Cập nhật:  GMT+7

Dẫn lối, đồng lòng, “tam nông” phát triển

Kỳ II: Động lực mới cho “tam nông”

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững cần có hệ thống các giải pháp tổng thể, từ xây dựng chính sách đến các biện pháp về kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm xanh, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Do vậy, hiện nay tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và cụ thể hóa Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dẫn lối, đồng lòng, “tam nông” phát triển

Trồng chè tập trung theo tiêu chuẩn VietGAP, nâng cao chất lượng, giá trị chè nguyên liệu tại xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn.

Bối cảnh mới, yêu cầu mới

Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm xuyên suốt về vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chiến lược quan trọng, khẳng định vai trò, vị thế của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong tiến trình phát triển đất nước.

Tình hình trong nước, thế giới có nhiều thay đổi đã đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng trong phát triển “tam nông”, nhất là hướng đến xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Đây chính là tiền đề để Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW (Nghị quyết 19), ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đã khẳng định nông nghiệp là lợi thế Quốc gia, là “trụ đỡ” của nền kinh tế và đề cao vai trò chủ thể của nông dân, cư dân nông thôn, coi nông dân là chủ thể của quá trình phát triển. Đồng thời, đưa ra một số quan điểm mới, yêu cầu mới trong phát triển nông nghiệp như: Tích hợp đa giá trị, phát triển mô hình nông nghiệp tiên tiến, nông nghiệp xanh, hữu cơ tuần hoàn...

Trên địa bàn tỉnh, sản xuất nông nghiệp tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức do tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn, nhiều quốc gia tăng cường sử dụng hàng rào kỹ thuật và các biện pháp tự vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước, đặc biệt là yêu cầu về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng cao; lực lượng lao động trong nông nghiệp, nông thôn ngày càng thiếu hụt... là những yếu tố bất thuận, tác động đến sản xuất nông nghiệp trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đã và đang tác động trực tiếp vào sản xuất nông nghiệp, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới mô hình phát triển nông nghiệp phù hợp với tình hình mới. Vì vậy, phát triển nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay cần tiếp tục thực hiện các chính sách tổng thể hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm khắc phục các hạn chế nêu trên và phù hợp với xu thế thời gian tới. Qua đó xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, dựa trên nền tảng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, kinh tế nông nghiệp.

Cụ thể hóa nhiệm vụ của địa phương trong thực hiện Nghị quyết 19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 28-CTr/TU, ngày 31/8/2022 về thực hiện Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 487-KH/UBND về thực hiện Chương trình hành động số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Mục tiêu chung đến năm 2030, là phát triển nông nghiệp theo hướng mở để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả, bền vững; khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với bảo vệ, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh cao. Nâng cao trình độ, thu nhập, chất lượng cuộc sống, vai trò, vị thế của người dân nông thôn; phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại; xây dựng nông thôn mới (NTM) đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, có cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã hội đồng bộ...

Việc triển khai Nghị quyết 19 cùng với tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh, địa phương là cơ sở, nền tảng để khu vực nông nghiệp phát triển bứt phá.

Dẫn lối, đồng lòng, “tam nông” phát triển

Công ty TNHH Hoàng Bảo Phú Thọ đầu tư xây dựng nhà màng sản xuất măng tây, dưa lưới theo hướng an toàn.

Thích ứng để phát triển

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có thuận lợi là quy hoạch vùng, quy hoạch ngành và quy hoạch tỉnh được phê duyệt đã định hướng các động lực tăng trưởng, giá trị mới cho phát triển nhanh, bền vững dựa trên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh tiếp tục được rà soát, đánh giá để sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung kịp thời, tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển. Đến nay, ngành Nông nghiệp và các địa phương đã xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 19 và các văn bản triển khai của tỉnh. Đồng thời, tỉnh huy động nguồn lực để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, gắn với vận dụng hiệu quả lợi thế của từng địa phương, bảo đảm triển khai đồng bộ, có chiều sâu.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn-TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho biết: “Để thích ứng với tình hình thực tế, vượt qua những khó khăn, thách thức, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, thời gian tới, Ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thành, thị, các sở, ngành liên quan tham mưu chỉ đạo, tổ chức sản xuất, phát triển nông nghiệp theo quan điểm, định hướng: Tăng chất lượng và giá trị sản phẩm nông sản; chỉ đạo sản xuất nông nghiệp chuyển dịch từ phát triển theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu, từ phát triển đơn ngành sang hợp tác, phát triển đa ngành. Đồng thời, thúc đẩy tích hợp đa giá trị trong sản phẩm nông, lâm, thủy sản, tạo ra nhiều sản phẩm nông sản chất lượng mang thương hiệu của tỉnh Phú Thọ có sức cạnh tranh trên thị trường gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và Chương trình OCOP”.

Theo đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển đối với cây trồng, vật nuôi chủ lực, có lợi thế của tỉnh và các sản phẩm đặc sản, có thế mạnh của địa phương đã được xác định tại Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các kế hoạch của UBND tỉnh. Ngành Nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách về hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao tới người dân, doanh nghiệp; đề xuất điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phù hợp với tình hình thực tế và tháo gỡ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để phát huy lợi thế, thế mạnh của địa phương. Tập trung đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và tăng cường các hoạt động hợp tác, liên kết sản xuất gắn với giải quyết thị trường đầu ra cho nông sản.

Tiếp tục xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản thông qua Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP). Tăng cường chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, các quy trình sản xuất an toàn, hữu cơ, đổi mới công nghệ bảo quản, chế biến, công nghệ thông tin trong quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Khuyến khích phát triển trang trại, gia trại, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp, sản xuất ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trọng tâm là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh, thiên tai... tạo ra các sản phẩm nông sản có chất lượng.

NHÓM PHÓNG VIÊN KINH TẾ

Tin liên quan:
  • Dẫn lối, đồng lòng, “tam nông” phát triển
    Dẫn lối, đồng lòng, “tam nông” phát triển

    Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là những vấn đề lớn, có tính chiến lược trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương và thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, về lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, các cơ chế, chính sách được ban hành đã nhanh chóng vận dụng vào thực tiễn. Qua đó, tạo sức lan tỏa, động lực lớn cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thích ứng linh hoạt với tình hình mới, đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo những dấu ấn quan trọng.


NHÓM PHÓNG VIÊN KINH TẾ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức sống mới ở Văn Lang

Sức sống mới ở Văn Lang
2024-07-19 16:41:00

baophutho.vn Mấy năm gần đây, diện mạo xã Văn Lang (huyện Hạ Hòa) ngày càng khởi sắc với những con đường nhựa, đường bê tông rộng rãi, phẳng phiu, những dãy...

Nỗ lực sản xuất, hoàn thành mục tiêu

Nỗ lực sản xuất, hoàn thành mục tiêu
2024-03-12 07:57:00

baophutho.vn Đảm bảo các đơn hàng, sản lượng ngay từ những tháng đầu năm 2024 sẽ là động lực, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện tốt mục tiêu sản xuất,...

Mở rộng mạng lưới nước sạch nông thôn

Mở rộng mạng lưới nước sạch nông thôn
2024-03-12 07:53:00

baophutho.vn Nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Phú Thọ đã và đang tích cực triển khai...

Tiền đề quản lý đất đai hiệu quả

Tiền đề quản lý đất đai hiệu quả
2024-03-11 09:12:00

baophutho.vn Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 và các năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long