Cập nhật:  GMT+7
4buWXVJQJTbGr2RkTeG7oOG6q8SQIsSRNj/hu6DGoOG7o8OjOFtQxJHDrVDhu6PhurdQ4bqrXeG7uDhQ4budIsavUOG7q+G7qlDhu7fhurEiUC1Q4bur4bqvOFtQ4bur4buq4buOUFRRUMSRxKlQJuG6rzhbUCbhu7hlUMSR4bq/UF08UMSRXcSDOFtQNsOgJVAkIsavUCXDozhbUDhbXTxQVeG7kFFQxJFd4bu0OFDEkV0iPDhQN8OjIlDEkWPhur/huqU4W+G7li9dUsag4buW4bqrUCU2xq9kZE3hu6Dhuqvhu6s/xq8q4bugxqDhu7db4buqw61QUlQvw5nDlFA4XeG7tDhQNcSpUDgiPDdQU8WoUDhWN1A4W+G7qsOtUMSRXeG7qjhdUDZA4bqrUOG7mFJUL8OZL1LFqMWoVVAtUFJUL8OZL1NRU1Thu5TDlFDhu6PDozhbUMSRw61Q4buj4bq3UOG6q13hu7g4UOG7nSLGr1Dhu6vhu6pQ4bu34bqxIlAtUOG7q+G6rzhbUOG7q+G7qlAm4buuUMSR4bq3UCVd4buBJVBbWeG6q1A3WcSRUGfhu6pQY8avUDdXxJFQ4burPFDEkV3EgzhbUDbDoCVQJCLGr1Alw6M4W1A4W108UF0iPDhQJuG7sCJQVeG7kFHDlFDEkV3hu7Q4UMSRXSI8OFBnw6IiUDfDoyJQxJFj4bq/4bqlOFvhu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7o8av4bqrxJEiOTjhu6DGoOG7liI3W1BkxJHDrTY/TeG7oGgiKsSRXeG7jlDhu6TDmlHhuqtpw5VQXT8iW13EkeG7jlDDmlFR4bqracOV4bugUGRjJU3hu6AvLyXhu5Akxq854bqrXWXEkV054buQZzgvKj9kNcSROeG6qy84P2hkL1NUU1UvUlRTKlNSw5rDmsOZw5rhu6bEkeG7plHhu6Y2Uy3DmmNSxq/DmcOZUlHhu5A04bqrW+G7oFDGrzbEkU3hu6Dhu6PDozhbUMSRw61Q4buj4bq3UOG6q13hu7g4UOG7nSLGr1Dhu6vhu6pQ4bu34bqxIlAtUOG7q+G6rzhbUOG7q+G7quG7jlBUUVDEkcSpUCbhuq84W1Am4bu4ZVDEkeG6v1BdPFDEkV3EgzhbUDbDoCVQJCLGr1Alw6M4W1A4W108UFXhu5BRUMSRXeG7tDhQxJFdIjw4UDfDoyJQxJFj4bq/4bqlOFvhu6BQaCIqxJFdTeG7oOG7pMOaUeG7oFBdPyJbXcSRTeG7oMOaUVHhu6BQL8agxJBd4buHxq9Q4bq9w61QYmXDrSk4UCXhur3Gr1Dhu6Nd4bq9UMSRMSVdUEXhu53hu7fhu59QxJEyOF3DlFAm4buwIlAqIjw4UDbhu644XVAm4buwOVDhu6Hhu6w4W1Dhur3DrVDDvV3EgyJQ4bufOcavOF1QOFtdIjzhuqtQxJEyOF1QxJFjxq85UCXhuqVQxJFdIlAmZcavUGll4bu2xJFQZFclUDhWN1BTUVNTUCVdOVDEkUDhuqtQxJFdPlAl4buoOFAk4bqxw5RQJcOjOFtQOF3hu7Q4UDbGrzlQJuG6sThbUOG7o8OjOFtQxJHDrVDhu6PhurdQ4bqrXeG7uDhQ4budIsavUOG7q+G7qlDhu7fhurEiUOKAk1Dhu6vhuq84W1Dhu6vhu6rhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoOG7qzxQxJFdxIM4W1AlYVDEkeG6tzhbUDfhu4ElUCbhu7hlUMSR4bq/UMSRYyE4UFRRUMSRxKlQJuG6rzhbw5RQJMavOVBb4bqvN1BdPFDEkV3EgzhbUDVd4buFUDVdIFAtUOG6q13Gr1AkIsavUGfhu6pQXTxQxJFdxIM4W1A2w6AlUDfhu6o4W1BdOeG7qjhQxJE54buqOFDEkeG7g1Am4bqxOFtQxJFdPzlQJcOjOFtQOFtdPFDhu6Nd4bu0ZVDhu5NlUCXDozhbUGRl4bu2xJFQUsOa4buQUVFRUDYgxJEvUFsi4bqlUDjhur/DoiVQNV3hu4VQNV0gUOG7mCo/LcavP2PGr8SRIjk4UGjGr8SRP2Phu5RQJuG7sMSRUCVd4bu2xJFQNuG6v+G6pzhbUMSRIiFlUCVdZSM4UCXGrzlQOF3hu7bEkVBnw6IiUF3hu6o3UDbhur/huqc4W1Dhu7lpw61QJcOhOFA24buwIlBR4buQUcOa4bqrNzdQ4buYW+G7uDhQOF3hur9QNjnhu7AiUCThuqFQXTnhu6o4UMSROeG7qjhQOWnDrVDEkWM5OFtQOOG6v8OiJeG7lMOUUCbhuq84W1DEkV3huqUiUCbhur/huqclUMSRIjzEkVDEkWPhurk4W1Bn4buqUDbhu6o3UDbhu7A4XVAmKDhQU1Am4bqxUOG7o8OUUMSRY+G6v8OiJVA1XSJQJiJQZ+G7qjlQXTxQxJFdxIM4W1Dhuqtdxq9QJCLGr+G7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4bujxq/huqvEkSI5OOG7oMag4buWIjdbUGTEkcOtNj9N4bugaCIqxJFd4buOUOG7pMOaUeG6q2nDlVBdPyJbXcSR4buOUMOaUVHhuqtpw5Xhu6BQZGMlTeG7oC8vJeG7kCTGrznhuqtdZcSRXTnhu5BnOC8qP2Q1xJE54bqrLzg/aGQvU1RTVS9SVFMqU1LDmsOa4bumUeG7pMSRU+G7psOaUzZSUS3DmmNSxq/DmVXhu6ZR4buQNOG6q1vhu6BQxq82xJFN4bug4bujw6M4W1DEkcOtUOG7o+G6t1Dhuqtd4bu4OFDhu50ixq9Q4bur4buqUOG7t+G6sSJQLVDhu6vhuq84W1Dhu6vhu6rhu45QVFFQxJHEqVAm4bqvOFtQJuG7uGVQxJHhur9QXTxQxJFdxIM4W1A2w6AlUCQixq9QJcOjOFtQOFtdPFBV4buQUVDEkV3hu7Q4UMSRXSI8OFA3w6MiUMSRY+G6v+G6pThb4bugUGgiKsSRXU3hu6Dhu6TDmlHhu6BQXT8iW13EkU3hu6DDmlFR4bugUC/GoOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4bujxq/huqvEkSI5OOG7oMag4bu14bqxxJFQW2ElUCrhu7TDrVAlXWXDrSk4UGThu6w4UGll4bu2xJFQJCLGr1Bd4bq1IlAl4bq9xq9Q4bujw6M4W1DEkcOtUOG7o+G6t1Dhuqtd4bu4OFDhu50ixq9Q4bur4buqUOG7t+G6sSJQLVDhu6vhuq84W1Dhu6vhu6rhu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q+G7nTkqw63hu6DGoOG7qzxQxJFdxIM4W1Am4buuUCYiUGfhu6o5UF054buwxJFQJuG6sThbUOG6tzhQJjE4XVA4W8avw61QZMavZVA1XSJQOFtdIjw3UMSRXWXDlFAm4buo4bqrUOG7gThbUCbhur/huqclUDhdZVAl4bu4ZVBk4buFUCrhurs4W1A44bq/w6IlUCXhur3Gr1A1XWVQZ+G7gyVQaeG7hVA2w6xQZ+G7qlDEkcSDIlAmxq9QJcOjOFtQZGXhu7bEkVAlXTlQXTxQxJFdxIM4W1Dhuqtdxq9QJCLGr1AqOVAlYVDEkV0+UDjhu7ZlUGfhu6pQNiE4UDc/OFAkIsavUOG6rVA44bqvOFtQJuG6sVAlxq854buQUOG7oVklUCQiPMSRw5RQZyI8JVA2V+G6q1AmWcSRUF08UMSRXcSDOFtQNV3DozhbUCVdMlBbIsOp4bqrUCVd4bu2xJFQNuG6v+G6pzhbUCQixq9QJCLGr1DEkcSDxJFQXeG6tThQKjlQXTxQNsOgJVA1IDhQOCE4UDfhu4ElUCbhurFQOWnDrVBdYcavUGfhu6pQxJFd4bu2xJFQxJFdOeG7qMSRUOG7o+G7uVNQxJFd4bu24bqrUDfhu6pQJcOhOFBbYeG6q1Dhuqtd4bu4OFDEkSAlXVAl4buDJVDEkSIoxJFQNSI8N1AlXSJQ4bqrXSBQZOG7rDhQaWXhu7bEkVAqOVBbIuG7rDdQJuG6v+G6pyVQN+G7gSVQJuG6sVDEkSIhZVBdxq85UGdAxJFQxJHhur9Q4buYXeG6