Cập nhật:  GMT+7
4buP4bqk4bub4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G6p+G6pk9FQeG7lcO14bu24buU4buXdeG6uOG7l+KAnOG7ouG7r+G7nuG7l+G6uOG6pMO64buX4bu14bqk4bq64buX4bu1deKAnWzhu5fhu7Lhu6Xhurrhu5dPRuG6uOG7l+G7msO64buXS+G6pHVP4buXT03huqbhurbhurjhu5fhurjDgsOTRuG6uOG7l0Xhu4jhuqbhu5dP4bqkw5Xhu57hu5dO4bul4bq44buX4buz4bqu4bq44buX4buaxqDhurjDguG7jy/huqThu5vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VLKEF04bu34buVw7XhuqV0w5Phu5fhuqTDjeG6uOG7l+G7o+G7l+G6uMWpw4nhu5dP4bqk4buU4bu14buX4bqk4bqm4bqw4bq44buX4bu34buU4buXdeG6uOG7l+KAnOG6p+G6pOG7peG7l03DueG6uOG7l+G6uOG6pOG7r+G6uOG7l0/DueG6uuG7l+G6uOG6pOG7qcOJ4buX4buz4bul4bq64buX4bua4bqwbuG7l0914bqm4buXT8O54bq64buX4bq4w4LDk0bhurjhu5dF4buI4bqm4buXT+G6pMOV4bue4buXTuG7peG6uOG7l8SQxIJP4buX4bqk4buIS+G7l0vhuqR1T+G7l09N4bqm4bq24bq44buX4bu3w5Phu5dF4bqq4bu14bqk4buXT03Dg+G6uOG7l+G7muG7jOG6uMOC4buX4buz4bqm4bq24bq44buXT0LhurjhuqThu5fhu7TDuuG7lzB0w5PigJ3hu5fhu7nhu6fhu5fhu7Phu5DDjOG7teG7l+G7uXfDk+G7l8OJdOG6uMOC4buXRcO54bqm4buX4bqk4bqm4bqww5Phu5dMw5Phu6Xhu5dP4bqs4bu14bqk4buX4bu14buU4bu1b+G7l+G7ssSo4bqm4buXxJDhuqThu4LhurjDguG7l+G7teG6pELhu5fDguG6vEvhu5dL4bqkd+G6uOG7l+G7s+G7peG6uuG7l+G7muG6sG7hu5dL4bqkdU/hu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l+G6uMOCw5NG4bq44buXRcO54bqm4buXT+G6pMOV4bue4buXTuG7peG6uOG7l8OJw7rhu5fhu7XDiuG6uOG7l+G6uOG7r+G6uMOC4buX4bu1dOG6uuG7l+G7oOG7l0/huqThu5Lhu7Xhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7t+G7r+G6uOG7l+G7teG7jOG6uMOC4buX4bu14bqkw5PhurjDguG7l0904bue4buX4bu54buQdOG7l+G6uMOCw7rhurjhuqThu5fEkOG6pHThuqbhu5dP4bqkdeG7teG7l+G7tcOVdOG7l+G7ueG6qnThu5dL4bqk4buQw43hurjDguG7l0vhuqR1T+G7l09N4bqm4bq24bq44buXT+G6pEHhurrhu5fhuqThu5DDjOG6uMOC4buX4buz4bqu4bq44buX4buaxqDhurjDgm/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7R0S0/huqbhurrhurjhu5XDteG7j+G6psOJw4Lhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5Xhuqbhu7RB4bq4T0FN4buV4buXTk/hu55FQcOs4buV4buc4bqm4bu3T+G6pGzhu5dx4buhxqFL4buibeG7l+G6pEHhuqbDguG6pE9s4buX4buf4bud4budS+G7om3hu5Xhu5dOTeG7tcOs4buVLy/hu7Vv4buzdOG6ukvhuqTDk0/huqThurpv4bua4bq4L+G7t0FOxJBP4bq6Sy/hurhB4bucTi/hu53hu6Phu5twL+G7m+G7m+G7m+G7t+G7o+G7m8ah4buh4bub4bujxqFP4bud4buf4buhReG7oy1NdOG6uC3hurjhuqR04bq4LU904bq6LeG7m+G7o+G7n+G7ncah4bud4bujb0RLw4Lhu5Xhu5d0RU/DrOG7leG7tuG7lOG7l3Xhurjhu5figJzhu6Lhu6/hu57hu5fhurjhuqTDuuG7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7tXXigJ1s4buX4buy4bul4bq64buXT0bhurjhu5fhu5rDuuG7l0vhuqR1T+G7l09N4bqm4bq24bq44buX4bq4w4LDk0bhurjhu5dF4buI4bqm4buXT+G6pMOV4bue4buXTuG7peG6uOG7l+G7s+G6ruG6uOG7l+G7msag4bq4w4Lhu5Xhu5fhu5zhuqbhu7dP4bqkw6zhu5Vx4buhxqHhu5Xhu5fhuqRB4bqmw4LhuqRPw6zhu5Xhu5/hu53hu53hu5Xhu5cvw7Xhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7R