Cập nhật:  GMT+7
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG7rOG6seG7r33huqnFqWrhu4cmfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94bqt4buDceG7keG7hX3huq1xauG7h33huq3hurfhu519cOG7g8Wp4bqtfeG7neG7g8OixKl9asOyauG7h33hu4nhurHEqX1w4buDdeG7r33hu6Fhan02an1wazhqLi/hu4NdIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53hu4JiNuG6qXshUOG7g8Wp4bqtfeG7neG7g8OixKl9Nmp9cGs4an3huq3hurNqfeG7neG7g2Hhu4V94bqrw7nhu5fhuq194bujcWFqfeG7iXZ9cOG7n2tq4buHfeG7oXHhu41wfeG7o3E3fXDhu59nauG7g33hu6Fhan3hu61x4bq3cCZ94buh4buTfeG6reG7g+G6uSZ94bqt4buD4bq5feG6p+G7heG6uWp94burOH3hu4vhu4Vq4buDfeG6qWs2auG7gyZ9cOG7n2tq4buHfeG6q2x94bujcWFqfeG7iXZ9Nmp9cGs4an1w4buDxanhuq194bud4buDw6LEqX074buzUFDhu5wsfXDhu4Nia33huq3hu4Nx4buR4buFfXDhu6d94buL4buD4bqxcX3hu6Fhan3hu61x4bq3cH3huqc2an3huqvhurNxfeG6reG7g2t94bqr4bq5an1q4buHw7nhu5Xhu4V9cOG7hcOpcX3huqlzauG7h33huqtsauG7h33hu6s24buFfXDhu59tfeG7o3E2an1w4bufbmrhu4d9cOG7n2tq4buHfeG6p2FrfeG6q2HEqX3huq3hu4PhurdwfeG7icO54buXauG7h33hu6Fhan3hu53hu4PDosSpJn3hu7NQUOG7nD8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4VranshLuG7hcSp4buHfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74buF4bqsYmpwYuG7n3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z74bux4buF4bqpcOG7gyV9XVtbW+G7neG7rSp94buDYuG7heG7h+G7g3AlfTNbMuG7neG7rSp7feG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6rT/huqc2a+G7neG7g3Fw4buDaz/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iICIgL11dXeG6qTFdMSIxIDVwNTRdW+G7iVstXTE04bqpIl1bIjNbMHA1XTMi4buJWy3hu4U/w6zhu53hu4d7fTbhu4lw4bu2e+G7rOG6seG7r33huqnFqWrhu4cmfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94bqt4buDceG7keG7hX3huq1xauG7h33huq3hurfhu519cOG7g8Wp4bqtfeG7neG7g8OixKl9asOyauG7h33hu4nhurHEqX1w4buDdeG7r33hu6Fhan02an1wazhqe33hu7Hhu4Xhuqlw4buD4bu2e11bW1t7feG7g2Lhu4Xhu4fhu4Nw4bu2ezNbMnt9LyEuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4Vransh4bqsN+G6rX3hu6tzauG7h33huq3hu4PDqH1w4bufw6lqfeG6q2g2feG6pzhqfXBpauG7g31w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an3hu6Nx4buvfXDhu59nauG7g31w4buf4buPauG7hyZ94bqt4buDw6DEqX3hu6Fs4bqtJn3huq3hu4Phurl94bqn4buF4bq5an1q4buD4bqjxKl94bqrYcSpfeG6p2FrfeG6reG7g+G6t3B94buJw7nhu5dq4buHfTZqfXBrOGp9cOG7g8Wp4bqtfeG7neG7g8OixKk/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu4Phu5Xhu4V94buH4buFNmp94bujcTYmfeG6rcOyauG7h31wN+G6rX3hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfeG7qzh94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3huq3hu4Nx4buR4buFfeG6rXFq4buHfeG7pWrhu4d9cOG7g8Wp4bqtfeG7neG7g8OixKl9asOyauG7h33hu4nhurHEqX1w4buDdeG7r33hu6Fhan02an1wazhqfXDhu5/DqWp94bqraDZ94bqnOGp9cGlq4buDfeG6q8O54buX4bqtfeG7o3E2an1w4bqxxKl94bqt4buDaX3huqs5a33hu6E3cH3hu6E2a33hu6s4feG6qzlwfeG7i+G6uXB94bujcWF94bujcTZqfXDhu59uauG7hz994bqq4bq5an1qNuG7ryZ9cGs4an1waWrhu4N94