Cập nhật:  GMT+7
4bq24buiQuG6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwj4buf4bueKsOaw5LhuqzhurLhuq3hu57huqjhu6Qh4buyTuG6qOG7pOG7nOG7puG7gOG7nuG6qE7FqOG6qCrhu6Lhu5bhuqjDkyHhu7ZO4bqow5kmw4rhuqgq4buu4bue4bqoKuG7ouG7nuG7libhuqhC4bqq4bqq4bqo4buh4buj4bqnL+G7pOG7nOG7gCIv4buk4bucIeG7tOG7nuG6ti/hu6JC4bqy4bq2LyPhurLhurYj4bqoTsOaw4olJeG7s+G6rCPhu4HDksOKT+G6rOG6suG7n+G7osOS4bum4bqoTzzhuqgq4bui4buC4bum4bqo4buf4bui4bus4buk4buc4bqoKiHhuqhP4bum4bqo4buJ4buc4buK4buk4bqo4bui4buA4buk4buc4bqo4buJ4bui4buA4bqo4bukIeG7sk7huqhd4buKIuG6qE884buk4buc4bqoTzzhuqhV4bue4buS4buk4bqoTsWo4bqo4bui4bue4buUJuG6qMOaPE7huqgqKeG6qEIv4bq44bqoKuG7suG7nuG6ouG6qE7hu6zhu6Thu5zhuqhP4buK4buk4bqoxrDhu57hu5Qq4bqo4buJw4rDmeG6qMOT4bue4bqo4bui4buoTuG6qCpKI+G6ouG6qE7hu6J7w4rhuqhN4buU4buk4bui4bqi4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qCrhur5O4bqo4bui4bumSU7huqhPJuG6qMOaUU7hu6LhuqLhuqgq4buiRsOZ4bqoKuG7ouG7iuG7pOG6qOG7uOG6qOG7pCHhu7JO4bqo4buk4buc4bum4buA4bue4bqoTsWo4bqoKuG7ouG7luG6qMOTIeG7tk7huqjDmSbDiuG6qCrhu67hu57huqgq4bui4bue4buWJuG6qCohw53hu6Thu5zhuqjDkyHDneG7pOG7nOG6qELhuqrhuqrhuqjhu6Hhu6PhuqcvQuG7pOG7nCHhu7Thu54vQuG7pOG7nOG7gCLhuqgqJOG7puG7pOG7nOG6qFXhu6Lhu6bhu4Lhu6Thu5zhuqgq4bui4bu04bue4bqo4buc4buew4rhu6ThuqjDmiEm4bqoKiQ/4bqo4bu44bqo4bukIeG7sk7huqjhu6Thu5zhu6bhu4Dhu57huqgq4buu4bue4bqow5PDiuG6qELhuqrhuqjhu6Thu5zhu4Aiw4PhurYvI+G6suG6tirDik3DmsOS4bqoJSoiw5rDkuG7s+G6rMOZw4ok4buc4bue4bukw4BDI13huqjDiiYq4bum4bqs4bqy4bq2KiThurLhurYqT+G6suG6tuG7nsOZ4buc4bqoJSRO4buz4bqsLy9Ow4NNw4rhu6Yj4buiJirhu6Lhu6bDg33hu6QvT8OSJVUq4bumIy/hu6TDklslL0JCQuG6vC/EkOG6uk9EQsSQxJBD4bqq4bqqKkJE4bq64bq84bq64bq6w5pCw4NUI+G7nOG6rOG6qC/hurLhurYvKk/hurLhurYvKiThurLhurYqJOG6suG6tipP4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG6peG7rOG7pOG7nOG6qE/hu4rhu6ThuqjGsOG7nuG7lCrhuqjhu4nDisOZ4bqow5Mh4bu2TuG6qMOZJsOK4bqo4buk4buc4bum4buG4bue4bqoKuG7lOG6qCrhu57hu5jhu6ThuqjDmUkq4bqow5Phu5bhuqgj4buiO07huqh9O+G6qMOZO07huqjDk+G7oE7hu6Lhuqjhu6Lhu6hO4bqoKkoj4bqi4bqoTuG7onvDiuG6qE3hu5Thu6Thu6LhuqLhuqjDk+G7nuG6qE7hu6zhu6Thu5zhuqgq4bq+TuG6ouG6qE8m4bqow5pRTuG7ouG6ouG6qCrhu6JGw5nhuqgq4bui4buK4buk4bqo4bu44bqo4bukIeG7sk7huqjhu6Thu5zhu6bhu4Dhu57huqgt4bqoOOG7pOG7ouG6qMOZw4rhu6Thu5zhuqgq4bug4buk4bui4bqoTuG7ouG7iCrhuqjDmeG7nuG7pOG7