Cập nhật:  GMT+7
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6pl4buaxal1eOG6v+G6qsOK4buL4bq/4buX4bunw73hur/huqrhuqzhu6Hhur944bqg4bq/4buXw4HFqcSRL+G7p+G7h2XEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7puG7neG7i8ahw6plWOG7i3nhu6Xhur9H4bq/eeG7peG7p+G7reG7i+G6v3nhu6fhu4954bq/4buGbXnhur/hu4bEqeG6v+G7peG7s+G6pOG6v+G6pOG7p8O0eeG6v+G7hMO94buL4bq/xqHhu6tC4bq/ecSCxanhur/hu5vhu4tC4bqp4bq/4bqq4bqs4bq04bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/4bubxal1eOG6v+G6qsOK4buL4bq/4buG4buAeeG7peG6v+G7l+G7p27hu5fhur/hu5t14bq/4buX4buJ4buX4bq/4budeOG6v3hqeeG7p+G6v3hw4bq/4buG4bq44bqy4bqq4bq/4bqmQuG7i+G6v+G7p8O9xKl54bq/4buXa3nhu6fhur924bun4buz4bq/duG7p2154bqp4bq/4buV4bq44bqw4buX4bq/4bqqxaly4bqk4bq/4bqq4bqscXnhur/hu5fDvXnhur/hu5vhurjhurZ54bul4bq/4bqq4bq44bqueeG7peG6v3fhu4vFqeG6v+G6pOG7p8aw4buL4bq/4bqq4bqs4bq44bqw4buX4bqp4bq/4buW4bun4bq44bqueeG7peG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/igJxY4buf4bq/4bubw4Lhur/hu5vDtELigJ3hur/GocO94bq/4bum4bqixanhur9XxalxeeG6v+G7p8WpdOG6pOG6v+G6pOG7p8SQ4bq/eeG7gOG6v2NX4bumKFlk4bq/4bqq4buxeeG7p+G6v+G6quG6rMWpdXnhur924bun4buLxanhur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G7pcWp4buLeeG6v+G6pkLhu4vhur/hu5ts4bq/eOG7i3nhu6Xhur93asWp4bq/dnLhuqrhur/huqZCa+G6qeG6v+G7p8WpdELhur/hurp54bul4bq/4buEbOG6v+G7p+G6osWp4bq/4bqqxrDhu5fhu6fhur/hu5fDiuG7l+G6qeG6v+G6quG6rOG6tOG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G7l8O0QuG6v3nDgMWp4bqp4bq/4bulxalD4bqk4bq/4bqq4bqs4buh4bq/eOG6oOG6v+G7l8OBxanhur/hu5fhu7Phur/huqrhu6dxeOG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v3jhu5/hur/hu5vDguG6v+G7m8O0QuG6v+G7pcWpxKlC4bq/4bqq4bupeeG7p+G6v0ZxQuG6v+G6quG7p+G6uOG6rnnhu6Xhuqnhur/huqZC4buLeeG6v+G6quG7j3jhuqnhur/hu5fhu6dteOG6v+G6qOG7s+G7l+G6qeG6v+G6qmrDveG6v+G7m8Wpc0Lhur92xal0eeG6v+G7m3Xhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5144bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v+G6qsO9xKl54bq/xqHFqXR54bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/eMOBxanhur/huqrhuqzhurjhurZ54bul4bq/4bulxanhu4vhur/hu5vhu6l54bun4bqp4bq/4buX4bqieeG7peG6v+G7m+G6oHnhu6XhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5bhu4vhuqThuqrFqcO9ecOqZcSRxal44bul4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOqxanhu5bhu5154bqq4bud4bqsw6rhur/huqjhuqpGd+G7neG6scOq4buCxanGoeG6quG7p+G6p+G6v+G7h+G7geG7geG7geG6pOG7hOG6reG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqn4bq/aeG7heG7heG6pOG7hOG6rcOq4bq/4bqo4bqs4buX4bqxw6ovL+G7l+G6q+G7leG7i8O94bqk4bunQuG6quG7p8O94bqr4buGeS/GoeG7neG6qHbhuqrDveG6pC954bud4buC4bqoL+G7g+G7heG7g2kv4buH4buH4buHxqFn4buBaeG7gcOsZuG7g+G6qmlmZmh3aS3hu4fhuqvhu6/huqThu6XDquG6v+G7i3fhuqrhurHDquG7msWpdXjhur/huqrDiuG7i+G6v+G7l+G7p8O94bq/4bqq4bqs4buh4bq/eOG6oOG6v+G7l8OBxanDquG6v+G7gsWpxqHhuqrhu6fhurHDquG7h+G7geG7geG7gcOq4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhurHDqmnhu4Xhu4XDquG6vy9lxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buW4buL4bqk4bqqxanDvXnDqmVXbHnhu6fhur/hu5tqw73hur/hu6bhuqLFqeG6v1fhu6YoWeG6v+G6quG7sXnhu6fhur/hu5dEeeG7peG6v3nhu6fEqeG6v+G7p2vDveG6v+G6quG7j3jhur/huqrhuqzhu4vDveG6v+G6qsOzeeG7peG6v+G6qMOD4bq/4bqqxaly4bqq4bq/dsWpdHjhur/huqrhuqzhu6vhur/hu6XFqeG7ieG6v+G7g+G7geG6v+G6quG6rMWpdELhur/hu5vhuqB54bul4bq/4buX4bunw73hur/hu5144bq/4bumw73EqXnhu6Xhur9Yxal54bun4bq/KULhu4954bqp4bq/duG7p0Lhur/hu6Thu7Xhur9Y4bqwxanhuqnhur/hu4Rs4bq/e8WpcXnhur9X4bq44bqueeG7peG6qeG6v+G7p0JGdHnhur/hu5bhu5N44bq/VuG7p3HhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZcSR4bqo4bqq4bqsw7154bulZeG7mnXhur/hu5fDvXnhur93QsOBeeG6v+G7l+G7s+G6v3jhu5/EkS/huqjhuqrhuqzDvXnhu6VlxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmV74bqsw7154bul4bq/4buX4buJxanhur95bnnhu6Xhur/DvcWp4bq/a+G6v+G7l0Xhu4vhur94ROG7i+G6v+G7psOo4bqp4bq/4buX4bunQ3nhu6Xhur/huqrDgcWp4bq/4buXRHnhu6Xhur/hu5tqxanhur/GocWpdHnhur/hu6bhuqLFqeG6v1fhu6YoWeG6v+G7hGzhur9X4bq44bqueeG7peG6vz7huq554bqp4bq/4bunQkZ0eeG6v2FxeeG6v1fhu5HhuqThur/hu5tyeeG6v+G6quG7p2144bq/4bulxanhu4vhur/hu5vhu6l54bun4bq/4budeOG6v+G7psO9xKl54bul4bq/KULDgOG7l+G6v1fFqXnhu6fhur9j4bqoxal54bun4bq/eW144bq/4buD4buB4buBw61k4bq/4bq04bq/duG7p0Lhur/hu6bhurh54bul4bq/e+G7p+G7q3nhu6fhuqvhur9Xxal54bun4bq/eW144bq/eeG7i0bhur/hu6fhu7fhu5fhur934bqw4bqk4bq/4buH4buB4bq/eeG7p+G6uHnhu6Xhur/hu5144bq/duG7p8OBeeG7peG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7l+G7i8O94bq/d+G6sHnhur/hu6XFqcOAeeG7peG6v3nhu6fhurjhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5VqeeG6v+G7l0R54bul4bq/4bqq4bqs4buLeeG7peG6v3fhurrhu4vhuqvhur9Xxal54bun4bq/eG7hu5fhur/hu5V0eeG7p+G6v3jhu4lC4bq/4bqq4bqsbnnhu6Xhur924bunxanhur944bqwxanhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu4Phu4Hhur/huqrhu6fhu4l54bul4bq/4bqqQsODxanhuqnhur/huqrhurzhur/hu5vhu7Phur/hu5tyeeG6v3nhu4tG4bq/4buX4bq64bq/4buD4buB4bq/eeG7pcSpRuG6v+G7nXjhur93asWp4bq/4bubcnnhur/hu5R0eeG7p+G6v+G7hsWpdHnhur/hu5rhu4vhur924bunw73hu4vhur/huqrhu7F54bun4bq/4bubdeG6v+G6quG6rEJGc3nhur944buJQuG6q+G6v+G7lMOA4bq/eMO14bqq4bq/4bqo4bqweOG6v3lxeeG6v+G7peG7iXnhu6fhur95w7N54bul4bq/dsWpeeG7p+G6v+G6qnLhur/hu5vDs+G6quG6v3dxeeG6v+G7huG7i8Wp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/eOG7n+G6q+G6v+G7mnXhur/hu5fhu7Phur/huqrFqXN54bq/4bubxalzQuG6v+G6quG6rOG7q+G6v+G7l+G7p8O94bq/4budeOG6qeG6v3jhu5/hur/hu5144bq/4bqk4buna8Wp4bq/4bul4bq+xanhur/hu6fhu4vFqeG6v+G7i3nhu6fhur/hu5144bq/V8WpeeG7p+G6v+G7l+G7p8O94bq/4buVxKnhur954bulw71qxanhur/hu5fhu6dteOG6v+G6qOG7s+G7l+G6v+G7m3Xhur/hu5vFqeG6v3fEqXjhur9teeG6v+G7hOG7i+G6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6ple+G7p8O1QuG6v+G7p8WpdULhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu6fDvcSpeeG6v+G7l2t54bun4bq/4buXReG7i+G6v+G7nXjhur9Xxal54bun4bqp4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur95bXjhur/huqZC4buL4bqp4bq/4bum4bqixanhur9X4bumKFnhur/hu4Rs4bq/V+G6uOG6rnnhu6Xhur8+4bqueeG6v+G7m2zhur/hu4bhu5F54bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7p+G6osWp4bq/4buGxalxeeG6qeG6v+G6pOG7p8SQ4bq/eeG7gOG6v0V54bul4bq/4bun4bqi4bqp4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur92xal54bun4bq/4bqk4bunxrDhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqrhu5HhuqThur/hu4bhurDFqeG6v3jhurrhu5fhur/hu4Phu4Hhu4Hhur954bul4bun4bupeeG6v+G7m+G6oHnhu6Uv4bqq4bun4buJeeG7peG6q+G6vz7hu4tC4bq/duG7p8Wp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buXw7XhuqThur/hu6bhuqLFqeG6v+G6quG6rMWpdXnhur924bun4buLxanhur/hu5bhu6fhurjhuq554bul4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v+KAnFjhu5/hur/hu5vDguG6v+G7m8O0QuKAneG6qeG6v+G7m8O0QuG6v3lteOG6v+G7g+G7geG7g+G7g+G6v+G7l+G7p+G7q+G6v+G7psSp4bq/e+G7p+G7q+G6v+G7puG6oHnhu6Xhur/hu6Zq4bq/LeG6v+G7luG7p0Xhur/huqrhu6vhu5fhu6fhur/hu6bhuqLFqeG6v1fhu6YoWeG6v+G7hGzhur9X4bq44bqueeG7peG6vz7huq554bq/4bubbOG6v3Zy4bqq4bq/ecOAxanhur/hu4bhurDFqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v3nhu6fEqeG6v+G7p2vDveG6v+G6quG7j3jhuqnhur/hu6fhuqLFqeG6v+G7hsWpcXnhuqnhur/huqThu6fEkOG6v3nhu4Dhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu4Rs4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur/hu5144bq/4bun4buLxanhur/huqrhuqzFqXRC4bq/4bub4bqgeeG7pS95bXjhur/hu5fhu6fDveG6v+G6quG6sMWp4bq/duG7p8Wp4bq/4bubReG6v+G7h8Ot4bq/4bqqQsODxanhur/hu5t14bq/4budeOG6v+G7l+G7s+G6v+G6quG7p3F44bq/dsWpeeG7p+G6v+G6pOG7p8aw4bq/eELhu4vhur/huqhueOG6v+G7m+G6oOG6v8ahRHnhu6Xhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqrhu5HhuqThuqnhur/huqrDiuG6v+