Cập nhật:  GMT+7
4bq94buxaGbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUIg4butReG7tXHhu4XDqlEwZuG7scOJw4xmcOG6tuG7ueG7q2bhu7HDguG7uWZrZ2dmRUThu63hu6fDiWYwIuG7oGbhu6vhu63hurhCZkwiUUzhu7hm4buf4bux4bqu4bu54burZuG7oXfhu5/hu7Fm4bueQMOg4bus4bugLWhr4bq9L+G7sWjDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6rhur3hu63hu7fhu6tmxJBE4buf4bql4buFLy/hu59l4bujbEFC4buxw4lF4buxQWVI4bu5L+G7oXHEkOG7s0VBQi/hu7lxScSQL2lnaWsvw6xr4buhw61nxKlnaMOs4buJRWjEqWlnacOt4bu1aGXDvULhu6vhu4VmL8Oq4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buwcWzhu6Hhu4XDqlEwZkXhu7HEguG7ueG7q2bhu6NtQWZww7Jm4buxw4nDjGZw4bq24bu54burZuG7q8OB4butZuG7seG6tGZFROG6rGbigJzhu7jhu7HDgeG7t2bhu5/hu7Hhu5nDiWbhu5jDieKAnWZFRHdm4bur4butbWbhu7HDguG7uWZqZ2dmRUThu63hu6fDiWZxw4lEQWbhurlraWdmRUThu63hu6fDiWYwIuG7oOG6u2bhu7nhu7HDteG7t2bhu7HhurRmRUThuqxm4bufbeG7n2bhu7nhu4DhuqThu59mTCJRTOG7uGbhu5/hu7Hhuq7hu7nhu6tm4buhd+G7n+G7sWZI4butw7rhu7dmcOG7gOG6puG7ueG7q2bhu7HEgmbhu7Hhu5VCZuG7n+G7lUJm4bueQMOg4bus4bugLWhrZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqIOG7sXFBZkLhu7HDgeG7ueG7q2ZI4butw7rhu7lmICDhuqPDoOG7uGZFb+G7rWZMIlFM4bu4xJFm4bu54burbsOMZmloL8SpxJFm4bu04butw7rhu7lm4bu34but4bu54buxZuG7n+G7seG7mcOJZuG7mMOJZuG6uVEw4bq7ZkXhu7HEguG7ueG7q2bhu6NtQWZww7Jm4buxw4nDjGZw4bq24bu54burZuG7q8OB4butZuG7seG6tGZFROG6rGbigJzhu7jhu7HDgeG7t2bhu5/hu7Hhu5nDiWbhu5jDieKAnWZFRHdm4bur4butbWbhu7HDguG7uWZqZ2dmRUThu63hu6fDiWZxw4lEQWbhurlraWdmRUThu63hu6fDiWYwIuG7oOG6u2bhu7nhu7HDteG7t2bhu7HhurRmRUThuqxm4bufbeG7n2bhu7nhu4DhuqThu59mTCJRTOG7uGbhu5/hu7Hhuq7hu7nhu6tm4buhd+G7n+G7sWZI4butw7rhu7dmcOG7gOG6puG7ueG7q2bhu7HEgmbhu7Hhu5VCZuG7n+G7lUJm4bueQMOg4bus4bugLWhrZeG6vS9Cw6rhur1CZuG7n+G7tWzEkMSQ4bql4buFQuG7okHhu6HDjOG7hcOqIOG7sXFBZuG7n23hu5/hu7FmReG7rcO5Qmbhu5/GoeG7uWbigJzhu7jhu7HDgeG7t2bhu5/hu7Hhu5nDiWbhu5jDicSR4oCdZlEwZuG7s8O5RWbhu7HhuqxCZuG7n23hu59m4bu54burw4nhurDhu7lm4bu14buE4bufZuG7n8OKbGbhu7d24bu54buxxJFm4bufw4psZuG7n23hu59mQ8OJ4bqu4bufZuG7q+G7rWxmReG7sW7hu7nhu