Cập nhật:  GMT+7
auG6ouG7j8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR8Ojw4PDjOG6pHbDs2vhu6zhurThuqjDguG6qOG7jsOD4buxw7Lhu47hu6PDsuG7muG6pOG7seG7m0nhu5t6w7LhuqDDg+G7o+G6rOG6osOy4buOd8Oy4buO4buj4bqow7LDo07DssOC4bu1w4zDssOh4bubScODw43Dsinhu5vDjcOMdknDjcOyw7Xhu43DtcO1ai/huqLhu49rakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0clduG7m+G7rcOzazzhuqjhu47hu5vDgsOy4bus4bq04bqow4Lhuqjhu47Dg+G7scOy4buO4bujw7Lhu7Dhu5tJ4bqk4bqow43DsuG7muG6pOG7seG7m0nhu5t6w7LDguG6okXhuqzhuqDDsuG6oHRHw7LhuqzhuqLDg+G7t+G7isOyw4LhuqLhuqrDssOC4bqiceG6rMOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7Lhu47Dg+G7ueG7scOy4bqgw4Phu6PhuqzhuqLDssON4buK4bulw4zDssOM4bqi4bub4bqmw7Lhu63Dk8Oy4buOQuG6rOG6oMOyw4xOw7LDguG7tcOMw7LhuqDDg+G7ocODw7LDoeG7m0nDg8ONw7Ip4bubw43DjHZJw43DssO14buNw7XDtcOsw7Il4bubw4PDsuG6ouG7n8OMw7LhuqDDg8OJ4bqs4bqgw7Lhuqzhu6Phu5DDsuG6pOG7p+G6rMOy4bqkTeG7gsOMw7Lhu6/hu53huqzhuqLDsuG7q+G7n8ODw7Ih4bubSXbhuqzDsiHhuqLhu5vhu7HhuqLhu5vhuqzhuqjhu47DsuG7juG7o8OyJEnDg+G6oOG6qEnDsuG7rMOD4bqmw4PDjEnhuqjhu47DsuG7seG6ouG6tsOyw43hu5vhu4rDssO1w7LDjXbDjMOy4buv4bul4buKw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2tqw4PhuqbhuqDDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs8OD4buwduG6rMOMdknDs8Oyw43DjOG7kOG6pHbhu4HDs8OVw4Phu63DjOG6omjDsuG7leG7l+G7jUfDlGnDsuG6onbDg+G6oOG6osOMaMOy4buR4buR4buNR8OUacOzw7LDjUnhu7Hhu4HDsy8v4buxw6zhu6vhu5vhuqhH4bqi4buKw4zhuqLhuqjDrOG7juG6rC/hu612w43DgsOM4bqoRy/huqx2w5XDjS/DtcO14buR4buRL+G7j+G7j8O14but4buT4buNxqHhu5PGoeG7keG7lcOMxqHhu4/hu5Phu5HhuqTDtS3hu4/DrOG6tEfhuqDDs8Oy4bub4bqkw4zhu4HDs+G7rOG6tOG6qMOC4bqo4buOw4Phu7HDsuG7juG7o8Oy4bua4bqk4bux4bubSeG7m3rDsuG6oMOD4buj4bqs4bqiw7Lhu453w7Lhu47hu6PhuqjDssOjTsOyw4Lhu7XDjMOyw6Hhu5tJw4PDjcOyKeG7m8ONw4x2ScONw7LDteG7jcO1w7XDs8Oyw5XDg+G7rcOM4bqi4buBw7Phu5Xhu5fhu43Ds8Oy4bqidsOD4bqg4bqiw4zhu4HDs+G7keG7keG7jcOzw7Iva2ovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7sOG7m0fDjMOD4bqo4bqsw7Nr4bus4bq04bqow4Lhuqjhu47Dg+G7scOy4buO4buj4bqow7LDjE7DssOC4bu1w4zDssOh4bubScODw43Dsinhu5vDjcOMdknDjcOyw7Xhu43DtcO1w7LDjeG7m+G7isOy4bux4bqiw4Phu7XhuqzDssOM4bqicuG6rOG6oMOyw4xJTeG7gOG7scOyIeG6ouG7m+G7seG6ouG7m+G6rOG6qOG7jmovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza+G6o+G7m+G7isOyw4LhuqLDg8Oy4bqh4bubw4Dhu5t24bqkw7I84bub4but4bub4bqkw7Lhu47hu6PDsuG7rOG7m+G6rMODw4PhuqTDsil24but4buOduG7rXbhu47DsuG7q+G6sMOy4bqk4bqo4bufw4PDrcOy4bqmQ8ODw7LDjcOTw7Lhu7HhuqLhu4jDsuG7ksOyw4zhu5/Dg8Oyw6Hhu5tJw4PDjcOyKeG7m8ONw4x2ScONw7LDteG7jcO1w7XDsuG7r+G6vMOy4but4bq44bqsw7Lhu47hu6PhuqjDsjzhuqjhu47hu5vDgsOy4buO4bujw7Lhu6zhurThuqjDguG6qOG7jsOD4buxw6zDsiXhu5/DjMOy4bqgw4PDieG6rOG6oMOyw43DicOy4buXw7Lhu47hu6PDssONw4nDsuG7j8Oy4buxS+G7m8Oy4bqgw4Phu6HDg8Oy4buv4bul4buKw7Lhu69ww7LDguG6okXhuqzhuqDDssOC4bqiw4Phu7XhuqzDssOM4bulw4zDsuG7seG7ocOyw4zhuqLhu6XDjMOy4buOQ+G6rOG6oMOyw4LhuqLDg8Oy4butw4HDsuG7reG7o+G6rOG6oMOy4buOTeG7gsOMw7JI4buK4bubw7Lhu6/DicODw7LDjOG6okvDsuG7sUvhu5vDsuG6puG6ruG6rOG6osOy4buEw7Lhu45C4bqs4bqgw7LDtMOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nr4bus4bq04bqow4Lhuqjhu47Dg+G7scOyw43huqjDssOM4bujw4PDsuG7scSo4bqs4bqgw7Ih4bubSXbhuqzDsiHhuqLhu5vhu7HhuqLhu5vhuqzhuqjhu47Dsi3DssO14buZw7LDjOG7iuG6vMODw63Dskjhu4rDieG7scOyw4zhurDhu7HhuqLDsjzhuqDhu5vDsuG7juG7o8Oyw4xP4bqs4bqgw7LhuqDDg+G7jMOy4buO4bqww7LDjEnEgsOyw43DicOy4buXw7LDjEnhu7PhuqzDsuG7q+G7oeG6rOG6oMOyw5Thu7VHw7LhuqLhu5/huqzhuqDDsuG7msOjw6HDrMOy4buuw4nDg8Oyw4zhuqJLw7LDguG6okXhuqzhuqDDsuG6ouG7t8Oy4oCY4butw4HDsuG7seG6ouG6vsOD4oCZw7LhuqzhuqJN4bqs4bqgw7LDjOG7m+G7kMOy4buO4buCw4zDssOM4buAw4PDssOMT8Oy4bqjdknhu6vDg+G7m8Oy4buO4bup4bqsw7Lhu7HhuqLhuqjDssOM4bqi4bul4buQw7Lhu6914bqs4bqgw7Lhu7Hhu6VHw7Lhu47hu6PDssOCw4PhuqzhuqLDsuG6rOG6oOG6osOD4bu54bqmw7Lhu7FL4bubw7Lhuqbhuq7huqzhuqLDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7quG6qOG7reG7kMOza+G7muG6rOG6osOy4bur4buK4bq64buxw7Ih4bqi4bub4bux4bqi4bub4bqs4bqo4buOw7JH4bqi4buhw4PDsuG6oOG7neG7scOy4buO4buCw4zDsuG7seG6ouG6tsOyw43hu5vhu4rDssO1w7LDjXbDjMOtw7Lhu47hu4DDg8Oyw4zhu5bDssONw4nDsuG6pOG7p+G6rMOy4bqkTeG7gsOMw7LhuqThu6PDsuG7mS3hu5HDsuG7juG7o8Oy4buZLeG7j8Osw7LDo0nhuqjhuqzhuqDDssONdsOMw7Lhu6/hu6fhu4rDssOMw4Phu7PhuqzDrcOy4bus4bq04bqow4Lhuqjhu47Dg+G7scOy4