0S0/huqbhurrhurjhu5XDtcOiw7nhurjhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5dPw7nhurrhu5fhu7nhu6fhu5fDguG6psOSS+G7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7tXXhu7Xhu5dF4bq6w7rhuqbhu5dO4bqm4bq44bqk4buX4buaeE/hu5fhu7Phuqbhurbhurjhu5fhu7Xhurzhu5fhurjDjeG6puG7l07huqbhurjhuqThu5dO4bul4bq44buX4buaw7rhu5fhu7nhu6vhu7Xhu5fhu7PhuqbhurBP4buXRcO64buX4bu14bq84buX4bq4w43huqbhu5dPTcOS4buX4bq4w4Lhu45u4buXT0114bq44bqk4buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bu1deG7teG7l+G6uMOC4buQ4buXReG7kMOM4bqm4buX4bu14buO4buXxJDhuqR04bqm4buXT+G6pHXhu7Xhu5fDiXThurjDguG7l0/huqzhurjhuqThu5fhuqTDleG7nuG7l+G7t+G6puG6sE9u4buXT+G7mOG7l+G7ueG6vOG7l8SQ4bqk4buC4bqm4buXS+G6pOG7juG7teG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l+G6uMOCw5NG4bq44buXReG7iOG6puG7l0/huqTDleG7nuG7l07hu6Xhurhv4buX4buk4bq44bqkbOG7l+G6p+G6p+G7gcOqMeG7l0vhuqR1T+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bqn4bqkQeG6uuG7l+G7ueG6vG7hu5dP4buY4buX4bq4xanDieG7l+G7ncah4bubcy3hu53GoeG7neG7m27hu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5dO4buU4buX4bqkSeG7l09N4buI4buX4bu34buU4buXdeG6uOG7l0/hu5jhu5fhu7ThuqThuqzhurjhuqThu5dL4bqkw5Xhu5fhuqfhuqR14bqm4buXIHThurhu4buXT0LhurjhuqThu5fhu7TDuuG7lzB0w5Phu5fhu7nhu6fhu5dPSOG7l+G7teG6pOG7kuG7teG7l0/huqThu6Xhu5fhu6HGocah4buXxJDhuqThu4Thuqbhu5dNw7nhurjhu5fhu7Phu6nhurjDguG7l+G7s8OD4buXT+G7guG6uMOC4buX4buiw5Phu4ThurjDguG7l8SQ4bqkw5Phu5fhu5rhu5Thu7Xhu5fhu7Phuqbhurbhurjhu5fhuqfhu6/hu57hu5fhu7nhurbhu5dFw7rDieG7l+G6uMON4bqm4buXT03DkuG7l+G6uMOC4buO4buX4bu14bqk4bq64buX4bu1deG7teG7l0XhurrDuuG6puG7l07huqbhurjhuqThu5fhu5p4T+G7l+G7s+G6puG6tuG6uG/hu5fhuqfhuqbEgkvhu5fhurjhu4Thuqbhu5dP4bqkw7rhurjhuqThu5fhu7Xhu4LhurjDguG7l+G7s+G7kMOM4bu14buX4bu5d8OTbuG7l+G7msO64bq64buX4bq4xanDieG7l+G7ncah4bud4budbuG7l0/hu5jhu5fhu7XhuqThu5DDjeG6uMOC4buXT03huqjhurjhuqThu5figJzhu7Phu6Xhurrhu5fhu5rhurDhu5fhu5rDuuG7l0vhuqR1T+G7l09N4bqm4bq24bq44buX4bq4w4LDk0bhurjhu5dF4buI4bqm4buXT+G6pMOV4bue4buXTuG7peG6uOKAnW7hu5dPQuG6uOG6pOG7l+G7tMO64buXMHTDk+G7l0/huqbEgkvhu5dP4buO4bu14buXT+G6pOG7peG7l0/huqTDg8OJ4buX4bufxqHGoeG7l8SQ4bqk4buE4bqm4buXTcO54bq44buX4buzw4Phu5dP4buC4bq4w4Lhu5fhu6LDk+G7hOG6uMOC4buX4buz4bqm4bq24bq44buX4bu54bq24buX4oCc4bui4buv4bue4buX4bq44bqkw7rhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7V14oCdb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1OOG6uMOC4buXMcOCw5Phu57hurLhurjhu5fDquG6puG6sE/hu5fhuqdN4bqm4bquw5Nu4buX4bqz4bqk4bq84buX4bu04bqk4bqm4buX4bu14buO4bu14buXT03hu5DEqOG6uMOC4buX4bu04bqk4bqm4buX4bu14buO4bu14buX4bqn4bqkw5Xhu57hu5dO4bul4bq44buXT0LhurjhuqThu5fhu7TDuuG7lzB0w5Phu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7PhuqbEgk9u4buX4bu34buU4buXdeG6uOG7l+G6uMO64bue4buX4