G6qsWpeeG6qeG6v+G7huG7gHnhu6Xhur/hu5XhurjhurDhu5fhur/hu5tyeeG6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhuqvhur/hu5rhuqB54bul4bq/4bqq4bun4bq2xanhuqnhur/hu5fhu6fhu6vhur/hu6Zq4bq/4bubbOG6v3nhu6fhu5F54bq/d8Sp4bq/eOG7n+G6v+G7m8OC4bq/4bubw7RC4bq/4buXReG7i+G6v+G7nXjhur9Xxal54bun4bq/4bubdeG6v+G6quG6rMOK4buX4bq/4bqqxaly4bqk4bq/4bqmQuG7i3nhur/huqrhu4944bqp4bq/4bulxalD4bqk4bq/4bubw4Lhuqnhur93bnnhu6Xhur954bul4bun4bud4bq/4bqq4buPeOG6v+G6quG6uOG6qeG6v3nhu6VCRnR54bq/4buG4bu3eeG7peG6qeG6v+G6quG7p2144bq/eW544bq/4bqq4bupeeG7p+G6v+G7p+G7qXnhu6fhur/huqjhurrhu5fhur924bun4bu54bud4bqp4bq/4bub4bq2xanhur/huqjDgHnhu6Xhur/hu5dF4buL4bq/4budeOG6v+G7m3Xhur/huqrhu6fDgXnhu6Xhur/huqrFqXnhur93asWp4bq/4buX4bunw73hur/hu6bhuqLFqeG6v+G6pOG7p8SQ4bq/eeG7gOG6v+G7l8O14bqk4bq/4bqq4bqscXnhur/hu4bEqeG6v+G7l+G7p+G7q+G6v+G7nXjhur/hu6fhuqLFqeG6v+G7hsWpcXnhur95bnjhur/hu5vhurjhurLhu5fhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZTzhurbFqeG6v3nhu6fEqeG6v+G7nXjhur9Xxal54bun4bqp4bq/4buX4bunQ3nhu6Xhur/huqrDgcWp4bq/4bubcnnhur/huqrhu6dteOG6v3nhu6fEqeG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5144bq/4bumw73EqXnhu6Xhur9Yxal54bun4bq/KULhu4954bq/Y+G6qMWpeeG7p+G6v3lteOG6v+G7g+G7geG7h+G7h2Thur924bunQuG6v+G7pOG7teG6v1jhurDFqeG6qeG6v+G7hGzhur97xalxeeG6v1fhurjhuq554bul4bqp4bq/4bunQkZ0eeG6v+G7luG7k3jhur9W4bunceG6q+G6v+G7nHjhur8pQuG7j3nhur944bqg4bq/4buXw4HFqeG6v+G7l2vhur/hu5fhu6fhu4vhur934buZeeG6v3jhu5/hur/hu6fFqXR54bq/4bub4buLeeG7peG6v+G6tOG6v+G7l0R54bul4bq/4buG4bqwxanhur/hu5XEqeG6v3lteOG6v3nhu4tG4bq/4bubbOG6v2nhu4Hhur/huqpCw4PFqeG6qeG6v+G7p8O9xKl54bq/4buXa3nhu6fhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7m+G7qXnhu6fhur924bun4buz4bq/duG7p2154bqp4bq/4bqq4bunQuG6ouG7l+G6v8ahxal0eeG6v+G7p+G6ouG6v3nhu6Xhu6fDqMO94bq/4buXReG7i+G6v+G7hGzhuqvhur834bup4bq/4buG4buRRuG6qeG6v3nhu6Xhu4tG4bq/duG7p8Wp4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bhu6fhu4vFqeG6v+G7luG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4oCcWOG7n+G6v+G7m8OC4bq/4bubw7RC4oCd4bqp4bq/4buVxaly4bqq4bq/4bqq4bqwxanhur/hu6fDvcSpeeG6v+G7l2t54bun4bq/4buXReG7i+G6v+G7nXjhuqnhur/hu6bhuqLFqeG6v1fhu6YoWeG6v+G6quG7sXnhu6fhur/hu5ts4bq/dnLhuqrhur95w4DFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buX4buJ4buX4bq/eeG7p8Sp4bq/4bqqxKnFqeG6v+G6quG6rOG6suG6v+G6quG6rOG7i8O94bq/4bqqw7N54bul4bq/4budeOG6v+G7p+G7i8Wp4bq/4bqow4Phur/huqrFqXLhuqrhur92xal0eOG6v+G6qsODeeG7peG6v+G6quG6rOG7q+G6v+G7pcWp4buJ4bq/Z+G7geG6v+G6quG6rMWpdELhur/hu5vhuqB54bul4bqp4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7hsWpcXnhur/hu5144bq/4buG4bq44bqy4bqq4bq/4bqmQuG7i+G6v3bhu6fhu7Phur924bunbXnhuqnhur/hu4bhurjhuq554bq/d3F54bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bun4bu34buX4bq/4bqq4buR4bqk4bqr4bq/4bumxal1QuG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G6qMOK4bq/4bqq4bunxal04bqq4bq/4bqq4bun4bu1xanhur924bunxanhur/huqrhu6fFqXJC4bq/4bubxanhur/huqrhu6l54bun4bq/RnFC4bq/4bqq4bun4bq44bqueeG7peG6qeG6v+G6pkLhu4t54bq/4bqq4buPeOG6qeG6v+G7l+G7p2144bq/4bqo4buz4buX4bq/4buXReG7i+G6v+G7l+G7p+G7i+G6v3jhu5/huqnhur/hu5fhu6fhu6vhur9Y4buL4bq/e+G7p+G7q+G6vzdCxanhuqnhur/hu5bhu6fFqeG6v+G7p+G6osWp4bq/4bqq4bqs4bq44bq0eeG7peG6v+G6pOG7p8SQ4bq/eeG7gOG6v3bhu6dC4bq/4buk4bu14bq/WOG6sMWp4bq/4buGxKnhur93xKnhur/hu6fEqXnhu6Xhur/hu4Thu7N44bq/4bubbOG6v3nhu6fhu5F54bq/4bubw4Lhur/hu5vDtELhuqnhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6qeG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu4bFqXF54bq/4budeOG6vylC4buPeeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7l0LhuqLhu5fhur/huqjDgHnhu6Xhur/huqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7luG7p+G7q+G6vzdCxanhur/hu5fhu6fFqeG7i+G6v+G6qOG7oeG6p+G6v+KAnFbhu6fFqeG6v3nhu6fhu5F54bq/4bqq4bqs4bu3eeG7peG6v+G6quG6rOG7ieG7l+G7p+G6v3fEqeG6v3jhu5/hur/hu5vDguG6v+G7m8O0QuG6qeG6v+G7lWt54bq/4bqq4bun4buPeeG6v+G6qsOBxanhur954bul4bun4but4bq/eOG7qXnhu6fhur924bunw4F54bul4bq/4buX4bun4bux4bq/4bqq4bqs4buLw73hur/hu5fhu6fDveG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l8O9eeG6v+G7huG7keG6quG6v+G7l+G7p8O14bqq4bq/eMSp4bq/4buX4bu1eeG6v3fEqeG6v+G6quG7qXnhu6fhur9GcULhur/huqrhu6fhurjhuq554bul4bq/4buXReG7i+G6v3jhuqLhuqrhur954bul4bq44bq2xanhur944buf4bq/xqHEqXnhu6fhur/hu5fhu6fDveG6v+G7l8O9eeG6q+G6v+G7muG6uOG6suG7l+G6v+G6pkLhu4t54bq/4bqq4buPeOG6qeG6v+G7l+G7p2144bq/4bqo4buz4buX4bq/4buX4bunw73hur/hu5fDvXnhur/hu6fEqXnhu6Xhur954bulxKlG4bqp4bq/4bqqw4HFqeG6v+G6quG7p8O1RuG6v+G6rMO14bqq4bq/4bunannhu6fhur/huqThu6dD4buX4bqp4bq/4bunannhu6fhur/huqThu6dD4buX4bq/4buG4bup4bq/eOG7qXnhu6fhur/hu5fhu7Phur/huqrhu6d14bq/4bulxalD4bqk4bq/4buXw7154bq/4buX4bq0xanhur944bq04bqp4bq/4bqqw4rhur/huqrFqXnhur/hu6fhuq554bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buXQuG6ouG7l+G6v+G6qMOAeeG7peG6qeG6v+G7huG6uOG6rnnhur93cXnhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqrhu5HhuqThur/huqrDgOG6quG6qeG6v+G6quG6rOG6tOG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v+G7l+G7s+G6v8aw4buX4bun4bq/4buX4bunw73hur/hu4Rs4bq/4bun4bqixanigJ3huqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZXvhurzhur/huqrhu6fDgXnhu6Xhur/hu5vFqXThuqThur/igJzhu5bDvXnhur93QsOBeeG6v+G7l+G7s+G6v3jhu5/igJ3hur/hu5ts4bq/4bqq4bqs4bq04bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/4buXw7RC4bq/ecOAxanhur/hu5vhurjhu4vhur954bun4buAeeG7peG6v+G6qsO1eOG6v3fhu7V54bul4bq/eeG7p+G7j3nhur/hu4nFqeG6v+G7m3J54bq/4bulw7R54bq/4bun4bqueeG6qeG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/hu6fEqXnhu6fhur/hu4bEqeG6v+G7l+G7p+G6tOG6v+G7l+G7p+G7neG6v+G7l+G7p8O94bq/4bqq4bqs4buh4bq/4budeOG6v3jhuqDhur/hu5fDgcWp4bq/LeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/eGt54bun4bq/4bub4bq2xanhur/hu5XDteG6quG6v+G7p2p54bun4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buXQuG6ouG7l+G6v+G6qMOAeeG7peG6q+G6v1nhu6fhu4B54bul4bq/eeG7pcOBxanhur954bunxKnhur/huqrhurx54bul4bq/4bqq4bunxalyQuG6v+G6quG7qXnhu6fhur/huqrhu6fhurjhuq554bul4bqp4bq/4bun4bquxanhur/DtXjhur/hu5dF4buL4bq/4buX4bun4buL4bq/eOG7n+G6v3dqxanhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqjhurjhurTFqeG6v8O1eOG6v+G7lW954bul4bq/4bqq4bupeeG7p+G6v0ZxQuG6v+G6quG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/hu5dF4buL4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur954bul4bq44bq2xanhur944buf4bq/4bubw4Lhur/hu5vDtELhuqnhur/huqThu6fDtHnhur95xKnDveG6v+G7hMO94buL4bq/xqHhu6tC4bq/ecSCxanhur/hu5vhu4tC4bqp4bq/4bqo4bq44bq0xanhur/DtXjhur/huqrhuqzhu4nFqeG6v+G6qsWpeOG6v3nDvXnhur954bqw4bqq4bq/4buXReG7i+G6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7nXjhur/huqrhuqxxeeG6v+G7l+G7p8OzeeG7peG6v+G7m+G6uOG6tnnhu6Xhur/huqThu6fGsOG7i+G6v+G6quG6rOG6uOG6sOG7l+G6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7luG7i+G6pOG6qsWpw715w6plxJHFqXjhu6Xhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rFqeG7luG7nXnhuqrhu53huqzDquG6v+G6qOG6qkZ34bud4bqxw6rhu4LFqcah4bqq4bun4bqn4bq/4buH4buB4buB4buB4bqk4buE4bqt4bq/4bun4budxanhu6Xhu6fhuqrhuqfhur9ow6zhu4XhuqThu4Thuq3DquG6v+G6qOG6rOG7l+G6scOqLy/hu5fhuqvhu5Xhu4vDveG6pOG7p0Lhuqrhu6fDveG6q+G7hnkvxqHhu53huqh24bqqw73huqQveeG7neG7guG6qC/hu4Phu4Xhu4NpL+G7h+G7h+G7h8ahZ+G7gWnhu4fhu4Hhu4Phu4Hhuqrhu4PDrcOsd+G7h+G7gS3GocWp4budeC3huqpC4buLLeG7p8O9eeG7pS3hu6dC4bud4bqr4buv4bqk4bulw6rhur/hu4t34bqq4bqxw6rhu5rFqXV44bq/4bqqw4rhu4vhur/hu5fhu6fDveG6v+G6quG6rOG7oeG6v3jhuqDhur/hu5fDgcWpw6rhur/hu4LFqcah4bqq4bun4bqxw6rhu4fhu4Hhu4Hhu4HDquG6v+G7p+G7ncWp4bul4bun4bqq4bqxw6pow6zhu4XDquG6vy9lxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buW4buL4bqk4bqqxanDvXnDqmVY4buf4bq/4bubw4Lhur/hu5vDtELhur/hu6bEqeG6v3vhu6fhu6vhur/hu6bhuqB54bul4bq/4bumauG6v+G6quG7p+G6uOG6tnnhu6Xhur/hu4RCRnF54bq/4bqmQuG7i3nhur/huqrhu4944bq/4buX4bunbXjhur/huqjhu7Phu5fhur/hu5fhu6fDveG6v+G7nXjhur/hu6bDvcSpeeG7peG6vylCw4Dhu5fhur9Xxal54bun4bqp4bq/duG7p0Lhur/hu6bhurh54bul4bq/e+G7p+G7q3nhu6fhuqnhur/hu4Rs4bq/V+G6uOG6rnnhu6Xhur8+4bqueeG6qeG6v+G7p0JGdHnhur9hcXnhur9X4buR4bqk4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXEkeG6qOG6quG6rMO9eeG7pWVX4buLeeG6v+G6quG7ueG7i+G6v0ZxQuG6v+G6quG7p+G6uOG6rnnhu6XEkS/huqjhuqrhuqzDvXnhu6VlxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmV74bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/4buW4bun4bq44bqueeG7peG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/igJxY4buf4bq/4bubw4Lhur/hu5vDtELigJ3hur/GocO94bq/e+G6rEJ54bul4bq/4bq44bqueeG7peG6v+G7puG6osWp4bq/V+G7pihZ4bq/N8WpdOG6quG6v1nhu4t44bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6qeG6v+G7puG6osWp4bq/V+G7pihZ4bq/4bqq4buxeeG7p+G6v+G7m2zhur/huqrhuqzFqXV54bq/duG7p+G7i8Wp4bq/4bubcnnhur/hu4fhu4Hhu4HhurPhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/hu6bhuqLFqeG6qeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l8O14bqk4bq/4bum4bqixanhur/hu5ts4bq/4buX4bunReG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/huqThu6fDgMWp4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4buG4bqwxanhur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/4bqqw4Phur/hu5fhu6fhurrhu5fhur/huqzEqeG6v+G6qMO94buJ4bqq4bq/4buX4buJ4buX4bq/4bqq4bqs4bq44bq2eeG7peG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G6quG6rOG7oeG6v+G7nXjhur944bqg4bq/4buXw4HFqeG6qeG6v+G6quG6rOG7oeG6v+G7nXjhur/hu5fhu7Phur/hu6fDvcSpeeG6v+G7l2t54bun4bq/duG7p+G7s+G6v3bhu6dteeG6qeG6v+G7hOG7j0bhur/GocOKeeG7peG6qeG6v+G6quG6rMWpdXnhur924bun4buLxanhur954bun4buAeeG7peG6v+G7p8O9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v+G7l8SQ4bq/4bqq4bundeG6qeG6v+G6pOG7p0Thur/hu6fhurLhuqThur/hu4bhurDFqeG6v+G6quG6vHnhu6Xhur/hu6fDvcSpeeG6v+G7l2t54bun4bq/4bqq4bqs4buh4bq/eOG6oOG6v+G7l8OBxanhur/huqrhuqxxeeG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G7lcSpeeG6v+G7m3Xhur/hu5fhu7Phur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/4buJeeG6v+G7p8SC4bq/4bqq4bqs4bqy4bq/4bqk4bunROG6v+G7p+G6suG6pOG6q+G6vylC4buL4bq/4bqsxKnhur/huqjDveG7ieG6quG6qeG6v+G6qsO9xKl54bq/4bqq4buxeeG7p+G6v+G7p8WpdHnhur/hu5fhu7Phur/huqrhuqxxeeG6v2bhuqvhu4Xhu4Hhu4Hhur/huqrhuqzhu6Hhur944bqg4bq/4buXw4HFqeG6qeG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7m+G7s+G6v+G7l+G7s+G6v+G7h+G6q2bhu4HDreG6v+G6quG6rOG7oeG6v3jhuqDhur/hu5fDgcWp4bq/4buX4buz4bq/4bunw73EqXnhur/hu5dreeG7p+G6v+G7m8Oz4buX4bq/4buVxal04bqq4bq/duG7p+G7s+G6v3bhu6dteeG6q+G6vzfhurDFqeG6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/hu5fhu6fhu4944bq/4oCcVuG7p8OBeeG7peG6v+G7m3Xhur/huqrhuqzhu6Hhur/hu5144bq/ecSpw73hur/hu5Xhu6vhur/hu5Xhu7nhur93asWp4bq/4bqk4bunxrDhu4vhur/huqjhu4tC4bqr4bq/4bumbEbhur/hu6fEqXnhu6fhur/hu5vhuqJ54bul4bq/4buG4bup4bq/eOG6ouG6quG6v+G6quG6uOG6rnnhu6Xhur934buLxanhur/hu6dqeeG7p+G6v+G6pOG7p0Phu5fhur/huqrhurjhuq7FqeG6v+G6qOG7iXnhu6Xhur/hu5dF4buL4bq/4buX4buJ4buX4bq/4budeOKAneG6qeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l8O14bqk4bq/4bum4bqixanhur/huqThu6fEkOG6v3nhu4Dhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqrhu7F54bun4bq/4bubbOG6v+G7p0JG4bq/4bub4bqieeG7peG6v3nhu6VC4bqgeeG6v3fDiuG7l+G6qeG6v3bFqXnhu6fhur/huqThu6fGsOG6v+G7p8SC4bq/4bqq4bqs4bqy4bq/4buX4bunw73hur/huqrhuqzhu6Hhur/hu5144bq/eOG6oOG6v+G7l8OBxanhuqnhur/hu5fhu7Phur/hu6fDvcSpeeG6v+G7l2t54bun4bq/duG7p+G7s+G6v3bhu6dteeG6v+G6quG