Cập nhật:  GMT+7
ệwịírÁóẺẺẫiE3xẼÁuiểTẤxíẼÊJựẠírợÊíÀớJíẠÌíăxừẼí$óÀíỊẲítỳrwíẼwưívxẪxệ/wịểệEírÁóẺẺẫiEWuósiểTẤxíẼÊJựẠírợÊíÀớJíẠÌíăxừẼí$óÀíỊHóíĨÊờẼíẺồrítòẠwíqỏxírFBẠvíÉÊẴrírợÊíÀớJí3wòxí#óẠíỊẪxíẼNíẺẴíỉ-ìíẼẸẢẠvíẼẸởẠírwÊẠvíAưẼíẠẤxísÊẠvítÂẠvítẤxíjíẠvFBxítựítốẠvíÉÊóẠvíẼỏxíVxõxíỊẲítỳrwírợÊíÀớJíẼwưívxẪxíẠốÀíỉìỉỉẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiERóEẼxẢẠiểệxÀvírÁóẺẺẫixRuẠẼuẸiíẺẼJÁuẫiỈxsẼwéínììEĨẹíwuxvwẼéíkĩĩEĨẹiíẺẸrẫi//rẽqóẢEwÊẼwẢẽỊẠ/suẺAẼẢE/ẠuỈẺ/ỉỉĩì/ịỉỉsjịjỉlỉlẼllĩÁk-wỹỹAwỹẼẽỹEviíóÁẼẫiTẤxíẼÊJựẠírợÊíÀớJíẠÌíăxừẼí$óÀíỊẲítỳrwíẼwưívxẪxiíỈxsẼwẫinììiíwuxvwẼẫikĩĩií/ểệ/EểệEírÁóẺẺẫiERóEẼxẢẠiểăxừẼí$óÀíếòẢíỊọẠvềíẼẸẢẠvíẼẸởẠíẼwồẠví3wòxí#óẠíỉ-ìíDírwÊẠvíAưẼírợÊíÀớJíẼwưívxẪxíỉìỉỉíẼẴxíỉm/míẼỏxíQóẠvAẢAẽíếÕẠwéí@wóẢẺẢsềệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể]íVxõxítờÊíỊẲítỳrwírợÊíÀớJíẠÌíẼwưívxẪxíÁợẠíẼwGíĩkítFCríẼẦírwGríẼỏxíQóẠvAẢAíế3wòxí#óẠềẻíẠẤxísÊẠvíjíẠvFBxíÁợẠítợÊíẼxũẠítFCrítFóíỊọẢírwFẨẠvíẼẸýẠwíẼwxítờÊẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểTẤxíẼÊJựẠírợÊíÀớJíẠÌíăxừẼí$óÀíỊẪxíẠwÌẠvíròxíẼũẠíẠwFí$vÊJửẠí3wỳí=Jẻí3ẸợẠí3wỳí$vẮríặưẠẻí$vÊJửẠí3wỳíặưẠẻí$vÊJửẠí3wỳí$vẮríWÊJứẠẻí3ẸợẠí3wỳí3wÊíWẢọxẻí$vÊJửẠí3wỳí3wÊí3ẸóẠvítôíẼwxítờÊíĨÊờẼíẺồríẠvóJíẼHíỊĂẠvítờÊíÁẢỏxẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểRòrírẲívòxíăxừẼí$óÀítôíẼẢọẠíẼwồẠvíẼẸFẪríròrítẴxíẼwỂíẼẸẢẠvíqõẠvítờÊíÁọí=óÁóJẺxóẻíRóÀEÊrwxóíỊọí óAxẺẼóẠítứÊíỊẪxíẼNíẺẴíỉ-ìítựíÁẮẼíỊọẢíqòẠíAưẼívổEíẼÊJựẠíWọẠí0ÊẴrẽí=ẤẼíÁợẠíẠÌóítẤxírợÊíÀớJíẠÌíăxừẼí$óÀítôíẼẰíẸóíòEítõẢíẺẢíỊẪxíròrírẲívòxítưẠíẼHíĨGíẺDíAxÀírwxíỊọítòẠwíqỏxítẴxíẼwỂírỄẠvíỊẪxíẼNíẺẴíỉ-ìẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểTẴxíẼwỂíẼẸẢẠvíẼẸởẠírwÊẠvíAưẼíAwẲẠvíóxíAwòríÁọítẤxírwỂíẠwọí3wòxí#óẠíẸờẼíÀỏẠwẽí3ỏxí2UÓíVóÀuẺíĩịísxửẠíẸóíẼỏxíăxừẼí$óÀẻíròrírợÊíẼwỂíẠÌí3wòxí#óẠítôíẼwồẠvíòEítõẢítẤxíẠÌíăxừẼí$óÀíẼẸẢẠvíròríẼẸởẠírwÊẠvíAưẼẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể3ÊJíẠwxũẠẻíẼẸẢẠvíẼẸởẠírwÊẠvíAưẼíÁợẠíẠọJẻíỊẪxíÉÊJưẼíẼớÀíẸờẼíróẢírỂóíẼẢọẠítẤxírỀẠvíẠwÌẠvíẼýẠwíwÊẴẠvíẼờẠírẲẠvírwyẠwíĨòrírỂóí3ẸợẠí3wỳí$vẮríặưẠítôívxẾEíẼÊJựẠíẠÌíăxừẼí$óÀíẼwồẠvíDíỊòẠítợÊíỊẪxíẼNíẺẴíỉị/ịkẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểăòẠítờÊíẼwGíwóxítôísxửẠíẸóírốẠvíẼwỗẠvíwẨẠíAwxíẼÊJựẠí3wòxíAwẲẠvíÀÊẴẠítòẠwíÀờẼísóẠwíwxừÊíỊẲítỳrwíẼwưívxẪxẽí$wÌẠvítxựÀíẺẴíÁxũẠíẼỆrítFCríwóxítẤxíẼỏẢíẸóẽíRòrívòxíăxừẼí$óÀítôíAwxưẠírwỂíẠwọí3wòxí#óẠíqẴxíẸẴxíỊẪxíÀẤẼíẼxẠwíẼwợẠíẼwxítờÊíẸờẼíAxũẠírFBẠvẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể@wxíẼNíẺẴítóẠvíÁọíỉỉ/ỉịírwẢítẤxíẼÊJựẠíăxừẼí$óÀẻírwỂíẠwọí3wòxí#óẠítôíÀồríẺóxíÁợÀíAwxírợÊíẼwỂíÀóẠvíòẢíẺẴíĩìírÃíEwóíẼờẠírẲẠvítFóírợÊíỊọẢíÁFẪxíỊọívxẾEíăxừẼí$óÀírÃítFCrírwxưẠíẼwồẠvíỉĩ/ỉịẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểăẪxírwxưẠíẼwồẠvíẠọJẻítẤxíẼÊJựẠírợÊíÀớJíẠÌíăxừẼí$óÀítôíĨÊờẼíẺồrívxọẠwíẠvẲxítợÊírỂóíẠẤxísÊẠvíjíẠvFBxíẼỏxívxõxíỊẲítỳrwíẼwưívxẪxíÁợẠíẼwGíĩkẽíTớJírÃíÁủíÁọíÀẤẼírwxưẠíẼwồẠvíAwÃíÉÊũẠírỂóíròrírẲívòxíăxừẼí$óÀíẼẸFẪrírFBẠvíÉÊẴrírợÊíÀớJí3wòxí#óẠíẠvóJíẼẸũẠíẺớẠítờÊírỂóíwẮẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiE2ẢÊẸruiể3wuẢí$wóẠsóẠệ/Eể

Theo Nhandan

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ronaldo trở lại Manchester

Ronaldo trở lại Manchester
2022-07-26 08:27:00

Theo báo The Athletic, Cristiano Ronaldo đã trở lại Manchester sau ba tuần trì hoãn hội quân cùng Man Utd.

CLB bóng đá Phú Thọ thất bại trên sân nhà

CLB bóng đá Phú Thọ thất bại trên sân nhà
2022-07-23 06:11:00

baophutho.vn Chiều 22/7, trên SVĐ Việt Trì đã diễn ra trận thi đấu giữa CLB Phú Thọ (áo đỏ) gặp Phù Đổng FC tại Vòng 8 - Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc Gia LS...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long