bu5dOG6uMOC4buXS+G6pHVP4buX4bqkw5Phu57hu5dPdeG7teG7l+G7t+G7juG6uMOC4buXTXZP4buXT+G7hE9v4buXw6LDueG6uOG7l+G6uOG6pOG7r+G6uOG7l0/DueG6uuG7l+G7ueG7p+G7l8OC4bqmw5JL4buX4bu14bqk4bq64buX4bu1deG7teG7l0XhurrDuuG6puG7l07huqbhurjhuqThu5fhu5p4T+G7l+G7s+G6puG6tuG6uOG7l+G7teG6vOG7l+G6uMON4bqm4buXTuG6puG6uOG6pOG7l07hu6Xhurjhu5fhu5rDuuG7l+G7ueG7q+G7teG7l+G7s+G6puG6sE/hu5dFw7rhu5fhu7Xhurzhu5fhurjDjeG6puG7l09Nw5Lhu5fhurjDguG7jm7hu5dPTXXhurjhuqThu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu7V14bu14buX4bq4w4Lhu5Dhu5dF4buQw4zhuqbhu5fhu7Xhu47hu5fEkOG6pHThuqbhu5dP4bqkdeG7teG7l8OJdOG6uMOC4buXT+G6rOG6uOG6pOG7l+G6pMOV4bue4buX4bu34bqm4bqwT27hu5dP4buY4buX4bu54bq84buXxJDhuqThu4Lhuqbhu5dL4bqk4buO4bu14buX4bu54buQ4buI4bu14buX4bq4w4LDk0bhurjhu5dF4buI4bqm4buXT+G6pMOV4bue4buXTuG7peG6uG/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteKAnOG6p+G6pEHhurrhu5fEkMSCT+G7l0zDk+G7peG7l8SQ4bqk4bul4bq64buXTnVP4buXxKjhu5fEkOG6pMOT4buX4bua4buU4bu14buXT+G6pOG7peG7l3PGocah4buXxJDhuqThu4Thuqbhu5dNw7nhurjhu5fhu7Xhurzhu5fhu7XhuqTDk+G7l+G7muG6puG7l+G7oW5w4buXxJDDieG7l+G7msOM4bqm4buX4bu34bqm4bqw4bq44buXT+G6rOG7teG6pOG7l+G7m25ycuG7l8SQw4nhu53hu5fhurjDguG6usO64bqm4buXxJDhuqTDjeG6puG7l+G7muG7jOG6uMOC4buX4buz4bqm4bq24bq44buX4bu0w7rhu5cwdMOT4buX4bu14bqk4bq64buXT+G6pHbhu55u4buX4bu14buC4bq4w4Lhu5dPdeG7teG7l+G6uMO64bue4buX4bu54bun4buXw4LhurxL4buXS+G6pHfhurjhu5fhurjDgsWp4bq44buX4bu14bul4bq44buXw4lHT+G7l07hu4Thu5fhurjDguG7kOG7l0Xhu5DDjOG6puG7l+G7teG7juG7l0914bu14buX4bu5R+G6uMOC4buXT+G6psODw5Phu5fhu7Xhu5Thu7Xhu5fhu7nEguG6uOG7l+G6pOG6sOG7l07huqbhurjhuqThu5dP4bqkdeG6puG7l+G7muG7jOG6uMOC4buX4buz4bqm4bq24bq44buX4buaQeG6uOG7l+G7s+G7im/hu5fhu7R14bu14buXTcO54bq44buX4bq44bqk4buv4bq44buXT8O54bq64buX4bu54bun4buXS+G6pHVP4buX4bqkw5Phu57hu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu5p04bqm4buXT03DiuG7l0XDusOJ4buX4bq4w43huqbhu5dPTcOS4buXeeG6uOG7l+G7ueG6tuG7l+G7s+G7peG6uuG7l+G7muG6sOG7l+G7tXXhu5fhu7Xhurrhurhu4buX4bu1deG7l+G6uOG6uuG6uOG7l+G7msO64buXw4lHT+G7l07hu4Thu5dF4bq6w7rhuqbhu5fhu7V14buX4bu14bq84buXw4LhuqZ14buXT03huqrhu5fEkOG6puG6uOG6pOG7l0/Egm7hu5dO4bqm4bq44bqk4buX4bu14bul4bq44bqk4buX4bu1dOG6uuKApuG7l8SQ4bqk4buA4bqm4buX4bu1deG7teG7l+G6uMOC4buQ4buXReG7kMOM4bqm4buX4bu14buO4buXxJDhuqR04bqm4buXT+G6pHXhu7Xhu5fDiXThurjDguG7l+G6rOG6uOG6pOG7l+G6pMOV4bue4buX4bu34bqm4bqwT+KAnW7hu5fhu4LhurjDguG7lzHDgsOT4bue4bqy4bq44buXw6rhuqbhurBP4buX4bqnTeG6puG6rsOT4buX4bu14bqk4bqmdOG7l07huqBv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7U44bq4w4Lhu5cxw4LDk+G7nuG6suG6uOG7l8Oq4bqm4bqwT+G7l+G6p03huqbhuq7Dk+G7l+G7teG6pOG6uuG7l+G7s+G6psSCT+G7l0/huqTDg8OJbuG7l8OJR0/hu5fEkMSCT+G7l0zDk+G7peG7l0zDk3Thurjhu5dPTeG6vuG6uMOC4buXxJDhuqR14bu14buXRcO64buX4bu14bqkdk/hu5dF