6vOG6v+G7l+G7ieG7l+G6v8ahw73hu4t54bun4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6qeG6v+G7l+G7ieG6v3nhu6fhu4954bqp4bq/eeG7p8Sp4bq/4buna8O94bq/4bqq4buPeOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G7hsSp4bq/eeG7pcO9xKnFqeG6v+G6quG7sXnhu6fhuqvhur/hu5rhuqB54bul4bq/4bqq4bun4bq2xanhur92cuG6quG6v3nDgMWp4bqp4bq/4bqq4bupeOG6v+G7l+G7p8O94bq/4buX4buJ4buX4bq/4budeOG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v+KAnFjhu5/hur/hu5vDguG6v+G7m8O0QuKAneG6v+G7l+G7p2144bq/4bqo4buz4buX4bq/4buGc+G6v3jDs+G6quG6v+G6qsWpeeG7p+G6v+G6quG7p8O0eeG6qeG6v+G6qOG6uuG7l+G6v3bhu6fhu7nhu53huqnhur/huqrhu4944bq/4bqq4bq44bqp4bq/eeG7pUJGdHnhur/hu4bhu7d54bul4bqp4bq/dsOM4bq/eW154bul4bq/4bqow4B54bul4bqp4bq/4bqq4buPeOG6v3dH4bqp4bq/dsWpcnnhur/huqrhu6fhurrhu5fhur/hu6XFqeG6sMWp4bq/4bqqxrB54bun4bqp4bq/eeG7j3nhu6Xhur/hu5vDguG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7nXjhur954bul4buLRuG6v+G6qmrFqeG6v+G7l+G6onnhu6Xhur/hu5vhuqB54bul4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu6bhuqLFqeG6v1fhu6YoWeG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G6pOG7p8OA4bq/N8WpdOG6quG6v3vhuqzhu6nhur93xKnhur944bqi4bqq4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/hu6bhuqLFqeG6v+G6qsWpcULhur/hu5XFqXFC4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bhu6fhu4vFqeG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v+G7l+G7s+G6v+G7p8WpdELhur/huqZCa+G6v+G7luG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4oCcWOG7n+G6v+G7m8OC4bq/4bubw7RC4oCd4bqr4bq/4buUxKnhur9Z4bulQkbDunnhur974bun4bur4bq/VsWpeOG6v1bhu6fhu4l54bun4bq/LeG6v+G7luG7p0Xhur/huqrhu6vhu5fhu6fhur/hu6bhuqLFqeG6v1fhu6YoWeG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v+G6pOG7p8OA4bq/4buX4bunw73hur/hu5XFqXLhuqrhuqfhur974bq84bq/duG7p8Wp4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bhu6fhu4vFqeG6v+G7l+G7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4bubcnnhur954buLRuG6qeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l8O14bqk4bq/4bum4bqixanhur/huqThu6fEkOG6v3nhu4Dhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/huqThu6fDgOG6v+G7m2zhur954bun4buReeG6v+G7m8OC4bq/4bubw7RC4bq/4bulw7R54bq/aeG7geG6v+G6quG6rOG7oeG6v+G7nXjhur944bqg4bq/4buXw4HFqeG6v+G7lW954bul4bq/eeG7p8Wpc0Lhur/hu6fhu6l54bun4bq/4bqq4bun4bq64buX4bq/4bqq4bunxaly4bqq4bq/4bqq4bunw4rhu5fhuqnhur/hu6fFqXRC4bq/4bqmQmvhur954bun4bq44bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur/hu5VveeG7peG6v+G6qsWpc3nhuqnhur/huqrDs3nhu6Xhur/huqZCxKnhur954bun4buPeeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v8ah4bur4bqk4bq/d8O64bqp4bq/4bqqcuG6quG6qeG6v3lteOG6v+G7p+G7t+G7l+G6v3jhurDFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/4bqqw4N54bul4bq/4bqow4Dhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v+G6quG6rHF54bq/aeG7geG7geG6v+G6quG6rMWpdELhur/hu5vhuqB54bul4bqr4bq/e+G6rMO9eeG7peG6v+G7m+G7s+G6qeG6v+G7puG6osWp4bq/V+G7pihZ4bq/4bqq4bunxKl54bun4bq/4bqk4bunw4Dhur/hu5ts4bq/dnLhuqrhur95w4DFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buUdHnhu6fhur/hu4bFqXR54bq/4bua4buL4bq/duG7p8O94buL4bq/4bqq4buxeeG7p+G6v+G7p8SC4bq/4bqq4bqs4bqy4bq/4buHZuG6v+G6quG6rOG7oeG6v3jhuqDhur/hu5fDgcWp4bq/4buX4buz4bq/4bunw73EqXnhur/hu5dreeG7p+G6v+G7m8Oz4buX4bq/4buVxal04bqq4bq/duG7p+G7s+G6v3bhu6dteeG6v+G7huG6sMWp4bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G6quG7p+G6uuG7l+G6v+G7p8SC4bq/4bqq4bqs4bqy4bq/4bqqxalzeeG6v3jDs+G6quG6v2fhu4Hhu4Hhuqvhu4Hhu4Hhu4Hhu5sv4buX4bun4buJQi/huqrhu6fhu4l54bul4bq/4bubcnnhur924bunxanhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5144bq/4bubReG6v+G7h8Ot4bq/4bqqQsODxanhuqvhur/hu5rhuqB54bul4bq/4bqq4bun4bq2xanhuqnhur93xalxeeG6v+G7p3Thur/hu4bhurDFqeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G6quG6rOG6uOG6tnnhu6Xhur/hu6fhu7fhu5fhur/hu5tz4bq/eeG7peG7p+G7q+G6v+G7pcWpa3jhur/huqThu6fGsOG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6quG7p3F44bqp4bq/4buX4buJ4buX4bq/duG7p8O9a3nhur/hu5vhu7N54bul4bq/4bul4buz4bqk4bq/4buX4bunw73hur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5144bq/d8Sp4bq/4bqq4bqs4buh4bq/eOG6oOG6v+G7l8OBxanhur/GocO94bq/4bum4bqixanhur954bun4buReeG6v+G7m8OC4bq/4bubw7RC4bqp4bq/4bqqasO94bq/4bubxalzQuG6v3bFqXR54bq/4bubdeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l8O9eeG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G6quG7keG6pOG6v+G6qsOA4bqq4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu6bhuqLFqeG6v1fhu6YoWeG6v+G6quG7sXnhu6fhur/huqrGsOG7l+G7p+G6v+G7l8OK4buX4bq/4bub4buTRuG6v3hqeeG7p+G6v+G6qkJGcXnhur/huqrhuqxCRnN54bq/4buGc+G6v3jEkOG7l+G6v+G7m8aw4buX4bun4bqp4bq/R+G6v3nhu6Xhu6fhu63hu4vhur/hu5dF4buL4bq/4buW4bun4bq44bqueeG7peG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/huqrhuqxxeeG6vzjhu53hu5XhuqjFqeG6quG7neG6qeG6v8OZ4buLeeG6pOG7i+G7peG7neG6vyjhu6fEkOG6v3nhu4Dhur/hu5rDteG6quG6v3vDg+G6qeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l8O14bqk4bq/4bum4bqixanhur/huqThu6fEkOG6v3nhu4Dhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/hu5tteeG7peG6v+G6qmvFqeG6v3nhuqLFqeG6v8ahQnnhu6Xhur/huqrhuqxxeeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v3nhu6fhu7N44bq/WuG7i3fDveG6qeG6v8OZ4buL4buX4bud4buVw73DvXbhur/hu5dF4buL4bq/4bum4bqixanhuqnhur/huqZC4buL4bq/4bub4buz4bq/eeG7j3nhu6Xhur/hu5fhu4vDveG6v3nhu6fhu5F54bq/4bqq4bun4bq64buX4bq/4buX4bunw73hur/hu6fhuqLFqeG6v+G7hsWpcXnhuqnhur/huqThu6fEkOG6v3nhu4Dhur/hu5vDgMWp4bq/4buG4bqwxanhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur/hu5fhu6dteOG6v+G6qOG7s+G7l+G6qeG6v+G7lWvDveG6v+G7hnThur/huqrhuqzhu6Hhur/hu5144bqt4bq/d8SpeOG6v+G6qsOA4bqq4bq/4buG4buLxanhur/huqrhuqzhu7Xhur92cuG6quG6v3nDgMWp4bq/4oCcWOG7n+G6v+G7m8OC4bq/4bubw7RC4oCd4bq/4buG4bqwxanhur/huqrhuqzhu6Hhur/hu5144bqp4bq/4bqqasO94bq/4bubxalzQuG6v3bFqXR54bq/4bubdeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7nXjhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqrFqXLhuqThur/hu5fhu5F54bqp4bq/4bqo4bq+4bq/xqHEkHnhu6Xhur/hu6fFqXRC4bq/4bqmQmvhur/hu5fhu4nhu5fhur954bulQuG6oHnhur93w4rhu5fhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6q+G6vz7hu4tC4bq/4bun4bqueeG6v3jhuqLhuqrhur95bXjhur/huqrhuqzFqXV54bq/duG7p+G7i8Wp4bq/4buW4bun4bq44bqueeG7peG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhuqnhur/hu5tyeeG6v3nhu4tG4bq/4buH4buB4buB4bqz4bq/4bqq4bqs4buh4bq/eOG6oOG6v+G7l8OBxanhur/hu5fhu7Phur/hu6fDvcSpeeG6v+G7l2t54bun4bq/duG7p+G7s+G6v3bhu6dteeG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l8O14bqk4bq/4bum4bqixanhur/huqThu6fhu4954bq/4buXw4F54bul4bq/4buX4buJeeG6v+G7leG6ouG6qeG6v+G7p+G6osWp4bq/4buGxalxeeG6v+G7m8OC4bq/4bubw7RC4bq/4buGc+G6v+G7huG7keG6quG6v+G7l+G7p8O14bqq4bq/4buGxKnhur/hu5fhu6dteOG6v+G6qOG7s+G7l+G6v+G6qsWpeeG7p+G6v+G6quG7p8O0eeG6q+G6v+G7muG6oHnhu6Xhur/huqrhu6fhurbFqeG6qeG6v3Zy4bqq4bq/ecOAxanhuqnhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v3bFqXnhu6fhur/huqThu6fGsOG6v+G7l+G7p8O94bq/4bun4bqueeG6v+G7heG7geG7geG6v+G6quG6rOG7oeG6v3jhuqDhur/hu5fDgcWp4bq/4buG4bqwxanhur/huqrDg3nhu6Xhur/huqrhuqzhu6vhur/hu6XFqeG7ieG6v+G6quG6rHF54bq/4buVw4B54bq/4bqq4bux4bq/4bub4bqgeeG7peG6v+G7lW954bul4bq/eeG7p8Wpc0Lhur/hu6fhu6l54bun4bq/4bqq4bun4bq64buX4bq/duG7p+G7ieG7l+G6v3nhu6fhu4tC4bq/eeG7p+G6uOG6v+G6qsOzeeG7peG6v+G6qMOD4bq/4bqqxaly4bqq4bq/dsWpdHjhur/huqrhurzhur/hu4fhu4EtZ+G7geG6v+G6quG6rMWpdELhur/hu5vhuqB54bulL+G7nXjhuqnhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G7p8O9auG6quG6v+G6pOG7p8aw4bq/4bunxKl54bul4bq/4bqq4bun4buJeeG7peG6v+G6quG6vOG6v2fhu4Hhu4Hhur954bul4bun4bupeeG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur8t4bq/eOG6ouG6quG6v+G6quG6rMWpdELhur/hu5vhuqB54bul4bqp4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur92xal54bun4bq/4bqk4bunxrDhur/hu6fhu7fhu5fhur/huqrhu5HhuqThur/huqrhurzhur/hu4UtaOG6v+G6quG6rMWpdELhur/hu5vhuqB54bulL3lteOG6v+G7p+G7t+G7l+G6v+G7m3J54bq/eW144bq/4buHw63hur/huqpCw4PFqeKApsSRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4bua4bqgeeG7peG6v+G7l+G7p8aw4bq/KOG7p2p44bq/e+G7p+G7q+G6v1bFqXjhur9Xw73hu4t54bq/LeG6v3t9N+G6qeG6v+G7luG7p0Xhur/huqrhu6vhu5fhu6fhur/hu6bhuqLFqeG6v1fhu6YoWeG6v+G6quG7sXnhu6fhur924bunw7J54bul4bq/4bub4bureeG7p+G6p+G6v+G7luG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4bubbOG6v+G6quG6rEJGc3nhur/hu5vFqeG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/4bqq4bunw4F54bul4bq/4bubxal04bqk4bq/R+G6v3nhu6Xhu6fhu63hu4vhuqnhur/hu6XFqUPhuqThur/huqrhuqzhu6Hhur944bqg4bq/4buXw4HFqeG6v+G7l+G7s+G6v+G6quG7p3F44bq/4bubxal1eOG6v+G6qsOK4buL4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bunxKl54bun4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v3bhu6fDgXnhur934bqweeG6qeG6v+G6quG6rOG6uOG6tHnhu6Xhur/huqrhu6fEqXnhu6fhuqvhur8+w4rhur/huqZC4buLeeG6v+G6quG7j3jhuqnhur/hu5fhu6dteOG6v+G6qOG7s+G7l+G6v+G7l0Xhu4vhur944buf4bq/4bubw4Lhur/hu5vDtELhur/hu4bhurzhu4vhur/hu4TDveG7i+G6v8ah4burQuG6v3nEgsWp4bq/4bub4buLQuG6qeG6v+G6qsWpcuG6pOG6v+G7l+G7p8O94bq/4buX4buJ4buX4bq/4budeOG6v3nhu6VC4bqgeeG6v+G7m+G6onnhu6Xhur/hu4bFqXF54bqp4bq/4buG4bq84buL4bq/4bqo4buLeeG6v+G6qOG7oeG6v3bhu6fhu7Phur924bunbXnhur/hu5dF4buL4bq/4buX4buJ4buX4bq/4budeOG6v+G7hsSp4bq/4bulxanhu4vhur/hu5vhu6l54bun4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4buXQuG6ouG7l+G6v+G6qMOAeeG7peG6q+G6v+G7mnXhur/huqrFqXLhuqThur/huqrEkOG7l+G6v3fhu4t54bq/4bqq4bu54buL4bq/4bulxanhu4nhur/huqrhuqzhu6vhur954bun4buPeeG6v+G7hm154bq/4buXReG7i+G6v+G7luG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhuqzhu6l54bun4bqp4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buXw7XhuqThur/hu6bhuqLFqeG6vyjhu6fEkOG6v3nhu4Dhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqrhu7F54bun4bq/4bqqxaly4bqk4bq/4bqqxJDhu5fhur/huqpteeG7peG6v+G7l+G6uOG6tnnhu6Xhur92cuG6quG6v3nDgMWp4bq/4buG4bqwxanhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqrDg+G6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6qeG6v8ahw73hu4t54bun4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6qeG6v3nhu6fEqeG6v+G7p2vDveG6v+G6quG7j3jhur/hu5dEeeG7peG6v+G7m+G6oHnhu6Xhur/hu6fEqXnhu6fhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v+G6quG6rOG7oeG6v+G7nXjhur944bqg4bq/4buXw4HFqeG6qeG6v3bhu6fhu7Phur924bunbXnhuqnhur/hu6XFqUPhuqThur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5144bq/4buG4bq44bqy4bqq4bq/duG7p+G7s+G6qeG6v+G7huG6uOG6rnnhur93cXnhur/hu4bhu6nhur944bqi4bqq4bq/4bqq4bq44bqueeG7peG6v3fhu4vFqeG6v+G6quG6uOG6rsWp4bq/4bqo4buJeeG7peG6v+G7p+G6rnnhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu4pC4bqq4bunw73huqzDqmXhu6bhuqB54bul4bq/4bumQnLEkS/huqRl

Hồng Huế

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chiến dịch “Nối mạch tri ân” năm 2023

Chiến dịch “Nối mạch tri ân” năm 2023
2023-07-04 19:32:00

baophutho.vn Ngày 4/7, Đoàn thanh niên Tập Đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh...

Ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam

Ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam
2023-07-04 11:00:00

baophutho.vn Ngày 4/7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm Y tế (BHYT) Việt Nam; truyền thông, vận động người dân tham gia...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long