7FmSOG7rcO64bu5ZkhuZuG7n8OKbGbhu59t4bufZkXhurJm4buf4bux4buG4bufZkVu4butZuG7n+G7seG7r+G7ueG7sWVmIuG6rmZF4but4bul4bu5ZuG7ucOB4butZkVEw7rhu7lmxJB1ZuG7seG6tGZFROG6rGbhu59t4bufZuG7sW7hu7nhu7FmcOG6tuG7ueG7q2bhuqhm4buf4buVQmZDw4nhuq7hu59m4bur4butbGZIbmbhu7Phu7HDiWZI4buE4bufZuG7ueG7scO14bu3ZuG7q+G7rcOz4butZkPDicOMw7lFZuG7n8OJ4bq24bufZuG7s+G7scOK4bu54burZuG7sUHDs+G7ueG7q2bDjGZFw7lmRUThu4DhuqThu59m4bu34buPRcSRZkXhu43hu7nhu6tm4buf4buA4bqm4bu54burZuG7n23hu59m4bux4bunZkXhu7Hhuq7hu7nhu6tmw4xmRcO5xJFm4bu54buA4bqk4bufZsSQb+G7n+G7sWZIbmZI4bunZsSQ4but4bu54buxxJFm4buf4bq+4bu54burZuG7ueG7seG7gGbhu6vhu63Ds+G7t2ZF4bux4butxanDiWbhu59t4bufZkVt4bufZnDhurbhu7nhu6tm4buz4but4bu54buxZkXDuS3DjcOyZuG7seG6tuG7rWbhu5/Dimxm4buhd+G7n+G7sWbhu6Phu6fhu7nhu7Fl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6ogREHhu7nhu6tm4bu34bq2RWZF4buxxILhu7nhu6tm4bufbUHEkWZQb+G7rWbEkOG7hmZRMGZFb+G7rWZMIlFM4bu4xJFmxILhu7nhu6tm4bus4burQURm4bugROG7rXHEkOG7t2zhu7nEkGbhu7nhu7Hhu5Xhu7lm4bu3b+G7ueG7sWbhu4Xhu57hu7Hhurjhu7nhu6tmRWxmcGzhu7nhu6tmcOG6ruG7rWbhu7fDtEVmSOG6pOG7rWbhu7fhurZFZuG7n8OJ4bq24bufZuG7s+G7scOK4bu54burZuG7sUHDs+G7ueG7q2bDjGZFw7lm4buf4bux4buAbGZF4buC4bu54burZuG7n8OBZkjhuqThu61m4bu54buxR+G7ueG7q2bhu7HGocOJZkPDicOzZuG7ueG7q+G7seG7rcO64bu3ZkVE4bqg4bu54burZuG6qGbhu5/Ds2ZRMGZIbmZMIlFM4bu4ZWbDoOG6pOG7rWZF4but4bu54buxZkXhu7Hhu5fhu7lm4bux4bqsQmZFbeG7n2bhu7dv4bu54buxZuG7t3XEkWbhu6Hhu4RsZkVEw7rhu7lm4buj4bqu4bu5ZkXhu7HGoUJm4buzSmZw4bqu4butZkVt4bufZuG7q+G7rUdsZuG7sWzhu61m4buz4buxw4lmSOG7hOG7n8SRZlEwZnDDsmbhu7HDicOMZnDhurbhu7nhu6tm4buxw4Lhu7lmamdnZkVE4but4bunw4lmccOJREFm4bufw4psZuG7uOG7scOB4bu3ZuG7n+G7seG7mcOJZuG7mMOJZuG7ueG7scO14bu3ZuG7seG6tGZFROG6rGZMIlFM4bu4ZkhuZuG7n23hu59mQ8OJ4bqu4bufZuG7q+G7rWxmReG7sW7hu7nhu7FmSOG7rcO64bu5ZuG7n8OKbGbhu7d24bu54buxZuG7q+G7rcOz4bu3ZkXhu7Hhu63FqcOJZuG7n23hu59mRW3hu59mcOG6tuG7ueG7q2bhu7Phu63hu7nhu7FmRcO5LcONw7Jm4bux4bq24butZuG7n8OKbGbhu6F34buf4buxZuG7nkDDoOG7rOG7oC1oa2Xhu4Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDquG7heG7qsOB4butZuG7seG6tGZFROG6rGbhu7luw4xmcOG7gOG6rOG7n2ZFROG7rcWp4bu5ZuG7s+G7sWzhu61mReG7scSC4bu54burZkPDiWxmIOG6smbhu5/hu7Hhu4bhu59mw6NmRcO5ZiDhu7HDuWbhu6vhu63huqThu61m4bq54bqh4buwQOG6u8SRZuG7n+G6vuG7ueG7q2bhu7nhu7Hhu4BmxJDhu4RmReG7jeG7ueG7q2bhu5/hu4Dhuqbhu7nhu6tm4bux4bqsQmZFbeG7n2bhu6vhu61HbGbhu59t4bufZkXhurJm4buf4bux4buG4bufZuG7s+G7sUFsZuG7seG6oOG7n2VmIG/hu61m4bufbeG7n2ZDw4nhuq7hu59m4bur4butbGZF4buxbuG7ueG7sWZI4butw7rhu7lmTCJRTOG7uMSRZuG7q8OB4butZuG7seG6tGZFROG6rGZFRMO64bu5ZuG7seG7gOG6pOG7ueG7q2ZF4bqk4butZsONw7Jm4bux4bq24butZuG7oeG7meG7uWbEkOG7hMSRZuG7seG6tGZFROG6rGZC4bux4bq84bufZuG7seG6sOG7rWbhu7Phu63hu7nhu7FmRcO5xJFm4bufbeG7n2bhu5/DgmbEkOG6qGbhu5/hu7Hhu43hu7dmxJDDgeG7n2bDjGZFw7lmSG5m4bu54buZ4bu54burZuG7n2xBZuG7ueG7jeG7ueG7q2bhu7Xhu4Thu59mw41yRWbhu7nhu6vhu7Hhu63hu6fhu7fEkWbhu5/hur7hu7nhu6tm4bu54bux4buAZkjhu63hu6fhu7lmRUThuqxm4bu54bux4buZ4bu5ZnBvQWXhu4Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqiDhu7FxQWZQb+G7rWbEkOG7hmbhu6BE4butccSQ4bu3bOG7ucSQxJFmUTBmcGzhu7nhu6tm4bux4bqsQmZFbeG7n2ZI4bqk4butZkwiUUzhu7hm4bqoZuG7n+G7lUJmcOG6tmbhu7Phu7HDiWZI4buE4bufZuG7ueG7scO14bu3ZkVEbEFmcOG6suG7rWbhu7Phu63hu7nhu7Fm4bu54bur4bux4but4bun4bu3ZkVEQeG7ueG7q2bhu59t4bufZkLhu7HDs+G7uWbhu4bhu7nhu6tm4bufw4psZuG7s+G7scOJZkjhu4Thu59mcOG6ruG7rWZI4bqk4butZuG7n8OJ4bq24bufZuG7s+G7scOK4bu54burZuG7sUHDs+G7ueG7q2bhu55Aw6Dhu6zhu6AtaGtl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6ogb+G7rWbhu7Dhurbhu61m4bu54bur4buxd2bhu7jhu6tBb+G7rWZFROG7gOG6qOG7ueG7q2ZRMC1MIlFM4bu4ZnDhu4Dhuqzhu59mReG6smbhu5/hu7Hhu4bhu59mReG7sXFBZuG7sXbhu7nhu7FmReG7seG7huG7n2ZFROG7hOG7n2ZFw4nDjMO54bu5ZuG7scSC4bu3ZmlnL8OtZkjhu4JsZkPDiWzEkWbhu7Fs4butZuG7o8O64bu5ZnDDsmbhu7nhu7Hhu5VFZkVE4buvZuG7seG6rEJmRW3hu59m4bu54buxw7Xhu7dmcOG6ruG7rWZC4buxw4FmSOG6pOG7rWbhu5/DieG6tuG7n2bhu7Phu7HDiuG7ueG7q2bhu7FBw7Phu7nhu6tm4bueQMOg4bus4bugLWhrZkhuZuG7n23hu59mRW3hu59mcOG6tuG7ueG7q2bhu5/Dimxm4bu5w4Fl4bq9L0LDquG6vUJm4buf4bu1bMSQxJDhuqXhu4VC4