4buQ4buI4bq4w4Lhu5fDieG7guG6puG7l09N4buQ4buK4bq4w4Lhu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4buaw7rhu5dMw5N04bq44bqk4buXxJDhuqTDk+G7l+G7muG7lOG7teG7l0/huqThu6Xhu5dNw7nhurjhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu7Xhu6Xhuqbhu5dP4bqk4bqm4bqw4bq4buG7l+G7tXXhu7Xhu5dF4bq6w7rhuqbhu5dO4bqm4bq44bqk4buX4buaeE/hu5fhu7lB4bq64buX4buzdcOJ4buXw4LhuqZ14buXT+G6pOG6tuG7l03DueG6uOG7l8OC4bqmdOG7l0/FqeG6uMOC4buXRcO6w4nhu5fDicaw4bu14buX4bui4bqs4bu14bqk4buXT03hurrhurjDguG7l+G7teG6pMOTSeG6puG7l0/huqThu5Lhu7Xhu5fFqeG6uOG7l0/hu5Thu5fhurjhuqThuqbDg+G6uG7hu5dPw7nhurrhu5fhurjDjeG6puG7l+G7teG7kOG7l09Nw5Lhu5dF4bug4buXT+G7kMSo4bq4w4Lhu5fhu7XhuqThurrhu5fhu7V14bu14buXReG6usO64bqm4buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7mnhP4buX4buz4bqm4bq24bq4buG7l0zDk3Thu5fhu7nhurzhu5fEkOG6pOG7guG6puG7l0vhuqThu47hu7Xhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhurjDgsOTRuG6uOG7l0Xhu4jhuqbhu5dP4bqkw5Xhu57hu5dO4bul4bq4b+G7lzHEgsOT4buX4bq44bqk4buQ4buXT03hu5DDjOG7teG7l+G7ueG7r+G7nuG7l8SQ4bqk4bul4bq64buXTnVP4buXxJDhuqTDk+G7l+G7muG7lOG7teG7l+G7s+G6puG6tuG6uOG7l+G7ueG7kOG7iOG7teG7l0/huqThu6Xhu5dNw7nhurjhu5fhu7XhuqRC4buXw4LhuqThuqbhu5fhurjhuqR44bq44buXw4lHT+G7l+G7msO64bqm4buXReG6usO64bqm4buX4bu1dW7hu5dP4buCw4nhu5dP4bqk4bqo4buXTnTDk+G7l8SQ4bqk4bqm4buXT+G6pOG7peG7l03DueG6uOG7l+G6uMON4bqm4buX4bu54buv4bue4buXw4LhuqThuqbhu5fhurjhuqR44bq44buXcXLhu5dF4bq6w7rhuqZu4buXT03hurrhurjDguG7l+G7ueG6vOG7l8OJeE/hu5fhu7lH4buX4bu1deG7l+G7teG6pOG6psSCw4nhu5dPQuG7l0XhurDhu5fhu7V04bq64buX4buaw4zhuqbhu5fhu59y4buXReG6usO64bqmb+G7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO1MOG7q0/hu5fEkOG6pHXhu7Vu4buXT+G6pEHhurrhu5fEkMSCT+G7l0zDk+G7peG7l+G7ueG6puG6rsOT4buXT0104buXT03hu5DDjOG7teG7l+G7msO64buXTnTDk+G7l8SQ4bqk4bqm4buXT+G6pOG7peG7l03DueG6uOG7l+G7muG6ruG7l+G6pOG6puG6sMOT4buXTMOT4bul4buXT+G6pMOT4buX4bq44bqkeEvhu5fhu7XDlXThu5fhurjDguG7kOG7l+G7t+G7r+G6uOG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhu5rhu4zhurjDguG7l+G7teG6pOG6uuG7l0/huqR24buebuG7l+G6uMOCw5NG4bq44buXReG7iOG6puG7l0/huqTDleG7nuG7l07hu6Xhurjhu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bq4w4Lhu5Dhu5dPTeG7kOG7iuG6uMOC4buX4bu14bq84buXTuG7lOG7l0/huqR04bue4buX4bu5SOG6puG7l+G7uXXhurjDguG7l8SQ4bq2b+G7l+G6p+G6pMOT4buX4bq44bqkeEvhu5fhu7XDlXThu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7t+G7r+G6uOG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhu7V14bu14buX4bq4w4LhuqThuq7hu5fhu7l14bq44bqk4buX4buzxrBP4buXxKjhu5fEkOG6pMOT4buX4bua4buU4bu14buX4bq4w7rhu57hu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5dPxanhurjDguG7l0XDg+G6uG7hu5fhu7Xhu47hu5dP4bqk4bq2bOG7l+G6peG7peG6uOG7l0Xhu5Dhu4jhurjDguG7l8SQ4bqkdOG6puG7l0/huqR14bu14buXT03