bqkPcag4bq64bua4bqkTeG7rOG6pDxY4bua4bqkS+G6ukvhuqRS4buOVcag4bqkPUAkfcOUVeG6pD3GoOG7qFXhu5bhuqThu7bGoOG7muG6pEvGoOG7nFXGoOG6pD3GoOG7qlXhu5bhuqQ84bq84bqkTUZL4bqkSuG7muG7kD3huqRLw4xV4bqkPUDhu7LhuqQ9xqDhurxVxqDhuqRV4buWO1nhu5rhuqQjKOG6pEwmVeG7luG6pFTDilXhu5bhuqR74buA4bqkxqDhu6zhu5rhuqRU4busPeG6pEvhurpLxqDhuqQ9xqDhu6hV4buW4bqkVOG7mlXGoMOB4bqkS8OZ4bqkW+G6pD3GoCxL4bqkVcagO+G6pFLGoOG7qFXhu5bhuqRN4buGVeG7luG6pD3GoOG7qFXhu5bhuqQ94buaVeG6pFThu6w94bqkPOG7qOG6pErhu67DgeG6pD3GoOG7msOVJOG6pEvhu4ZV4bqkSyzhuqRT4bq8VOG6pOG6vlXGoOG6pMagO+G7slXhu5bhuqRNw5VV4bqkIyHhuqThu7bGoOG6uj3huqQ9QOG7muG7klXhuqRn4bubLcWp4bq9w4HhuqThurhV4bqkVeG7mlXGoOG6pD1A4buKPeG6pD0hw4DDgMOAxIIv4bu24bquxILhu7bhuqRLU+G6uCMjeMOC4bu2MSQ9xqDDmkDDguG6rsOtxqDDmVThuqThu5nhu6XhuqTDouG7muG7kFXhuqQ9KMSCL+G7tuG6rg==

Nhóm PV Điện tử

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Siết chặt việc sản xuất phân bón

Siết chặt việc sản xuất phân bón
2019-07-11 08:00:55

PTĐT- Trong bức tranh tổng thể kinh tế công nghiệp của cả nước, ngành sản xuất – kinh doanh phân bón đang gặp nhiều thách thức lớn, đặc biệt là nạn phân bón giả, kém chất lượng...

Sinh hoạt Đảng… trong tủ!

Sinh hoạt Đảng… trong tủ!
2019-07-11 06:16:34

PTĐT - Về nghỉ hưu chưa được hai năm mà trông bác trẻ, khỏe hẳn ra. Đúng là khí hậu vùng quê trong lành, thanh bình, thực phẩm sạch cộng với chế độ sinh hoạt...

46 ý kiến thảo luận tại tổ

46 ý kiến thảo luận tại tổ
2019-07-10 17:45:44

PTĐT- Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa XVIII, chiều 10-7, các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại 5 tổ. Các đại biểu đều nhất trí cao với các...

Khai mạc kỳ họp thứ Tám – HĐND tỉnh khóa XVIII

Khai mạc kỳ họp thứ Tám – HĐND tỉnh khóa XVIII
2019-07-10 07:49:43

PTĐT- Sáng nay 10 -7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ Tám. Các đồng chí: Bùi Minh Châu – Bí thư Tỉnh...

Đảng viên… làng nhàng !

Đảng viên… làng nhàng !
2019-07-04 10:11:54

PTĐT - Hồi nhỏ, tôi nhớ có lần đoàn sinh viên tình nguyện dưới Thủ đô về xã mình. Gia đình tôi thuộc diện chính sách nên được các cô chú sinh viên ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long