bqrw6F94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h301IH3huq3hu4Nx4buR4buFfeG6rXFq4buHfeG7pWrhu4d9cOG7g8Wp4bqtfeG7neG7g8OixKl9Nmp9cGs4an3huqvhu43hu4V94bur4buZ4buFfeG6rTfhuq194buhYWp94bud4buDw6LEqX3huq3hu4N1feG7icWp4bqtJn3huqvDo+G6rX1w4bufw7lq4buHJX3huqzhu4PDqCZ94bqnw7nGoeG7hSZ94bqt4buDceG7jeG7hSZ94bufNnEmfeG7hzlrJn3hu4Phu49q4buHfeG7i+G7g8OyauG7h33hu4M5cCZ9cOG7g2hwfeG7qzh94bqtN+G6rX3hu6Fhan3hu53hu4PDosSpfXDhu6d9cOG7g2hwJn1w4buDdeG7r33hu6FhaiZ94buhYWp94bud4buDw6LEqX1L4bqsS+G7nOKApn3huq11Nn01IH3huq3hu4N1fXDhu4PDqiZ94buH4buPxKl94bqtbH0gMX3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nSZ9MDF94buD4buX4budfXA34bqtfeG7rcOhJn1ww7R94buD4buX4budfXA34bqtJn1dIH3hu4PDtX3hu4vhu4Vq4buDfeG6qWs2auG7g33huq03fXDhu4PDqip9XVtbQH3hu6Fhan3hu53hu4PDosSpfXDhu4M2xKl94buH4buFNn3huq3hu4Nx4buR4buFfeG6q8O54buX4bqtfeG6reG7g+G7pWrhu4d9auG7g+G6tWp94bqtN+G6rX1w4buFw6lxfeG6reG7g3HDomp94bqt4buD4bq3cH3hu4nDueG7l2rhu4d9Nmp9cGs4aiZ94bqtbH3huqc2a33huqdnJn1q4buDw6FqfcSpN+G6rSZ9auG7h3Hhu49qfeG7h+G7jeG6rX3hu61x4bq3cH3hu63hu6V94bufw7N94bufOGrhu4cmfeG6qzfhu5194bulauG7h31w4buNcH3hu6/DqXF94bqt4bqzcSZ9cOG7g2h94buD4buF4bq5cX3huq11Nn1q4buHw7nhu5Xhu4V9cOG7hcOpcX3huqlzauG7hyp9cOG7n2tq4buHfeG6q2x9IDMmMkB94bqt4buTfeG7ocahfeG6rWx94buhYWp94bud4buDw6LEqX3huqvDueG7l+G6rX3huq3hu4Phu6Vq4buHfWrhu4PhurVqfeG6rTfhuq19cOG7hcOpcX3huq3hu4Nxw6JqfeG6reG7g+G6t3B94buJw7nhu5dq4buHfXDhu4XDqWp9cOG7heG6uWolfeG7quG7hWJw4buG4buz4bucJn3hu4Lhu7Phuqzhuqzhu5wmfeG7hOG7oEs/Pz8qfeG7h+G7hTd9cOG7n2h94buhYWp94bud4buDw6LEqX3hu6E2cX3hu4vhu4Phu4V9cOG7gzbEqX3hu4fhu4U2feG6reG7g3Hhu5Hhu4V94bqtNmt94buD4buTan1w4bunfV0xfS19IltAfeG7oWt94bur4buZ4buFfeG7oWFqfeG7neG7g8OixKl94bqt4buDw7k2fXDhu4M2xKl94buH4buFNn3hu6Fhan3hu61x4bq3cH1w4buDYmt94bqt4buDceG7keG7hT99w5Jq4buHfUrhu4dx4buv4bq/an3hu6rDoGp9SuG7h+G7g8OtNn0tfeG7huG7hTfEqX3huqvhu43huq194buC4buX4budfXA34bqtfeG7rcOhfeG6qGjhuq3hu4N94burdH3hu6Fhan3hu61x4bq3cH3hu6Hhu5N94bqt4buD4bq5feG7qzh9cOG7hcOpcX1w4buDdH3hu6Fhan3hu53hu4PDosSpfeG7nzZxfTZqfXBrOGp9UOG7pX3hu6zDoX3huq3hu4NrfeG6p+G7heG6uXAlfeG7iuG7g+G7hX1w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an3hu6Fhan3hu61x4bq3cCZ94buL4buFauG7g33huqlrNmrhu4N9cOG7g2JrfeG6reG7g3Hhu5Hhu4V9cOG7g2d9cOG6t3B94bqtYX3huq034bqtfeG7o3Hhu699cOG7n2dq4buDfXDhu6d94buhYWp94butceG6t3AmfeG7oeG7k33huq3hu4Phurl94burOH1w4buFw6lxfXDhu4N0feG6q+G6u3F94bqrw7nhu5fhuq194buH4buFN8SpfeG7oTdwfWrhu4fhu4Phu4XDqcSpfWrhu4fDo3A/feG6qsOj4bqtfeG6p+G7heG6vXAmfeG7guG7l+G7nX1wN+G6rX3hu63DoX3hu4vhu4PDsmrhu4d94buhxrB94bqpdGrhu4d9cOG7g3Hhu43huq194bqnYWt94bur4bq9fXDhu4PFqeG6rX3hu6vhurVwJn3hu53hu4PhurFqfeG6p2xqfeG7g2w2feG7g27huq194bqrw7Xhuq194buDOeG7hSZ94buDOWp94bqt4buD4bq5feG6q+G6uWp9xKnhu6Xhuq19cOG7g+G6t+G7nX1q4buD4bq3cH3huq034bqtfWrhu4dx4buvfeG6reG7k33hu4fhurHhu699xKnhurdwfTZqfXBrOGp9cOG7n2