ouG6qOG7ouG7qMOK4bq2LypP4bqy4bq2Lyok4bqy4bq2LyrDik3DmsOS4bqy4bqt4buKIuG6qMOa4buA4bqo4bukV+G7nuG6qE8m4buk4buc4bqow5Mh4bu2TuG6qOG7pOG7kCbhuqgq4buG4bue4bqoTzzhuqgq4bui4buC4bum4bqo4buf4bui4bus4buk4buc4bqoKiHhuqg9JiLhuqjDk1Hhu6Thu6Lhuqh94bue4buUTuG6qMOZJsOK4bqi4bqoTeG6vuG7pOG6qOG7pOG7nOG7puG7huG7nuG6qCrhu5Thuqgq4bue4buY4buk4bqow5lJKuG6qE4sw4rhuqhO4bq+4bqo4buk4bui4buK4buk4bqofeG7suG7nuG6qE7hur5O4bqoKljhuqhO4buiKE7huqhOJuG7pOG7nOG6qCjhu6Thu5zhuqhPUU7hu6Lhuqh9O+G6qOG7pOG7nOG7puG7huG7nuG6qOG7ouG7ruG7nuG6ouG6qMOTw4rhu6Thu5zhuqjDkyHhu7ZO4bqo4buJ4buc4buK4buk4bqo4bui4buA4buk4buc4bqo4buJ4bui4buA4bqo4bukIeG7sk7huqjGsOG7nuG7lCrhuqjhu4nDisOZ4bqow5Mhw4rhuqgkw4rhuqjDmuG7iCLhuqgg4bqoVeG7nuG7kuG7pOG6qE4sw4rhuqhO4bq+TuG6qCpY4bqoTuG7oihO4bqi4bqoTuG6vuG6qOG7pOG7ouG7iuG7pMOD4bq2I+G6suG7n+G7osOS4bum4bqoTzzhuqgq4bui4buC4bum4bqi4bqoTuG6vuG6qOG7pOG7ouG7iuG7pOG6qMOa4buA4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qE/hu4rhu6ThuqjGsOG7nuG7lCrhuqjhu4nDisOZ4bqow5Mh4bu2TuG6qMOZJsOK4bqo4buk4buc4bum4buG4bue4bqoKuG7lOG6qCrhu57hu5jhu6ThuqjDmUkq4bqoKuG7huG7nuG6qCpY4bqoTuG7oihO4bqoTibhu6Thu5zhuqgo4buk4buc4bqoT1FO4bui4bqofTvhuqjhu6Thu5zhu6bhu4bhu57huqjhu6Lhu67hu57huqjDk+G7luG6qMOT4bq+I+G6qCjhu6Thu5zhuqhO4bq+TuG6qOG7pOG7oibhuqhOxKgm4bqoTuG7ouG7nuG6qCrhu57hu5Am4bqoTcOK4bum4bqo4bucVsOZ4bqoKuG7nuG7mOG7pOG6qEbhu6ThuqLhuqgq4bue4buY4buk4bqoKuG7nuG7kCbhuqh9SSrhuqLhuqgq4bue4buY4buk4bqow5Phu57huqjDmuG7huG7nuG6qOG7uOG6qOG7pCHhu7JO4bqo4buk4buc4bum4buA4bue4bqow5rhu57hu5Dhu6Thuqg9JsOK4buk4bqow5Phu5Lhu6ThuqhO4bq+TuG6qMOZO07huqjDk+G7oE7hu6LDgOG6qOG7geG7qE7huqgqSiPhuqLhuqhO4buie8OK4bqoTeG7lOG7pOG7ouG6ouG6qMOT4bue4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qCrhur5O4bqi4bqoTybhuqjDmlFO4bui4bqi4bqoKuG7okbDmeG6qCrhu6Lhu4rhu6Thuqjhu7jhuqjhu6Qh4buyTuG6qOG7pOG7nOG7puG7gOG7nsOD4bq2I+G6suG6peG6vuG6qOG7pOG7ouG7iuG7pOG6qMOa4buA4bqoTuG7rOG7pOG7nOG6qE/hu4rhu6ThuqjGsOG7nuG7lCrhuqjhu4nDisOZ4bqow5Mh4bu2TuG6qMOZJsOK4bqo4buk4buc4bum4buG4bue4bqoKuG7lOG6qCrhu57hu5jhu6ThuqjDmUkq4bqoKuG7huG7nuG6qCpY4bqoTuG7oihO4bqoTibhu6Thu5zhuqgo4buk4buc4bqoT1FO4bui4bqofTvhuqjhu6Thu5zhu6bhu4bhu57huqjhu6Lhu67hu57huqjDk+G7luG6qMOT4bq+I+G6qCjhu6Thu5zhuqhO4bq+TuG6qOG7pOG7oibhuqhOxKgm4bqo4buk4buc4bum4buG4bue4bqoKuG7lOG6qH3hu7Lhu57huqgl4buu4bqow5oh4bu24buk4buc4bqow5rhu4DhuqjDmShO4bqoKuG7ruG7nuG6qCrhu6Lhu57hu5Ym4bqoKiHDneG7pOG7nOG6qMOTIcOd4buk4buc4bqoQuG6quG6quG6qOG7oeG7o+G6py9C4buk4bucIeG7tOG7ni9C4buk4buc4buAIuG6qCok4bum4buk4buc4bqoVeG7ouG7puG7guG7pOG7nOG6qCrhu6Lhu7Thu57huqjhu5zhu57DiuG7pOG6qMOaISbhuqgqJD/huqjhu7jhuqjhu6Qh4buyTuG6qOG7pOG7nOG7puG7gOG7nuG6qCrhu67hu57huqjDk8OK4bqow5rhu4DhuqhC4bqq4bqo4buk4buc4buAIsOD4bq2I+G6suG6reG7ruG7nuG6qH3hu7Lhu57huqhO4bq+TuG6qOG7pOG7oibhuqhOxKgm4bqo4buk4buc4bum4buG4bue4bqoKuG7lOG6qOG7ouG7tiPhuqgj4bui4bq+I+G6qFXhu6Lhur5O4bqoKuG7osOS4bum4bqoPSYi4bqow5NR4buk4bui4bqoTizDiuG6qCPhu6Lhur4j4bqow5omSirhuqLhuqhO4bus4buk4buc4bqoT+G7iuG7pOG6qMaw4bue4buUKuG6qOG7icOKw5nhuqhOxajhuqgq4bui4buW4bqoJT7huqhPO+G7pOG7nOG6qCrhu6LDleG6qOG7pOG7nOG7iuG7pOG6qOG7ouG7gOG7pOG7nOG6ouG6qE7hur5O4bqoI+G7oiHDneG7pOG7nOG6qCrhu57hu5Thu6Thuqgq4buiw4rhu6Thu6Lhuqgq4bum4bq+4buk4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qE864buk4buc4bqoKuG7nuG7mOG7pOG6qMOZSSrhuqhV4bui4bq+TuG6qOG7ouG7pklO4bqow5kmw4rhuqjhu6Thu5zhu6bhu4bhu57huqgq4buU4bqoTyHhu7Lhu57huqjhu6JQ4buk4bui4bqoKuG7oihO4bqoTuG7oiYi4buW4buk4bqoVeG7ouG7puG7guG7pOG6qCrhu4bhu57huqgqWOG6qE7hu6IoTuG6qE4m4buk4buc4bqoKOG7pOG7nOG6qE9RTuG7ouG6qH074bqo4buk4buc4bum4buG4bue4bqo4bui4buu4bue4bqow5Phu5bhuqgq4buiw4rhu6Thu6Lhuqgq4bum4bq+4buk4bqoJMOK4bqo4bukIeG7sk7huqjhu6Thu5zhu6bhu4Dhu57Dg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6ssaw4bue4buUTuG6qMOZJsOK4bqo4buk4buc4bum4buG4bue4bqoKuG7lOG6qCrhu57hu5jhu6ThuqjDmUkq4bqoJcOU4bqow5Mh4bu2TuG6qOG6viPhuqhPO+G7pOG7nOG6qCrhu6LDkuG7puG6qEPhuqjhu6Thu5wmIuG7kOG7pOG6qCpHTsOA4bqo4bqtIeG7tk7huqghJuG6qCrhu57hu5Dhu6ThuqjDmSbDiuG6qOG7pOG7nOG7puG7huG7nuG6qCrhu5ThuqjDmuG7gOG6qMOTVuG7pOG7nOG6qCrhu57hu5jhu6ThuqhOLMOK4bqo4bukIeG7sk7huqjhu6TDneG7nuG6qE7hu6zhu6Thu5zhuqhP4buK4buk4bqoxrDhu57hu5Qq4bqo4buJw4rDmeG6qMOT4buS4bukw4Phuqjhu4nhu5Im4bqoVeG7ouG7rOG7pOG7nOG6qOG7pOG7nOG7puG7huG7nuG6qCrhu5ThuqhOLMOK4bqo4bukIeG7sk7huqjDk8Wo4bqoKuG7olDhuqgqWOG6qE7hu6IoTuG6qE4m4buk4buc4bqoKOG7pOG7nOG6qE9RTuG7ouG6qH074bqo4buk4buc4bum4buG4bue4bqo4bui4buu4bue4bqoXcOSw5nhuqhd4buMKuG6qE3hur7hu6Thuqjhu6Thu5zhu6bhu4bhu57huqgq4buU4bqoKjzhuqhP4bum4bqoTuG7oiYi4buW4buk4bqow5NY4bue4bqoVeG7ouG6vk7Dg+G6ti8j4bqy4bq2I+G6qE7DmsOKJSXhu7Phuqwjw6Lhu6ZPIuG6rOG6suG6pS7hu6Thu5zhuqgq4buiw5Lhu6bhuqhPPOG6qCrhu6Lhu4Lhu6bhuqLhuqhO4bq+4bqo4buk4bui4buK4buk4bqoI+G7ouG7guG7nuG6qE7FqOG6qCok4bq+TuG7ouG6qOG7pOG7ouG7nuG7lMOZ4bqoTibhu6Thu5zhuqhO4buII+G6qMOTxKgi4bqow5Ms4bqoTuG6vk7huqhO4buiKOG7pOG7nOG6qCop4bqi4bqo4buc4bue4buIIuG6qCrhu7ThuqhOxKjhu6Thuqgq4bui4bue4buSKuG6qCrhu6LDkuG7puG6qD0mIuG6qMOTUeG7pOG7ouG6qE4sw4rhuqgqWOG6qE7hu6IoTuG6qE4m4buk4buc4bqoKOG7pOG7nOG6qE9RTuG7ouG6qH074bqo4buk4buc4bum4buG4bue4bqo4bui4buu4bue4bqoVeG7ouG7nuG6qMOZJsOKw4Phuqjhuq1W4buk4buc4bqoKuG7ouG7tOG7nuG6ouG6qCPhu6Lhu4Lhu57huqglPuG6qE874buk4buc4bqo4buk4buc4bum4buG4bue4bqoKuG7lOG6qCrhu57hu5jhu6ThuqjDmUkq4bqow5kmw4rhuqgq4buG4bue4bqoKljhuqhO4buiKE7huqhOJuG7pOG7nOG6qCjhu6Thu5zhuqhPUU7hu6Lhuqh9O+G6qOG7pOG7nOG7puG7huG7nuG6qOG7ouG7ruG7nuG6qMOTP+G7pOG7nOG6qMOZO07huqjDk+G7oE7hu6Lhuqh94buA4bqoI+G7ojrhuqjhu6Lhu7Yj4bqofeG7suG7nuG6qD0mIuG6qMOTUeG7pOG7ouG6qE4sw4rhuqgj4bui4bq+I+G6qMOaJkoqw4PhurYj4bqy4bufJOG7kOG7pOG6qE7DneG6qCXhu7jhuqgqPOG6qE7hu4rhu6ThuqjDk+G7ruG7nuG6qOG7pOG7nCZW4buk4bqo4buk4buc4bum4buG4bue4bqoKuG7lOG6qCrhu57hu5jhu6ThuqjDmUkq4bqi4bqoKljhuqhO4buiKE7huqhOJuG7pOG7nOG6qCjhu6Thu5zhuqhPUU7hu6Lhuqh9O+G6qOG7pOG7nOG7puG7huG7nuG6qOG7ouG7ruG7nuG6qE7FqOG6qCrhu6Lhu5bhuqhN4bq+4buk4bqo4buk4buc4bum4buG4bue4bqoKuG7lOG6qCrhu57hu5jhu6ThuqjDmUkq4bqoTuG7ouG7puG6qE7hu6zhu6Thu5zhuqhP4buK4buk4bqoxrDhu57hu5Qq4bqo4buJw4rDmeG6qH0h4bu2KuG6qMOZKE7huqg9JiLhuqjDk1Hhu6Thu6LhuqgqJOG7kOG7pOG6qH3hu7Lhu57huqhO4bq+TuG6qMOZO07huqjDk+G7oE7hu6Lhuqjhu6Lhu7Yj4bqoI+G7ouG6viPhuqgq4buiw5Lhu6bhuqg9JiLhuqjDk1Hhu6Thu6LhuqhOLMOK4bqoI+G7ouG6viPhuqjDmiZKKsOD4bq2I+G6suG6peG6vuG6qOG7pOG7ouG7iuG7pOG6qE4u4buk4buc4bqow5Mh4bu2TuG6qCPhu6Lhu4wj4bqoTeG6vuG7pOG6qOG7pOG7nOG7puG7huG7nuG6qCrhu5Thuqgq4bue4buY4buk4bqow5lJKuG6qCrhu4bhu57huqgqWOG6qE7hu6IoTuG6qE4m4buk4buc4bqoKOG7pOG7nOG6qE9RTuG7ouG6qH074bqo4buk4buc4bum4buG4bue4bqo4bui4buu4bue4bqo4bui4bumSU7huqjhuq3hu4bhu57huqjDmiDhuqjDk1jhu57huqjhu6Thu5zhu6bhu4bhu57huqgq4buU4bqoTizDiuG6qCpY4bqoTuG7oihO4bqoTibhu6Thu5zhuqgo4buk4buc4bqoT1FO4bui4bqofTvhuqjhu6Thu5zhu6bhu4bhu57huqjhu6Lhu67hu57Dg+G6ti8j4bqy4buf4buiw5Lhu6bhuqjhuqXhu6Lhu6Dhu6Thu6Lhuqgj4buiLA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đông đảo tăng ni, phật tử tham gia Lễ Phật Đản