Dk+G6uMOC4buX4buz4bqo4bq44bqk4buXTnTDk+G7l8SQ4bqk4bqm4buXT+G6pOG7peG7l03DueG6uOG7l+G7tcOVdOG7l+G6uMOC4bqk4bqu4buXReG7kMOM4bqm4buXTcOD4buXT8Wp4bq4w4Lhu5dFw4Phurjhu5fhu5vhu6Fu4buf4buJ4buXT03Dg+G6uOG7l8OJSeG6puG7l+G7teG6pMOT4buexILhurhu4buXReG7iOG6puG7l+G6uOG6pMOTeOG6uOG7l0/FqeG6uMOC4buXcG7hu6Hhu5dPTeG6puG6sMOT4buX4bu5RuG6uMOCL+G7teG6pMOT4buexILhurht4buXTuG7peG6uOG7l0Xhu5Dhu4jhurjDguG7l8SQ4bqkdOG6puG7l0/huqR14bu14buXT03Dk+G6uMOC4buX4buz4bqo4bq44bqk4buXT+G7mOG7l+G6uMOC4bqk4bqu4buXRUbhurjDguG7l+G7osSCS+G7l0/FqeG6uMOC4buX4budcW7hu5/hu4nhu5dPTcOD4bq44buX4bu14bqkw5Phu57EguG6uG3hu5dO4bul4bq44buXReG7kOG7iOG6uMOC4buXxJDhuqR04bqm4buXT+G6pHXhu7Xhu5dPTcOT4bq4w4Lhu5fhu7PhuqjhurjhuqThu5fhu7XDlXThu5fhurjDguG6pOG6ruG7l+G7teG7r8OT4buXw4nhu5Thu7Xhu5dOdMOT4buXxJDhuqThuqbhu5dP4bqk4bul4buXTcO54bq44buXT8Wp4bq4w4Lhu5dFw4Phurjhu5fhu5twbuG7m+G7ieG7l09Nw4Phurjhu5fhu7XhuqTDk+G7nsSC4bq4beG7l07hu6Xhurjhu5dF4buQ4buI4bq4w4Lhu5fEkOG6pHThuqbhu5dP4bqkdeG7teG7l+G6uMOC4bqk4bqu4buX4buE4bu14buX4buzw73hu57hu5fDieG7lOG7teG7l0/FqeG6uMOC4buXRcOD4bq44buXc27hu6Fy4buJ4buXT03Dg+G6uOG7l+G7teG6pMOT4buexILhurjigKbhu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhu7Lhurrhu7fhu57hu5XDteG6p03hu5DDjOG7teG7l8SQ4bqk4bqm4buXT+G6pOG7peG7l03DueG6uG7hu5dPTeG6uuG6uMOC4buXxJDhuqTDk+G7l+G7muG7lOG7teG7l+G7s+G6puG6tuG6uOG7l+G6uMO64bue4buX4bu14bqkQuG7l+G7onXhu7Xhu5fhu7nhuqrhurjhuqThu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhu5/GoeG7l0XhurrDuuG6puG7l0/huqThu5DDjeG6uMOC4buXS+G6pHnDieG7l09N4bq64bq4w4Lhu5fhu7V14bu14buXw4nhuqDhu5fEkOG6pHThuqbhu5dP4bqkdeG7tW3hu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bu54bq8buG7l+G7teG6vOG7l+G7neG7oeG7l0XhurrDuuG6puG7l+G7tXVu4buXcuG7l0XhurrDuuG6puG7l8OC4bqmdUvhu5fhu6J14bu14buX4buaw7rhu5dx4buXReG6usO64bqm4buXT+G6pOG7r+G6uOG7l8OJ4bquw4lv4buX4bqldMOT4buXxJDhuqThuqbhu5dP4bqk4bul4buXTcO54bq4buG7l07hu4Thu5dF4buQ4buI4bq4w4Lhu5dF4bq6w7rhuqbhu5dP4bqk4buQw43hurjDguG7l0vhuqR5w4nhu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bu1deG7teG7l8OJ4bqg4buXxJDhuqR04bqm4buXT+G6pHXhu7Xhu5fEkOG6pMOT4buX4bua4buU4bu14buX4bq4w7rhu57hu5dPxanhurjDguG7l0XDg+G6uOG7l+G7uXXhurjDguG7l8SQ4bq2buG7l+G7msOM4bqm4buXc3Hhu5dF4bq6w7rhuqbhu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bu54bq84buX4bu14bq84buXcOG7neG7l0XhurrDuuG6puG7l+G7tXVu4buX4bub4buh4buXReG6usO64bqm4buXw4LhuqZ1S+G7l+G7onXhu7Xhu5fhu5rDuuG7l+G7ncah4buXReG6usO64bqm4buXT+G6pOG7r+G6uOG7l8OJ4bquw4lv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7Xhu7LDg+G6uOG7l+G7tcO54bq44bqk4buX4bu54bq8buG7l07hu5Thu5fhu6LDk3ZP4buX4bqk4bqm4bqw4bq44buX4bu1w5V04buX4bu1deG7teG7l0XhurrDuuG6puG7l+G7tXXhu5fhu7fGoOG7l8Oy4bu1deG7l+G7s8OMS27hu5fhu7V14buXT+G6pMOTbuG7l+G7tXXhu5fhu7PDqG7hu5fhu7V14buX4bq44bqkRuG6uMOCbuG7l+G7tXXhu5fDicOSbuG7l+G7tXXhu5fhuqThu5Dhu4rhurjDguKApuG7jeG7l+G7teG6pOG6uuG7l0/huqR24bue4buX4bu14bqkw5NJ4bqm4buXw4nGsE/hu5fhu6Lhuqzhu7XhuqThu5dP4bqk4buS4bu14buXxanhurjhu5dP4buU4buX4bq44bqk4bqmw4Phurjhu5dPTeG6uuG6uMOC4buX4bqk4bqw4buXTuG6puG6uOG6pOG7l0/huqR14bqm4buX4bua4buM4bq4w4Lhu5dNw7nhurjhu5fhu7l04bq4w4Lhu5fhu7Xhurzhu5fhu7d2w5Phu5fhuqThuqbhurDDk+G7l0vhuqThu47hu7Xhu5fhuqRG4bqm4buXT+G6rOG7teG6pOG7l+G7teG7lOG7tW/hu5fhu7jhu6vhu7Xhu5fhu7PhuqbhurBP4buXRcO64buX4bu14bq84buX4buiw5N2T+G7l+G6pOG6puG6sOG6uOG7l8OJR0/hu5dO4buE4buXReG6usO64bqm4buX4bu1deG7l+G7teG6vOG7l8OC4bqmdeG7l09N4bqq4buXTuG6puG6uOG6pOG7l+G7teG7peG6uOG6pOG7l+G6uOG6pOG7kGzhu5fhu7R14buX4buz4buQw4zDiW7hu5fhu7V14buXT+G6pOG6pnRu4buX4bu1deG7l+G6pOG6usO64bq4w4Lhu5fhuqR4w5Phu5fhu7nDk+G7guG6puG7l09NxrDhurjDguKApuG7jy9Lw7Xhu49L4buX4bu1RXROTsOs4buVS+G7suG6uuG7t+G7nuG7lcO14bqn4bqk4buU4bu14buXT8SC4buX4bu54bun4buXTMOTdG7hu5fhu7Xhu4LhurjDguG7l0914bu14buXT+G6pOG7peG7l03DueG6uOG7l+G6uOG6pOG7r+G6uOG7l0/DueG6uuG7l8SQ4bqk4buC4bq4w4Lhu5fhu7XhuqRC4buXw4LhurxL4buXS+G6pHfhurjhu5fhu7Phu6Xhurrhu5fhu5rhurDhu5dPw7rhuqbhu5fhurjDgsOT4buew4Phurjhu5fhu7Phuqbhurbhurjhu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5dP4buET+G7l+G6pMON4bq44buXw4nDuuG7l+G7tcOK4bq44buXw4LhuqbDkkvhu5fDguG6puG7peG6puG7l0zDk+G7nsSCT+G7l+G7muG6puG6sOG7teG7l0XDusOJbuG7l0/DueG6uuG7l0/huqTDg8OJ4buXTuG6puG6uOG6pOG7l8SQxILhu5fhu7XhuqThurrhu5fhurjDguG7kOG7iuG6puG7l+G7t+G7r+G6uOG7l+G7ueG6qnThu5dL4bqk4buQw43hurjDgm/hu5co4bqm4bqw4bq4buG7l0/DueG6puG7l+G7ueG6qnThu5dL4bqk4buQw43hurjDguG7l+G7ueG7p+G7l0vhuqR1T+G7l07huqbhurjhuqThu5dP4bqkw4PDieG7l+G6uMOC4bqk4bqu4buXw4nDjOG6puG7l+G6uOG6pOG7kGzhu5cg4bur4bq44buX4buz4bqm4bq24bq4buG7l09I4buX4bu14bqk4buS4bu14buX4bu14buvw5Phu5fhu7V14buXw4Lhuqbhu6Xhuqbhu5dPTeG6rOG7l0/DueG6puG7l8SQ4bqkw5Phu5fhu5rhu5Thu7Xhu5dP4bqk4bul4buXTcO54bq44oCm4buXMcOC4bq6w7rhuqbhu5dNdG7hu5fhu6Dhu5dP4bqk4buS4bu14buX4bu1w5V04buX4bu1deG7teG7l0/huqTDuuG6uOG6pOG7l+G7muG6psOD4bq44buXT03hurrhurjDguG7l09I4buX4oCc4bu4RuG6uMOC4buXTMOT4bul4bq44buXReG7oOG7l+G7muG6ruG7l+G7s+G7peG6uuG7l+G7muG6sOG7l+G7msO64buXS+G6pHVP4buXT03huqbhurbhurjhu5fhurjDgsOTRuG6uOG7l0Xhu4jhuqbhu5dP4bqkw5Xhu57hu5dO4bul4bq4buG7l+G7ueG6quG6uOG6pOG7l+G6pOG7kMOM4bq4w4Lhu5fEkOG6pHThuqbhu5dP4bqkdeG7teG7l+G7s+G6ruG6uOG7l+G7msag4bq4w4LigJ3hu5fhu7nhu5Dhu4jhu7Xhu5fhurjhu6/hurjDguG7l0XDg+G6uOG7l03hu4bhu5dN4bqwT27hu5dMw5N04buX4bu54bq84buX4bu54bun4buXT3Xhu7Xhu5fhu7lH4bq4w4Lhu5fhurjhuqThuqbhuq7Dk+G7l+G7ucSC4bq44buXT3hL4buXTMOTdeG6uOG7l8SQ4bqkdOG6puG7l0/huqR14bu14buXT+G6pMOV4bue4buXTuG7peG6uOG7l+G7tcOVdOG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu34buv4bq44buXxKjhu5fhu7nhuqp04buXS+G6pOG7kMON4bq