tq4buHfeG7o3E3fXDhu59nauG7g31w4buf4buPauG7h33hu6s4feG6reG7g8OgxKl94buhbOG6rT994buC4buF4bq9an1qNuG7ryZ94bqtN+G6rX3hu6Fhan3hu53hu4PDosSpfeG6rXU2feG7glDhu6x94bqrw6F94burOGt94bqrw7nhu5fhuq194buD4bq9fXDhu4Phu41q4buHfeG6rTfhuq194buh4buFw6lxfXDhu4NofWrhu4PDuSV94bqsaz9r4budfcSpNuG7n3AmfeG7sOG7hWrEqTbhu59wKz8/Py4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQceG7r31q4buD4buFw6lqJn3huqfDqWp94bqtOWrhu4N9auG7g+G7qWrhu4d94buL4bq5cH3hu6NxYX3huqs5cH3huqvDueG7l+G6rSZ94bur4buF4bq94bqtfeG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d94burOH3hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqfeG6rTfhuq194bqt4buDceG7keG7hX3huq1xauG7h33hu6Vq4buHfeG7oWFqfeG7neG7g8OixKl9asOyauG7h33hu4nhurHEqX1w4buDdeG7r33hu6Fhan02an1wazhqfXDhu5/DqWp94bqraDZ94bqnOGp9cGlq4buDfeG6rW1qfcSpw7VwfeG7oeG7jX3hu4M5an3huq3hu4Phurl9auG7g8O5JX3hu6Jx4buvfcSpw7ImfeG7oWFqfeG7icO54buXauG7h33hu4M4auG7h33hu4NsNn3huq034bqtfeG6reG7g3Hhu5Hhu4V94bqtbWp9auG7g2994buJxJEmfeG6reG7g8O5Nn3hu4NnauG7g31w4buDOGrhu4N94bqrw7nhu5fhuq194bqtN+G6rX3huq3hu4Nx4buR4buFfeG7oWFqfeG7neG7g8OixKl94bqt4buDdX3hu4nFqeG6rX3huq1sfeG7o3Hhu699xKnDsn3hu4nhu5lqJn3hu6Fhan3hu4nDueG7l2rhu4d9w7RqfeG6q2hq4buDKn3hu4nhu4XDqWp94buL4bq5cH3huq3hu4PDuTZ9cOG7g8Wp4bqtfeG7ocWpfeG6p+G6u2p94bur4bupauG7hyp9cHl94buJ4bq9feG6reG7g3Hhu5Hhu4V94buhYWp94bud4buDw6LEqX3huqvDueG7l+G6rX3huq3hu4Phu6Vq4buHfWrhu4PhurVqfeG6rTfhuq19cOG7hcOpcX3huq3hu4Nxw6JqfTZqfXBrOGp9cOG7hcOpan1w4buF4bq5an3huqs5cH1w4buD4bq34budJn3huq3hu4PhurdwfeG7icO54buXauG7h33hu6Fhan3hu53hu4PDosSpfXDhu4Phu4XhurlxfcO0an3huqtoauG7gz8/P33huqrhu6Vq4buHfXDhu5/DueG7meG6rX3hu6/DqXF94bqt4bqzcX3hu6vhurt94bur4buF4bq94bqtfeG6reG6s2p94bud4buDYeG7hX3hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfeG6rTfhuq194bqt4buDceG7keG7hX3huq1xauG7h33huq3hurfhu519cOG7g8Wp4bqtfeG7neG7g8OixKl9asOyauG7h33hu4nhurHEqX3hu6Fhan02an1wazhqfeG7i+G7g2Phu5194buLZmp9auG7g+G6o8SpfXA5a33hu582fWrhu4Phu4XhurtxfWrDsmrhu4d94buhYWp9Nmp9cGs4aiZ94bqnYWt94bqrYcSpfeG6reG7g+G6t3B94buJw7nhu5dq4buHJn3huq1xauG7h33huq3hurfhu519w7RqfeG6q2hq4buDfeG6reG7g2t94butw6F94buDw7Xhu4UmfXDhu4PDsmrhu4d94bujcTZ94buDazlwfeG6q8O1auG7h33hu6Fhan3hu61x4bq3cCZ94buL4bq5cH1q4buN4buFJn3hu4fhu4U3xKl94buhN3B9cOG7p2rhu4d94bqtw7Jq4buHfeG6q2s5an1w4bufa2rhu4d94bqt4buDceG7keG7hSZ94bqtbH1w4buDw6p9cOG7n3Hhu6994butceG6t3B9auG7h3Hhu49qfeG7h+G7jeG6rX3hu6Fhan3hu53hu4PDosSpJn1wOWt9auG7heG6u8SpfXDhu4VqfeG7q+G7meG7hX1q4buHw7nhu5Xhu4V9cOG7hcOpcX3huqlzauG7hyp94bqrw6p9auG7h8O54buV4buFfeG6qeG6sWp94buvw6lqfXDhurHEqX3hu6HGsH3huql0auG7h31qw7Jq4buHfeG7oWFqfTZqfXBrOGp94burOH3huq1sfeG6q+G6s+G7r33huqt1fXDhu4PDsmrhu4d9cOG7hWp94bur4bq7feG7oWFqfeG7neG7g8OixKkmPz8/feG7oMahfUrDsmrhu4d9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3hu6s4feG7nFBKUH3huqvDoX1w4bufZ2rhu4N9UeG6pkrhuqh9cGlq4buDfeG6pzZqfeG7gzhq4buDfeG7iuG6uX3hu4NrOeG6reG7g33hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqfeG6reG7g3Hhu5Hhu4V94bqtcWrhu4d94bqt4bq34budfXDhu4PFqeG6rX3hu53hu4PDosSpfWrDsmrhu4d94buJ4bqxxKl9cOG7g3Xhu6994buhYWp9Nmp9cGs4an1w4bufw6lqfeG6q2g2feG6pzhqfXBpauG7g33huqvhurlqfWrDoMSpfSJbIjEmfXDhu59rauG7h33huqtsfeG6q8OjcH3hu582fcSpdOG6rX1w4buFw6lxfeG6reG7g3Fq4buHfeG7iTh9cOG7n+G7hcOqan3hu4vhu4M24buFfeG6rXR9cOG7g8OqfeG7g2w2feG6rTfhuq19xKl04bqtfXDhu4XDqXEmfWrhu4Phu4Xhur3EqX3hu6t0Jn3hu4fhu4Vh4buFfeG7neG7gzfhu5194bur4bq7feG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94buL4buFauG7g31w4bq5fWrDsmrhu4d9auG7h+G7g+G7heG6veG7nSZ9asOyauG7h31w4buDw7JqfeG6p+G6u2p94bur4bupauG7hz99UOG7heG6ueG7nX1wdOG6rX3hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqfeG7qzh9auG7g+G6sWp94bufw7Vq4buHfeG6rTfhuq194bqt4buDceG7keG7hX3huq1xauG7h33hu6Vq4buHfXDhu4PFqeG6rX3hu53hu4PDosSpfWrDsmrhu4cmfeG7ieG6scSpJn1w4buDdeG7r33hu6Fhan02an1wazhqfeG6rWx94bujceG7r33EqcOyfeG7gzhq4buHfeG7g2w2fcO0an3huqtoauG7gyZ94bqrN+G7nX3hu6Vq4buHfeG7r8OpcX3huq3hurNxfXDhu4NofXDhu5/DueG7lWrhu4cqfeG6q2HEqX3huqdha33hu4vhu4XDqsSpfeG7oWs3cH3huq3hu4PhurdwfeG7icO54buXauG7h31w4bunfeG7i+G7g+G6sXF94buhYWp94butceG6t3B94bqr4bq5an3hu6Hhu5N94bqt4buD4bq5Jn3huq3hu4Phurl94bqn4buF4bq5an3hu6s4fXDhu4XDqXF9cOG7g3QmfeG7h+G6oWp94bur4buZ4buFfeG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d9cOG7g8O54buTauG7h33hu4Phu4Xhur1xJn1q4buDw6FqfeG7g+G7heG6vXF94buhYWp94bud4buDw6LEqeKApn3hu4ds4budfeG7neG7g+G6s2p9auG6sWrhu4d94bqtNmt94bqt4buD4bq3cH3hu4nDueG7l2rhu4cmfeG7h+G7hTd9cOG7n2gmfeG7oeG7peG6rX3huq05auG7g31w4bufNmrhu4N94bqtdTZ94buhYWp94bud4buDw6LEqSp9cDlrfeG7ocWpfeG6reG7g3Hhu6/Dqmp94bqn4buF4bq5an1wZuG6reG7g33huq3FqeG6rX1w4bufa2rhu4d9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3hu6Fhan3hu61x4bq3cCZ9auG6sWrhu4d94bqtNmt9auG7g+G6tWp9cOG7g+G7peG6rSZ9cOG7nzfhuq3hu4N9auG7g+G7heG6vcSpfeG7qzh9cOG7g2zhu4V94bujcWJqfeG6rXU2fWrhu4fDueG7leG7hX3huqnhurFqfXDhu59rauG7h33hu6Fhan3hu61x4bq3cH3hu6s4feG7ocawfeG6qXRq4buHfeG7oWFqfeG7neG7g8OixKl9asOyauG7h33hu4nhurHEqX1w4buDdeG7r33hu6Fhan02an1wazhqJn3huqdha33hu6vhur194buh4bul4bqtfeG7i+G7g29ifeG6rcO1auG7h33huqvhu49q4buHP33hu5zhu4PhurdqfeG6q+G6t3F94bqr4bq5an1qw6DEqX0iWyIxJX1Q4buF4bq54budfXB04bqtfcSpxqF94bufw7Vq4buHJn1q4bqxauG7h33huq02a33hu4Phu4Xhur1xfeG7o3FhfeG6q+G7jeG7hX3hu6vhu5nhu4V94bqtN+G6rX3huq3hu4Nx4buR4buFfeG6rXFq4buHfeG6reG6t+G7nX1w4buDxanhuq194bud4buDw6LEqX1qw7Jq4buHJn3hu6FhaiZ9cOG7g3Xhu6994buhYWp9Nmp9cGs4an3hu4Phu4Xhur1qfeG6rWwqfeG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d94burOH3hu53hu4M3cH1w4buf4buFw6pqfcSp4buZ4buFfeG6rTfhuq194bqt4buDceG7keG7hX3huq1xauG7h33huq3hurfhu519cOG7g8Wp4bqtfeG7neG7g8OixKl9asOyauG7hyZ94buJ4bqxxKkmfXDhu4N14buvfeG7oWFqfTZqfXBrOGomfeG6p2dq4buDfeG7o3HhurFqfcSp4buR4buFfeG7g3Hhu6/hur1qJn1w4buDOGrhu4MmfXDhu4NofeG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d9IC0wfeG6reG7g3Hhu5Hhu4V94bqtcWrhu4d94bqt4bq34budfXDhu4PFqeG6rX3hu53hu4PDosSpfWrDsmrhu4d94buhYWp9Nmp9cGs4aj994buc4buD4bq3an3huqvhurdxfeG7h+G7hTd9cOG7n2h94buhYWp94buJw7nhu5dq4buHfXDDoGrhu4d9IFtAfeG7oWt94bur4buZ4buFfWrDoMSpfSJbIiIqfXB5feG7ieG6vX3huq3hu5N94buhxqF94bqtbH3hu6Fhan3hu53hu4PDosSpfeG6q8O54buX4bqtfeG6reG7g+G7pWrhu4d9auG7g+G6tWp94bqtN+G6rX1w4buFw6lxfeG6reG7g3HDomp94bqt4buD4bq3cH3hu4nDueG7l2rhu4d9cOG7hcOpan1w4buF4bq5an3hu6rhu4VicOG7huG7s+G7nCZ94buC4buz4bqs4bqs4bucJn3hu4Thu6BL4oCmfeG6qzlwfXDhu5/DqWp9M1tAP31Q4bq14budfXDhu59xauG7h33hu4Phu5F9cOG7n+G7l33hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfeG7qzh94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan3huq034bqtfeG6reG7g3Hhu5Hhu4V94buhYWp94bud4buDw6LEqX3huq3hu4N1feG7icWp4bqtJX3huqzhu4PDqCZ94bqnw7nGoeG7hSZ94bqt4buDceG7jeG7hSZ94bufNnF9Nmp9cGs4aiZ94bqtN+G6rX3hu6Fhan3hu53hu4PDosSpfeG6reG7g8Ogan1qccOy4buF4oCmfeG7o3Hhu699xKnDsn3hu4nhu5lqJn3hu4NnauG7g31w4buDOGrhu4N94bqtN+G6rX3hu6tzauG7h33hu6Fhan3hu61x4bq3cH3hu4M4auG7h33hu4NsNn1w4bq14budfXDhu59xauG7h33hu4fhuqFqfeG7q+G7meG7hX3huq3hu4Phurl94bqn4buF4bq5an3hu6s4fXDhu4XDqXF9cOG7g3QmfWrhurFq4buHfeG6rTZrfeG7h+G7hTd9cOG7n2h94buH4buFNn1ww6Bq4buHJn3huqtsauG7h33hu4ds4budfeG7qzhrfXDDoGrhu4d9cOG7n8O5xqFq4buHfeG6reG7g3Fq4buHfeG6rXU2fWrhu4c4auG7g31qw7Jq4buHfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu50qfXDhu59rauG7h33huqtsfeG7neG7g+G6t2p94bqr4bq3cX1weX3hu4nhur194buhYWp94bud4buDw6LEqX3huq3hu4N1feG7icWp4bqtfeG6q8O54buX4bqtfeG7ieG7hcOpan3hu4vhurlwfeG7oWFqfeG7rXHhurdwJn1w4buFw6lxfXDhu4N0fXDhu4Nia33huq3hu4Nx4buR4buFfeG7h+G7hTd9cOG7n2h94bqrOXB9cOG7n8Opan0gW0B9O+G7oWFqfeG7icO54buXauG7h33huq3hu4PDqH0yNCYiMX1q4buH4buDZ2p9cOG6t2omfeG7oWFqfeG7icO54buXauG7h33huqfDucah4buFfeG7iTh9Il0mMzN9auG7h+G7g2dqfXDhurdqJn3hu6Fhan3hu4nDueG7l2rhu4d9cOG7g2hwfeG6rTfhuq194buJaznhu4V94buJOH00WyZdfWrhu4fhu4Nnan1w4bq3aip94buhYWp94buJw7nhu5dq4buHfeG7nzZxfeG7iTh9XVtbfWrhu4fhu4Nnan1w4bq3aj8/Pyx9cMO0auG7h33hu4fhu4U3fXDhu59ofeG7oWFqfeG7neG7g8OixKl94bqrOXB9cOG7n8Opan0wfWrhu4fhu4Nnan1weX3huqvhu49q4buHJn3huq3hu4Phu4XhurnEqX1w4bufw6lqfSBbQH1ww7Rq4buHfeG7h+G7hTd9cOG7n2h94buhYWp94bud4buDw6LEqX1qw7Jq4buHfeG7ieG6scSpfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu519cOG7g3Xhu6994buhYWoqfV1bW0B94buhYWp94bud4buDw6LEqX1w4buDNsSpfeG7h+G7hTZ94bqt4buDceG7keG7hX3huqvDueG7l+G6rX3huq3hu4Phu6Vq4buHfWrhu4PhurVqfeG6q3V94bqr4buF4bq7cX3hu4vhu4Xhur1qfTZqfXBrOGp9cOG7g8Wp4bqtfeG7neG7g8OixKl94burOH1w4bufceG7r33hu61x4bq3cH1q4buHceG7j2p94buH4buN4bqtKn1dW1tAfeG6reG7g3V9cOG7g8OqfXDhu4M2xKl94buH4buFNn3huq3hu4Nx4buR4buFfeG6q8O54buX4bqtfeG6qzhrfXA5ayZ9cOG6teG7nX3hu4Nx4bq3an3hu4vhu4XhurlqfXDhu4Phu6Xhuq194bur4bq7fTZqfXBrOGp9cOG7g8Wp4bqtfeG7neG7g8OixKkmfXDDtH3huq3hu4Phu6Xhuq194buhYWp94butceG6t3AmfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp9cOG7g2h9cOG7n8O54buVauG7hz8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4VranshLuG7hcSp4buHfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74buF4bqsYmpwYuG7n3t94buhcOG7r+G7iWLhu7Z74bux4buF4bqpcOG7gyV9XVtbW+G7neG7rSp94buDYuG7heG7h+G7g3AlfTIyNOG7neG7rSp7feG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6rT/huqc2a+G7neG7g3Fw4buDaz/hu6tqL+G6qWLhu6Hhu4twa+G7nS9qYuG7seG7oS8iICIgL11dXeG6qTFdMSIxMTNwM10wMOG7iV0tXTE04bqpIl1bIFsgMnAwWzEx4buJNS3hu4U/w6zhu53hu4d7fTbhu4lw4bu2e+G7rOG6seG7r33huqnFqWrhu4cmfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp94bqt4buDceG7keG7hX3huq1xauG7h33huq3hurfhu519cOG7g8Wp4bqtfeG7neG7g8OixKl9asOyauG7h33hu4nhurHEqX1w4buDdeG7r33hu6Fhan02an1wazhqe33hu7Hhu4Xhuqlw4buD4bu2e11bW1t7feG7g2Lhu4Xhu4fhu4Nw4bu2ezIyNHt9LyEuL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqsNuG7nXDhu4Vransh4bugYWp94bud4buDw6LEqX3EqXd94buHOWt94bqtdTZ94buC4buX4budfXA34bqtfeG7rcOhfcSod33hu4c5a33hu4JzauG7h33hu4jDsn3huqs34budfeG7pWrhu4d94bqtN+G6rX3hu6Nx4buvfXDhu59nauG7g33hu6Fhan3hu61x4bq3cH02an1wazhqJn3hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfXDhu4PDueG7k2rhu4d94buD4buF4bq9cX3huqs34budfeG7pWrhu4d9auG7g3F94bqt4bqzcX3huq11Nn1q4buHw7nhu5Xhu4V9cOG7hcOpcX3huqlzauG7hz8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4bqq4buPauG7h33huq3hu4NmfeG6quG7kX3hu7Nq4buDfVBx4bq3ai194bqs4buD4buFfeG6rXThuq19cOG7n8O5xqFq4buHfeG6rOG7g+G7hX3huq104bqtfeG7onFhan3hu4l2feG6reG7g+G6t3B94buJw7nhu5dq4buHfUrDsmrhu4d94buJ4bqxxKl94buhYWp94burOH1Q4buDdeG7r33hu6Fhan3huq3hu4NrfeG6p+G7heG6uXAlfeKAnOG6qsOqfeG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d94bqt4buDceG7keG7hX3huq1xauG7h33huq3hurfhu519cOG7g8Wp4bqtfeG7neG7g8OixKl9asOyauG7h33hu4nhurHEqX1w4buDdeG7r33hu6Fhan02an1wazhqJn1w4bufa2rhu4d9cOG7g+G7leG7hX3hu4fhu4U2an1w4buZ4buFfeG6rTfhuq194bqr4buTan3hu6tofXDhu4Nxw7Xhuq194bugxqF9SsOyauG7h31q4buH4buD4buF4bq94budfeG7qzh94bucUEpQfeG7oWV9cOG7heG6ueG7nX1wdOG6rX3huqtoauG7g33hu4PDueG7mWrhu4cmfeG7g+G7kX1w4buf4buXfeG6rTfhuq194bqt4buTfeG7ocahJn3huqlrNmrhu4N9auG7h+G7g+G7heG6veG7nX3hu6Fhan3hu61x4bq3cCZ94buL4buFauG7g33huqlrNmrhu4N94bqt4buDdX3huqvDtWrhu4d94bqr4bqzcX1ww7l9xKk34buvfcSpbOG6rSZ94bulauG7h33huql0auG7h33hu4vhu4NrNn3hu4Nu4bqtJn3huq3Dsmrhu4d9auG7h+G7g+G6vX3hu6s4a33hu6Fhan3hu61x4bq3cCZ94buL4buFauG7g33huqlrNmrhu4N94bqrw6p9auG6sWrhu4d94bqtNmt9asOgauG7h33hu6Fx4bq3cH3hu6s4feG6reG7g+G6t3B94buJw7nhu5dq4buHfeG7oWFqfeG7neG7g8OixKk/feG6psOpan3huq05auG7g33huqtsJn3huq3Dumrhu4d94bqt4buDdX3huqvDtWrhu4d94buDw7nhu5lq4buHfeG6qeG6pWp94bqtN+G6rX3huqtoNn3hu53hu4PDueG7k2rhu4d9auG7g+G6sWp94bufw7Vq4buHfeG7qzh9xKnGoX3hu5/DtWrhu4d94bqt4buDceG7keG7hX3huq1xauG7h33huq3