Cập nhật:  GMT+7
w4Phu5bhuqbDgkpSw4lAQHfhurThu7TGocagI1JN4bq0xILhu5Phu5ZIVMOCxKjhu6zDglHhu5bDisOCSypU4buUw4JU4buUPeG7qlTDgkzGoMOUVMOCKeG6usOCSj1U4buUw4I7VOG7lMOCTMagw5RUw4Ij4bu44buMVMOCTOG7osOJw4LEqOG6ulTDgiPhu55U4buWw4Mv4buW4bqmxILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6u03DiUvhurTEguG6scOJVMOC4bq34buW4buew4JM4bq8VcOC4bu04buW4bq4I8OCI+G7uMag4buQVMOCTMagw5RUw4JSLkrDgiksw4nDgkrDmsOCKeG7gFTDgsSow4pUw4JA4buow4Lhuqbhuqbhuqov4buZ4bq1LeG6seG6t+G6tcOCKcOVw4IpxqDDlErDguG7tOG7luG7jMOCSz17w5Qjw4JR4buOw4Lhu5ZV4bq8SuG7lsOC4bu04buWSFTDgsSo4busw4JR4buWw4rDgksqVOG7lMOCVOG7lD3hu6pUw4JMxqDDlFTDginhurrDgko9VOG7lMOCO1Thu5TDgkzGoMOUVMOCI+G7uOG7jFTDgkzhu6LDicOCxKjhurpUw4Ij4bueVOG7lsOC4buT4buWJMOCxqHhu5bhu6TDgiMsw4JU4buU4bq6e8OC4bqm4bqsL0PDgkzhu45Uw4JU4buU4bq6e8OC4bqs4bqkL0PDgcODL+G7tMSCw4Phu7TDgkpSw4lAQHfhurThu7ThurFVS3vhurTEgsODw4nDgiPGoCNSTXfhurTEgsSCxILDguG7k+G7lirDglIqSsOCUeG7jsOC4buWVeG6vErhu5bDgiPGoOG7jiPDguG7lMagw4pTw4Lhu7Thu5Yqw4Ijw4rGoOG6tMOC4buW4bu4TeG7mHfhurQvL0rDgcSow4lV4bu04buWPSPhu5ZVw4EpVC9LTUBRI1Xhu7QvVE08QC/huqzhuqjhuqzhuqov4bqm4bqm4bqmS+G6puG6pkPhuqzhuqbhuqxDI0RE4bqqRFLhuqbhuqQt4bu04buWPS1SPUotUU0t4buWVcOJSuG7li0jxqBNw4E+UkA+4bq0w4Ijw4nhu7jhu5RNI3fhurRfxKhSw4lUUeG6tMOC4bu4TVJ34bq0VFVV4bu0TVRN4bu44bq0xILEgsSCxILDguG7k+G7lirDglIqSsOCUeG7jsOC4buWVeG6vErhu5bDgiPGoOG7jiPDguG7lMagw4pTw4Lhu7Thu5Yqw4Ijw4rGoMODL8OJxILDgy/hu7TEgsOD4bu0w4JKUsOJQEB34bq04bu04bqxVUt74bq0xILDg8agU+G7lMOCSlLDiUBAd+G6tMag4bq3TVQjTeG7uOG6tMOCQCN7Uk134bq0PMagSyPhu5bhu7fDguG6puG6pOG6pOG6pOG7tD7hu7nDguG7lk3GoOG7lOG7liPhu7fDgkNFQ+G7tD7hu7nhurTDgkDhu7hKd+G6tC8vSsOBxKjDiVXhu7Thu5Y9I+G7llXDgSlUL0tNQFEjVeG7tC9UTTxAL+G6rOG6qOG6rOG6qi/huqbhuqbhuqZL4bqm4bqmQ+G6quG6pOG6pEMj4bqs4bqs4bqqxJBS4bqoLeG6puG6pMSQS+G6quG6pkLhuqrhuqjhuqbhuqYjQ+G6rOG6quG6plJDLXrDgVDhu7Thu5ThurTDgsOJUiN34bq04buT4buWSFTDgsSo4busw4JR4buWw4rDgksqVOG7lMOCVOG7lD3hu6pUw4JMxqDDlFTDginhurrDgko9VOG7lMOCO1Thu5TDgkzGoMOUVMOCI+G7uOG7jFTDgkzhu6LDicOCxKjhurpUw4Ij4bueVOG7luG6tMOCPMagSyPhu5Z34bq04bqm4bqk4bqk4bqk4bq0w4Lhu5ZNxqDhu5Thu5Yjd+G6tENFQ+G6tMOCL8SCw4Mv4bu0xILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6sVVLe+G6tMSCxqHhu5ZNVcOCTMOaQcOCSz17w4Ij4bu44bucw4Lhu5bDlMOCI+G7luG7qFThu5TDgkzGoMOUVMOCI+G7uOG7jFTDgkzhu6LDicOCxKjhurpUw4Ij4bueVOG7lsOCKcOMVMOC4buW4bq6VOG7lsOCw4lUw4IjVeG6ulTDguG7rFTDgkzhu6JU4buWQcOCTMOKU8OCxKjDilXDgiM9SFTDgiPhu5Ymw4IjPXvDlCPDgkzhu6jGoMOCSsavVOG7lMOCQD1JI8OCQCHDgksqVOG7lMOCTMagw5RUw4JMOllKw4LGoeG7rFThu5TDguG6t8avVOG7lMOCI3vDguG6tcagw5RUw4JSLkrDglPGoMOVVMOC4bqx4buGSsOC4bu04buWSFTDgsSo4busw4JK4buWVcOCI+G7nlThu5bDgcOC4bq1w4pTw4LEqMOKVcOCSknhu7TDgkzGoMOUVMOCSuG7llXDglHhu5bhurhK4buWw4Lhu5bhurpU4buUw4Lhu7Y9w4lUw4Ij4bu44bukVOG7lMOCTDpZSsOC4bq34buWJsOCI+G7okrhu5bDguG7m+G6sWnhurPDgiPhu55U4buWw4Lhu5Phu5Ykw4LGoeG7luG7pMOC4bu04buW4buMw4JLPXvDlCPDgcOC4bq1w4pTw4LEqMOKVcOCSknhu7TDgkzGoMOUVMOCSuG7llXDgkrGr1Thu5TDgiPhurhKw4Lhu7Thu5bDmVThu5TDgkrhu5bhu6hU4buUw4JSKiPDgsSo4bq+VUHDgiPhu5bGoOG7jFTDgiPDicagQcOCUj1IVMOC4bu04buWxqDhu4xUw4Lhu5TGoCjDicOCSuG6uErDglHhu5bhurhK4buWw4Lhu5bhurpU4buUw4JR4buWxqDDgiPGoOG7jiPDguG7lMagw4pTw4JMxqDDlFRBw4Lhu5bhurxUw4JK4buW4buOw4Ij4buWSeG7tMOCVOG7lkkjw4Ij4buWxqDDlCPDguG7luG6vMagw4JLVcOC4bu04buWw4rGoMOCI8ag4buOI8OC4buUxqDDilPDgkzGoMOUVMOC4buUSHvDguG7uMOJw4JK4buWVcOCS1XDiVThu5bDglThu5Thu5bGoMOU4bu0QcOCVOG7lDpYxqDDgktIVMOBw4Mv4bu0xILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tOG6sVVLe+G6tMSC4bq3xq9U4buUw4Ije8OC4bq1xqDDlFTDglIuSsOC4buT4buWJMOCxqHhu5bhu6TDgkrDmsOCI+G7uOG6uErhu5bDglThu5bGoMOUU8OCI+G7li5Kw4Lhu5bGoMOUVMOCI8ag4buOI8OC4buUxqDDilPDgkzGoMOUVMOCI+G7lk1Vw4JR4buOw4Lhu5ZV4bq8SuG7lsOCTOG6vsOCTDpZSsOC4bu04buW4buMw4JLPXvDlCNBw4Ij4buWxq9U4buUw4LEqOG6uFXDgkrhu5ZVw4JR4buW4bq4SuG7lsOC4buW4bq6VOG7lMOCQCHDgksqVOG7lMOCTMagw5RUw4Ij4buWWMagw4Lhu5TGoMOJVMOCVOG7lCxU4buUw4Lhu5TGoMOKU8OCUztKw4JKPVThu5TDgkpJ4bu0w4JMxqDDlFTDgiPhu5ZNVcOC4bu04buWOlZU4buUw4LhurhUw4JMOllKw4Lhu7Thu5bhu4zDgks9e8OUI8OCTOG7qlThu5TDgiPhu5ZYxqDDguG7tOG7luG7qMagw4Lhu5ZZ4bu0w4IpV8agw4JK4bq4SsOCTFZUw4Ip4buiw4JSxqDhu4xUw4Lhu7Y9w4lUw4JM4buQw4JM4buKe8OCU+G6vFThu5bDgkrGr1Thu5TDgiPhurhKw4Ij4buWxq9U4buUw4IjxqBUQcOCIz174buMVMOCI+G7uD174buMVMOCVOG7luG7glPDglRIVOG7lMOCSsOJVcOCVOG7lsOMVMOCI+G7ljtKw4JKJsOJw4JLVcOJVOG7lsOCVOG7lOG7lsagw5Thu7TDginhurrDglThu5Q6WMagw4JLSFTDgiPhu7hVVOG7lMOCKcagw5RKw4Ij4buWLkrDguG7lsagw5RUw4IjxqDhu44jw4JRxqDDlFPDgkzGoMOUVMOBw4Mv4bu0xILDg+G7tMOCSlLDiUBAd+G6tOG7tDA9I+G7llXhu7jhurTEgsO54buAVMOCZ8OJVOG7lMODL+G7tMSC

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Trì xây dựng sản phẩm OCOP

Việt Trì xây dựng sản phẩm OCOP
2023-06-12 10:34:00

baophutho.vn Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của tỉnh giai đoạn 2021-2025, UBND thành phố Việt Trì đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện...

Miền Bắc có thể giảm cắt điện

Miền Bắc có thể giảm cắt điện
2023-06-10 14:23:00

Một số tổ máy nhiệt điện được khôi phục vận hành sau sự cố, thủy điện Sơn La, Lai Châu phát ở mức tối thiểu, giúp giảm bớt áp lực thiếu điện cho miền Bắc.

Nguy cơ hạn hán, thiếu nước sản xuất

Nguy cơ hạn hán, thiếu nước sản xuất
2023-06-09 13:39:00

baophutho.vn Theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn: Hiện tượng El Nino xuất hiện từ tháng 6/2023 và có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Ảnh hưởng của...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long