4w4Ju4buXT8O54bq64buX4bqk4bqm4bqww5Phu5fhu5LhurjDguG7l+G7muG6ruG7l0/Dk+G7nsOD4bq44buXT03Dk+G7nuG6ruG6uOG7l+G6uMOC4buQ4buK4bqm4buX4bu34buv4bq44buXT03hurrhurjDguG7l8SQ4bqkw5Phu5fhu5rhu5Thu7Xhu5dP4bqkdMOJ4buXw4LhuqZ04buX4buz4bul4bq64buX4bua4bqw4buX4bq4w4LDk0bhurjhu5dF4buI4bqm4buXT+G6pMOV4bue4buXTuG7peG6uOG7l+G7ueG6tuG7l+G6pOG7kMOM4bq4w4Lhu5dPw4zhuqbhu5dL4bqkdU/hu5dPTeG6puG6tuG6uOG7l+G6uMOC4bqk4bqu4buX4bu1deG7l+G7s+G6ruG6uOG7l+G7msag4bq4w4Jv4buPL0vDteG7j0vhu5fhu7VFdE5Ow6zhu5VL4buy4bq64bu34bue4buVw7XDquG6ruG7l+G7mnbhurjhu5fhu7nhuq7hu5fhurjDuuG7nm7hu5fhu4LhurjDguG7l+G7tOG6pOG7r8OT4buX4bu04buC4bq4w4Lhu5fhu7Lhu6nhurjDgm7hu5fhurPhuqThurzhu5ch4bqmdcOJ4buX4bu54buE4bu14buX4bqlxKjhu5cx4buC4bq4w4Lhu5fhurjDguG6pOG6puG6sEvhu5fhu5rDuuG7l+G6s+G6pHVP4buXT03huqbhurbhurjhu5fhurjhu4LhurjDguG7l0/huqThu4Lhurjhu5dPQuG6uOG6pOG7l+G7tMO64buXMHTDk+G7l+G7uXXhurjhuqThu5fDguG6pnVu4buXT+G7mOG7l+G7tXXhu7Xhu5fEkMSCT+G7l0zDk+G7peG7l09Nw4Phurjhu5fhu7XhuqThurrhu5dP4bqkduG7nm7hu5fhu7Xhurzhu5dP4bqk4bq24buXT03huqbhurbhurjhu5fEkOG6pHThuqbhu5dP4bqk4bul4buXTcO54bq44buX4bq44bqk4buv4bq44buXT8O54bq64buX4bu54bq24buXw4nEqOG7l01H4bq4w4Lhu5dP4bqkw4PDieG7l+G7t+G6puG6sOG6uOG7l0/huqzhu7XhuqThu5fhuqThuqbhurDhurjhu5fhu7Xhurzhu5fhu5rDuuG7l+G6uOG6pOG7r+G6uOG7l01H4bq4w4Lhu5dP4bqkw4PDieG7l0/DueG6puG7l+G7tXXhu7Xhu5fEkOG6pMOT4buX4bua4buU4bu14buX4buz4bqm4bq24bq44buXxJDhuqR14bu14buX4bu14bq84buX4bu54bqm4bquw5Phu5fEkOG6puG6sOG6uOG7l0/hu5DDjeG6uMOC4buX4bu5RuG6uMOCb+G7l+G6p+G7mOG7l+G7ueG6vG7hu5fEkOG6pOG7guG6uMOC4buX4bu14bqkQuG7l8OJdOG6uMOC4buXRcO54bqm4buX4bqk4bqm4bqww5Phu5dMw5Phu6Xhu5fhu7V04bq64buXT03hurrhurjDguG7l+G7teG7guG6uMOC4buXT3Xhu7Xhu5fhu7Phu6Xhurrhu5fhu5rhurDhu5fhu5rDuuG7l0vhuqR1T+G7l09N4bqm4bq24bq44buX4bq4w4LDk0bhurjhu5dF4buI4bqm4buXT+G6pMOV4bue4buXTuG7peG6uOG7l8OJw7rhu5fhu7XDiuG6uOG7l8OC4bq8S+G7l0vhuqR34bq44buX4bu54buQdOG7l+G6uMOCw7rhurjhuqThu5fEkOG6pHThuqbhu5dP4bqkdeG7teG7l0/huqTDleG7nuG7l07hu6Xhurjhu5fhu7nhuqbhu5dP4bqkQeG6uuG7l+G6pOG7kMOM4bq4w4Lhu5fhu7Phuq7hurjhu5fhu5rGoOG6uMOCbuG7l0vhuqThu4zhu5fhuqThu4hL4buX4buaw4zhuqbhu5fhu7XhuqTDleG7l09N4buQw43hurjDguG7l+G6pOG6puG6sOG6uOG7l+G6uHThu55v4buX4bu24bq64buX4bu54bq8buG7l+G6pcSo4buX4bu54bun4buXxJDhuqbEguG6uOG7l+G6uMOC4bqk4bqq4buX4bqt4buyMeG7tuG7l09C4bq44bqk4buX4bu0w7rhu5cwdMOT4buXTMOTdOG6uOG7l0/hu6/DieG7l+G7ucSC4bq44buXS+G6pOG7kMON4bq4w4Lhu5d14bq44buXT03huqbhurbhurjhu5fEkOG6pHThuqbhu5fDicSo4buXTUfhurjDguG7l0/huqTDg8OJ4buX4bu34bqm4bqw4bq44buXT+G6rOG7teG6pOG7l0/huqThu6Xhu5dNw7nhurjhu5fhurjhuqThu6/hurjhu5dPw7nhurrhu5dPTeG6uuG6uMOC4buXT+G6pOG7iuG6puG7l8OC4bqmdOG6uOG7l0/DjOG6pm/hu48vS8O14buPS+G7l+G7tUV0Tk7DrOG7lUvhuqXhurrDk03hu7VB4buVw7Uow5NQ4bq44bqk4buXVOG6uOG6pOG7l8Oy4bqn4bqn4buBw6ox4buN4buPL0vDtQ==