bux4bqqw7Lhu4/DsuG6pOG7p+G6rMOy4buvQcOyw4zhu5vhu5DDsuG7juG7gsOMw7LhuqzhuqBN4buGw4PDsjzhuqDhu5vDsuG7q3nDsuG6oOG7m+G6pnbDsuG6rOG6ok3huqzhuqDDsuG7seG6qsOyw7XDsuG6pOG7p+G6rMOy4bqk4buj4bqmw7Lhu69N4buC4buxw7Lhu6/Dg+G7t+G7isOyw4xN4bq+4bqs4bqgw7LDjMOTw6zDsuG6o+G7m+G6rOG6oMOyw412w4zDssO1w63DsuG6pkPDg8Oyw4zhuqJOw7Lhu63DgcOy4but4buj4bqs4bqgw7LhuqLhur7huqzDssOC4bqiw4PDsuG7seG6okvDsuG6rOG6osO54bqsw7Lhu7FL4bubw7LDteG7j8OyJEnhu5vhuqzhu63DsuG6o+G6pOG7m+G6psOy4bqi4bqo4buj4bqsw7LDjOG6qOG7o+G6rMOy4budR8Oy4buv4buh4bqow7Lhu47hu6PDsuG6oMOD4buj4bqs4bqiw7Lhu69N4buC4buxw7LDtcOy4burSXbhu5vDgsOsai9Ha2pHw7Lhu7HhuqThu5vDjcON4buBw7NH4buq4bqo4but4buQw7Nrw6NJ4bqo4bqs4bqgw7LDguG6osODw7Lhu6/huqrDrcOy4buw4bubSeG6pOG6qMONw7Lhu5rhuqThu7Hhu5tJ4bubesOy4buxTOG6rOG6oMOy4buv4bud4bqs4bqiw7Lhu6vhu5/Dg8OyJEnDg+G6oOG6qEnDsuG7rMOD4bqmw4PDjEnhuqjhu47DssON4bub4buKw7LDtcOyw412w4zDrMOyw6Phu5bDssONw4nDsuG7seG7neG7scOyw412w4zDsuG6pOG7p+G6rMOy4bqkTeG7gsOMw7LhuqThu6PDsuG7mS3hu4/DsuG7juG7o8Oy4buZLcO0w6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vhu5rhuqThu7Hhu5tJ4bubesOy4bqs4bqixalHw7Lhu7Hhu4rhurrhu7HDsuG7r+G7p+G7kMOy4bqm4buf4bqs4bqiw7LhuqbDvcOyw4LhuqLDg8Oy4bqkw4Phu7PhuqzDssOMw4Phu7VHw7LhuqDhuqLDg8Oy4buRw7Lhu6/Dg0HhuqbDsuG7r+G7p+G7isOyw4zDg+G7s+G6rMOy4buxS+G7m8Oyw412w4zDsuG7j8Otw7Lhu6vhu5vhuqjDsuG6oOG6uOG6psOyw7XDsuG7q0l24bubw4LDrMOyw6Phu4DDg8Oy4bqg4bub4bqmdsOy4buv4bul4buKw7LDjOG6ok7DsuG7lcOtw7Lhu69N4bq+4bqs4bqgw7LDgsOD4bqmw7LDjcOJw7Lhu4/DsuG6oMOD4buj4bqs4bqiw7LDjOG6ouG7s+G6psOy4buPw7Lhu6tJduG7m8OCw7Lhuqzhu4zhu5vDsuG6rOG6oOG7m+G7kMOyw4xJ4bqo4bqs4bqgw7Lhu7Hhur7DsuG6ouG6usODw7Lhu6/hu6fhu4rDssOMw4Phu7PhuqzDsuG7seG6qsOy4buvTeG7guG7scOy4buvQcOyw4Lhu7XDjMOyw4zhuqLhu4jhu7HDssONdsOMw7Lhu6/hu6Xhu4rDrMOy4bqj4bub4bqs4bqgw7LDjXbDjMOyw7XDrcOy4bqs4bqi4buM4bqs4bqgw7LhuqDhuq7DssOMw4nDjMOy4bqs4bqi4bulw4zDsuG7rMOD4bqmw4PDjEnhuqjhu47DsuG7seG6qsOyw4zhuqJBw7LhuqThu6PhuqbDsuG7r03hu4Lhu7HDsuG6pOG7o8Oyw43hu4TDsuG6ouG7jOG7isOy4buPw7LhuqThu6fhuqzDsuG7q3nDsuG6oOG7m+G6pnbDsuG7sUvhu5vDsuG6rOG6ouG7o8Oy4buORcOy4buv4bqw4bux4bqiw7LEg+G6o8OyPkd24bqsw7LDteG7jcO1w7XDsuG7