Đông đảo tăng ni, phật tử tham gia Lễ Phật Đản
2011-05-11 10:14:00

PTO-Kỷ niệm ngày Đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bắt đầu từ 1-4 đến ngày 15-4 (âm lịch), các ngôi chùa trong tỉnh đã tổ chức Lễ Phật Đản kỷ niệm 2635 năm ngày Đức Phật Đản...

Cẩm Khê chủ động phòng, chống lụt bão

Cẩm Khê chủ động phòng, chống lụt bão
2011-05-11 07:46:00

PTO-Cẩm Khê nằm ở vùng trũng, dễ bị ngập úng, do vậy, để chuẩn bị cho những năm tiếp theo, trước mùa mưa bão năm nay rút kinh nghiệm về công tác phòng chống lụt bão của năm trước...

Thanh Ba đưa Nghị quyết 11 vào cuộc sống

Thanh Ba đưa Nghị quyết 11 vào cuộc sống
2011-05-11 07:44:00

PTO-Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về 6 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và kế hoạch của UBND tỉnh...

Minh Đài: Hướng tới ngày hội lớn

Minh Đài: Hướng tới ngày hội lớn
2011-05-10 07:43:00

PTO-Chúng tôi có mặt tại Minh Đài (Tân Sơn) vào đúng ngày chợ phiên của xã. Là một xã miền núi, có đông đồng bào dân tộc sinh sống, xuống chợ không chỉ đơn thuần là trao đổi,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long