Cập nhật:  GMT+7
QsOaw4rhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDucOZKeG7rOG7luG6uEPhurkjw5nhuropPDdSVuG6uuG7pcOKRuG6unnDmVEp4bq6w7JJ4buu4bq64buYw5NWVeG6usOaIiVWVeG6uikiOlZV4bq6VsOZUeG7ruG6uuG7ksON4buS4bq6eTxJ4bq6w6x7VlVCL8Oaw4pDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzDrOG7lknhu5jhurhDw7rDjVZV4bq6Ri/hu4LhuqThurrhurkjw5nhuropPDdSVuG6usSRWFZV4bq64buUw43hurpWSeG7ruG6uuG7pcOKRuG6unnDmVEp4bq6w7JJ4buu4bq64buSe1ZV4bq6w6xveeG6usOsV8OMVlXhurrhuqFWw5rhurrDuTzDklbhurrhu5TEqOG6uik94bq64buSw5og4buS4bq6b1Phurrhu5jDk1ZV4bq6w5oiJVZV4bq6KSI6VlXhurpWw5lR4buu4bq64buSw43hu5Lhurp5PEnhurrDrHtWVeG6uinhu4rDmeG6um7DmjzhurrDqcOZ4bq6KeG7pOG7ksOa4bq64busxajhu5LDmuG6uigy4bq64bq5UFbhurrDrHtWVeG6pkIvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LGVJLCnDmVdW4bq4Q0LDmeG7rlXhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uMOZZeG7llYp4buWIeG6uOG6uigpN+G7rOG7lsOD4bq4NcOZ4buYKcOa4bq04bq6w4rhurzhurzhurwsNsOC4bq6w5rhu5bDmVXDminhurThurrhu4Thu4JILDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG6puG7kElXLMOaPCnDmlfhuqY0Vi/hu5jhu5Yo4buwKVcsL1bhu5Y1KC/hur7hu4DDikcvw4rDisOK4buY4bq8w4rhu4bhu4JH4buC4bq8KeG7hEbDiuG6vuG7rEgteuG7huG7gOG6vuG7huG6vuG7guG6vuG7gkfhu4Lhurzhurzhu4At4buC4buQ4buG4buE4bq84bqm4buqLFXhurjhurpJ4busKcOD4bq44bq5I8OZ4bq6KTw3Ulbhurrhu6XDikbhurp5w5lRKeG6usOySeG7ruG6uuG7mMOTVlXhurrDmiIlVlXhuropIjpWVeG6ulbDmVHhu67hurrhu5LDjeG7kuG6unk8SeG6usOse1ZV4bq44bq6NcOZ4buYKcOaw4PhurjDiuG6vOG6vOG6vOG6uOG6usOa4buWw5lVw5opw4Phurjhu4Thu4JI4bq44bq6L0NCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCxlSSwpw5lXVuG6uEPDrG954bq6w6xXw4xWVeG6uuG6oVbDmuG6usO5PMOSVuG6ujTDjOG6uuG7ksON4buS4bq64buS4buMPOG6uinDmlvhurrhu5jDk1ZV4bq6w5oiJVZV4bq6KSI6VlXhurpWw5lR4buu4bq64buSw43hu5Lhurp5PEnhurrDrHtWVeG6uinhu4rDmeG6uuG6uVBW4bq6w7nDmiI/VlXhuqZCLyxDQizhurrhu5Lhu6xJKCjDg+G6uCzEkVfhu5g34bq4Q8O54buKw5nhurrhurnDmVFW4bq6buG7pFbDmuG6usO5w5rDmeG7nlbhuropIeG7nlbhurrhu5TGr1bDmuG6usOyVcOa4buoSeG6um/hu6hWw5rhuqThurrEkUlW4bq6w5o8w5JW4bq64busPDdRVuG6ujTDjOG6uuG7ksON4buS4bq64buS4buMPOG6uinDmlvhurrhu6XDikbhurp5w5lRKeG6usOySeG7ruG6uuG7lMSo4bq6KcOaw4xWw5rhurrhu7Dhu6RWw5rhurrhu5jDk1ZV4bq6w5oiJVZV4bqk4bq6w5pXSeG6uikiOlZV4bq6VsOZUeG7ruG6uklWw5rhurrhu6zDmVbDmuG6uuG7ksON4buS4bq6eTxJ4bq6w6x7VlXhurrhu5TEqOG6uuG7kljhurrhu5Lhu7ZWVeG6uuG7mDFWVeG6ulYiKuG7kuG6puG6uuG6uUBWVeG6uinDmibDmeG6pOG6uuG7kMONV+G6uuG7kuG7tlZV4bq6NFDhurpWw5ozVlXhuropw5rDjFbDmuG6uinhu6Thu5LDmuG6uuG7rsOM4bq64buUI8OZ4bq6KTw3Ulbhurrhu5TEqOG6uuG7lOG7iinhurrhu5QiP+G7kuG6uikhV1ZV4bq6Vkrhu67hurouPEnhuqbhurrDucOZ4buePOG6uuG7kMOZUjzhurpWw5oi4bq6VlXhu7bDmeG6ujTFqOG6uuG7lCBWVeG6uuG7lOG7jDzhurrEkeG7iFZV4bq6aeG6ui3hurp5WVZV4bq64busV+G7isOZ4bq6w63DmeG7iMOZ4bq6xJFYVlXhurrhu5TDjeG6uuG7pcOKRuG6umXDmsOTPOG6uuG6o+G6uuG7mMOZU1bhurohSeG6uinhu4rDmeG6uinGr1bDmuG6unPDmj7hurrDucOaw53huropIVdWVeG6uinDmsONVlXhurrDiuG6vC/hur7hurzhur7hur7huqbhurrDueG7isOZ4bq6VcOZ4buIw5nhurrhu5TDkjzhuropIeG7nlbhuroow5NW4bq6VsOaw4zhuqThurrhu6XDikbhurp5w5lRKeG6usOySeG7ruG6uuG7lMSo4bq6KcOaw5nhurrhu5TDkjzhurohw5Ip4bq6KcOaPDfhu6Ap4bq6LMOafeG7kuG6uuG7lFLhurpVw5nDjFbDmuG6uuG7lCI/4buS4bq6SOG6uuG7lMOZUuG7ruG6uik8N1Ep4bq64buU4bu4w5nhurooSTzhurrhu5BJ4bq6KSHhu45W4bq6KcOaS1ZV4bq6KSEiKuG7kuG6uuG7pcOKRuG6uuG6ucOMw5nhurrEkUvhu5LhurrDuSE8VlXhurrDrFdJ4bqk4bq64bulw4pG4bq6w7Lhu5YsSeG7rOG6ujTDjOG6uuG7pcOKRuG6usO5w5rDjcOZ4bq6b0lW4