hurfhu519asOyauG7h33hu6Fhan02an1wazhqJn1w4buf4buFw6pqfeG7i+G7gzbhu4V94bqtN+G6rX3huqfhu4Xhur1qfeG7neG7gzfhu519auG7g+G6o8SpfeG6q2HEqX3huqdha33hu4vhu4XDqsSpfeG7oWs3cH1w4buNcH3hu4NrOXB94bqrw7Vq4buHfeG7oWFqfeG7rXHhurdwJn3hu4vhu4Vq4buDfeG6qWs2auG7g31qw7Jq4buHJn3hu4nhurHEqSZ9cOG7g3Xhu6994buhYWp9cOG7n8Opan3huqtoNn3huqc4aiZ94bqtN+G6rX3hu6Fhan3hu53hu4PDosSpfeG6q8O5Nn3hu582fXDhu4NofXDhu5/DueG7lWrhu4d9cHHhurFqfXDhu4N1feG6rTfhuq194bujceG7r33huqtoauG7g33hu6vhurt94bqnNmt94bqnZyZ9auG7g8Ohan3EqTfhuq194burOH3huq3hu4PhurdwfeG7icO54buXauG7h33hu6Fhan3hu53hu4PDosSpKn3huqvDouG7r33EqTlq4buDfeG7neG7gzdwfXDhu5/hu4XDqmp9cOG7g2h9cOG7n8O54buVauG7h31w4buFw6lxfXDhu4N0fWrDsmrhu4d94buhYWp94bur4buZ4buFfWrhu4Phu4XhurtxfeG7g2dq4buDfXDhu4Phu6Xhuq19auG7g8O5JX3hu4Lhu5F9cOG7n+G7l33huq034bqtfeG6reG7k33hu6HGoX3hu6Fhan3hu61x4bq3cH1w4buDNsSpfeG7h+G7hTZ94buCw7Xhu4V94bqt4buD4buXfXDhu4PDueG7k2rhu4d9xKk54buFJn3hu4LDteG7hX3huq3hu4Phu5d94buJOGrhu4d9auG7h+G7g+G6uyp94bud4buD4buN4buFfeG7g+G7l+G7nX3hu6vhu5nhu4V94bqtN+G6rX1waWrhu4MmfXDhu4M4auG7g33hu53hu4Phu419cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3hu4LDteG7hX1q4buH4buDaH3hu4vhurlwfWrhu43hu4V94buhYWp94butceG6t3B94burOH1w4buFw6lxfXDhu4N0feG7oWFqfeG7neG7g8OixKl9asOyauG7h33hu6Fhaip9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX1w4buFw6lxfXDhu4N0fWrDsmrhu4d94buhYWp9Nmp9cGs4an1w4bufw6lqfeG6rTfhuq19cOG7nzZq4buHfeG6pzdqfeG7gzhq4buHfeG6q+G7heG6vWp9cMawJn3EqTlq4buHfeG7rcOhfeG7g8O14buFPz8/4oCdPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu6zhurHhu6994bqpxalq4buHfeG6reG7g3Hhu5Hhu4V94bqtcWrhu4d94bqt4bq34budfXDhu4PFqeG6rX3hu53hu4PDosSpfWrDsmrhu4d94buJ4bqxxKl9cOG7g3Xhu6994buhYWp9Nmp9cGs4an3hu4vhu4PDsmrhu4d94bqt4buDaX3huq11auG7h33huq3hu419auG7heG6u8SpfXDhu4VqfXDhu6d9auG7h8O54buV4buFfXDhu4XDqXF94bqpc2rhu4d9xKk4feG6rW1qfeG7iTh94buv4bq5cX1w4buNfeG7o3E2an1w4bufbmrhu4d9cOG7n2tq4buHfeG7q+G7heG6veG6rX1q4bqxauG7h33huq02a33hu4Phu4Xhur1xfeG7o3FhfeG7oWFqfeG7rXHhurdwJn3hu4NnauG7g31w4buDOGrhu4N94bqtN+G6rX3hu6tzauG7h33hu6Fhan3hu61x4bq3cH3hu4M4auG7h33hu4NsNn1w4bq14budfXDhu59xauG7h33huqs5cH3huq3hu4Nxw6JqJn1q4bqxauG7h33huq02a33hu4fhu4U3fXDhu59oJn3hu6Hhu6Xhuq194bqtOWrhu4N9cOG7nzZq4buDfeG6rXU2feG7oWFqfeG7neG7g8OixKkqfXA5a33hu6HFqX3huq3hu4Nx4buvw6pqfeG6p+G7heG6uWp9cGbhuq3hu4N94bqtxanhuq194bur4bq7fWrhu4PhurVqfXDhu4Phu6Xhuq0mfXDhu5834bqt4buDfWrhu4Phu4Xhur3EqX3huq11Nn1q4buHw7nhu5Xhu4V94bqp4bqxan1w4bufa2rhu4d94buhYWp94butceG6t3B94burOH1w4buFw6lxfeG6qXNq4buHfeG7oWFqfeG7neG7g8OixKl9Nmp9cGs4aiZ94bqrN+G7nX3hu6Vq4buHfeG7r8OpcX3huq3hurNxfXDhu4PFqeG6rX1w4buF4bq/aiZ94bud4buDN3B9cOG7n+G7hcOqan1qw7Jq4buHfWrhu4fhu4Phu4Xhur3hu50mfWrDsmrhu4d9cOG7g8Oyan3huqfhurtqfeG7q+G7qWrhu4c/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG7s3Fw4buDa+G7n3sh4bu1auG7g33huqjDueG7k2rhu4cuL+G7nSE=