Huỳnh Anh (TTXVN)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thắm tình đồng đội

Thắm tình đồng đội
2024-06-13 12:01:00

Có dịp ra thăm Hạt Kiểm lâm trên cụm đảo Hòn Khoai, những ngày lưu lại trên đảo, chúng tôi cảm nhận được sự gắn kết của các anh đang công tác nơi đây. Ðó là tình cảm anh em,...

Đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân

Đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
2023-04-13 08:08:00

Đóng chân trên địa bàn xã Mường Nhà (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Đồn Biên phòng Mường Nhà được giao nhiệm vụ quản lý đường biên giới dài 23,06km và 10 cột mốc. Với đặc...

Giữ màu xanh nơi đảo xa

Giữ màu xanh nơi đảo xa
2023-04-10 11:21:00

Để cho đảo ngày càng xanh, đủ sức chống chọi với nắng táp, mưa sa, vượt qua phong ba bão tố, các thế hệ lính đảo Trường Sa đã và đang đổ rất nhiều mồ hôi, công sức để trồng và...

Lan toả phẩm chất người lính Cụ Hồ

Lan toả phẩm chất người lính Cụ Hồ
2023-04-10 10:04:00

Chúng tôi yêu, quý cán bộ, chiến sỹ (CBCS) biên phòng như người thân trong gia đình. Cán bộ biên phòng giúp bà con làm nhà, cây con giống, tặng quà cho các gia đình nghèo, học...

Tân Sơn tổ chức huấn luyện dân quân

Tân Sơn tổ chức huấn luyện dân quân
2023-04-06 19:18:00

baophutho.vn Ngày 6/4, tại UBND xã Đồng Sơn, Ban CHQS huyện Tân Sơn tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân năm thứ nhất cụm 6, 7 gồm các xã: Đồng Sơn, Lai...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long