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsZUksKcOZV1bhurhDQsOZ4buuVeG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurrDiuG6vOG6vOG6vCw2w4LhurrDmuG7lsOZVcOaKeG6tOG6ukbhu4RILDbDguG6uOG6uigh4buSw4PhurgvL+G7kuG6puG7kElXLMOaPCnDmlfhuqY0Vi/hu5jhu5Yo4buwKVcsL1bhu5Y1KC/hur7hu4DDikcvw4rDisOK4buY4bq8w4rhu4bhu4JI4bq+4buCKUbhurzhu4Thu4Lhu6xILXrhu4bhu4Dhur7hu4bhur7hu4Lhu4Dhu4bhu4Lhurzhu4bhurxILeG7gEjhur5JR+G6puG7qixV4bq44bq6SeG7rCnDg+G6uOG6uSPDmeG6uik8N1JW4bq64bulw4pG4bq6ecOZUSnhurrDsknhu67hurrhu5jDk1ZV4bq6w5oiJVZV4bq6KSI6VlXhurpWw5lR4buu4bq64buSw43hu5Lhurp5PEnhurrDrHtWVeG6uOG6ujXDmeG7mCnDmsOD4bq4w4rhurzhurzhurzhurjhurrDmuG7lsOZVcOaKcOD4bq4RuG7hEjhurjhurovQ0IvLENCLOG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4LGVJLCnDmVdW4bq4Q2XDjeG7kuG6uuG7kuG7jDzhuropw5pb4bq64bulw4pG4bq6ecOZUSnhurrDsknhu67huropw5pLLOG6usOaIiVWVeG6uinhu4rDmeG6um9KVlXhurrDrHtWVeG6unkiJVZV4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsxJFX4buYN+G6uEPDuSEiKuG7kuG6uklWw5rhurrhu6zDmVbDmuG6uuG7ksON4buS4bq6eTxJ4bq6w6x7VlXhuqThurop4buOLOG6uinDmlLhurrEkUlW4bq6w5o8w5JW4bq64busPDdRVuG6uuG7kntWVeG6uuG7ksON4buS4bq64buS4buMPOG6uinDmlvhurrhurkjw5nhuropPDdSVuG6usSRWFZV4bq64buUw43hurrhu6XDikbhurp5w5lRKeG6usOySeG7ruG6ulZVPDdRVuG6uuG7lFfDjFbhurrhu7Dhu6Ap4bq64buuIynhurrhu6xZVlXhuqThurop4buk4buSw5rhurrhu5Ix4buS4bq6IcOoVuG6uuG7rDw3UVbhuqThurop4buOLOG6uikhPFZV4bq64buSSVfhurrhu5Qj4bqk4bq6KcOaw5nhurrhu5TDkjzhurrDmuG7oCnhurrhu67hu6ZWw5rhuro04bum4bq64buuw4w84bq64buSJuG6uihL4buS4bq6w41X4bqk4bq64buS4bu4VlXhurrDmsOZ4bugVuG6uuG7ksOaV+G6ulZVIibDmeG6usOaw5Phu67hurrhu64j4bq64buS4buI4bq6ViIq4buS4bq6VsOaM1ZV4bq6KSHhu45W4bq64buUw5I84bq6w5rDkizhurrhu5jDlFbhuro0KsOZ4bq64buSw5rDkinhurrhu6wiP1ZV4bq64buSw5o8N+G7nlbhurrhu67hu7ZW4bq64buSSVfhuro64bq64buSw43hu5LhurpVw5nhu4jDmeG6uinDmsOZ4bq64buUw5I84bq6KSFXVlXhuropw5omw5nhurpVw5lJVuG6uikqw5nhurrhu67DjOG6uikhIirhu5Lhurrhu65LKeG6uuG7rMOM4bq64buU4buKKeG6uinDmsOMVsOa4bq6KeG7pOG7ksOa4bq64buSSVfhurop4buKw5nhurp5WVZV4bq6ZcOaPFZV4bq64buw4bugKeG6usOtw5nhu4jDmeG6usSRWFZV4bq64buUw43hurrhu6XDikbhurplw5rDkzzhurrhuqPhurpWSuG7ruG6uuG6vuG6vOG6vuG7gOG6uuG7mMOZU1bhurohSeG6uinhu4rDmeG6usO5w5rDjcOZ4bq6b0lW4bq6KSFXVlXhuropw5omw5nhurpVw5lJVuG6uikw4bq6w4rhu4Iv4buE4bq64buU4bugVuG6uuG6vi9G4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsZUksKcOZV1bhurhDQsOZ4buuVeG6uuG7kuG7rEkoKMOD4bq4w5ll4buWVinhu5Yh4bq44bq6KCk34bus4buWw4Phurg1w5nhu5gpw5rhurThurrDiuG6vOG6vOG6vCw2w4LhurrDmuG7lsOZVcOaKeG6tOG6uuG7hOG7hOG7hCw2w4LhurjhurooIeG7ksOD4bq4Ly/hu5Lhuqbhu5BJVyzDmjwpw5pX4bqmNFYv4buY4buWKOG7sClXLC9W4buWNSgv4bq+4buAw4pHL8OKw4rDiuG7mOG6vMOK4buG4buCSOG7gEgpR+G7guG6vuG7huG7rEYteuG7huG7gOG6vuG7huG6vuG7guG7gEfhur5G4bq84buE4buCLeG7gFThu4bhu4bhurzhuqbhu6osVeG6uOG6uknhu6wpw4Phurjhurkjw5nhuropPDdSVuG6uuG7pcOKRuG6unnDmVEp4bq6w7JJ4buu4bq64buYw5NWVeG6usOaIiVWVeG6uikiOlZV4bq6VsOZUeG7ruG6uuG7ksON4buS4bq6eTxJ4bq6w6x7VlXhurjhuro1w5nhu5gpw5rDg+G6uMOK4bq84bq84bq84bq44bq6w5rhu5bDmVXDminDg+G6uOG7hOG7hOG7hOG6uOG6ui9DQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4PhurgsZUksKcOZV1bhurhDxJFJVuG6usOaPMOSVuG6uuG7rDw3UVbhuro0w4zhurrhu5LDjeG7kuG6uuG7kuG7jDzhuropw5pb4bq64bulw4pG4bq6ecOZUSnhurrDsknhu67hurrhu5LDmn0s4bq64buIVsOa4bq64busIjzhurpWw5lR4buu4bq6KeG7isOZ4bq6ZT1WVeG6uuG7lFBW4bqmQi8sQ0Is4bq64buS4busSSgow4Phurgs4bqhPCnDmlch4bq4Q3Q84bu44buS4bq64bq54buKw5lCLyxD

Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lịch sử nước Nam tính từ thời Hùng Vương

Lịch sử nước Nam tính từ thời Hùng Vương
2023-05-05 15:25:00

baophutho.vn Suốt hơn một nghìn năm Bắc thuộc, người Việt không có cơ hội để ghi chép và lưu lại thư tịch về lịch sử dân tộc mình. Hầu hết những hiểu biết...

Người Mường nhớ ơn Vua Tổ

Người Mường nhớ ơn Vua Tổ
2023-04-29 12:24:00

baophutho.vn Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là điểm hội kết cả dân tộc Việt Nam cùng chung nòi giống “Con Rồng, cháu Tiên”, cùng chung một nguồn cội, đồng...

Hàng nghìn người dân đội mưa về Giỗ Tổ

Hàng nghìn người dân đội mưa về Giỗ Tổ
2023-04-29 10:18:00

baophutho.vn Sáng 29/4 (tức 10/3 âm lịch), đông đảo người dân và du khách thập phương đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích...

Dâng bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng

Dâng bánh chưng, bánh giầy lên các Vua Hùng
2023-04-28 12:57:00

baophutho.vn Ngày 28/4 (tức mùng 9/3 âm lịch), trong khuôn khổ Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2023, đoàn văn hóa dân gian huyện Cẩm...

Tinh hoa hội tụ

Tinh hoa hội tụ
2023-04-28 08:30:00

baophutho.vn Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là tín ngưỡng đặc biệt trong tâm thức cộng đồng người Việt, bắt nguồn từ cội rễ văn hoá dân tộc, đồng hành cùng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long