tSLDlFAmIjw4w5RQOOG6v8OiJeG7lMOUUFsi4busN1A34buBJVAm4bqxUF3GrzlQXeG6u8SRUGfhu6pQxJFd4bu2xJFQxJFdOeG7qMSRUCQixq9Q4bqtUFsixq8iUCY54buwOFAm4bu4ZcOUUFsixq8iUCY54buwOFAlZcSDIlBn4buqUDVdIlAlXWXDrT44UDbDoCVQJj5QJV1lw60+OFAm4bq3IlA4XSIpZVA2OeG7sCJQJCLGr1AlYVAlw6M4W1DEkV3hu4ElUDVd4buoJVA4XcavZcOVUF3hu7A4UCVdKFAm4bq/4bqnJVDEkWMhOFDFqFFPUCVd4bu2xJFQxJFd4busIlBjVzhQWyLDqeG6q1Ak4busOVBnPFA3w6MiUMSRY+G6v+G6pThbUGThu6w4UGll4bu2xJFQZ+G7qlBbIuG7rDdQJV0iUOG6q10gUGnhu4VQNsOsUCVd4bu2xJFQxJFd4busIuG7kOG7kOG7kOG7li/huqvGoOG7luG6q1AlNsavZGRN4bug4bqr4budOSrDreG7oMagxJDhu7AiUCRl4bq3IlBbWeG6q1A3WcSRUGfhu6pQY8avUDdXxJFQ4burPFDEkV3EgzhbUDbDoCVQJCLGr1Alw6M4W1A4W108UF0iPDhQJuG7sCJQVeG7kFHDlFDEkV3hu7Q4UMSRXSI8OFBnw6IiUDfDoyJQxJFj4bq/4bqlOFvDlFDEkV3hu4fGr1Dhur3DrVBiZcOtKThQJeG6vcavUOG7o13hur1QxJExJV1QReG7neG7t+G7n1DEkTI4XcOUUCbhu7AiUCoiPDhQNuG7rjhdUCbhu7A5UOG7oeG7rDhbUOG6vcOtUMO9XcSDIlDhu585xq84XVA4W10iPOG6q1DEkTI4XVAm4buuUMSRY8avOVDhu6PhuqVQxJFdIlAmZcavUGll4bu2xJFQZFclUDhWN1BTUVNTUCVdOVDEkUDhuqtQxJFdPlAl4buoOFAk4bqxw5RQJcOjOFtQOF3hu7Q4UDbGrzlQJuG6sThbUOG7o8OjOFtQxJHDrVDhu6PhurdQ4bqrXeG7uDhQ4budIsavUOG7q+G7qlDhu7fhurEiUOKAk1Dhu6vhuq84W1Dhu6vhu6rDlVA24buuOF1QJuG7sDlQxJDhurc4W1Dhu6PDozhbUMSRw61Q4buj4bq3UOG6q13hu7g4UOG7nSLGr1DigJNQQ+G6v+G6p2VQ4oCTUOG7t+G6v8OiJVBbIuG7rCJQNV3hu6jEkVDhu6vhu6pQ4bu34bqxIlBn4buqUOG7oeG7rDhbUOG6vcOtUMO9XcSDIlDhu585xq84XVA4W10iPOG6q1DEkTI4XVDEkWPGrzlQ4budWDhbUDVdPzhQJeG6vcavUOG7o13hur1QxJExJV1QReG7neG7t+G7n1DEkTI4XVAlXTlQOF0iKWVQxJFA4bqrUMSRXT5QZ+G7qlAl4buoUDhd4bu0OFDEkV1l4bqxJVDhu6PDozhbUMSRw63hu5Dhu5Yv4bqrxqDhu5bhuqtQJTbGr2RkTeG7oOG6q2tlxJFdOWPhu6DGoOG7t1vDoCVQw71dZSHhu5Yv4bqrxqA=

Ngọc Khuê

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển

Không ngừng sáng tạo, đổi mới để phát triển
2024-06-21 08:42:00

Với nỗ lực không ngừng, miệt mài đổi mới, sáng tạo, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao bước sang năm thứ 62 xây dựng, phát triển (24/6/1962 - 24/6/2024) bằng...

Việt Trì xây dựng sản phẩm OCOP

Việt Trì xây dựng sản phẩm OCOP
2023-06-12 10:34:00

baophutho.vn Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Việt Trì đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long