Ánh Dương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đưa vốn chính sách đến với vùng cao

Đưa vốn chính sách đến với vùng cao
2024-06-13 17:26:00

baophutho.vn Với những phương thức tiếp cận vốn linh hoạt, nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Thanh Sơn đã có cuộc sống sung...

Miền Bắc có thể giảm cắt điện

Miền Bắc có thể giảm cắt điện
2023-06-10 14:23:00

Một số tổ máy nhiệt điện được khôi phục vận hành sau sự cố, thủy điện Sơn La, Lai Châu phát ở mức tối thiểu, giúp giảm bớt áp lực thiếu điện cho miền Bắc.

Nguy cơ hạn hán, thiếu nước sản xuất

Nguy cơ hạn hán, thiếu nước sản xuất
2023-06-09 13:39:00

baophutho.vn Theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn: Hiện tượng El Nino xuất hiện từ tháng 6/2023 và có thể kéo dài sang đầu năm 2024. Ảnh hưởng của...

Thợ điện trong “lò lửa” ngày Hè

Thợ điện trong “lò lửa” ngày Hè
2023-06-09 13:32:00

baophutho.vn Mùa hè – mùa du lịch, nghỉ ngơi với nhiều người, nhiều gia đình nhưng lại là “cuộc chiến” liên miên cả ngày lẫn đêm với công nhân ngành điện....

Kỳ II: Gỡ khó trong tiếp cận chính sách

Kỳ II: Gỡ khó trong tiếp cận chính sách
2023-06-09 07:46:00

baophutho.vn Như kỳ trước chúng tôi đã đề cập, Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh với những nội dung hỗ trợ cụ thể bước đầu mang lại hiệu quả, tạo điều kiện cho tổ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long