ieG6oOG7m+G6pnbDssOM4bqiTsOy4buTxKnDsuG6rOG6ok3huqzhuqDDsuG7juG7qeG6rMOy4bur4bqww7LDguG6ouG7iuG7pcOMw7JH4bqiSuG7scOyw43hu5vhu4rDssahw7LhuqDhu5vhuqZ2w6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vhu67DicODw7LDjOG6okvDsuG7sUvhu5vDsjzhuqjhu47hu5vDgsOy4bus4bq0w4Lhuqjhu47Dg+G7scOy4buEw7LDjE7DssOC4bu1w4zDsuG6oMOD4buhw4PDssOh4bubScODw43Dsinhu5vDjcOMdknDssO14buNw7XDtcOy4bqk4bujw7Io4bqoSXbhuqx64bqow7Ip4buKw412w4zDjMODw63DssOM4bub4buQw7Lhu47hu4LDjMOy4bqm4buAw4PDssO14buNw7LDjOG7iuG6vMODw7LhuqzhuqBN4buGw4PDsirDjOG7m+G6pMOD4bubw6zDsuG7sOG7m0nhuqThuqjDjcOy4bua4bqk4bux4bubSeG7m3rDssONw73DssON4bqow7LDjOG7o8ODw7Lhu47hu4DDg8OyJeG6qOG6pOG6oHZJw7LhuqHhu4rhuqx2w63DssOM4bub4buQw7Lhu47hu4LDjMOy4burc+G6rOG6oMOyw4zhu4rhurzDg8Oyw4zhu4DDg8Oyw4xPw7Lhu67hu5vhuqzDsinhu5/hu7HhuqLDsi3DsuG7hMOy4buOQuG6rOG6oMOy4buv4bul4buKw7Lhu63hu6PhuqzhuqLDsuG7seG6ouG6qMOy4buXw7LDjOG7m+G7kMOy4buO4buCw4zDsuG7seG7isOJw4PDsuG7scSo4bqs4bqgw6xqL0drakfDsuG7seG6pOG7m8ONw43hu4HDs0fhu6rhuqjhu63hu5DDs2vhu6zhuqjDssOC4bqi4bud4buxw7LhuqzhuqLhu53huqzhuqLDsuG7r+G7peG7isOy4bqs4buz4bqsw7Lhu6zhurThuqjDguG6qOG7jsOD4buxw7Lhu47hu6PDsuG7muG6pOG7seG7m0nhu5t6w7Lhu7HhuqLhurbDsuG7seG6qsOyw4zhuqJBw7LhuqB0R8Oy4bqs4bqi4bub4buKw7Lhu4TDssOMScWp4bqsw7Lhu7HhuqLhu4rhuqzhuqDDssOC4bu1w4zDrMOyPOG7teG7isOyw5Thu6Hhu5DDsknhu5vDrcOy4buvw7nhu5DDsuG7seG6osSC4bqs4bqiw7LhuqThu6PDssOMScWp4bqsw7Lhu7HhuqLhu4rhuqzhuqDDssOC4bu1w4zDssOMSeG6qOG6rOG6oMOy4bqm4bq+w7Lhu7FL4bubw7LhuqDDg+G7ocODw63DssON4bub4buKw7LDguG6osODw7LhuqHhu5vDgOG7m3bhuqTDsjzhu5vhu63hu5vhuqTDsuG7q+G6sMOy4bqk4bqo4bufw4PDrGovR2tqR8Oy4bux4bqk4bubw43DjeG7gcOzR+G7muG7isOM4bqi4bqoScOza8Oj4bqiduG6qMOy4buq4bud4bqow7LDo+G6okHDssOM4bqi4bub4bqoai9Haw==

Theo Báo Thể thao

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ấn tượng thể thao vùng cao

Ấn tượng thể thao vùng cao
2022-10-25 15:26:00

baophutho.vn Sau hơn một tháng tranh tài sôi nổi (từ 10/9 đến 18/10), Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ IX đã khép lại. Trong kỳ Đại hội này, các VĐV huyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long