buiQeG7ocOM4buFw6ogROG7gOG6pOG7n2Zww4HEkWZRMGZww7Jm4bufxILhu7nhu6tm4buj4bquZuG7q8OB4butZuG7seG6tGZFROG6rGbigJzhu7jhu7HDgeG7t2bhu5/hu7Hhu5nDiWbhu5jDieKAnWbhu5/DgWZF4bqy4bu54burZkVEd2bhu6vhu61tZuG7q+G7l+G7uWbDreG7iWZFSmZxw4lEQWbhu7nhu7HDteG7t2bhu7HhurRmRUThuqxm4bufbeG7n2bhu7nhu4DhuqThu59mcOG6ruG7rWZFbeG7n2ZFRMO64bu5ZkVBbuG7uWbhu5/hu5fDiWVm4bu24bq84bufZkXhu63DusOJZuG7n8OKbGZC4bux4buAw4Lhu7nhu6tmQuG7sW1CZkXhu63DuUJm4bufxqHhu7lm4bu5bsOMZuG7tW5m4buxw4nDjGZw4bq24bu54burZuG7n23hu59m4bu54burw4nhurDhu7lm4bu14buE4bufZkXhu4JmUTDEkWbhu59t4bufZkPDieG6ruG7n2bhu6vhu61sZkXhu7Fu4bu54buxZkjhu63DuuG7uWZIbmbhu59t4bufZkXhurJm4buf4bux4buG4bufZkVu4butZuG7n+G7seG7r+G7ueG7scSRZnDDtOG7n2bhu6Phu63hu6dFZuG7tW5m4bu44bur4buZ4bu5ZuG7sW7hu7nhu6tmUOG7l8OJZkXhu4Bm4buf4bux4buZw4lm4buYw4lmSG5m4bu44bur4buZ4bu5ZuG7sW7hu7nhu6tmIG3hu61mReG7seG7rcO5RWZIbmZ94buxbUVmRUThu63FqeG7uWbhu5/hu7Hhu5nDiWbhu5jDiWXhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hULhu6JB4buhw4zhu4XDqj5m4buf4buVQmZw4bq2ZuG7s+G7scOJZkjhu4Thu59mTCJRTOG7uMSRZlEwZsSQdWbhu6Fu4bu54buxZmlnZkVE4but4bunw4lmccOJREFmcMWpZuG7seG6tGZFROG6rGbhuqHhu7BAZkXhu43hu7nhu6tm4buf4buA4bqm4bu54burZuG7ueG7jeG7ueG7q2bhu7Xhu4Thu59m4bufw4psZuG7n23hu59m4bux4bunZkXhu7Hhuq7hu7nhu6tmw4xmRcO5ZkhuZuG7huG7ueG7q2ZC4buxw4FmSOG6pOG7rWbhu6F34buf4buxZuG7nkDDoOG7rOG7oC1oa2bhu5/hur7hu7nhu6tm4bu54bux4buAZuG7n23hu59m4buhd+G7n+G7sWbhu6Phu6fhu7nhu7FmRURB4bu54burZkXhu4DDguG7ueG7q2bhu7Vs4butxJFmSG5mReG7seG6uOG7n2Zw4bubw4xmxJDhu4Rm4bux4bqsQmZFbeG7n2ZI4bqk4butZuG7n23hu59mReG6smbhu5/hu7Hhu4bhu59m4buz4buxQWxm4bux4bqg4bufZuG7n8OKbGZMIlFM4bu4ZnDhu4Dhuqzhu59mRW7hu61mRUThuqxmReG7scSC4bu54burZkPDiWxm4bue4bux4buAw4Lhu7nhu6tmRUR24bu54buxZuG7s+G7scOJ4bu54burZuG7uOG7q+G7seG7rcO64bu5ZuG7n+G7hsOJZkhuZlDhurLhu61m4bu34bqk4butZnDDueG7uWbhu7nhu43hu7dmaWdpZ2bhu5/DimxmUTBlL2Xhur0vQsOq4bq9Qmbhu5/hu7VsxJDEkOG6peG7hUJMw4lF4buxQUThu4XDqiDhu7FxQWYgIOG6o8Og4bu44bq9L0LDqg==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long